ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 8 aprilie 1999privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Capitolul 1 Protecția chiriașilor  +  Secţiunea 1 Prelungirea și încheierea anumitor contracte de închiriere  +  Articolul 1Durata contractelor de închiriere pentru suprafețele locative deținute de stat sau de unitățile administrative ale acestuia la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu destinația de locuințe sau folosite de unități de învățământ, de așezăminte social-culturale ori ca sedii de partide politice legal înregistrate, de sindicate sau de organizații neguvernamentale, aflate în curs de executare, se prelungește de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 2Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafețele cu destinația de locuinta redobândite de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se prelungește, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 3Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafețele locative folosite de unități de învățământ sau de așezăminte social-culturale, redobândite de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se prelungește, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4Pentru imobilele - terenuri și construcții -, redobândite de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora și folosite la data cererii de retrocedare de unități de învățământ, de așezăminte social-culturale sau de instituții publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.  +  Articolul 5Pentru imobilele - terenuri și construcții -, precum și pentru suprafețele locative cu destinația de locuinta, privatizate după 1 ianuarie 1990 o dată cu societățile comerciale care le detineau în proprietate ca locuințe, locuințe de serviciu, cămine pentru salariați, așezăminte social-culturale sau unități de învățământ, proprietarul va încheia, la cererea chiriașului sau a fostului chiriaș care ocupa efectiv locuinta, un contract de închiriere pe o durată de 5 ani.  +  Articolul 6În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, și desființate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justiție va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 și care o ocupa efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de cel mult 3 ani.  +  Articolul 7Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă și în cazul redobandirii imobilelor respective de către foștii proprietari sau de moștenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8Durata contractelor de închiriere pentru garajele deținute de stat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se prelungește, la cererea chiriașului, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 9(1) În cazurile prevăzute la art. 2-7, între proprietari și chiriași se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea chiriașului sau a fostului chiriaș, după caz.(2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice private, vor inregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.(3) Persoana juridică, care a deținut sau a administrat locuinta, va comunică chiriașului titular al contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuinței, faptul ca începând cu această dată poate să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul care a redobândit locuinta. În același timp este obligată sa pună la dispoziție proprietarului, fără plata, copii de pe contractul de închiriere și de pe anexele la acesta.  +  Articolul 10(1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriașului sau fostului chiriaș, prin executorul judecătoresc, data și locul intalnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) Chiriașul sau fostul chiriaș este obligat sa comunice proprietarului, în scris, cu confirmare de primire, cererea pentru încheierea unui nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.(3) În cazul în care chiriașul sau fostul chiriaș comunică proprietarului că nu cere sa încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat sa îi predea proprietarului locuinta pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea locuinței înăuntrul acestui termen îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanței președințiale.  +  Articolul 11(1) Nerespectarea de către proprietar a dispozițiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriașului sau a fostului chiriaș.(2) Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriașului sau al fostului chiriaș de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl indreptateste pe proprietar sa ceara în justiție evacuarea necondiționată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanței președințiale.  +  Articolul 12În cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, închirierea continua, contractul de închiriere transferandu-se, la cerere, după caz:a) în beneficiul soțului sau al sotiei, dacă este menționat în contract și dacă a locuit efectiv împreună cu titularul;b) în beneficiul descendenților sau al ascendenților, dacă aceștia erau menționați în contract și dacă au locuit efectiv împreună cu titularul. În cazul minorilor și al incapabililor, care nu au reprezentant legal, autoritatea tutelara este obligată să asigure asistența pentru încheierea, modificarea sau încetarea contractului de închiriere, după caz;c) în beneficiul altor persoane, dacă acestea erau menționate în contract și dacă au locuit efectiv împreună cu titularul cel puțin un an.  +  Articolul 13Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriași cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2-7;b) în cazul contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe, prevăzute la art. 1-7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menționați în contract sunt proprietari ai unei locuințe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuinta corespunzătoare după data de 1 ianuarie 1990, în aceeași localitate. Fac excepție contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie menționați în contract au redobândit, în calitate de fosti proprietari sau moștenitori ai acestora, locuințe care sunt efectiv ocupate de chiriași persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o instituție publică;c) chiriașului care refuza sa preia în folosință o alta locuinta pusă la dispoziție în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de către fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia ori de către autoritățile publice locale;d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriașilor cărora li s-a notificat sa încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicată;e) în cazul litigiilor dintre proprietar și chiriaș având ca obiect schimbul obligatoriu de locuințe;f) în cazul chiriașilor care au subinchiriat locuinta fără consimțământul scris al proprietarului;g) în cazul chiriașilor care au schimbat total sau parțial destinația ori structura interioară a locuinței fără consimțământul scris al proprietarului și fără aprobările legale;h) chiriașului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situata aceasta, instalațiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părți din acestea;i) chiriașului care are un comportament ce face imposibila conviețuirea sau care împiedica folosirea normală a locuinței;j) în cazul prevăzut la art. 6, dacă persoana care a cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a înstrăinat-o sub orice formă, inclusiv prin schimb;k) în cazul prevăzut la art. 6, dacă persoana care a cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a ipotecat-o, a concesionat-o sau a încheiat un contract de leasing pentru o parte sau pentru întreaga locuinta;l) în cazul prevăzut la art. 6, dacă persoana care a cumpărat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a închiriat-o în totalitate sau în parte. Dacă locuinta a fost închiriată în parte, prevederile prezentului articol se aplică numai pentru suprafața din locuinta, închiriată de persoana care a cumpărat-o în baza Legii nr. 112/1995.  +  Secţiunea a 2-a Reînnoirea contractului de închiriere  +  Articolul 14(1) La expirarea termenului de închiriere chiriașul are dreptul la reînnoirea contractului pentru aceeași perioadă, dacă părțile nu modifica prin acord expres durata închirierii.(2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive:a) locuinta este necesară pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale soțului, părinților ori copiilor oricăruia dintre aceștia, numai dacă sunt cetățeni români cu domiciliul în România;b) locuinta urmează să fie vândută în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;c) chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f)-i).(3) Proprietarul este obligat sa îi notifice chiriașului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel puțin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) notificarea se face cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea contractului.(4) Sunt permise mai multe reinnoiri succesive.(5) Chiriașul este obligat sa părăsească locuinta în termen de 30 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locațiunea nu s-a reînnoit. Chiriașul este obligat sa plătească întreaga chirie, precum și toate cheltuielile pentru servicii și întreținere, aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinta.  +  Articolul 15(1) În cazul chiriașilor notificati pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) și b) și ale căror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum și în cazul celor care au dreptul la locuințe sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicată, consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziție, cu prioritate, o locuinta corespunzătoare în termen de un an de la data cererii chiriașului.(2) Chiriașul este obligat sa înregistreze cererea de locuinta la consiliul local în termen de 30 de zile de la data notificării.(3) Sunt interzise, sub sancțiunea nulității absolute, contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuinta, încheiate de consiliile locale cu persoane fizice sau juridice cu nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la alin. (1).(4) În cazul în care consiliile locale nu au putut pune la dispoziție chiriașului o locuinta corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. (1), contractul de închiriere se prelungește pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data expirării sale, după care sunt aplicabile prevederile cap. II privind schimbul obligatoriu de locuinta.  +  Articolul 16(1) Chiriașii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) și b) au prioritate la acordarea înlesnirilor prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, în vederea dobândirii de locuințe corespunzătoare.(2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevăzute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despăgubiri echivalente cu cel mult jumătate din valoarea creditului necesar solicitat.  +  Articolul 17Persoana prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) trebuie să ocupe locuinta în termen de 60 de zile de la data părăsirii acesteia de către chiriaș și pentru o perioadă care nu poate fi mai mica de un an de la data mutării efective în locuinta.  +  Articolul 18(1) În cazul în care contractul de închiriere nu se reînnoiește pentru motivul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. b), chiriașul are drept de preemțiune la cumpărarea locuinței.(2) Notificarea prealabilă a refuzului de a reînnoi contractul de închiriere, în temeiul și cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, tine loc de oferta de vânzare și trebuie să cuprindă prețul vânzării, sub sancțiunea nulității absolute. Oferta de vânzare este irevocabilă până la expirarea perioadei de închiriere.(3) Dacă chiriașul notifica proprietarului intenția de a cumpara locuinta, sub condiția obținerii unui împrumut pentru plata prețului, contractul de închiriere se prelungește cu 6 luni. La expirarea acestui termen, dacă vânzarea nu s-a perfectat, chiriașul pierde dreptul de preemțiune la cumpărarea locuinței.(4) Exercitarea cu rea-credința a dreptului de preemțiune atrage răspunderea civilă a chiriașului pentru daunele cauzate proprietarului.  +  Articolul 19(1) Dacă locuinta a fost vândută unui terț în condiții sau la un preț mai avantajos decât cel prevăzut în oferta adresată chiriașului care nu a acceptat aceasta oferta, chiriașul se poate subroga în drepturile cumpărătorului, plătind acestuia prețul vânzării în termen de 60 de zile de la notificarea contractului de vânzare-cumpărare.(2) La mutarea din locuinta chiriașul va comunică proprietarului, în scris, cu confirmare de primire, adresa la care i se va notifica contractul de vânzare-cumpărare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a se subroga în drepturile cumpărătorului.  +  Articolul 20(1) Dreptul chiriașului de a se subroga în drepturile cumpărătorului se exercită potrivit dispozițiilor Codului de procedura civilă, privind ofertele de plată și consemnațiuni, care se aplică în mod corespunzător. Procesul-verbal încheiat cu executorul judecătoresc pentru a constata primirea plății de către terțul cumpărător sau hotărârea judecătorească irevocabilă prin care oferta de plată și consemnarea au fost declarate valabile tine loc de titlu de proprietate pentru fostul chiriaș.(2) Oferta de plată urmată de consemnatiune, facuta de chiriaș pentru a se subroga în drepturile cumpărătorului, este irevocabilă.  +  Articolul 21Dispozițiile art. 18-20 privind dreptul de preemțiune al chiriașului și dreptul de a se subroga cumpărătorului sunt aplicabile și în cazul în care proprietarul vinde locuinta înainte de expirarea perioadei de închiriere. Cumpărătorul este dator să respecte contractul de închiriere încheiat în scris și înregistrat la organul fiscal teritorial, cu excepția cazului în care încetarea închirierii din cauza vânzării a fost prevăzută în contractul de închiriere.  +  Articolul 22(1) Notificarea prealabilă a chiriașului de către proprietar privind refuzul de a reînnoi contractul de închiriere se face prin executorul judecătoresc și trebuie să indice motivul refuzului.(2) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a), notificarea prealabilă a chiriașului trebuie să indice numele, prenumele, cetățenia, domiciliul, precum și legătură de rudenie sau de afinitate ori calitatea de soț a persoanei îndreptățite.(3) În lipsa notificării ori în caz de nulitate a acesteia pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) și la art. 14 alin. (3), contractul de închiriere se reînnoiește în condițiile art. 14 alin. (1).  +  Capitolul 2 Schimbul obligatoriu de locuinta  +  Articolul 23(1) Proprietarii au dreptul sa ceara și să obțină mutarea chiriașilor din spațiile cu destinația de locuinta pe calea unui schimb obligatoriu.(2) Pentru aceasta, proprietarul este obligat sa pună la dispoziție chiriașului, cu contract de închiriere, un alt spațiu cu destinația de locuinta în aceeași localitate sau într-o alta localitate, cu acordul chiriașului și cu respectarea suprafeței locuibile minime de 15 mp persoana.(3) Dacă locuinta oferită în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de către aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în contractul inițial.  +  Articolul 24(1) Chiriașul nu este obligat să se mute, dacă în locuinta care i se oferă în schimb nu i se asigura suprafața locuibilă și numărul de camere la care este îndreptățit conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta ordonanță de urgență, dar nici nu poate pretinde o suprafața locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la care este îndreptățit potrivit prezentei ordonanțe de urgență sau decât cele pe care le deține cu chirie și nici condiții mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinta din care urmează să se mute.(2) Nu i se va putea cere chiriașului să se mute într-o locuinta insalubra și nici sa accepte o locuinta lipsită de dependintele strict necesare - bucatarie, baie, WC -, prevăzute în contractul de închiriere a locuinței din care urmează să se mute.(3) Chiriașul nu va putea însă sa invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul ca locuinta oferită este situata într-un cartier periferic, ca este mai puțin confortabila datorită felului diferit de încălzire, că nu are scara de serviciu sau ca are dependintele în folosință comuna, în măsura în care îi este asigurata utilizarea lor, că nu are curte ori datorită etajului la care se afla locuinta oferită în schimb.(4) În cazul în care locuinta din care urmează să se mute chiriașul are și garaj, acesta poate fi evacuat și din garaj, chiar dacă proprietarul nu îi oferă chiriașului un alt garaj la schimb.  +  Articolul 25Litigiile dintre proprietari și chiriași, legate de schimbul obligatoriu de locuinta, sunt de competența judecătoriei în raza căreia se afla imobilul. Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată cu recurs. Hotărârea instanței de recurs este definitivă și irevocabilă.  +  Capitolul 3 Stabilirea și plata chiriei  +  Articolul 26(1) Chiriile pentru locuintele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative ale acestuia, precum și pentru locuintele, locuintele de serviciu și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de baza lunar.(2) Chiriile pentru locuintele prevăzute la alin. (1) se diferentiaza pe categorii de localități și pe zone de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de baza, după cum urmează:
  Zona în cadrul localitățiiCategoria localității
  municipiuorașcomună
  A3,52,51
  B2,520,5
  C21,5
  D1,51
  (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subventionata de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situata locuinta.
   +  Articolul 27(1) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) este prevăzut în tabelul de mai jos:
  Categoria suprafețelorTariful de bază(lei/m^2)
  Suprafața locuibilă2.000
  Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC800
  Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor450
  (2) Tariful de baza lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcție de rata anuală a inflației, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.
   +  Articolul 28(1) Suprafața locuibilă cuprinde suprafața camerelor de locuit, astfel determinate prin construcția lor, inclusiv holurile și camerele de trecere.(2) Dependintele sunt încăperile care, prin funcțiunile lor, asigura folosirea corespunzătoare a locuinței, și anume: antreu, tinda, vestibul, veranda, culoar, bucatarie, chicineta, oficiu, debara, camara, camera de baie, WC, spalatorie, uscatorie, pivnita, boxa, logie, terasa și magazie din zid.(3) Suprafața utila a locuinței este formată din suprafața locuibilă împreună cu suprafața dependintelor.  +  Articolul 29(1) Tariful de baza prevăzut la art. 27 se reduce, după caz, pentru întreaga suprafața locuibilă, după cum urmează:– 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperis;– 10% pentru locuintele lipsite de instalații de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;– 10% pentru locuintele construite din materiale de construcții inferioare, cum este paianta.(2) Reducerile se aplică cumulativ.  +  Articolul 30Tariful de baza lunar al chiriei pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative din comune este de 50 lei/mp, din orașe este de 75 lei/mp, iar din municipii este de 100 lei/mp. Chiriile pentru aceste terenuri se diferentiaza pe categorii de localități și pe zone prin aplicarea coeficienților prevăzuți la art. 26 alin. (2).  +  Articolul 31(1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevăzute la art. 26 nu poate depăși 25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depășește salariul mediu net lunar pe economie.(2) Chiriașul este obligat sa aducă la cunoștința proprietarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a venitului net lunar pe familie, de natura sa determine mărimea chiriei, sub sancțiunea rezilierii contractului.  +  Articolul 32(1) Pentru locuintele proprietate particulară a persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 2-7, chiria se stabilește prin negociere între proprietar și chiriaș cu ocazia încheierii noului contract de închiriere.(2) În acest caz, nivelul maxim al chiriei nu poate depăși 25% din venitul net lunar pe familie, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decât salariul mediu net lunar pe economie.(3) Dispozițiile art. 31 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 33Pentru locuintele proprietate particulară a persoanelor fizice menționate la art. 32 alin. (1) și (2), ale căror suprafețe locuibile ocupate de chiriași depășesc suprafața locuibilă minima de 10 mp/persoana, noul contract de închiriere se poate încheia prin restrangerea suprafeței locuibile, cu asigurarea accesului la dependintele strict necesare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 34Proprietarii ale căror locuințe sunt ocupate de chiriașii prevăzuți la art. 32 alin. (1) și (2), care plătesc o chirie mai mica decât chiria calculată potrivit art. 26-30, sunt scutiți de impozitul pe clădiri și pe terenuri, pe durata contractului de închiriere respectiv.  +  Articolul 35(1) În cazul contractelor de închiriere încheiate pentru o perioadă mai mare de un an, proprietarul poate cere majorarea chiriei, în afară de cazul în care părțile, prin contract, s-au înțeles sa nu majoreze chiria.(2) Cererea de majorare a chiriei trebuie adresată în scris chiriașului și trebuie motivată de efectuarea unor lucrări de reparații sau de consolidări ale locuinței sau clădirii ori de creșterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriașului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.(3) Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de către proprietar cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 10 alin. (1).(4) Acordul scris și semnat de chiriaș și de proprietar pentru majorarea chiriei se va inregistra la organul fiscal teritorial ca parte integrantă a contractului de închiriere.(5) În cazul în care chiriașul nu își da acordul scris la cererea de majorare a chiriei în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de majorare, proprietarul poate intenta acțiune în justiție pentru majorarea chiriei. Este interzisă rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriașului pe motiv ca acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.(6) Dacă chiriașul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă sa plătească o chirie majorată, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere și evacuarea chiriașului, atunci când chiriașul, cu rea-credința, nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutive, începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.  +  Articolul 36Părțile pot stabili în contractul de închiriere o clauza de revizuire a chiriei în raport cu variatiile indicelui de inflație anual, stabilit de Comisia Naționala pentru Statistica.  +  Articolul 37La încheierea contractului de închiriere părțile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garanție. Acest depozit se va depune în contul proprietarului, la banca indicată de acesta în contractul de închiriere.  +  Articolul 38(1) Sumele stabilite în contractul de închiriere ca depozit de garanție pentru executarea obligațiilor locative ale chiriașului nu pot depăși chiria aferentă pentru o perioadă de 3 luni la nivelul anului respectiv.(2) În cazul în care chiria este plătită în avans pentru o perioadă mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garanție.  +  Articolul 39(1) Depozitul de garanție se restituie într-un interval maxim de 3 luni, începând cu data restituirii cheilor de către chiriaș.(2) Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificarii acestora.(3) În cazul nerestituirii în termenul prevăzut, soldul depozitului de garanție produce dobânzile la vedere în favoarea chiriașului.  +  Articolul 40Sumele ce pot fi reținute de proprietar din depozitul de garanție sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:a) reparația sau înlocuirea obiectelor sanitare, precum și pentru lucrările de construcții, care sunt în sarcina chiriașului;b) întreținerea curenta și reparațiile lunare la elementele de folosință comuna, care sunt în sarcina chiriașului;c) alte servicii realizate în folosul chiriașului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenței contractului de închiriere și pe care nu le-a achitat.  +  Articolul 41Pentru toate sumele încasate proprietarul este obligat sa emita chitanța. Orice decont va fi justificat chiriașului, precum și modul de repartizare între chiriași a cheltuielilor comune.
   +  Capitolul 4 Dispoziții finale  +  Articolul 42Orice litigiu între chiriaș și proprietar cu privire la nivelul și la plata chiriei se soluționează de către judecătoria în a carei raza teritorială este situata locuinta.  +  Articolul 43(1) Chiriașul are dreptul la despăgubiri pentru sporul de valoare adus locuinței prin îmbunătățirile necesare și utile, efectuate cu aprobările prevăzute de lege, confirmate pe bază de acte justificative.(2) Până la achitarea integrală a despăgubirilor de către proprietar, chiriașul are drept de retenție asupra locuinței.(3) În cazul înstrăinării locuinței, chiriașul poate pretinde plata despăgubirilor de la noul proprietar.(4) Chiriașii din locuintele care au fost restituite, potrivit legii, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora au dreptul la despăgubiri în condițiile alin. (1)-(3).  +  Articolul 44Sunt interzise sub sancțiunea nulității absolute înstrăinarea sub orice formă, concesionarea, ipotecarea, contractul de leasing, precum și orice închiriere sau subinchiriere, în beneficiul unui nou chiriaș, a bunurilor imobile - terenuri și construcții cu destinația de locuinta -, care fac obiectul unei incunostintari scrise, notificări sau cereri în constatarea sau realizarea dreptului de proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste bunuri.  +  Articolul 45Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și chiriașilor persoane juridice, dacă sunt reprezentante diplomatice sau consulare ale unor state străine în România, ale căror contracte de închiriere se prelungesc, la cerere, pentru o perioadă de cel mult 5 ani.  +  Articolul 46Cap. III "Stabilirea și plata chiriei" intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abroga cap. IV și art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, precum și orice alte dispoziții contrare.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VICTOR BABIUC
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru Administrație Publică Locală,
  Vlad Rosca
   +  Anexa nr. 1
  CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERA ÎN PLUS
  1. Membrii Academiei Române, ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei de Științe Agricole și Silvice2. Laureati ai Premiului de Stat, artiști ai poporului, oameni de știința, litere, arta, cultura și sport, precum și alte persoane, distinse cu titlul de "emerit"3. Judecătorii Curții Supreme de Justiție, ai Curții Constituționale, avocatul poporului, precum și procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiție4. Militarii cu gradul de general5. Șefii cultelor religioase recunoscute6. Profesorii din învățământul superior7. Directorii institutelor de cercetare8. Directorul Bibliotecii Academiei Române, precum și directorii muzeelor și ai bibliotecilor naționale9. Directorii teatrelor, operelor, operetelor și ai filarmonicilor de stat.
   +  Anexa nr. 2
  BOLILE, PRECUM ȘI PERSOANELE
  A CĂROR STARE FIZICA NECESITA ATRIBUIREA UNEI CAMERE ÎN PLUS
  1. Tuberculoza:– tuberculoza pulmonara și extrapulmonara, în evidenta activa la dispensarul antituberculos.2. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:– bronsite supurate;– bronsectazii supurate;– abcese pulmonare;– emfizeme fistulizate;– astmul bronsic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.3. Insuficienta respiratorie:– insuficienta respiratorie cronica manifesta, cu dispnee, cianoza, reducerea capacității vitale sau a VEMS sub 50% .4. Afecțiuni cardiovasculare:– cardiopatie ischemica cronica dureroasa (angina pectorala, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/și EKG;– insuficienta cardiaca cronica manifesta;– sindrom de ischemie periferica cronica cu tulburări trofice.5. Insuficienta renala cronica cu retenție azotata.6. Ciroza hepatica cu encefalopatie cronica.7. Poliartrita cronica evolutiva și spondilartrita anchilozanta cu invaliditate motorie accentuata.8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizata, dermatomiozita, poliarterita nodoasa) cu grad avansat de invaliditate.9. Boli cutanate:– bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Duhring;– genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.10. Boli neurologice:– boli neurologice cu invaliditati motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifesta, manifestări distonice accentuate;– epilepsie cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;– nevralgie trigeminala esențială;– coree cronica;– encefalopatii cronice infantile.11. Boli psihice:– psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoza maniaco-depresiva, schizofrenie, deliruri cronice);– psihoze involutive depresive, paranoide;– demente organice: senila, arterosclerotica, posttraumatica;– nevroze grave și prelungite fobice, obsesive sau isterice;– psihopatii grave sau cu decompensari frecvente.12. Boli canceroase:– tumori maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;– neoplazii maligne în stadii avansate;– neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;– hemopatii maligne cu evoluție îndelungată.13. Boli complicate cu:– incontinenta cronica de fecale sau de urina;– fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente și fetide;– anus contra naturii.14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.15. Marii mutilati.16. Pensionării de invaliditate gradul I.NOTĂ:Afectiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camera separată se dovedește cu certificat medical eliberat de instituția medicală competența, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul acestei instituții.
  -----