METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 (*actualizată*)de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public(actualizată până la data de 7 aprilie 2016*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al compensaţiei băneşti pe care trebuie să o plătească un utilizator care urmează să beneficieze integral sau parţial de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator. (2) Plata compensaţiei băneşti de către un utilizator care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator reduce costurile acestuia de racordare la reţea prin diminuarea tarifului său de racordare cu valoarea costurilor aferente elementelor de reţea utilizate în comun cu primul utilizator. (3) În cadrul avizului tehnic de racordare la reţea, operatorul de reţea informează utilizatorul cu privire la reducerea costului său de racordare la reţea ca urmare a utilizării în comun integral sau parţial a instalaţiei de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru primul utilizator.  +  Articolul 2 (1) Prezenta metodologie se aplică de către operatorii de reţea pentru stabilirea valorii compensaţiei pentru utilizatorii care se racordează la reţele electrice în etape ulterioare şi care folosesc în comun, total sau parţial, instalaţia de racordare realizată sau prevăzută a se realiza iniţial pentru un singur utilizator în baza tarifului de racordare achitat de acesta. (2) Prezenta metodologie poate fi aplicată de către operatorii de reţea pentru stabilirea valorii compensaţiei la care au dreptul utilizatorii care, prin excepţie de la prevederile punctului 4.1 din anexa nr. 2 la regulamentul de racordare, au participat la finanţarea extinderii unei reţele electrice de joasă tensiune la solicitarea lor explicită.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 3 (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare; c) Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Metodologie de stabilire a tarifului de racordare; d) Contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015, denumit în continuare Contract-cadru de racordare. (2) În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:1. capacitate a instalaţiei de racordare sau a unui element al instalaţiei de racordare - puterea maximă care poate fi transmisă prin instalaţia de racordare sau printr-un element al acesteia în condiţii de dimensionare şi funcţionare date, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare;2. capacitate suplimentară - partea din capacitatea unei instalaţii de racordare realizată pentru un prim utilizator, rămasă după racordarea acestuia şi a celorlalţi utilizatori racordaţi în etape ulterioare, prin instalaţia comună;3. cost specific al elementului de reţea din cadrul instalaţiei de racordare - cost unitar determinat pe baza costului elementului de reţea prin raportare la lungimea liniei în cazul utilizării în comun a liniilor electrice, respectiv la capacitatea transformatoarelor/autotransformatoarelor cu care este echipată/echipat, în cazul utilizării în comun a unei staţii electrice sau a unui post de transformare;4. cost al elementului de reţea din cadrul instalaţiei de racordare - valoarea aferentă lucrărilor de realizare a elementului de reţea din componenta T(R) a tarifului de racordare plătit de primul utilizator, stabilită în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifului de racordare;5. operator de reţea - operatorul de distribuţie sau operatorul de transport la reţeaua căruia se racordează în etape diferite utilizatorii.  +  Capitolul II Determinarea compensaţiei  +  Secţiunea 1 Condiţii şi principii generale  +  Articolul 4 (1) Instalaţia de racordare la reţea a unui utilizator se dimensionează având în vedere puterea aprobată pentru acesta, cu respectarea prevederilor normelor tehnice în vigoare. (2) Capacitatea instalaţiei de racordare poate fi mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate utilizatorului, dacă: a) secţiunea conductoarelor liniei electrice din cadrul instalaţiei de racordare este mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate; b) capacitatea transformatoarelor staţiei sau postului de transformare din cadrul instalaţiei de racordare este mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate ca urmare a echipării acesteia/acestuia cu transformatoare din gama celor standardizate, cu capacitate imediat superioară celei rezultate din calcul ca fiind necesare. (3) Situaţia de la alin. (2) lit. a) are loc atunci când alegerea secţiunii conductoarelor liniei electrice este determinată de: a) necesitatea îndeplinirii condiţiilor privind nivelul tensiunii în punctul de delimitare stabilite în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie/transport a/al energiei electrice; b) necesitatea asigurării sensibilităţii protecţiilor şi a stabilităţii conductoarelor din punct de vedere al solicitării termice la scurtcircuit; c) necesitatea de a se alege, din gama secţiunilor standardizate, prima secţiune mai mare decât cea rezultată din calcul; d) interzicerea utilizării în instalaţii a unor secţiuni mai mici decât limitele stabilite în norme tehnice sau folosirea unor materiale/echipamente speciale, din considerente de siguranţă în funcţionare.  +  Articolul 5În condiţiile prevăzute la art. 4, instalaţia de racordare dispune de o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea ulterioară de noi utilizatori.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorul care se racordează la reţelele electrice şi utilizează instalaţia de racordare realizată sau care urmează a fi realizată pentru un prim utilizator plăteşte compensaţie utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate în comun sau care au achitat compensaţii conform prezentei metodologii, astfel: a) tuturor utilizatorilor, pentru folosirea în comun a următoarelor elemente ale instalaţiei de racordare:(i) linii electrice;(ii) echipamente electroenergetice din cadrul staţiilor şi posturilor de transformare, altele decât transformatoarele/ autotransformatoarele;(iii) alte capacităţi energetice diferite de staţii sau posturi de transformare; b) primului utilizator, pentru folosirea în comun a unei staţii sau a unui post de transformare. (2) Valoarea compensaţiei se determină de către operatorul de reţea şi se precizează în avizul tehnic de racordare eliberat noului utilizator. (3) Plata compensaţiei se face conform prevederilor din Contractul-cadru de racordare. (4) Compensaţia se plăteşte utilizatorilor prevăzuţi la alin. (1) sau celor cărora aceştia le-au transferat legal şi explicit acest drept, în termenul prevăzut în Contractul-cadru de racordare. (5) Operatorul de reţea se asimilează cu un nou utilizator şi plăteşte compensaţie dacă utilizează instalaţia de racordare a primului utilizator pentru racordarea unor instalaţii proprii necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de tensiune, realizarea de injecţii pentru descărcarea reţelelor, redistribuirea sarcinii etc.  +  Articolul 7 (1) Operatorul de reţea precizează valoarea compensaţiei în avizul tehnic de racordare emis noului utilizator numai dacă utilizatorul sau utilizatorii care primesc compensaţiile au achitat integral tariful de racordare aferent realizării instalaţiilor utilizate în comun sau compensaţii conform prezentei metodologii. (2) În cazul în care o instalaţie de racordare a fost prevăzută în avizele tehnice de racordare eliberate mai multor utilizatori şi unul dintre aceşti utilizatori încheie contractul de racordare devenind prim utilizator, avizele tehnice de racordare ale celorlalţi utilizatori, dacă sunt în perioada de valabilitate, se refac de către operatorul de reţea. (3) Refacerea avizelor tehnice prevăzută la alin. (2) se realizează astfel: a) fără să existe o cerere în acest sens din partea utilizatorului, la solicitarea încheierii contractului de racordare; b) în avizele tehnice de racordare refăcute se menţionează valoarea recalculată a tarifului de racordare şi valoarea compensaţiei; c) fără perceperea unui tarif.  +  Articolul 8 (1) Compensaţia se calculează şi se plăteşte numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) primul utilizator a contribuit prin tariful de racordare achitat integral la realizarea unei instalaţii de racordare cu o capacitate mai mare decât cea corespunzătoare puterii aprobate, în condiţiile prevăzute la art. 4; b) capacitatea instalaţiei de racordare nu a fost ocupată integral şi permite racordarea noului utilizator; c) instalaţia de racordare urmează a se realiza sau a fost realizată şi se află în primii 5 ani de la punerea în funcţiune; d) soluţia stabilită pentru racordarea noului utilizator prevede utilizarea parţială sau totală, în comun, a instalaţiei de racordare realizate pentru primul utilizator. (2) În situaţia unei instalaţii de racordare realizată pentru un prim utilizator de tip client casnic, perioada stabilită la alin. (1) lit. c) se extinde la 10 ani dacă există solicitări de racordare.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 10 din 30 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 7 aprilie 2016.  +  Articolul 9Valoarea compensaţiei se stabileşte în funcţie de: a) numărul de utilizatori racordaţi prin instalaţie comună; b) puterea aprobată pentru noul utilizator; c) capacitatea instalaţiei de racordare; d) capacitatea disponibilă la un moment dat pentru racordarea de noi utilizatori; e) costul specific al elementelor instalaţiei de racordare; f) amplasamentul punctului de racordare a noului utilizator; g) elementele instalaţiei de racordare utilizate de noul utilizator, respectiv cele cuprinse între punctul său de racordare şi punctul de racordare al primului utilizator.  +  Articolul 10Operatorii de reţea iau măsurile ce se impun pentru: a) crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date privind instalaţiile de racordare, capacităţile suplimentare ale acestora care pot genera compensaţii, utilizatorii care pot primi compensaţii, evidenţa capacităţilor ocupate şi rezervate utilizatorilor şi a compensaţiilor acordate etc.; b) asigurarea transparenţei în aplicarea prezentei metodologii şi stabilirea compensaţiilor, inclusiv prin informarea utilizatorilor privind dreptul şi condiţiile de primire a compensaţiei, respectiv obligaţia de plată a acesteia; c) elaborarea şi/sau utilizarea de programe informatice adecvate desfăşurării acţiunii de stabilire a compensaţiilor şi a activităţii de emitere a avizelor tehnice de racordare pentru asigurarea respectării termenelor de emitere şi a utilizării corecte şi în mod operativ a bazei de date; d) elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale proprii pentru aplicarea prezentei metodologii; e) organizarea activităţii de încasare şi regularizare a compensaţiilor de la utilizatori şi de transmitere a acestora către utilizatorii racordaţi în etape anterioare, inclusiv păstrarea evidenţei încasărilor şi plăţilor respective conform legii şi a reglementărilor în vigoare; f) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor de plată privind compensaţiile în situaţia în care noul utilizator optează pentru plata compensaţiei direct către ceilalţi utilizatori.  +  Secţiunea a 2-a Modalitatea de calcul al compensaţiei  +  Articolul 11Compensaţia pe care o plăteşte un utilizator k având o putere aprobată S(k) pentru folosirea în comun a unei instalaţii de racordare realizate pentru primul utilizator se determină prin însumarea compensaţiilor calculate pentru fiecare element al instalaţiei de racordare utilizat în comun.  +  Articolul 12 (1) Un utilizator care foloseşte în comun elementele de reţea prevăzute la art. 6 alin. (1) litera a) din cadrul instalaţiei de racordare plăteşte compensaţii tuturor utilizatorilor care au achitat tariful de racordare aferent realizării elementelor utilizate în comun sau compensaţii conform prezentei metodologii, astfel încât toţi utilizatorii contribuie în cote egale la finanţarea acestora. (2) În situaţia utilizării în comun a unei linii electrice principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 13 (1) Un utilizator care foloseşte în comun o staţie sau un post de transformare din cadrul instalaţiei de racordare plăteşte compensaţii primului utilizator astfel încât utilizatorii contribuie la finanţarea acesteia/acestuia în cote proporţionale cu puterea aprobată. (2) Principiul prevăzut la alin. (1) se aplică conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 14Stabilirea compensaţiei în cazul unei instalaţii de racordare complexe alcătuite din două linii, L(1) şi L(2), de tensiuni diferite U(1), respectiv U(2) şi o staţie sau post de transformare T, cu raportul de transformare U(1)/U(2), se realizează conform modelului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 15 (1) În cazul montării unui al doilea circuit pe stâlpii unei linii electrice aeriene de joasă sau medie tensiune realizate de un prim utilizator, noul utilizator plăteşte compensaţie în condiţiile prezentei metodologii, pentru utilizarea în comun a stâlpilor liniei electrice existente. (2) În cazul racordării unui utilizator nou la bara de tensiune superioară a unui post sau a unei staţii de transformare, acesta plăteşte compensaţie în condiţiile prezentei metodologii, corespunzătoare echipamentelor electroenergetice utilizate în comun din componenţa staţiei sau postului de transformare, altele decât transformatoarele/autotransformatoarele componente. (3) În cazul realizării unor lucrări de întărire într-un post de transformare constând în înlocuirea transformatorului existent cu un transformator cu capacitate mai mare sau echiparea cu un al doilea transformator, necesare pentru racordarea unui nou utilizator, acesta plăteşte în condiţiile prezentei metodologii primului utilizator o compensaţie corespunzătoare capacităţii suplimentare a transformatorului existent. (4) Capacitatea transformatorului de rezervă, cu care este echipată o staţie de transformare pentru respectarea criteriului N-1 de siguranţă în funcţionare, nu se ia în considerare la calculul costului specific utilizat la stabilirea compensaţiei plătite primului utilizator.  +  Articolul 16Compensaţia la care au dreptul utilizatorii care au participat la finanţarea extinderii unei reţele electrice de joasă tensiune în conformitate cu art. 2 alin. (2) se determină în condiţiile stabilite cu titlu de recomandare în anexa nr. 5.  +  Capitolul III Prevederi tranzitorii şi finale  +  Articolul 17Prezenta metodologie se aplică pentru calculul compensaţiilor de care urmează a beneficia primii utilizatori ale căror contracte de racordare se încheie după data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Articolul 18 (1) În situaţia primului utilizator care a încheiat contractul de racordare înainte de data intrării în vigoare a prezentei metodologii, compensaţia pentru utilizarea în comun a instalaţiei de racordare, de care are dreptul să beneficieze la racordarea noilor utilizatori care încheie contracte de racordare după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se stabileşte pe baza: a) componentei aferente instalaţiei de racordare din tariful de racordare achitat de primul utilizator, din care se scad compensaţiile prevăzute în contractele de racordare încheiate de noii utilizatori până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii; b) capacităţii suplimentare, egale cu diferenţa dintre capacitatea instalaţiei de racordare şi puterile aprobate noilor utilizatori aflaţi în situaţia prevăzută la lit. a). (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorii de reţea recalculează valoarea compensaţiei conform prezentei metodologii şi refac avizele tehnice de racordare aflate în termen de valabilitate şi pentru care nu a fost încheiat contractul de racordare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, fără perceperea unui tarif. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), noul utilizator plăteşte compensaţii: a) numai primului utilizator şi utilizatorilor care au încheiat contractul de racordare după data intrării în vigoare a prezentei metodologii şi au achitat compensaţie, în cazul utilizării în comun a elementelor de reţea stabilite la art. 6 alin. (1) lit. a); b) numai primului utilizator, în cazul utilizării în comun a elementelor de reţea prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b). (4) Un exemplu de calcul al compensaţiei pentru situaţia prevăzută la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 19Prevederile prezentei metodologii nu se aplică în cazul primului utilizator dacă instalaţia de racordare a fost finanţată de către acesta din fonduri publice nerambursabile.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieModel de calcul al compensaţiilor pentru utilizatoriiracordaţi în etape ulterioare care utilizează în comun o linie electricăLa racordarea unui utilizator la linia electrică finanţată de primul utilizator se parcurg următorii paşi:1. Se actualizează schema cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al instalaţiei de racordare realizate pentru primul utilizator (PR) şi se calculează costurile tronsoanelor T(1)..T(n) după cum urmează: *)2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator k al liniei sau al tronsonului de linie electrică în schema cu n utilizatori pe principiul participării în cote egale la finanţarea tronsoanelor de linie şi a echipamentelor de racordare folosite în comun după cum urmează: *)NOTĂ:k reprezintă indicele de renumerotare a utilizatorilor în etapa cu n utilizatori şi nu are corespondenţă cu ordinea cronologică de racordare a utilizatorilor.3. Se regularizează plăţile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2.Fiecare utilizator deja racordat primeşte de la noul utilizator care se va racorda la linia electrică/tronsonul de linie electrică o compensaţie calculată ca diferenţă între costul actualizat calculat la etapa anterioară (în schema cu n-1 utilizatori) şi costul actualizat conform pct. 2 (în schema cu n utilizatori).Exemplu de calcul al compensaţiilor pentru utilizatorii racordaţi în etape ulterioare care utilizează în comun o linie electricăPrimul utilizator finanţează prin tariful de racordare T(R) realizarea unei linii electrice conform schemei*):Costul lucrărilor pentru realizarea liniei electrice achitat de primul utilizator prin tariful de racordare este de 50.000 lei.La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanţa de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T(1) şi T(2):2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 2 utilizatori: *)NOTĂ:Pentru simplificare se consideră costul echipamentelor de racordare a liniei în punctul de racordare A = 0.3. Valoarea compensaţiei pe care primul utilizator o primeşte de la cel de-al doilea utilizator racordat este egală cu 20.000 lei (diferenţa dintre costul iniţial al lucrărilor, egal cu 50.000 lei şi I(2)^(2) = 30.000 lei), astfel încât:- primul utilizator, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(2), a finanţat linia în această etapă cu I(2)^(2) = 30.000 lei;- al doilea utilizator racordat, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(1), a finanţat linia în această etapă cu I(1)^(2) = 20.000 lei.La racordarea unui al treilea utilizator în aval de capătul liniei electrice existente, care finanţează prin tariful de racordare o prelungire cu 50 m a acesteia, se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T(1) ÷ T(3):Costul lucrărilor pentru realizarea prelungirii liniei electrice cu 50 m [tronsonul T(3)] este de 15.000 lei.2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 3 utilizatori: *)3. Se regularizează plăţile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:- primul utilizator, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(2), primeşte de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensaţie în valoare de 11.667 lei (diferenţa între costul actualizat în schema cu 2 utilizatori, de 30.000 lei, şi costul actualizat în schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei);- cel de-al doilea utilizator racordat, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(1), primeşte de la cel de-al treilea utilizator racordat o compensaţie în valoare de 6.667 lei (diferenţa între costul actualizat în schema cu 2 utilizatori, de 20.000 lei, şi costul actualizat în schema cu 3 utilizatori 13.333 lei);- al treilea utilizator racordat, care în această situaţie este utilizatorul U(3), plăteşte către utilizatorii racordaţi anterior o compensaţie totală în valoare de 18.333 lei.La racordarea unui al patrulea utilizator la 120 m de punctul de racordare al primului utilizator se aplică modelul de calcul:1. Se actualizează schema*) cu renumerotarea utilizatorilor dinspre punctul de racordare al primului utilizator şi se calculează costurile tronsoanelor T(1) ÷ T(4):2. Se actualizează costurile care revin fiecărui utilizator în schema cu 4 utilizatori: *)3. Se regularizează plăţile între utilizatori având în vedere costurile actualizate calculate la pct. 2, astfel:- primul utilizator, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(2), primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie în valoare de 5.000 lei (diferenţa între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori, de 18.333 lei, şi costul actualizat în schema cu 4 utilizatori, de 13.333 lei);- cel de-al doilea utilizator racordat, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(1), primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie în valoare de 3.333 lei (diferenţa între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori de 13.333 lei şi costul actualizat în schema cu 4 utilizatori 10.000 lei);- cel de-al treilea utilizator racordat, care în această situaţie a devenit utilizatorul U(4), primeşte de la cel de-al patrulea utilizator racordat o compensaţie în valoare de 8.000 lei (diferenţa între costul actualizat în schema cu 3 utilizatori de 33.333 lei şi costul actualizat în schema cu 4 utilizatori de 25.333 lei);- al patrulea utilizator racordat, care în această situaţie este utilizatorul U(3), plăteşte către utilizatorii racordaţi anterior o compensaţie totală în valoare de 16.333 lei.  +  Anexa 2la metodologieModel de calcul al compensaţiilor pentru utilizatorii racordaţi în etape ulterioare, care utilizează în comun o staţie electrică sau un post de transformareÎn cazul utilizării în comun a unei staţii electrice sau a unui post de transformare având capacitatea instalată în transformatoare S(n), pentru calculul compensaţiei se stabileşte costul specific b(T) al staţiei electrice sau al postului de transformare după cum urmează:            I(T)    b(T) = ───── [lei/kVA],            S(n)    unde:    I(T) - costul lucrărilor pentru realizarea staţiei electrice sau a postului           de transformare achitat de primul utilizator prin componenta T(R) a           tarifului de racordare;    S(n) - capacitatea transformatorului cu care este echipată staţia electrică           sau postul de transformare, egală cu puterea nominală a acestuia.Compensaţia C(k) pe care utilizatorul k având o putere aprobată S(k) trebuie să o plătească primului utilizator pentru utilizarea în comun a staţiei electrice sau a postului de transformare se calculează după cum urmează:C(k) = S(k)b(T) [lei],în care:S(k) - puterea aprobată utilizatorului k [kVA] în limita puterii nominale a transformatorului care echipează staţia electrică sau postul de transformare;b(T) - costul specific al staţiei electrice sau al postului de transformare [lei/kVA]Exemplu de calcul al compensaţiei pentru utilizarea în comun a unui post de transformareUn prim utilizator cu puterea aprobată S = 260 kVA finanţează prin tariful de racordare realizarea unui post de transformare cu capacitatea nominală S(n) = 400 kVA. Componenta T(R) a tarifului de racordare este de 100.000 lei.Se stabileşte iniţial costul specific al postului de transformare b(T) după cum urmează:            I(T) 100000 lei    b(T) = ───── = ──────── = 250 ───            S(n) 400 kVALa racordarea unui al doilea utilizator cu puterea aprobată S(2) = 100 kVA (suma puterilor aprobate pentru cei doi utilizatori nu depăşeşte puterea nominală a transformatorului), acesta plăteşte primului utilizator o compensaţie în valoare de:C(2) = S(2)b(T) = 100 x 250 = 25.000 lei  +  Anexa 3la metodologieModel de calcul al compensaţiilor în cazul unei instalaţii de racordare complexe *)În cazul unei instalaţii de racordare complexe prezentate în schema de mai sus, alcătuite din două linii L(1) şi L(2), de tensiuni diferite U(1), respectiv U(2) şi o staţie electrică sau un post de transformare T, cu raportul de transformare U(1)/U(2), la racordarea unui al doilea utilizator având o putere aprobată S(2), în condiţiile în care capacităţile suplimentare ale elementelor instalaţiei de racordare permit racordarea acestuia, se determină compensaţia pe care acesta o plăteşte primului utilizator.În funcţie de varianta de racordare a celui de-al doilea utilizator, conform schemei prezentate, se determină compensaţia totală pe care acesta o plăteşte primului utilizator prin însumarea compensaţiilor corespunzătoare fiecărui element de reţea din cadrul instalaţiei de racordare utilizat în comun, astfel: a) În varianta 1 valoarea compensaţiei se calculează conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie, pentru lungimea de linie electrică l(u1). b) În varianta 2 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre:(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1) şi(ii) compensaţia pentru echipamentele electroenergetice părţi componente ale staţiei sau postului de transformare, altele decât transformatoare, calculată conform prevederilor art. 12 alin. (1) din metodologie, respectiv prin împărţirea valorii acestora la numărul de utilizatori. c) În varianta 3 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre:(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1) şi(ii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea staţiei electrice sau a postului de transformare. d) În varianta 4 valoarea compensaţiei este egală cu suma dintre:(i) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(1),(ii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 2 la metodologie pentru utilizarea staţiei electrice sau a postului de transformare şi(iii) compensaţia calculată conform modelului de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie pentru lungimea de linie electrică l(u2).  +  Anexa 4la metodologieExemplu de calcul al compensaţiei la aplicarea prevederilor tranzitoriiA. Considerăm că un prim utilizator a primit compensaţii determinate în baza Metodologiei de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţelele de distribuţie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2003, după cum urmează:Primul utilizator a finanţat prin componenta B a tarifului de racordare realizarea unei linii electrice în valoare de 50.000 lei, conform schemei*):Costul specific al liniei electrice este:          B 50000 lei    b = ───── = ───── = 500 ─── ,          S 100 kVA    unde:    B - componenta "B" din tariful de racordare achitat de primul        utilizator [lei];    S - capacitatea instalaţiei de racordare aferentă tarifului de        racordare achitat [kVA].La racordarea unui al doilea utilizator amplasat la distanţa de 90 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) a fost aplicat modelul de calcul*):Utilizatorul 2 a plătit către primul utilizator compensaţia:*)Contribuţia primului utilizator la finanţarea liniei a rămas în acest caz 36.500 lei.B. La racordarea unui utilizator după intrarea în vigoare a metodologiei, contribuţia pe care acesta o plăteşte primului utilizator se stabileşte după cum urmează:Valoarea investiţiei pentru realizarea liniei electrice pentru care acesta are dreptul să primească compensaţii după intrarea în vigoare a metodologiei este de 36.500 lei, reprezentând valoarea finanţată de primul utilizator după primirea compensaţiilor stabilite în baza metodologiei anterioare.La racordarea unui nou utilizator amplasat la distanţa de 80 m de punctul de racordare al primului utilizator (PR) se aplică modul de calcul prezentat în anexa nr. 1 la metodologie, în care se ignoră consumatorii care au plătit compensaţii stabilite conform metodologiei anterioare.1. *)2. *)3. Primul utilizator primeşte de la ultimul utilizator racordat o compensaţie în valoare de 14.600 lei, astfel încât în această etapă primul utilizator a finanţat linia electrică cu 21.900 lei.  +  Anexa 5la metodologieRecomandare privind determinareacompensaţiilor pentru utilizarea în comun a extinderilor de reţea dejoasă tensiune finanţate de un utilizator sau un grup de utilizatori1. Prin excepţie de la prevederile pct. 4.1 din anexa nr. 2 la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, un utilizator sau un grup de utilizatori, prin intermediul unui împuternicit legal, are dreptul să participe la cofinanţarea extinderii reţelei electrice de joasă tensiune, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) pentru racordarea unei locuinţe sau a unui grup de locuinţe este necesară extinderea reţelei electrice de joasă tensiune de distribuţie publică; b) realizarea investiţiei nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar; c) autorităţile administraţiei publice informează în scris operatorul de distribuţie concesionar asupra faptului că nu au capacitatea de a asigura coparticiparea la finanţarea extinderii reţelei electrice; d) un utilizator sau un grup de utilizatori prin intermediul unui împuternicit legal solicită în scris, în mod expres, realizarea şi cofinanţarea extinderii de reţea.2. În condiţiile prevăzute la pct. 1, extinderea de reţea de joasă tensiune se dimensionează conform normelor tehnice în vigoare, numai pentru puterea şi pe traseul corespunzător numărului de locuinţe deja construite sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate.3. Fiecare utilizator aflat în situaţia prevăzută la pct. 1 participă la cofinanţarea extinderii de reţea strict necesare pentru racordarea propriei instalaţii electrice, în funcţie de amplasamentul punctului de racordare a branşamentului individual în cadrul extinderii de reţea.4. În condiţiile prevăzute la pct. 1, utilizatorii finanţează pe tarif de racordare diferenţa I(total) - I(ef), unde I(total) şi I(ef) reprezintă valoarea totală a investiţiei necesare pentru realizarea lucrărilor pentru extinderea reţelei dimensionate conform pct. 2 şi 3, respectiv valoarea investiţiei eficiente economic, conform rezultatelor unei analize cost-beneficiu efectuate de operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile prevăzute de Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013.5. În situaţia racordării unui nou utilizator la reţeaua finanţată conform pct. 4, utilizatorii care au participat la finanţarea extinderii de reţea primesc diferenţa de eficienţă din partea operatorului de distribuţie concesionar, rezultată ca urmare a refacerii analizei de eficienţă economică şi compensaţie bănească din partea următorului utilizator racordat la reţeaua realizată, conform prevederilor art. 22 alin. (7) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei.6. Noul utilizator racordat la reţea conform pct. 5 devine coparticipant la finanţarea reţelei.Model de calcul al cotelor de finanţare şi al compensaţiilor pentru extinderile de reţea de joasă tensiuneLa racordarea utilizatorului k la o reţea de joasă tensiune finanţată de un utilizator sau grup de utilizatori în condiţiile stabilite la pct. 1-6 din prezentele recomandări se parcurg următoarele etape:1. Se stabilesc cota de eficienţă suportată de operatorul de distribuţie şi, respectiv, cota de ineficienţă suportată de utilizatori:- I(ef)^(k) - cota eficientă din valoarea investiţiei suportată de operatorul de distribuţie;- I(total) - I(ef)^(k) - cota ineficientă din valoarea investiţiei suportată de utilizatorii U(1) ... U(k);I(ef) se defineşte ca valoarea investiţiei pentru care sunt îndeplinite condiţiile de eficienţă conform Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013.2. Se împarte între utilizatorii de la U(1) la U(k) cota de ineficienţă I(total) - I(ef)^(k) care trebuie suportată de aceşti utilizatori, cu respectarea principiilor de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public.3. Se regularizează plăţile între operatorul de distribuţie şi utilizatorii de la U(1) la U(k), prin grija operatorului de distribuţie, astfel încât fiecare parte suportă cota de finanţare stabilită la pct. 2.Exemplu de calcul al cotelor de finanţare şi al compensaţiilor pentru extinderile de reţea de joasă tensiuneLa racordarea primului utilizator este necesară realizarea unei extinderi de reţea de joasă tensiune formată dintr-o linie electrică în valoare de 100.000 lei.În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013, se stabilesc:- cota de eficienţă I(ef)^(1) = 10.000 lei - este suportată de operatorul de distribuţie;- cota de ineficienţă I(total) - I(ef)^(1) = 90.000 lei - este suportată de utilizatorul U(1) care finanţează extinderea de reţea.I. La racordarea ulterioară a utilizatorului U(2) se parcurg etapele:1. Se stabilesc:- cota de eficienţă I(ef)^(2) = 20.000 lei - care trebuie să fie suportată de operatorul de distribuţie;- cota de ineficienţă I(total) - I(ef)^(2) = 80.000 lei - care trebuie să fie suportată de utilizatorii U(1) şi U(2).2. Se împarte cota de ineficienţă între utilizatori, aplicându-se principiul de împărţire în cote egale a costului cu realizarea liniei electrice.În cazul simplificat al utilizării în comun a întregii lungimi a extinderii de reţea rezultă:- utilizatorul U(1) trebuie să finanţeze 40.000 lei;- utilizatorul U(2) trebuie să finanţeze 40.000 lei;- operatorul de distribuţie trebuie să finanţeze 20.000 lei.3. Se face regularizarea plăţilor astfel:- utilizatorul U(1) primeşte 50.000 lei;- utilizatorul U(2) plăteşte 40.000 lei;- operatorul de distribuţie plăteşte 10.000 lei.II. La racordarea ulterioară a utilizatorului U(3) se parcurg etapele:1. Se stabilesc:- cota de eficienţă I(ef)^(3) = 40.000 lei - care trebuie să fie suportată de operatorul de distribuţie;- cota de ineficienţă I(total) - I(ef)^(3) = 60.000 lei - care trebuie să fie suportată de utilizatorii U(1), U(2) şi U(3).2. Se împarte cota de ineficienţă între utilizatori, aplicându-se principiul de împărţire în cote egale a costului cu realizarea liniei electrice.În cazul simplificat al utilizării în comun a întregii lungimi a extinderii de reţea rezultă:- utilizatorul U(1) trebuie să finanţeze 20.000 lei;- utilizatorul U(2) trebuie să finanţeze 20.000 lei;- utilizatorul U(3) trebuie să finanţeze 20.000 lei;- operatorul de distribuţie trebuie să finanţeze 40.000 lei.3. Se face regularizarea plăţilor astfel:- utilizatorul U(1) primeşte 20.000 lei;- utilizatorul U(2) primeşte 20.000 lei;- utilizatorul U(3) plăteşte 20.000 lei;- operatorul de distribuţie plăteşte 20.000 lei.--------