NORME din 23 martie 2016privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 29 martie 2016   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Obiective şi definiţii  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează cadrul general prin care se instituie procedura de gestionare şi acordare a autorizaţiilor de plantare/replantare, precum şi a autorizaţiilor provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin, componentă a potenţialului de producţie viticol din România.  +  Articolul 2Prezentele norme au ca obiect punerea la dispoziţia celor interesaţi din domeniul viticol a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitară a prevederilor legale prevăzute la art. 1, în corelare şi cu prevederi ale altor acte normative în vigoare, privind procedura de acordare, formularele necesare şi criteriile pentru stabilirea conţinutului documentaţiilor necesare gestionării şi acordării autorizaţiilor de plantare/replantare, precum şi a autorizaţiilor provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin.  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel: a) Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., este principala componentă a Sistemului informatic naţional al viei şi vinului şi instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde parcelele cultivate cu viţă-de-vie pentru struguri de vin şi în care se înregistrează plantări, defrişări, modificări ale datelor cuprinse în fişele electronice ale parcelelor viticole existente, pe baza legislaţiei naţionale în vigoare; b) sistemul autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin - noul sistem care reglementează dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin şi care se aplică în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2030; c) conversia drepturilor de plantare/replantare - procedura prin care se asigură trecerea de la sistemul de drepturi de plantare/replantare la sistemul autorizaţiilor de plantare/ replantare; d) autorizaţia de plantare provenită din conversie - dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin, obţinut prin conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană; e) autorizaţia de replantare provenită din conversie - dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin, obţinut prin conversia drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. sau obţinute ca urmare a unei defrişări; f) drepturile individuale de replantare alocate în R.P.V. - drepturile individuale de replantare aflate în stare "alocat" sau "cumpărat" în R.P.V.; g) autorizaţia pentru plantări noi - dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin care se acordă solicitanţilor în limita procentului de 1% din suprafaţa totală cultivată efectiv cu viţă-de-vie şi stabilită la data de 31 iulie a anului precedent; h) autorizaţia de replantare - dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu cea a suprafeţelor înscrise în R.P.V. care au fost defrişate; i) autorizaţia pentru replantarea anticipată - dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură, concomitent cu păstrarea plantaţiei supuse defrişării până cel mai târziu la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data la care au fost realizate noile plantări de viţă-de-vie, cu condiţia constituirii unei garanţii; j) autorizaţii de plantare/replantare - actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice competente prin care se recunoaşte solicitantului posibilitatea înfiinţării unei plantaţii de viţă-de-vie pentru struguri de vin pe o suprafaţă determinată, exprimată în hectare; k) parcela viticolă - suprafaţa de pământ continuă plantată cu viţă-de-vie delimitată de perimetrul extern al butucilor de viţă-de-vie la care se adaugă o zonă-tampon a cărei lăţime corespunde jumătăţii distanţei dintre rânduri; l) plantare - fixarea la loc definitiv a viţelor altoite sau a porţiunilor de viţă-de-vie înrădăcinate, în scopul producerii de struguri, de coarde-altoi şi coarde-portaltoi; m) defrişare - eliminarea completă a butucilor de viţă, inclusiv a rădăcinilor; n) beneficiarii autorizaţiilor de plantare/replantare - persoane fizice/juridice care deţin, exploatează sau înfiinţează plantaţii de viţă-de-vie cu soiuri nobile pentru vin în cadrul arealelor viticole delimitate pentru cultivarea viţei-de-vie.  +  Secţiunea a 2-a Autorităţile cu atribuţii în gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin  +  Articolul 4 (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., este instituţia responsabilă la nivel naţional cu gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin. (2) Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este responsabilă pentru certificarea suprafeţelor defrişate, certificarea plantării/replantării viţei-de-vie şi certificarea modificării datelor unei parcele viticole. (3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt responsabile cu operarea şi actualizarea datelor cuprinse în R.P.V., sub instruirea şi suportul tehnic al O.N.V.P.V. (4) Certificarea plantării/replantării viţei-de-vie se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în baza unei cereri de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. (5) La depunerea la D.A.J. a cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V., solicitanţii trebuie să prezinte documente prin care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de a exploata terenul pentru care au făcut cererea de plantare/replantare şi să prezinte autorizaţia de plantare/replantare emisă pe numele lor. (6) Certificarea suprafeţelor de viţă-de-vie defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în baza unei declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (7) La depunerea la D.A.J. a declaraţiei de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., solicitanţii trebuie să prezinte documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare/defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie. (8) Modificarea datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se înregistrează în conformitate cu documentul prevăzut în anexa nr. 3. (9) Pentru certificarea modificării unor date înscrise în R.P.V. de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, solicitanţii trebuie să prezinte documente care să justifice modificările solicitate prin intermediul cererii de modificare a unor date în R.P.V.  +  Capitolul II Gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin  +  Articolul 5 (1) Plantarea viţei-de-vie pentru struguri de vin se face numai în baza unei autorizaţii de plantare/replantare. Aceste autorizaţii se referă la plantări noi, replantări şi la drepturi care urmează să fie convertite. (2) Autorizaţiile se eliberează fără costuri pentru solicitanţi. (3) Autorizaţiile de plantare/replantare se folosesc pentru plantarea viţei-de-vie de struguri pentru vin doar în arealul viticol delimitat prin legislaţia naţională în vigoare.  +  Secţiunea 1 Procedura administrativă privind conversia drepturilor de plantare/replantare  +  Articolul 6 (1) Conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană în autorizaţii de plantare se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare, pe acelaşi amplasament şi aceeaşi suprafaţă care au fost înscrise în certificatul de acordare a drepturilor de plantare. (2) Modelul cererii de conversie a drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană în autorizaţii de plantare este prevăzut în anexa nr. 4. (3) După verificarea valabilităţii drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională sau judeţeană pentru care a fost solicitată conversia, autorizaţiile de plantare se emit în termen de maximum 3 luni de la depunerea cererii de conversie. (4) Autorizaţiile de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare din rezerva naţională şi judeţeană se eliberează de către O.N.V.P.V. în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J. (5) Modelul autorizaţiei de plantare menţionate la alin. (4) este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7La solicitarea titularului autorizaţiei de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva naţională, plantarea se poate face şi pe o altă suprafaţă a exploataţiei, în baza unui memoriu justificativ depus la O.N.V.P.V., cu condiţia ca noua suprafaţă să aibă aceeaşi dimensiune în hectare şi să fie localizată în areal D.O.C. şi/sau I.G.  +  Articolul 8La solicitarea titularului autorizaţiei de plantare provenite din conversia drepturilor de plantare acordate din rezerva judeţeană, plantarea se poate face şi pe o altă suprafaţă a exploataţiei, în baza unui memoriu justificativ depus la O.N.V.P.V., cu condiţia ca noua suprafaţă să aibă aceeaşi dimensiune în hectare şi să fie localizată în arealul viticol prevăzut de legislaţia naţională în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Drepturile individuale de replantare obţinute ca urmare a unei defrişări şi drepturile individuale de replantare alocate în R.P.V., anterior datei de 31 decembrie 2015, care nu au fost utilizate şi care sunt valabile la data respectivă, se convertesc în autorizaţii de replantare doar prin depunerea unei cereri în acest sens. (2) Cererile pentru conversia drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. se depun la D.A.J. (3) Prin cererile menţionate la alin. (2) se poate solicita conversia totală sau parţială a drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. (4) Termenul-limită pentru depunerea cererilor pentru conversia drepturilor individuale de replantare menţionate la alin. (2) este 31 decembrie 2020. (5) Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (1) au aceeaşi perioadă de valabilitate cu a drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. (6) Autorizaţiile de replantare acordate în conformitate cu alin. (1) expiră cel târziu la 31 decembrie 2023. (7) Modelul cererii pentru conversia drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. este prevăzut în anexa nr. 6. (8) După verificarea valabilităţii drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. pentru care a fost solicitată conversia, autorizaţiile de replantare se emit în termen de maximum 3 luni de la depunerea cererii de conversie. (9) Modelul autorizaţiei de replantare provenite din conversia drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. este prevăzut în anexa nr. 7. (10) Autorizaţiile de replantare provenite din conversia drepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V. se eliberează de către D.A.J. în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea şi procedura de acordare a autorizaţiilor pentru replantare  +  Articolul 10 (1) Autorizaţia de replantare se acordă cultivatorului plantaţiei viticole, la solicitarea acestuia, în baza declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie, pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu suprafaţa viticolă defrişată şi înscrisă în R.P.V. În cazul în care nu există identitate între cultivatorul şi proprietarul plantaţiei viticole, cultivatorul va prezenta un acord scris al proprietarului plantaţiei viticole defrişate în vederea eliberării autorizaţiei de replantare pe numele său. (2) Certificarea suprafeţelor defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în conformitate cu declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie, ca urmare a notificării defrişării de către cultivator şi a efectuării unei verificări. (3) Declaraţia de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie care conţine certificarea defrişării se depune la D.A.J. (4) Cererea de acordare a autorizaţiei de replantare se depune la D.A.J. în anul în care s-a efectuat defrişarea sau cel târziu până la sfârşitul anului următor şi va fi însoţită de declaraţia de defrişare vizată de structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol. (5) Nedepunerea cererii în termenul prevăzut la alin. (4) duce la pierderea dreptului de a solicita eliberarea autorizaţiei de replantare. (6) Modelul cererii de acordare a autorizaţiei de replantare este prevăzut în anexa nr. 8. (7) Autorizaţia de replantare este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată şi se utilizează în exploataţia aceluiaşi solicitant care a efectuat defrişarea. (8) Modelul autorizaţiei de replantare este prevăzut în anexa nr. 9. (9) Autorizaţiile de replantare se eliberează în termen de 3 luni de la depunerea cererilor de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V. (10) Neutilizarea autorizaţiei de replantare acordate duce la pierderea dreptului de a beneficia de eliberarea unei noi autorizaţii de replantare pe o perioadă de 2 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de replantare neutilizate.  +  Secţiunea a 3-a Gestionarea şi procedura de acordare a autorizaţiilor pentru replantarea anticipată  +  Articolul 11 (1) Autorizaţia de replantare anticipată se acordă cultivatorului plantaţiei viticole, la solicitarea acestuia, în baza declaraţiei de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cererii pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, pe o suprafaţă echivalentă în cultură pură cu suprafaţa viticolă ce va fi defrişată şi este înscrisă în R.P.V. În cazul în care nu există identitate între cultivatorul şi proprietarul plantaţiei viticole, cultivatorul va prezenta un acord scris al proprietarului plantaţiei viticole propuse pentru defrişare în vederea eliberării autorizaţiei de replantare anticipată pe numele său. (2) Certificarea suprafeţelor defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în conformitate cu declaraţia de defrişare ulterioară prevăzută la alin. (1). (3) Declaraţia de defrişare ulterioară a plantaţiilor de viţă-de-vie se depune la D.A.J. (4) Prin declaraţia menţionată la alin. (3) cultivatorul îşi ia angajamentul să defrişeze parcelele de viţă-de-vie până la sfârşitul celui de-al patrulea an de la data plantării noilor viţe. (5) Cererea de acordare a autorizaţiei de replantare anticipată se depune la D.A.J. odată cu declaraţia de defrişare ulterioară a plantaţiilor de viţă-de-vie. (6) În cazul în care beneficiarul autorizaţiei de replantare anticipată nu efectuează defrişarea în termenul prevăzut la alin. (4), plantaţia nouă este considerată plantaţie ilegală şi nu beneficiază de sprijin financiar naţional şi de la Uniunea Europeană. Plantaţia va fi defrişată pe cheltuiala cultivatorului, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015. (7) Autorizaţia de replantare anticipată este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată şi se utilizează în exploataţia aceluiaşi solicitant care va efectua defrişarea. (8) Modelul autorizaţiei de replantare anticipată este prevăzut în anexa nr. 11. (9) Autorizaţiile de replantare anticipată se eliberează de către D.A.J. în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la D.A.J. şi un exemplar se transmite la O.N.V.P.V. (10) Neutilizarea autorizaţiei de replantare anticipată acordate duce la pierderea dreptului de a beneficia de eliberarea unei noi autorizaţii de replantare pe o perioadă de 2 ani de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de replantare anticipată neutilizate.  +  Articolul 12 (1) În cazul defrişării ulterioare a unei plantaţii viticole, solicitanţii trebuie să constituie o garanţie bancară în valoare egală cu contravaloarea defrişării pentru suprafaţa pentru care s-a acordat autorizaţia de replantare anticipată, pe baza devizului-cadru de cheltuieli întocmit de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească. (2) Garanţia pentru defrişarea ulterioară a plantaţiei viticole va fi constituită la D.A.J., după cum urmează: a) sub formă de depozit în numerar, prin depunere în numerar sau prin virament bancar în contul deschis pe numele D.A.J. la Trezoreria Statului; b) sub formă de scrisoare de garanţie bancară. (3) Dacă defrişarea a fost realizată în intervalul celor 4 ani, D.A.J. va restitui solicitantului garanţia bancară depusă, în termen de 30 de zile de la completarea lit. D din anexa nr. 10. (4) Dacă nu s-a realizat plantarea anticipată în termen de 3 ani de la acordarea autorizaţiei de replantare anticipată, D.A.J. va restitui solicitantului garanţia bancară depusă, la cererea acestuia, după efectuarea verificărilor atât în teren, de către consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, cât şi în R.P.V.  +  Articolul 13Pentru a dobândi autorizaţia de replantare anticipată, solicitanţii trebuie să depună la D.A.J. următoarele: a) declaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10; b) copie conformă cu originalul de pe actul de identificare a persoanei fizice/juridice; c) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pentru care se solicită autorizaţia de replantare anticipată; d) garanţie în valoare egală cu valoarea defrişării suprafeţei de viţă-de-vie propuse pentru defrişare; e) angajamentul de a suporta costurile defrişării plantaţiei înfiinţate în situaţia în care nu efectuează defrişarea plantaţiei coexistente cel mai târziu la sfârşitul celui de-al patrulea an de la plantarea noilor viţe pentru care s-a acordat autorizaţia de replantare anticipată.  +  Secţiunea a 4-a Gestionarea, procedura şi condiţiile privind acordarea autorizaţiilor pentru plantări noi  +  Articolul 14Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă anual, în procent de 1% din suprafaţa naţională totală cultivată cu viţă-de-vie pentru struguri de vin.  +  Articolul 15Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă în baza unei cereri solicitanţilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: a) solicitantul deţine sau are drept de exploatare pentru o suprafaţă de dimensiune cel puţin egală cu cea pentru care solicită autorizaţie de plantare; b) solicitantul dispune de o pregătire şi o competenţă profesională corespunzătoare; c) suprafaţa să fie localizată în areal viticol.  +  Articolul 16Dacă suprafaţa totală vizată de cereri nu depăşeşte suprafaţa alocată anual pentru plantări noi, se acceptă toate cererile eligibile.  +  Articolul 17Dacă suprafaţa totală vizată de cereri depăşeşte suprafaţa alocată anual pentru plantări noi, autorizaţiile se acordă în baza împărţirii proporţionale a hectarelor disponibile între toţi solicitanţii.  +  Articolul 18 (1) Cererile de autorizaţii pentru plantări noi se depun anual în perioada 15 ianuarie-15 martie şi trebuie să fie însoţite de următoarele documente: a) memoriu justificativ, care cuprinde: identificarea persoanei fizice/juridice, o scurtă descriere a amplasamentului şi localizarea acestuia, precum şi principalele caracteristici ale plantaţiei viticole propuse spre înfiinţare; b) copie a planului cadastral de încadrare în zonă cu identificarea parcelei/parcelelor propuse pentru plantare sau schiţă la scară a acestora; c) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra terenului pe care se doreşte înfiinţarea plantaţiei viticole; d) pentru dovedirea pregătirii şi competenţei profesionale corespunzătoare în domeniul vitivinicol, solicitanţii vor prezenta unul dintre următoarele documente:- diplomă de absolvire în domeniul horticol şi/sau agricol;- cursuri de specialitate în domeniul agricol şi/sau horticol;- documente edificatoare care probează/confirmă pregătirea şi competenţa profesională corespunzătoare în domeniul vitivinicol şi personal specializat în domeniu. (2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 12. (3) După perioada de depunere a cererilor pentru plantări noi, solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt informaţi cu privire la acest lucru. (4) Autorizaţiile pentru plantări noi se acordă solicitanţilor eligibili cel târziu la data de 1 august. (5) În cazul în care autorizaţia este acordată pe o suprafaţă mai mică de 50% decât cea solicitată în cerere, solicitantul poate refuza autorizaţia în termen de o lună de la acordarea acesteia şi nu va fi sancţionat administrativ. (6) Suprafeţele menţionate la alin. (5) vor fi adăugate procentului de 1% disponibil pentru autorizaţii de plantări noi în anul următor. (7) Autorizaţia pentru plantări noi este valabilă 3 ani de la data la care a fost acordată. (8) Modelul autorizaţiei pentru plantări noi este prevăzut în anexa nr. 13. (9) Autorizaţiile pentru plantări noi se eliberează de către O.N.V.P.V. în 3 exemplare originale. Un exemplar se înmânează solicitantului, un exemplar se păstrează la O.N.V.P.V. şi un exemplar se transmite la D.A.J. (10) Autorizaţiile pentru plantări noi nu vor putea fi folosite pentru a accesa programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.  +  Secţiunea a 5-a Excepţii de la sistemul autorizaţiilor de plantare/replantare  +  Articolul 19Sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie nu se aplică în următoarele cazuri: a) plantaţiile înfiinţate în scop experimental; b) plantaţiile înfiinţate pentru viţa-mamă pentru altoi; c) plantaţiile înfiinţate pentru consum propriu; d) plantaţiile înfiinţate pentru portaltoi; e) plantaţiile înfiinţate în urma unor măsuri de expropriere în interes public.  +  Articolul 20 (1) Plantarea sau replantarea suprafeţelor destinate unor scopuri experimentale sau plantările de viţă-mamă pentru altoi şi plantaţiile de portaltoi se fac cu condiţia notificării prealabile a consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi a inspectorilor O.N.V.P.V. (2) Notificarea trebuie să conţină informaţii cu privire la suprafaţa şi perioada în care va avea loc experimentul, respectiv perioada de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi. (3) Cultivatorii pot prelungi perioadele respective cu condiţia notificării consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi O.N.V.P.V. (4) Produsele vitivinicole obţinute de pe aceste suprafeţe în această perioadă nu pot fi comercializate. (5) La sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi, producătorul trebuie să defrişeze suprafaţa respectivă pe cheltuiala proprie. (6) Dacă la sfârşitul perioadei experimentale sau la sfârşitul perioadei de producţie a plantaţiilor de viţă-mamă pentru altoi şi portaltoi producătorul hotărăşte să comercializeze produsele obţinute de pe această suprafaţă, trebuie să obţină o autorizaţie de plantare pentru suprafaţa respectivă. (7) Prevederile alin. (5) şi (6) se aplică şi pentru plantaţiile care au fost înfiinţate prin folosirea unui drept de plantare nouă acordat conform vechiului sistem de drepturi de plantare. (8) Plantarea sau replantarea suprafeţelor ale căror produse vitivinicole sunt destinate exclusiv pentru consum propriu se realizează cu respectarea următoarelor condiţii: a) suprafaţa nu depăşeşte 0,1 hectare; b) produsele vitivinicole obţinute pe această suprafaţă nu se comercializează. (9) Un producător care a pierdut o suprafaţă cu viţă-de-vie în urma unor măsuri de expropriere în interes public are dreptul de a planta o nouă suprafaţă care să nu depăşească 105% din suprafaţa viticolă de cultură pură. Suprafaţa nou-plantată se înregistrează în R.P.V. (10) Defrişările suprafeţelor menţionate la art. 19 pct. a), b), c) şi d) nu duc la obţinerea unei autorizaţii de replantare. (11) O astfel de autorizaţie se acordă în cazul defrişării suprafeţelor nou-plantate în urma măsurii de expropriere în interes public.  +  Secţiunea a 6-a Cazurile excepţionale în care este permis transferul autorizaţiilor de plantare/replantare  +  Articolul 21 (1) Transferul de autorizaţii, indiferent că sunt transferate separat sau împreună cu drepturile de dispunere sau de proprietate asupra suprafeţei specifice pentru care a fost acordată autorizaţia, este interzis. (2) Prevederile alin. (1) se aplică tuturor producătorilor, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 22Prin excepţie de la prevederile art. 21, în anumite situaţii excepţionale transferul autorizaţiilor de plantare/replantare este permis, şi anume: a) prin succesiune, în cazul decesului titularului autorizaţiei de plantare/replantare; b) prin fuziune, în cazul în care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei de plantare/replantare este absorbită de o altă persoană juridică şi, prin urmare, nu îşi poate păstra personalitatea juridică; c) prin divizare, în cazul în care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei de plantare/replantare este divizată în diferite persoane juridice şi dispare.  +  Articolul 23 (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 22, persoanele fizice sau juridice care dobândesc dreptul de a folosi autorizaţiile de plantare/replantare vor completa: a) anexa nr. 14, în vederea modificării autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie; b) anexa nr. 15, în vederea modificării autorizaţiei de plantare/autorizaţiei de plantare provenite din conversie. (2) Anexa nr. 14 împreună cu documentele justificative se vor depune la D.A.J. (3) Anexa nr. 15 împreună cu documentele justificative se vor depune la O.N.V.P.V. (4) Autorizaţia de plantare/replantare modificată va fi emisă doar după verificarea documentelor justificative de către persoanele responsabile din cadrul D.A.J. sau O.N.V.P.V. (5) Autorizaţiile acordate în conformitate cu alin. (4) au aceeaşi perioadă de valabilitate ca autorizaţia de plantare/replantare acordată iniţial. (6) Modelul autorizaţiei de replantare modificate este prevăzut în anexa nr. 16. (7) Modelul autorizaţiei de plantare modificate este prevăzut în anexa nr. 17.  +  Articolul 24 (1) Nu constituie transfer al autorizaţiilor de plantare/replantare următoarele cazuri: a) cazul incapacităţii legale, când un reprezentant legal sau un tutore poate acţiona în numele producătorului; b) schimbarea denumirii, dacă producătorul care deţine autorizaţia este persoană juridică, nu afectează dreptul persoanei de a folosi autorizaţiile; c) schimbarea formei juridice nu afectează dreptul de a folosi autorizaţiile; d) cazul în care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiei nu dispare, ci absoarbe o altă persoană sau alte persoane juridice şi îşi păstrează personalitatea juridică în baza legii naţionale; e) cazul în care persoana juridică deţinătoare a autorizaţiilor nu dispare, ci creează o altă persoană sau alte persoane juridice cu parte din capitalul său şi îşi păstrează personalitatea juridică în baza legii naţionale. (2) Cazurile enumerate la alin. (1) nu implică modificarea autorizaţiei de plantare/replantare acordate iniţial.  +  Capitolul III Plantările ilegale  +  Articolul 25 (1) Plantaţiile de viţă-de-vie înfiinţate fără autorizaţie de plantare/replantare, cu excepţia celor prevăzute la art. 19, sunt considerate plantaţii ilegale. (2) În termen de 4 luni de la constatarea acestei nereguli, cultivatorii plantaţiei sunt obligaţi să defrişeze plantaţia ilegală pe propria cheltuială. (3) În cazul în care nu se realizează defrişarea în termenul prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă asigură defrişarea suprafeţei respective în termen de 2 ani de la expirarea perioadei de 4 luni. (4) Costurile aferente sunt imputate cultivatorului plantaţiei şi se adaugă la sancţiunea financiară aplicabilă prevăzută de legislaţia naţională în vigoare.  +  Capitolul IV Procedura de soluţionare a cererilor  +  Articolul 26 (1) Autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3) examinează dacă documentaţia care stă la baza cererii depuse de către solicitanţi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele norme. (2) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă se va solicita în scris completarea acesteia, în termen de 15 zile lucrătoare. (3) Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) solicitantul transmite informaţii incomplete sau nu transmite informaţiile solicitate, cererea depusă este respinsă. (4) Împotriva deciziei de respingere a cererilor prevăzute la alin. (1) solicitantul se poate adresa instanţei de contencios administrativ.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) În vederea emiterii autorizaţiei pentru plantări noi, inspectorul teritorial al O.N.V.P.V. verifică, administrativ şi la faţa locului, amplasamentul destinat plantării viţei-de-vie în conformitate cu datele din documentaţia depusă de solicitant. (2) Procedura de verificare prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V.  +  Articolul 28 (1) Emitentul autorizaţiilor de plantare/replantare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii. (2) Autorizaţia de plantare/replantare se eliberează solicitantului direct sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Autorităţile cu atribuţii în gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în cap. I secţiunea a 2-a se organizează pentru a prelua atribuţiile prevăzute prin prezentele norme. (4) Autorităţile cu atribuţii în gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin prevăzute în cap. I secţiunea a 2-a vor organiza sesiuni de instruiri comune în vederea aplicării prezentului ordin.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeCEREREde plantare/replantare a viţei-de-vieşi de înscriere în R.P.V.*Font 8*┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Direcţia pentru Agricultură │Cerere de │Înregistrare D.A.J. ││Judeţeană.................. │plantare/replantare a │Nr. ...../...... ││ │viţei-de-vie şi de │ ││ │înscriere în R.P.V. │ │├──────────────────────────────────┼───────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│A. Adresa exploataţiei: │B. Inspectorul teritorial al O.N.V.P.V.: Prezenta cerere ││ │fiind examinată şi verificată, parcelele viticole ale ││ │căror caracteristici figurează la lit. D avizează ││ │favorabil/nefavorabil*1). │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţul........... │Localitatea ...................... │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Comuna/Oraşul ............... │Data ............ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Satul/Localitatea............ │Semnătura......... Ştampila ............ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cod poştal............. │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Podgoria........... │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Centrul viticol............ │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│Arealul delimitat pentru │ ││DOC/IG............ │ │├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤│C. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CNP/CUI/ CIF/.......................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele şi prenumele │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumirea...................... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Telefon.................. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Fax............., e-mail............ │├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤│Judeţul................ comuna/oraşul.............., │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│satul......... str..................., │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│bd...... nr. ......... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│bl......., sc. ...., ap. ...., sectorul ......... ││Tip exploataţie: ││|_| exploatare directă; |_| arendă; ││|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ D.Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie proiectate┌─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Nr. tarla│Nr. │Nr. │Soiul/ │Destinaţia│Producţia│Distanţa │Nr. │Tipul de │Suprafaţa││(poligon)│bloc │parcelă │Soiurile│producţiei│medie │plantare (m)│butuci│conducere│(cu două ││ │fizic│cadastrală│şi în % │ │- kg/ha -│ │ │- spalier│zecimale)││ │ │ │ │ │ │ │ │- araci │ -ha- ││ │ │ │ │ │ │ │ │- liber │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┬────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │între │Pe │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │rânduri│rând│ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴────┴──────┴─────────┴─────────┤│Total suprafaţă: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘E. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie defrişate┌─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────────╦──────────────┬──────┬───────────────────────┐│Nr. tarla│Nr. │Nr. │Soiul/ │Total (T) ║Distanţa │Nr. │Suprafaţa (cu două ││(poligon)│bloc │parcelă │Soiurile│Parţial (P)*2)║plantare (m) │butuci│zecimale) ││ │fizic│cadastrală│şi în % │ ║ │ │ -ha- ││ │ │ │ │ ║ │ │ ││ │ │ │ │ ║ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────╬───────┬──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ ║între │între │ │ ││ │ │ │ │ ║rânduri│butuci│ │ ││ │ │ │ │ ║ │pe │ │ ││ │ │ │ │ ║ │rând │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────────╬───────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ ║ │ │ │ │├─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────────╩───────┴──────┴──────┴───────────────────────┤│Total suprafaţă: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│F. Semnătura cultivatorului parcelei viticole: ││Data............... ││Ştampila │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│G. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol ││Prezenta cerere fiind examinată şi verificată, plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de..... ││hectare, ale cărei caracteristici figurează la lit. D, este autorizată/respinsă în baza ││următoarelor motive: ││...................................................................... ││...................................................................... ││Numele şi prenumele: ││Data........ Semnătura............. Ştampila............. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│H. Viţe altoite furnizate de pepinieră: categoria biologică ││Denumirea pepinierei/Reprezentant autorizat .......................*3) ││Provenienţa: Ţara........., ││Judeţul..........., oraşul/comuna........., satul......., ││cod poştal............, str........... nr...... telefon........ fax......., ││e-mail............ ││Numărul de viţe altoite furnizate............... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│I. În scopul înscrierii în R.P.V., declar că activitatea de plantare/replantare a viţei-de-vie ││s-a încheiat în ziua de....... luna..... anul...... şi ││solicit înscrierea în R.P.V. ││ziua....... luna........ anul....... ││Semnătura cultivatorului.................. Ştampila......... │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│J. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol ││Plantaţia de viţă-de-vie cu o suprafaţă de....... hectare ale cărei caracteristici sunt ││detaliate la lit. D şi în conformitate cu specificaţiile lit. G se înscrie/nu se înscrie în ││R.P.V. ││Numele şi prenumele: ││Data....... Semnătura....... Ştampila....... ││Această înscriere poate fi anulată dacă inspecţiile ulterioare dovedesc că plantaţia de ││viţă-de-vie nu corespunde datelor completate. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) A se tăia cu o linie acolo unde nu este cazul.

  *2) T = total; P = parţial; referitor la suprafaţa plantată sau defrişată, în parcela viticolă respectivă.

  *3) Semnătura responsabilului pepinierei sau a reprezentantului autorizat.

  ──────────
  Acest formular va fi însoţit de autorizaţia de plantare/replantare emisă pe numele cultivatorului parcelelor viticole.Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut cererea de plantare/replantare.
   +  Anexa 2la normeDECLARAŢIEde defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V.*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Direcţia pentru Agricultură │Declaraţie de defrişare a parcelelor│Înregistrare D.A.J. ││Judeţeană.................. │de viţă-de-vie din R.P.V │Nr. ...../...... ││ │Campania............... │ ││ │ │ │├──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│A. Adresa exploataţiei: ││Judeţul............. comuna/oraşul............. satul/localitate............., ││cod poştal........... podgoria............... centrul viticol................., ││arealul delimitat pentru DOC/IG................................. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│B. Datele personale ale cultivatorului parcelelor viticole: ││CNP/CUI/CIF/..................... Numele şi prenumele................./ ││fax........, e-mail........, judeţul........., comuna/oraşul........., ││satul........, bd. ....... str. ......... nr. ............., ││bl. ......, sc. ......., ap. ...., sectorul ........ . │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C. Tip exploataţie: ││|_| exploatare directă; |_| arendă; ││|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘D.Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie defrişate┌─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Nr. tarla│Nr. │Nr. │CNPV │Total │Suprafaţa│Anul │Nr. │Soiul/ │Tipul de ││(poligon)│bloc │parcelă │parcele │(T) │(cu două │plantării │butuci│Soiurile │conducere││ │fizic│cadastrală│viticole│Parţial │zecimale)│ │ │şi în % │- spalier││ │ │ │ │(P) │ -ha- │ │ │ │- araci ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │- liber │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┤│Total suprafaţă: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E. Declaraţia cultivatorului: ││Declar că parcelele de viţă-de-vie menţionate la lit. D înscrise în R.P.V. au fost defrişate în ││ziua de......... luna...... anul........ ││Data......... ││Semnătura cultivatorului............ Ştampila............ Semnătura │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│F. Raport tehnic al consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic ││vitivinicol ││Ţinând cont de defrişarea declarată la lit. E ale cărei caracteristici sunt conforme lit. E, ││certific faptul că s-a realizat defilarea pe suprafaţa de....... hectare ││Numele şi prenumele: ││Semnătura ......... Data ........... Ştampila........... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Acest formular va fi însoţit de documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatare a parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare.  +  Anexa 3la normeCEREREde modificare a datelor parcelelorviticole înregistrate în R.P.V.*Font 8*┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ │Cerere de modificare a datelor parcelelor viticole │Înregistrare ││ │înregistrate în R.P.V. │D.A.J. Nr. ││ │ │......./...... ││ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────────────────┼───────────────┤│Direcţia pentru Agricultură │Solicitare de: │|_| modificarea datelor │ ││Judeţeană............... │ │|_| schimbarea cultivatorului │ ││ │ │parcelei/parcelelor viticole │ │├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤│ │Motiv: │|_| greşeală |_| situaţie nouă │ │└────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘Caracteristici ale parcelelor viticole înregistrate:┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date înregistrate │A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole: ││ │CNP/CUI/CIF/........................... ││ │Numele şi prenumele/Denumirea .................. ││ │Comuna/Oraşul/Satul ............. str./bd......... nr. ......., ││ │bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul ......., judeţul ....... ││ │Telefon........, fax......., e-mail........ ││ │Tip exploataţie: ││ │|_| exploatare directă; |_| arendă; ││ │|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele │├────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│B. Adresa exploataţiei: ││Judeţul.......... comuna/oraşul/satul/localitatea............. codul ││poştal....... podgoria .........centrul viticol......... ││Arealul delimitat pentru DOC/IG ............ tipul plantaţiei (destinaţia producţiei): vin fără ││DOC şi fără IG, vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol ││Numele şi prenumele: ││Data......... ││Semnătura...................... Ştampila........... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘D. Caracteristici ale plantaţiei de viţă-de-vie înregistrate în R.P.V.┌─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Nr. tarla│Nr. │Nr. │CNPV │Total │Soiul/ │Tipul │Nr. │Anul │Suprafaţa││(poligon)│bloc │parcele │parcele │(T) │Soiurile │- vin fără │butuci│plantării│(cu două ││ │fizic│cadastrale│ │Parţial │şi în % │DOC şi fără │ │ │zecimale)││ │ │ │ │(P) │ │IG, vin │ │ │ - ha - ││ │ │ │ │ │ │varietal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │- vin cu IG │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │- vin cu DOC│ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┤│Total suprafaţă: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Modificări - a se completa numai datele care se modifică┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date modificate │A. Datele personale ale cultivatorului plantaţiei viticole: ││ │CNP/CUI/CF/ .................... ││ │Numele şi prenumele/ Denumirea............. Comuna/Oraşul/Satul........... ││ │Str./Bd......... nr. ........ bl. ...... sc..... ap......... sectorul...... ││ │judeţul......... Telefon........., fax........ e-mail........ ││ │Tip exploataţie: ││ │|_| exploatare directă; |_| arendă; ││ │|_| concesiune; |_| închiriere |_| altele │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │B. Adresa exploataţiei: ││ │Judeţul..........., comuna/oraşul/satul/localitate.............., codul ││ │poştal......., podgoria..........., centrul viticol............, ││ │arealul delimitat pentru DOC/IG............, tipul plantaţiei (destinaţia ││ │producţiei): vin fără DOC şi fără IG, vin varietal, vin cu IG, vin cu DOC │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │C. Viza consilierului cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul ││ │tehnic vitivinicol ││ │Se certifică/Nu se certifică modificarea datelor ││ │Numele şi prenumele:............. ││ │Localitatea................. Data............. ││ │Semnătura .............. Ştampila............. │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ D. Caracteristici modificate ale plantaţiei de viţă-de-vie┌─────────┬─────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────┬─────────┬─────────┐│Nr. tarla│Nr. │Nr. │CNPV │Total │Soiul/ │Tipul │Nr. │Anul │Suprafaţa││(poligon)│bloc │Parcela │parcele │(T) │Soiurile │- vin fără │butuci│plantării│(cu două ││ │fizic│cadastrală│ │Parţial │şi în % │DOC şi fără │ │ │zecimale)││ │ │ │ │(P) │ │IG, │ │ │ - ha - ││ │ │ │ │ │ │- vin │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │varietal │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │- vin cu IG │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │- vin cu DOC│ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴─────────┘     Total suprafaţă:                                             Cultivatorul actual                                             Semnătura/Ştampila                                                Data........    Acest formular va fi însotit de documente justificative.  +  Anexa 4la normeCerere de conversie a drepturilor deplantare acordate din rezerva judeţeană/naţională┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Oficiul Naţional al │ Cerere de conversie a │ Înregistrare O.N.V.P.V.││ Viei şi Produselor │ drepturilor de plantare │ Nr. ..../.......... ││ Vitivinicole │ acordate din rezerva │ ││ │ judeţeană/naţională │ │└──────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa .....(persoană fizică/juridică)....., cu domiciliul/sediul în judeţul .............., oraşul/comuna ......................., str.................... nr. ........., telefon/fax ........................,e-mail ...................., având CNP/CUI/CIF ............................,solicit conversia drepturilor de plantare deţinute din rezerva naţională/judeţeană, conform certificatului de acordare a drepturilor de plantarenr./data emis pentru suprafaţa de ......... ha.    La prezenta cerere anexez certificatul de acordare a drepturilor deplantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin din rezerva naţională/judeţeană.           Data Semnătura/ştampila     ................ ..................  +  Anexa 5la normeAutorizaţie de plantare a viţei-de-vie custruguri pentru vin provenită din conversieROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleOficiul Naţional al Viei şi Produselor VitivinicoleÎn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- Cererea de conversie a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin acordat din rezerva naţională/judeţeană de drepturi de plantare înregistrată cu nr. .............. din ...................;- copia certificatului de acordare a dreptului de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin din rezerva naţională/judeţeană pentru care se solicită conversia drepturilor de plantare,directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea:AUTORIZAŢIE DE PLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIENr. .../data ..........Pentru solicitantul ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ................. nr. ..., bl. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ................, având CNP/CUI/CIF ................, se acordă autorizaţia pentru plantarea viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ..... ha, în judeţul ..........., oraş/comună .............., sat/localitate ................, pe datele cadastrale prevăzute în anexa prezentei autorizaţii.Autorizaţia de plantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin provenită din conversie este valabilă în perioada ....(în cifre şi litere).....Director general,.................  +  Anexa 6la normeCerere de conversie a drepturilor individuale de replantare┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Direcţia pentru │Cerere de conversie a drepturilor│ Înregistrare D.A.J. ││agricultură judeţeană │ individuale de replantare │ Nr. ..../.......... │└──────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa ......(persoană fizică/juridică)....., cu domiciliul/sediul în judeţul ............, oraşul/comuna ................, str. ..........nr. ......, telefon/fax ..............., e-mail .............., având CNP/CUI/CIF ....................., solicit conversia drepturilor individuale dereplantare deţinute, conform certificatului de acordare a dreptului individualde replantare nr./data emis pentru suprafaţa de ......... ha sau dovadadrepturilor individuale de replantare alocate în R.P.V.    La prezenta cerere anexez:    - certificatul de acordare a dreptului individual de replantare; []    - dovada drepturilor individuale alocate în R.P.V. []          Data Semnătura/ştampila    .................. ..................  +  Anexa 7la normeAutorizaţie de replantare a viţei-de-vie custruguri pentru vin provenită din conversieROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană ..........................În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- cererea de conversie a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin;- copia certificatului de acordare a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pentru care se solicită conversia drepturilor de replantare sau lista cu drepturile individuale de replantare alocate în R.P.V.,directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene emite următoarea:AUTORIZAŢIE DE REPLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIENr. .../data ..........Pentru solicitantul ....................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ................., având CNP/CUI/CIF ........., se acordă autorizaţia pentru replantarea viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ..... ha, valabilă în perioada ...(în cifre şi litere).... .Director executiv,.................  +  Anexa 8la normeCerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Direcţia pentru │ Cerere pentru emiterea │ Înregistrare D.A.J. ││agricultură judeţeană │ autorizaţiei de replantare │ Nr. ..../.......... │└──────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa ......(persoană fizică/juridică)....., cu domiciliul/sediul în judeţul ............, oraşul/comuna ................, str. ..........nr. ......, telefon/fax ..............., e-mail .............., având CNP/CUI/CIF .....................,    solicit emiterea:    - autorizaţiei de replantare pentru suprafaţa de .............. ha.    La prezenta cerere anexez:    - declaraţia de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V. avizată deconsilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnicvitivinicol, după caz;    - documente care să ateste dreptul de proprietate sau dreptul de exploatarea parcelelor viticole pentru care s-a făcut declaraţia de defrişare aviţei-de-vie.           Data Semnătura/ştampila    ................. ..................  +  Anexa 9la normeAutorizaţie de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vinROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană ...................În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- Cererea pentru emiterea unei autorizaţii de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin înregistrată cu nr. ............. din ...................,- declaraţia de defrişare a viţei-de-vie din R.P.V. certificată de consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol pentru suprafaţa de ... ha înregistrată în R.P.V.,- ca urmare a operării Declaraţiei de defrişare a viţei-de-vie în R.P.V.,directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene .................... emite următoareaAUTORIZAŢIE DE REPLANTARENr. .../data ..........Pentru solicitantul .................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. ............. nr. ..., bl. ...., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ................, având CNP/CUI/CIF ............., se acordă autorizaţia de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ........... ha, valabilă în perioada .....(în cifre şi litere).... .Director executiv,.................  +  Anexa 10la normeDeclaraţie de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vieşi cerere pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Direcţia pentru │Declaraţie de defrişare ulterioară│ Înregistrare D.A.J.││Agricultură Judeţeană │ a parcelelor de viţă-de-vie şi │ Nr. ..../......... ││ │ cerere pentru emiterea │ ││ │ autorizaţiei de replantare │ ││ │ anticipată │ ││ │ Campania viticolă ............. │ │├──────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────┤│A. Datele personale ale cultivatorului parcelei viticole: ││CNP/CUI/CF/ ................................ Numele şi ││prenumele/Denumirea ................................... ││Comuna/Oraşul/Satul .........................., str./bd. .................... ││nr. ........., bl. ......., sc. ........., ap. ........., ││sectorul/judeţul ....................... telefon ............................ ││fax ............................ e-mail ................................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B. Caracteristici ale parcelelor de viţă-de-vie defrişate:┌──────┬─────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬─────┬──────┬──────┬────────┐│ Nr. │ Nr. │ Nr. │ CNPV │ Total │Suprafaţa│Anul │ Nr. │Soiul/│ Tipul ││ tarla│ bloc│cadastral│parcele │ (T) │(cu două │plan-│butuci│Soiu- │de con- ││(poli-│fizic│ parcele │viticole│Parţial│zecimale)│tării│ │ rile │ ducere ││ gon) │ │ │ │ (P) │ - ha - │ │ │şi în │-spalier││ │ │ │ │ │ │ │ │ % │-araci ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │-liber │├──────┼─────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼─────┼──────┼──────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┴─────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴─────┴──────┴──────┴────────┤│Total suprafaţă: │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│C. │D. Declar că plantaţia de viţă-de-vie ││Subsemnatul/Subscrisa: .............. │înscrisă la lit. B a fost defrişată la││în calitate de cultivator al │data menţionată mai jos şi solicit ││parcelelor viticol indicate la lit. B, │restituirea garanţiei bancare depuse ││solicit emiterea autorizaţiei de │pentru emiterea autorizaţiei de ││implantare anticipată, pentru a efectua│replantare anticipată. ││plantarea în cadrul campaniei viticole │ ││.................. │ ││Mă angajez să defrişez plantaţia de │Data defrişării ........... ││viţă-de-vie în maximum 4 ani de la │Semnătura ................. ││plantarea noilor viţe şi voi prezenta │ ││în acest scop o garanţie bancară. │ ││Cunosc că neîndeplinirea obligaţiei de │ ││defrişare la data stabilită va duce la │ ││executarea garanţiei bancare şi, de │ ││asemenea, va atrage alte măsuri │ ││stabilite prin lege, inclusiv │ ││defrişarea dispusă de Direcţia pentru │ ││Agricultură a Judeţului sau a │ ││Municipiului Bucureşti, şi voi suporta │ ││cheltuielile de defrişare, lucru la │ ││care subscriu în mod expres. │ ││Data ......... │ ││Semnătura ............ Stampila │ │├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│E. Consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic ││vitivinicol: ││Prezenta declaraţie de defrişare ulterioară a viţei-de-vie fiind examinată şi ││verificările în teren fiind efectuate, parcelele de viţă-de-vie menţionate ││la lit. B îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. ││Numele şi prenumele: ││Data ................ ││Semnătura ........................ Stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 11la normeAutorizaţie pentru replantarea anticipată aviţei-de-vie cu struguri pentru vinROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană ....................În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- Declaraţia de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie şi cererea pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată înregistrată cu nr. ....... din ................... certificată de consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol pentru suprafaţa de ... ha,- ca urmare a operării Declaraţiei de defrişare ulterioară a viţei-de-vie în R.P.V.,directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene .................... emite următoareaAUTORIZAŢIE PENTRU REPLANTAREA ANTICIPATĂNr. .../data ..........Pentru solicitantul ...................., cu domiciliul/sediul în localitatea ................., str. ........... nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ................, având CNP/CUI/CIF ........., se acordă autorizaţia pentru replantare anticipată a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ................ ha, valabilă în perioada .....(în cifre şi litere)... .Director executiv,.................  +  Anexa 12la normeCerere pentru emiterea autorizaţiei pentru plantări noi┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Oficiul Naţional al │ Cerere pentru emiterea │ Înregistrare O.N.V.P.V.││ Viei şi Produselor │ autorizaţiei pentru │ Nr. ..../............. ││ Vitivinicole │ plantări noi │ │└──────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa ......(persoană fizică/juridică)...., cu domiciliul/sediul în judeţul .............., oraşul/comuna ............, str. ............nr. ......, telefon/fax .............., e-mail ............., având CNP/CUI/CIF............., solicit emiterea autorizaţiei pentru plantări noi pentrusuprafaţa de ......... ha.    Precizez că pe suprafaţa solicitată intenţionez să produc unul sau maimulte din următoarele produse:    - vin cu IG [ ]    - vin cu DOC [ ]    - vin varietal [ ]    La prezenta cerere anexez documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare.           Data Semnătura/ştampila     ................ ..................  +  Anexa 13la normeAutorizaţie pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vinROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleOficiul Naţional al Viei şi Produselor VitivinicoleÎn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- cererea pentru emiterea unei autorizaţii pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin;- în urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoareaAUTORIZAŢIE PENTRU PLANTĂRI NOINr. ...../data ..........Pentru solicitantul ........................., cu domiciliul/sediul în localitatea .............., str. .......... nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ...................., având CNP/CUI/CIF ........., se acordă autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ..... ha, în judeţul ........., oraş/comună .............., sat/localitate ......, pe datele cadastrale prevăzute în anexa prezentei autorizaţii.Autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin este valabilă în perioada ....(în cifre şi litere).... .Director general,.................  +  Anexa 14la normeCerere pentru modificarea autorizaţiei dereplantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie┌──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Direcţia pentru │ Cerere pentru modificarea │ Înregistrare D.A.J. ││Agricultură Judeţeană │ autorizaţiei de replantare/ │ Nr. ..../.......... ││ │ autorizaţiei de replantare │ ││ │ provenite din conversie │ │└──────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa .....(persoană fizică/juridică)......, cu domiciliul/sediul în judeţul ..............., oraşul/comuna ............, str. ...........nr. ........, telefon/fax ................., e-mail ..............., avândCNP/CUI/CIF ................., solicit modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare provenite din conversie nr./data emisă pentrusuprafaţa de ......... ha.    La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:                Data Semnătura/ştampila          .................. ...................  +  Anexa 15la normeCerere pentru modificarea autorizaţiei pentruplantări noi/autorizaţiei de plantare provenite din conversie┌──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Oficiul Naţional al │ Cerere pentru modificarea │ Înregistrare O.N.V.P.V.││ Viei şi Produselor │ autorizaţiei pentru plantări │ Nr. ..../............. ││ Vitivinicole │ noi/autorizaţiei de plantare │ ││ │ provenite din conversie │ │└──────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┘    Subsemnatul/Subscrisa ......(persoană fizică/juridică)....., cu domiciliul/sediul în judeţul ..........., oraşul/comuna .............., str. ............nr. .........., telefon/fax ................., e-mail ..............., avândCNP/CUI/CIF ..............., solicit modificarea autorizaţiei de plantare/autorizaţiei de plantare provenite din conversie nr./data emisă pentrusuprafaţa de ............ ha.    La prezenta cerere anexez următoarele documente justificative:               Data Semnătura/ştampila        .................. ....................  +  Anexa 16la normeRectificare Autorizaţie dereplantare/autorizaţie de replantare provenită din conversieROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură Judeţeană .......................În baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- Cererea pentru modificarea autorizaţiei de replantare/autorizaţiei de replantare cu struguri pentru vin provenite din conversie înregistrată cu nr. ....... din ..............,- în urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene .... emite următoarea:RECTIFICARE nr. ... din data .......pentru AUTORIZAŢIA DE REPLANTARE/AUTORIZAŢIA DE REPLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIENr. ../ data ..........Pentru solicitantul ..................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., având CNP/CUI/CIF ........., se acordă autorizaţia de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ................ ha, valabilă în perioada .....(în cifre şi litere).... .Director executiv,................  +  Anexa 17la normeRectificare Autorizaţie pentru plantărinoi/autorizaţie de plantare provenită din conversieROMÂNIAMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleOficiul Naţional al Viei şi Produselor VitivinicoleÎn baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ... pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin,văzând:- Cererea pentru modificarea autorizaţiei pentru plantări noi/autorizaţiei de plantare provenite din conversie cu nr. ............ din data de ..........;- în urma verificării documentaţiei depuse de solicitant,directorul general al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole emite următoarea:RECTIFICARE nr. ... din data .......pentru AUTORIZAŢIA PENTRU PLANTĂRINOI/AUTORIZAŢIA DE PLANTARE PROVENITĂ DIN CONVERSIEcu nr. .../...........Pentru solicitantul ..................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................., str. .............. nr. ...., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ...................., având CNP/CUI/CIF ........., se acordă autorizaţie pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe o suprafaţă de ..... ha, în localitatea ......, oraş/comună ......., judeţul .........., pe datele cadastrale prevăzute în anexa prezentei autorizaţii.Autorizaţia pentru plantări noi de viţă-de-vie cu struguri pentru vin este valabilă în perioada ...(în cifre şi litere)... .Director general,.................------