HOTĂRÂRE nr. 9 din 5 aprilie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^2, cu următorul cuprins:"Art. 9^2. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau un judecător anume desemnat de către acesta, prin ordin, verifică modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se realizează semestrial sau ori de câte ori este nevoie, din oficiu. (3) Verificarea modului de punere în aplicare a supravegherilor tehnice se realizează prin: a) verificarea măsurilor generale care au ca scop asigurarea respectării dispoziţiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor; b) verificarea, prin sondaj, a respectării dispoziţiilor legale privind punerea în aplicare a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor. (4) După efectuarea fiecărei verificări, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau judecătorul anume desemnat care a efectuat verificarea încheie un proces-verbal în care sunt prevăzute constatările, măsurile şi autorităţile sau instituţiile sesizate."2. Articolul 66^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66^1. - Pentru evidenţa activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întocmesc şi se păstrează următoarele registre:1. Registrul general de dosare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;2. registrele generale de dosare ale secţiilor, completelor de 5 judecători, completelor pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completelor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;3. Registrul informativ pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;4. Registrul de termene al arhivei pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;5. Condica şedinţelor de judecată pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;6. Registrul privind măsurile preventive în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;7. Registrul privind măsurile preventive în procedura camerei preliminare şi în cursul judecăţii pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi completele de 5 judecători în materie penală;8. Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor în cursul urmăririi penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;10. registrele privind cooperarea judiciară în materie penală pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;11. Registrul privind confiscarea pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi completele de 5 judecători în materie penală;12. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;13. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Secţiile Unite;14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;16. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile;17. Registrul valorilor pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;18. Registrul mijloacelor materiale de probă pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;19. Registrul corpurilor delicte pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;20. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;21. Registrul de evidenţă a petiţiilor pentru Biroul de informare şi relaţii publice;22. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public pentru Biroul de informare şi relaţii publice;23. Registrul de control pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru completele de 5 judecători, completele pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii şi completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept;24. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate pentru fiecare secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pentru completele de 5 judecători;25. Registrul de avarie;26. Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese."3. Articolul 109^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109^1. - Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, în măsura în care aceste prevederi nu sunt contrare dispoziţiilor legale privind Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi dispoziţiilor cuprinse în prezentul regulament."4. Articolul 109^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109^2. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 109^1 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 102 alin. (1), (2) şi (5), art. 110 alin. (4), (5), (7), (8) şi (9) şi art. 131 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte. (3) Planificarea de permanenţă se realizează pentru fiecare zi, pe materii, cel puţin lunar. (4) Incidentele procedurale se soluţionează, de regulă, în ziua în care au fost invocate. (5) În situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, soluţionarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuţi în planificarea de permanenţă de la termenul de judecată stabilit în cauză. Dacă în cauză nu este stabilit termenul de judecată, soluţionarea incidentelor procedurale se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor prevăzuţi în planificarea de permanenţă din ziua în care acestea au fost invocate. (6) În cazul în care după soluţionarea incidentelor procedurale conform alin. (5) din prezentul articol se constată incompatibilitatea unuia sau unora dintre membrii completului de judecată, întregirea completului se realizează prin participarea judecătorului sau a judecătorilor care au soluţionat incidentele procedurale. (7) În caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. (8) Hotărârile judecătoreşti pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se tehnoredactează integral cu caractere Times New Roman 14, la distanţă de un rând, cu alineate la început de paragraf şi cu diacritice specifice limbii române. (9) Prin derogare de la dispoziţiile art. 109^1 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 97 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, nu se aplică la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (10) Cererile de restituire a taxei judiciare de timbru sau a cauţiunii, formulate la nivelul completelor de 5 judecători, după rămânerea definitivă a hotărârii, se repartizează aleatoriu."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

    Livia Doina Stanciu
    Bucureşti, 5 aprilie 2016.Nr. 9.------