HOTĂRÂRE nr. 200 din 30 martie 2016privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, şi pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016.  +  Articolul 2Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.  +  Articolul 3Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Vasile Ciurchea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 30 martie 2016.Nr. 200.--------