ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 8 aprilie 1999pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 13 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă :  +  Articolul 1Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 104/1998*), se completează după cum urmează:1. La articolul 19 se introduc alineatele 5 şi 6 cu următorul cuprins:"Constituirea şi reconstituirea stocului de siguranţă de material viral şi de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, se aproba în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.Cheltuielile aferente producţiei, depozitarii, conservării materialului viral şi a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia după pierderea valorii imunizante, precum şi cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la capitolul lt; lt;Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor gt; gt;."2. La articolul 24 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Activitatea de dezinfecţie de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat este de interes naţional, se efectuează şi se finanţează din surse proprii de către agenţi economici autorizaţi, potrivit legii, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor."3. Articolul 31 se completează cu alineatele 4, 5 şi 6 cu următorul cuprins:"Acţiunile cuprinse în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei, se finanţează din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la capitolul lt; lt;Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor gt; gt;.În cadrul acţiunii de certificare sanitară veterinara a sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice autoritatea sanitară veterinara de stat emite: autorizaţii sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor, vizate anual sau la 2 ani, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare şi construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport, de sănătate, certificate pentru înregistrarea produselor de uz veterinar, certificate de abilitare şi acorduri sanitare veterinare pentru import.Pentru eliberarea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxe cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului."4. Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, se completează cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 104/1998 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 254 din 30 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:----------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 I. TAXELE pentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor, a vizelor anuale sau la 2 ani ale acesteia, precum şi a autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport
    Nr. crt.Obiectivul/ ActivitateaU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.Staţie de incubaţie de tip gospodăresc, staţiune de montă naturală la animale, tabără de vară, stână, stupinăobiectiv50.000
    2.Punct de însămânţări artificiale la animale, punct farmaceutic veterinar, cabinet medical veterinarobiectiv100.000
    3.Bazine piscicole pentru material biologic, farmacie veterinară, dispensar veterinar, unitate de tehnică medicală veterinară, atelier de prelucrare a produselor lactateobiectiv200.000
    4.Bazine piscicole pentru creşterea materialului piscicolobiectiv250.000
    5.Laborator de control al furajelor, staţie (punct) portuară de spălare şi dezinfecţie, staţie (punct) de spălare şi dezinfecţie rutieră din aeroportobiectiv300.000
    6.Fermă zootehnică de elită, genotecă de animale, herghelie, depozit de material seminal, târg de animale, laborator sanitar veterinar, clinică veterinară sau spital veterinar, centru de colectare, răcire şi depozitare a laptelui, chioşc, tonetăobiectiv500.000
    7.Expoziţie de animale şi grădină zoologică, menajerie, baze de achiziţie a animalelor, pensiune pentru animale de companie, frizerie pentru animale de companie, punct sau centru de colectare a peştelui, punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc., unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare etc., chioşc pentru desfacerea peştelui şi a produselor din peşte, magazin pentru desfacerea animalelor de companie, hot-dog, depozit alimentarobiectiv1.000.000
    8.Unitate de prelucrare industrială a cadavrelor, a produselor de origine animală, a unor subproduse necomestibile de origine animală confiscate în condiţiile legii, canisă, carmangerie, cherhana, unităţi de producere şi desfacere a specialităţilor de panificaţie, punct alimentar mixt, S.S.D.V.obiectiv2.000.000
    9.Unitate de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, şcoală pentru dresajul câinilor, laborator pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz veterinar, depozit de produse de uz veterinar, ceainărie, bodegă, rotiserie, bufet, cofetărie, stand, laborator de cofetărie, cateringobiectiv3.000.000
    10.Bistro, fast-food, birt pizzerie, fabrică pentru hrana animalelorobiectiv4.000.000
    11.Centru de tăiere, atelier pentru preparate din carne, staţie de incubaţie de tip industrial, fermă de carantină, unitate specializată pentru producţia unor biostimulatori, premixuri şi nutreţuri medicamentate, unitate pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine), berărie, braserie, bar (de zi, de noapte, cafe-bar, pati-bar, snack-bar, disco-video-bar), magazin alimentar mixt, cantină-restaurant, măcelărie, atelier pentru semiconserve din peşteobiectiv5.000.000
    12. Depozit frigorificobiectiv7.000 000
    13.Hală pentru desfacerea produselor de origine animală, restaurant: clasic, cu specific; cu specific local; cu specific naţional; cramă cu program artistic, specializat, pescăresc, vânătoresc, zahana, lacto-vegetarian, dietetic; pensiune, familial; cu autoservire, tip expres, tip expres în vagoane de cale ferată, pe naveobiectiv8.000.000
    14.Fabrică producătoare de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar, fabrică de nutreţuri combinate, abator, antrepozit frigorific, fabrică pentru preparate din carne, fabrică pentru conserve din carne, fabrică pentru semiconserve din carne, fabrică pentru salamuri crude-uscate, fabrică pentru preparate şi semipreparate culinare din carne şi mixte, depozit pentru subproduse necomestibile brute ori de origine animală (piei, lână, păr, coarne, ongloane, pene, puf), fabrică pentru conserve din peşte, fabrică pentru semiconserve din peşte, fabrică de produse lactate, unitate de colectare şi prelucrare a ouălor, de tip industrial, unitate de colectare şi prelucrare a mierii de albine şi a altor produse apicole, de tip industrialobiectiv10.000.000
    15.Combinat pentru carneobiectiv15.000.000
           
    Nr. crt.Mijlocul de transportU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.Şlepmijloc de transport250.000
    2.Vagon tip G, vagon tip E şi vagon frigorific sau izotermă pentru produse de origine animală, autovehicul specializat pentru transportul animalelor viimijloc de transport50.000
    3.Vagon-bar tip expresmijloc de transport750.000
    4.Vagon-restaurant tip expres, navă pentru pasageri, navă pescador, platformă petrolieră maritimă, aeronavă cargo tip Boeing 707, aeronavă cargo tip IL 18, aeronavă mixtă, aeronavă pentru transport de pasageri, autovehicul izoterm sau frigorific, specializat pentru produse alimentare perisabile, cu masa totală maximă sub 3,5 tone, cambuză pe navămijloc de transport1.000.000
    5.Autovehicul izoterm sau frigorific, specializat pentru produse alimentare perisabile, cu masa totală între 3,5 şi 12 tonemijloc de transport1.500.000
    6.Autovehicul izoterm sau frigorific, specializat pentru produse alimentare perisabile, cu masa totală maximă de peste 12 tonemijloc de transport1.800.000
  NOTĂ:Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare se vizează anual sau la 2 ani, în funcţie de obiectul de activitate, percepandu-se jumătate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.II. TAXELE pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M./ produs)
    0123
      Aviz sanitar veterinar de import, export, pentru:    
    1.-animale mici pentru reproducţie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expoziţii, păsări exotice    
    2.-materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteicecap500
    tonă500
    3.-hrană pentru animale de companie şi exotice (conserve şi deshidratate)tonă1.000
    4.-animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproducţiecap1.500
    5.-hrană pentru animale exoticetonă2.000
    6.-animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproducţiecap2.500
    7.-păsări pentru carne100 capete2.500
    8.-păsări pentru reproducţie, porumbei pentru concurs, expoziţii, alte manifestări100 capete2.500
    9.-ouă pentru consum1.000 bucăţi2.500
    10.-lapte lichid, condensat100 litri2.500
    11.-slănină crudă, grăsimi tehnicetonă4.000
    12.-pui de o zi1.000 capete5.000
    13.-ouă pentru incubaţie1.000 bucăţi5.000
    14.-familii de albinefamilie5.000
    15.-animale de companie (câini, pisici, maimuţe)cap5.000
    16.-subproduse comestibile cap, creier, limbă, burtă, organe membrane etc.)tonă5.000
    17.-untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi şi emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentartonă5.000
    18.-peşte viu, produse lactate proaspete (iaurt, frişcă etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, caşcaval, îngheţată, inclusiv praf de îngheţată, frişcă, ingredienţi şi arome pentru îngheţată, subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogoşi de mătase, condimente, lână, piei brute, penetonă10.000
    19.-produse apicole (ceară, polen, venin etc.)lot/tonă15.000
    20.-animale de menajerie, melci vii, faună acvaticălot15.000
    21.-ouă de viermi de mătasekg15.000
    22.-produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de albine, membrane artificialetonă15.000
    23.-medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, până la 1.000 de flacoanelot15.000
    24.-peşte proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peşte, inclusiv icre, broaşte, melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în pene)tonă20.000
    25.-căzătură, coarne, conserve şi concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe şi sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceuticătonă20.000
    26.-mostre, produse de uz veterinar pentru înregistrareprodus20.000
    27.-medicamente de uz veterinar, între 1.000-5.000 de flacoanelot20.000
    28.-medicamente de uz veterinar, peste 5.000 de flacoanelot40.000
    29.-trofee de vânătoare şi blănuribucată60.000
    30.-mostre, până la 100 kg totalbucatănu se taxează
    31.-ajutoare umanitarebucatănu se taxează
    32.donaţii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice felbucatănu se taxează
    33.Aviz sanitar veterinar de tranzitbucatănu se taxează
    34.Acord sanitar veterinar de importbucată30.000
    35.Certificat de abilitarebucată250.000
    36.Certificat de înregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar de la producători indigeniprodus7.500.000
    37.Certificat de înregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar de la producători străiniprodus15.000.000
  III. TAXELE pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.Crematorii (puţuri seci, în port fluvial, maritim şi în aeroport), ferme, unităţi de creştere, reproducţie şi selecţie a animalelor, staţii de incubaţie, fabrici de nutreţuri combinate şi alte obiective zootehnice de tip gospodăresc, cantine, tonete, chioşcuri, centre de colectare şi prelucrare a laptelui, laboratoare sanitare veterinareobiectiv50.000
    2.Centre de colectare a laptelui, târguri de animale, baze de achiziţii, locuri şi staţii de îmbarcare, debarcare a animalelor din mediul rural, unităţi care comercializează produse de uz veterinar, unităţi de asistenţă sanitară veterinară.obiectiv150.000
      Mijloace specializate de transport pentru animale, produse de origine animală, furaje şi produse de uz veterinarmijloc de transport150.000
    3.Bazine pentru embrionat material piscicol, bazine pentru creşterea materialului piscicolobiectiv200.000
    4.Târguri de animale, baze de achiziţie a animalelor, locuri şi staţii de îmbarcare, debarcare a animalelor din mediul urbanobiectiv300.000
    5.Ferme, unităţi de creştere, reproducţie şi selecţie a animalelor, staţie de incubaţie, fabrici de nutreţuri combinate şi alte obiective zootehnice de tip industrialproiect500.000
    6.Unităţi şi depozite alimentare, centre de prelucrare a peştelui, magazine comerciale, unităţi de producţie a produselor de uz veterinar, unităţi de prelucrare industrială a deşeurilor, confiscatelor şi cadavrelor de animale, centre de tăiere, carmangerii, unităţi de alimentaţie publică - moteluri, restaurante, laboratoare de cofetărie, patiserieobiectiv1.000.000
      Mijloace de transport specializate pentru produse de origine animală, utilaje şi echipamente tehnologice pentru industria alimentarăproiect1.000.000
    7.Abatoare, fabrici de prelucrare a laptelui, pieţe şi haleobiectiv2.000.000
    8.Fabrici de prelucrarea cărnii, depozite frigorificeobiectiv2.500.000
  IV. TAXELE pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport de animale, produse de origine animala, furaje şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi a certificatelor de sănătate pentru animale şi pentru produsele de origine animala
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M.)
    0123
    1.Certificat sanitar veterinar de transport de animale:    
         -maricap10.000
        -micicap5.000
        -păsăricap100
        -pui de o zicap10
        -familii de albinefamilie10.000
    2.Certificat sanitar veterinar de transport de ouă de viermi de mătasekg10.000
    3.Certificat sanitar veterinar de transport de larve de peşti, fitofagi, icre embrionate şi puiet de peşte sau peşte destinat repopulăriikg100.000
    4.Certificat sanitar veterinar de transport de trofee:    
        -urşi, cerbitrofeu500.000
        -capre negretrofeu400.000
        -mistreţi, căpriori, cerbitrofeu350.000
        -blănuribucată200.000
        -coarne de cerb, colţi de mistreţtrofeu100.000
    5.Certificat sanitar veterinar de transport de vânat împuşcat:    
        -urs, mistreţ, cerb, ţappiesă800.000
        -lup, vulpe, pisică sălbatică, viezure, jder etc.piesă400.000
        -cocoşi de muntepiesă50.000
        -iepuri, fazani, raţe, gâşte sălbatice, potârnichi etc.piesă30.000
        -prepeliţe, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.piesă10.000
    6.Certificat sanitar veterinar de transport de gunoi de grajd în scopul comercializăriitonă5.000
    7.Certificat sanitar veterinar de transport de cadavre, deşeuri de abatortonănu se taxează
    8.Certificat sanitar veterinar de transport de furaje, premixuri, aditivi furajeri şi alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinartonă5.000
    9.Certificat sanitar veterinar de transport de ouă pentru incubaţie1.000 bucăţi3.000
    10.Certificat sanitar veterinar de transport de produse de origine animală:    
        -brânzeturi, unt, îngheţată, lapte praf, praf de îngheţată, cazeinătonă35.000
        -produse lactate proaspetetonă30.000
        -conserve şi semiconserve din carnetonă25.000
        -lapte (materie primă şi pentru consum)1.000 litri20.000
        -produse din carnetonă30.000
        -carne de toate speciiletonă20.000
        -organe, intestine, stomacuritonă15.000
        -grăsimi animale, păr, piei, coarne, unghii, alte produse din carne şi subproduse de origine animală nenominalizatetonă10.000
        -oasetonă5.000
    11.Certificat sanitar veterinar de transport de:    
        -icre de sturiontonă80.000
        -icre taramatonă50.000
        -conserve, semiconserve din peştetonă25.000
        -peşte viu, congelat, refrigerat, sărat, afumattonă20.000
        -alte produse din peşte nenominalizatetonă10.000
    12.Certificat sanitar veterinar de transport pentru:    
        -produse apicole (ceară de albine, lăptişor de matcă, polen etc.)tonă100.000
        -miere de albinetonă50.000
    13.Certificat sanitar veterinar de transport de:    
        -ouă pentru consum1.000 bucăţi50.000
        -produse din ouă (melanj, praf de ouă şi altele)tonă30.000
    14.Certificat sanitar veterinar de transport de alte produse de origine animală nenominalizatetonă10.000
    15.Certificat de sănătate pentru animale (internaţional)bucată15.000
    16.Certificat de sănătate pentru produse de origine animală (internaţional)bucată15.000
  -----------