STATUTUL din 10 septembrie 1998Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 15 septembrie 1998     +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. (2) Sigla Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul statut. (3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., denumită în continuare C.F.R. Marfă, este persoană juridică română cu capital social iniţial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul C.F.R. Marfă este în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. (2) Sediul C.F.R. Marfă poate fi schimbat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii. (3) C.F.R. Marfă poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii, în ţară şi în străinătate. (4) Filiale ale C.F.R. Marfă pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataC.F.R. Marfă se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulScopul C.F.R. Marfă este realizarea de profit prin desfăşurarea activităţii de transport feroviar de mărfuri, precum şi prin desfăşurarea altor activităţi specifice necesare realizării obiectului său de activitate.  +  Articolul 6Obiectul de activitate (1) C.F.R. Marfă desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării, şi are ca obiect de activitate: a) efectuarea transportului de mărfuri în trafic intern şi internaţional; b) transportul mărfurilor în trafic combinat; c) expediţii de mesagerie, coletărie, containere şi vagoane, precum şi de alte bunuri; d) camionarea unităţilor de transport intermodal la domiciliul clientului; e) lucrări de întreţinere şi reparaţii de locomotive, mijloace de transport şi utilaje de mecanizare; f) comerţ intern şi import-export; g) schimb valutar, în condiţiile legii; h) operaţiuni de închiriere şi leasing; i) transport cu nave feribot de mărfuri şi pasageri; j) activităţi de intermediere; k) consultanţă şi expertize, în condiţiile legii; l) recepţii tehnice; m) instruiri, şcolarizări şi autorizări de personal; n) marketing, publicitate, reclamă, editare de publicaţii şi imprimate; o) asigurarea pazei şi ordinii; p) declarant şi comisionar vamal, fără plata garanţiei pentru taxele vamale; q) producţie, turism, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară; r) cercetare, proiectare, informatică, învăţământ, asistenţă medicală şi psihologia muncii, psihologie aplicată, perfecţionare profesională. (2) În scopul realizării obiectului de activitate, C.F.R. Marfă desfăşoară următoarele activităţi:1. conduce, organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfăşoară;2. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului său de activitate;3. organizează şi asigură exploatarea materialului rulant în condiţii de siguranţă a circulaţiei;4. stabileşte şi adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum şi pentru alte prestaţii şi servicii din domeniul său de activitate;5. elaborează prescripţii, tehnologii, normative şi norme de muncă specifice activităţii proprii;6. iniţiază şi încheie convenţii şi contracte de transport internaţional potrivit legii şi reglementărilor internaţionale în vigoare;7. participă în nume propriu la organisme similare internaţionale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activităţii sale;8. înfiinţează sucursale, agenţii şi reprezentante în ţară şi în străinătate şi coordonează activitatea acestora;9. negociază şi contractează credite cu bănci şi alte instituţii financiare, în condiţiile legii;10. deţine sau participă la capitalul social al altor societăţi comerciale şi decide, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare;11. se poate asocia cu terţe persoane fizice şi juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăţi comerciale, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.;12. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi la transportul pe calea ferată, în condiţiile legii;13. poate organiza şi asigura funcţionarea propriilor structuri de pază, în condiţiile legii;14. asigura instruirea, examinarea şi autorizarea în funcţie a personalului propriu;15. în caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine şi ia măsurile necesare pentru reluarea circulaţiei trenurilor, potrivit obiectului său de activitate;16. organizează şi exercită prin organe specializate controlul permanent al activităţii proprii de exploatare, producţie şi siguranţă a circulaţiei;17. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor, mijloacelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbaţii în desfăşurarea transporturilor şi în procesele de producţie;18. stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport noi, precum şi în cazul modernizării celor existente;19. asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;20. organizează calificarea, recalificarea şi perfecţionarea personalului propriu;21. valorifică, la intern şi la export, materialele şi deşeurile rezultate din procesele de producţie, din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său şi din alte activităţi proprii;22. desfăşoară activităţi de transport feroviar în interes propriu;23. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfăşurată;24. realizează, pentru personalul propriu, activităţi sociale, culturale, turistice şi sportive;25. iniţiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;26. participă la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri şi urmăreşte derularea contractelor economice;27. desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate, inclusiv operaţiuni de comerţ exterior.  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. Marfă este de 1.651.898.804.227 lei, împărţit în 66.075.952 acţiuni nominative, cu valoare nominală unitară de 25.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998. (2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român şi este vărsat integral la data constituirii C.F.R. Marfă. Drepturile statului ca acţionar sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor. (3) Eventualele rectificări ale capitalului social iniţial prevăzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerţului în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare a activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi C.F.R. Marfă. (4) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar la C.F.R. Marfă, prin ordin al ministrului transporturilor, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor, se pot efectua transferuri de active corporale şi necorporale, fără plată, între aceasta şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, modificându-se capitalul social în mod corespunzător. (5) C.F.R. Marfă poate fi privatizată, în condiţiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 8Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) C.F.R. Marfă va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul său.  +  Articolul 9Reducerea şi majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii care decurg din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligaţiile C.F.R. Marfă sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. (5) Patrimoniul C.F.R. Marfă nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul C.F.R. Marfă care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidare, efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu C.F.R. Marfă, aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presa. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (2) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al C.F.R. Marfă care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (3) Împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului social de stat în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 5, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finanţelor, sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Pentru activitatea depusă, împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului social de stat în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie, stabilită prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a C.F.R. Marfă; b) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarcă de activitate şi îi revocă; c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) stabileşte competenţele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale cenzorilor şi aprobă regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie; e) examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborate de consiliul de administraţie, şi îşi dă acordul asupra acestora; f) aprobă constituirea rezervelor statutare; g) examinează, aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor şi aprobă repartizarea profitului; h) fixează dividendele; i) propune înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale; j) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie; k) aprobă delegări de competenţe pentru consiliul de administraţie; l) stabileşte nivelul garanţiei fiecărui administrator, în condiţiile legii; m) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; n) hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale C.F.R. Marfă. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a C.F.R. Marfă la nivel central şi teritorial; b) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenţa revine consiliului de administraţie; c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, agenţii şi de alte subunităţi fără personalitate juridică; d) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acestora; e) hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni; f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului; g) analizează şi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea C.F.R. Marfă; h) hotărăşte cu privire la modificarea şi completarea obiectului de activitate al C.F.R. Marfă; i) hotărăşte cu privire la oportunitatea luării în concesiune sau subconcesiune a unor elemente de patrimoniu public, necesare desfăşurării obiectului de activitate; j) aproba asocierea, în vederea constituirii de noi societăţi comerciale, sau participarea cu capital la alte societăţi comerciale; k) hotărăşte la acţionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.F.R. Marfă; l) aprobă conversia acţiunilor dintr-o categorie în altă, în condiţiile legii; m) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; n) hotărăşte cu privire la orice modificare a statutului; o) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursă, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţă a acţiunilor proprii; p) aprobă politica tarifară a C.F.R. Marfă, inclusiv criteriile de acordare a reducerilor tarifare, a facilităţilor şi gratuităţilor în transportul de mărfuri; q) stabileşte plafoane valorice şi competenţe de efectuare a cheltuielilor; r) numeşte directorul general şi îi stabileşte salariul. Pentru perioada în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni, numirea directorului general şi stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul transporturilor; s) stabileşte adaosurile la salariu şi criteriile de acordare a acestora pentru directorul general şi directorii executivi; t) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Marfă, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă, ori de câte ori va fi nevoie, de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana desemnată de acesta să-l înlocuiască. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul C.F.R. Marfă. În perioada în care statul este acţionar unic al C.F.R. Marfă, convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenţă. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul C.F.R. Marfă sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta. (2) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezenţă a acţionarilor şi să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regulă, prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotrivă.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 17Organizare (1) C.F.R. Marfă este administrată de către 11 administratori care constituie consiliul de administraţie, din care unul va fi specialist din Ministerul Finanţelor, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. (2) Conducerea executivă a C.F.R. Marfă este asigurată de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (4) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de către adunarea generală a acţionarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie vor fi numiţi prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea adunării generale a acţionarilor. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (7) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar. (8) Consiliul de administraţie poate delega unele din atribuţiile sale conducerii executive a C.F.R. Marfă şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii. (9) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Marfă. (10) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de C.F.R. Marfă pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţieConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al C.F.R. Marfă; b) elaborează documentaţiile privind structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a C.F.R. Marfă; c) elaborează şi prezintă spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Marfă pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor; d) aprobă încheierea contractelor de acces pe infrastructură şi de prestaţii de servicii financiar-contabile şi juridice cu terţii; e) aprobă investiţiile C.F.R. Marfă, în limita competenţelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a acţionarilor; f) avizează propunerile privind tarifele de bază pentru prestaţiile în trafic local şi internaţional şi politica tarifară a C.F.R. Marfă; g) aprobă efectuarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare de bunuri şi servicii; h) aprobă încheierea contractelor de închiriere; i) stabileşte tactica şi strategia de marketing; j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţelor acordate; k) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Marfă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale C.F.R. Marfă pe anul în curs; l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii salariaţilor; m) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Marfă; n) aprobă tarife pentru prestaţiile auxiliare; o) aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii; p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor; q) stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Marfă.  +  Articolul 19Atribuţiile directorului general (1) Directorul general reprezintă C.F.R. Marfă în raporturile cu terţii şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale C.F.R. Marfă; b) angajează, promovează şi concediază personalul C.F.R. Marfă; c) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.F.R. Marfă şi le fixează salariul; d) negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) încheie acte juridice, în numele şi pe seama C.F.R. Marfă; f) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor; g) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor; h) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competenţelor acordate. (2) Directorul general poate delega din atribuţiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul C.F.R. Marfă. (3) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a C.F.R. Marfă.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 20Controlul financiar preventiv (1) C.F.R. Marfă organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate potrivit legii.  +  Articolul 21Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Societăţii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe bază de contract. (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilităţile de sustrageri, condiţiile de păstrare şi gestionare, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariaţii au obligaţia: a) să pună la dispoziţie registrele, corespondenţa, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidenţa controlului; c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate; d) să dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, după caz, în legătura cu problemele care formează obiectul controlului; e) să semneze, cu sau fără obiecţii, actele de control; f) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (4) Constatările organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate şi stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al C.F.R. Marfă controlate.  +  Articolul 22Cenzorii (1) Gestiunea C.F.R. Marfă este controlată de acţionari şi de cenzori. (2) C.F.R. Marfă are 5 cenzori şi 5 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi ei pot fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul. (5) Cel puţin unul din cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) Atâta timp cât statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul din cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea generală a acţionarilor. (8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) să supravegheze gestiunea C.F.R. Marfă; b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele; c) să verifice dacă registrele sunt regulat ţinute; d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Marfă ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, când nu a fost convocată de către administratori; c) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor; e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. (11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le cred necesare asupra bilanţului contabil şi repartizării profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale a acţionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor, fără drept de vot. (14) Se interzice cenzorilor să comunice acţionarilor în particular sau terţilor date referitoare la operaţiunile C.F.R. Marfă, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. (15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor. (17) Cenzorii C.F.R. Marfă îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii C.F.R. Marfă.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul C.F.R. Marfă este încadrat în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de examen şi/sau prin alte forme de selecţie. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei se stabilesc prin regulament de către consiliul de administraţie. (3) Personalul C.F.R. Marfă este supus Statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum şi regulamentului de ordine interioară al C.F.R. Marfă. (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 26Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil (1) C.F.R. Marfă va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul C.F.R. Marfă se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul C.F.R. Marfă rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condiţiile legii. (3) C.F.R. Marfă îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către C.F.R. Marfă în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrărilor de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă. (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 28RegistreleC.F.R. Marfă va ţine, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea  +  Articolul 29Modificarea formei juridice (1) Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a C.F.R. Marfă. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar, modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30Dizolvarea (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea C.F.R. Marfă: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea acesteia; e) falimentul; f) în cazul şi în condiţiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal; h) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Dizolvarea C.F.R. Marfă se înscrie în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar, dizolvarea C.F.R. Marfă se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 31Lichidarea (1) În caz de dizolvare, C.F.R. Marfă va fi lichidată. (2) Lichidarea C.F.R. Marfă şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 32Litigii (1) Litigiile de orice fel apărute între C.F.R. Marfă şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 33Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, precum şi ale Codului comercial.  +  Anexă-----la statut----------Sigla*) Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă"C.F.R. Marfă" - S.A.--------