PROCEDURĂ din 16 noiembrie 2015 (*actualizată*)de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central(actualizată până la data de 24 martie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------  +  Articolul 1Dispoziţii generale (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Facilităţile fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se acordă de către următoarele structuri, denumite în continuare organe fiscale competente: a) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de aceasta, cu excepţia celor prevăzute la lit. b); b) direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Obligaţiile de a căror plată depinde acordarea facilităţii sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente prevăzute la alin. (2). (4) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare. (5) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată neachitate la termen pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de ordonanţa de urgenţă. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală. (6) Prin obligaţii de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege inclusiv: a) drepturile vamale transmise organului fiscal competent de autoritatea vamală, în vederea recuperării; b) creanţele bugetare transmise acesteia, spre recuperare, potrivit legii, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N.  +  Articolul 2Obiectul facilităţilor fiscale (1) Organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale: a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent, conform art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; b) anularea obligaţiilor de plată accesorii. (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) penalităţile de întârziere; b) o cotă de 54,2% din dobânzi; c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011. (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente: a) obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv; b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv; c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată; d) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. e) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale şi comunicate în perioada 1 octombrie - 21 octombrie 2015.----------Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (4) Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Prevederile alin. (3) lit. b) sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv. (6) Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. (5), în scopul stabilirii obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, contribuabilii trebuie să detalieze taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea, în cererea de anulare a accesoriilor, a perioadei fiscale, a scadenţei, precum şi a sumei. (7) În sensul prevederilor art. 4 din ordonanţa de urgenţă, prin inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere: a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă; b) s-a emis înainte de data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi s-a comunicat începând cu ziua următoare acestei date.----------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (8) Organul fiscal anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, şi comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în deciziile de impunere emise ca urmare a inspecţiei fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2016; b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi individualizate în deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 sau în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate după termenul de 90 de zile; c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016, sub sancţiunea decăderii.----------Alin. (8) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016.  +  Articolul 3Procedura de acordare a amânării la plată (1) Contribuabilii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea la registratura organului fiscal competent sau prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei notificări. (2) Notificarea se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 1. Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.(2^1) Organul fiscal emite o înştiinţare de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 7, ori de câte ori constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 1-4 din ordonanţa de urgenţă.----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (3) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2); c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului. (4) În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică: a) contribuabilului - decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii; b) instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului - adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire. (5) Odată cu emiterea actelor prevăzute la alin. (4) şi (9), pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată: a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită; b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acestei cereri.----------Lit. b) a alin. (5) al art. 3 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (6) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), organul fiscal competent emite, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 2, prevederile alin. (4), (5) şi (9) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii se acordă în baza notificării iniţiale. (7) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii. (8) În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acesteia, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 3.----------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (9) În cazul în care notificarea este depusă la organul fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b), acesta comunică un exemplar al deciziei de amânare la plată şi organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În acest caz, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală transmite instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire. (10) În cazul obligaţiilor de plată stabilite de organul fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b), prin decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii se înţelege titlul de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată accesorii, potrivit legislaţiei specifice.  +  Articolul 4Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute de ordonanţa de urgenţă, cu excepţia, după caz, a condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.(1^1) În cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale şi a cotei de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, în scopul îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale aferente. Prevederile art. 3 alin. (4) lit. a), alin. (6) şi (9) se aplică în mod corespunzător. (3) Dobânda individualizată în decizia prevăzută la alin. (2) trebuie stinsă în cotă de 45,8%, în termenul prevăzut de lege. (4) Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii prevăzute la alin. (3), prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.(4^1) Contribuabilii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.----------Alin. (4^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele: a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii; b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. 1-4 din ordonanţa de urgenţă; c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (6), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare; d) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului. (6) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilităţile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate. (7) În baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz. (8) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază contribuabilul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite. (9) În scopul acordării anulării, pentru diferenţele de cote de obligaţii de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată, contribuabilul poate opta pentru stingerea acestora utilizând în acest sens numărul de evidenţă a plăţii prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru generarea numărului de evidenţă a plăţii, contribuabilii pot accesa programul de asistenţă pus la dispoziţia contribuabilului pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v15.html. (10) Contribuabilii care nu au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1) pot beneficia de anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă sunt stinse obligaţiile de plată principale prevăzute la art. 2 alin. (3), iar diferenţele de cote de obligaţii de plată accesorii ce nu fac obiectul anulării la plată se achită utilizând numărul de evidenţă a plăţii conform alin. (9). (11) Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice organul fiscal competent potrivit art. 3 alin. (1).  +  Articolul 5Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonări la plată (1) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 11 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă doresc să îşi exprime intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3. (2) Obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării la plată sunt cele aferente obligaţiilor de plată principale prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b), d) şi e).----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (3) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1), în baza unei cereri, depusă la registratura organului fiscal competent sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, după îndeplinirea condiţiilor de acordare prevăzute de ordonanţa de urgenţă. Prevederile art. 4 sunt aplicabile în mod corespunzător. (4) Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, organul fiscal competent verifică respectarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată. (5) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă care depun cerere de anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, organul fiscal competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, iar în situaţia în care acestea nu sunt îndeplinite se emite decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. (6) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabililor prevăzuţi la alin. (5) decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la data de 30 septembrie 2015 inclusiv se restituie potrivit Codului de procedură fiscală. (7) Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, organul fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) solicită organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să verifice respectarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi, dacă este cazul, să emită decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată pe care o va comunica ulterior organului fiscal prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 5^1Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de contribuabil oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal competent. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de contribuabil oricând. Prin retragerea cererii, contribuabilul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016.  +  Articolul 6Dispoziţii finale (1) Deciziile prevăzute la art. 3 alin. (2), (6) şi (8), art. 4 alin. (4) şi art. (51) se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (2^1).----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016. (2) În situaţia contribuabililor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru contribuabil şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare. (3) La solicitarea contribuabililor, organul fiscal competent are obligaţia să clarifice eventualele neconcordanţe existente între evidenţa acestora şi evidenţa fiscală, întocmind în acest sens un proces-verbal de punere de acord prevăzut în anexa nr. 6. (4) În vederea depunerii notificării prevăzute la art. 3 alin. (1), organele fiscale competente înştiinţează şi îndrumă contribuabilii care înregistrează obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 7AnexeAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligaţiile de plată stabilite de organele fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), aceste anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislaţiei specifice.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016.  +  Anexa 1la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală*1) .........................................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................    Nr. .........../...............                                    DECIZIE             de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii    Datele de identificare Datele de identificare    ale contribuabilului ale împuternicitului    Denumirea/Numele şi prenumele ............ Denumirea/Numele şi prenumele ....................    Adresa: .................................. Adresa: ..........................................    Codul de identificare fiscală ............ Codul de identificare fiscală ....................    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central,    având în vedere Notificarea nr. .............. din data de .........................., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015,    se emite următoarea decizie:    Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, a unei cote de 54,2% din dobânzi şi a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:                                                                                    - lei - ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea obligaţiei de plată│Penalităţi de întârziere│ Dobânzi (54,2%)/ │ │crt.│ │ │Majorări de întârziere (77,1%)│ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 1. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 2. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │....│ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Total general │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.                   Conducătorul unităţii fiscale                   Numele şi prenumele ......................                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........    Număr de operator de date cu caracter personal ............ Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
   +  Anexa 2la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală*1) .............................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .................    Nr. .........../...............                                    DECIZIE                  de modificare a deciziei de amânare la plată                       a obligaţiilor de plată accesorii Datele de identificare ale contribuabilului Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele .............. Denumirea/Numele şi prenumele ..................... Adresa: .................................... Adresa: ........................................... Codul de identificare fiscală .............. Codul de identificare fiscală .....................    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor fiscale accesorii nr. ...................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:    Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de întârziere, a unei cote de 54,2% din dobânzi şi a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:                                                                                   - lei - ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea obligaţiei de plată│Penalităţi de întârziere│ Dobânzi (54,2%)/ │ │crt.│ │ │Majorări de întârziere (77,1%)│ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 1. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 2. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │....│ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Total general │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.                   Conducătorul unităţii fiscale                   Numele şi prenumele ......................                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........    Număr de operator de date cu caracter personal ............ Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
   +  Anexa 3la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală1 .......................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .........    Nr. .........../...............                                    DECIZIE                 de pierdere a valabilităţii amânării la plată                       a obligaţiilor de plată accesorii Datele de identificare ale contribuabilului Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ............. Denumirea/Numele şi prenumele ............. Adresa: ................................... Adresa: ................................... Codul de identificare fiscală ............. Codul de identificare fiscală .............    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central,    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ..................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ...............    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii:    ....................................................................................................    Temeiul de drept:    ....................................................................................................    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii:    ....................................................................................................    Menţiuni privind audierea contribuabilului:    ....................................................................................................    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.                   Conducătorul unităţii fiscale                   Numele şi prenumele ......................                   Semnătura şi ştampila unităţii ...........    Număr de operator de date cu caracter personal ........... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
   +  Anexa 4la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală*1) .............................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .................    Nr. .........../...............                                    DECIZIE                  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii Datele de identificare Datele de identificare ale contribuabilului ale împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele .............. Denumirea/Numele şi prenumele .................. Adresa: .................................... Adresa: ........................................ Codul de identificare fiscală .............. Codul de identificare fiscală ..................    În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central,    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015,    se emite următoarea decizie:    Se acordă anularea penalităţilor de întârziere, a unei cote de 54,2% din dobânzi şi a unei cote de 77,1% din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:                       - lei - ┌────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea │Penalităţi de întârziere│ Dobânzi (54,2%)/ │Nr. şi data deciziei de │ │crt.│obligaţiei de plată│ │Majorări de întârziere│amânare la plată a │ │ │ │ │ (77,1%) │penalităţilor de întârziere│ │ │ │ │ │şi a cotei de 54,2% din │ │ │ │ │ │dobânzi │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 1. │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ │ 2. │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ │....│ │ │ │ │ ├────┴───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ │ Total general │ │ │ │ └────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.                  Conducătorul unităţii fiscale                  Numele şi prenumele ......................................                  Semnătura şi ştampila unităţii ...........................                  Număr de operator de date cu caracter personal ........... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
   +  Anexa 5la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală*1) .................................................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................    Nr. .........../...............                                    DECIZIE      de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii Datele de identificare ale contribuabilului Datele de identificare ale împuternicitului Denumirea/Numele şi prenumele ..................... Denumirea/Numele şi prenumele ................ Adresa: ........................................... Adresa: ...................................... Codul de identificare fiscală ..................... Codul de identificare fiscală ................    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central,    având în vedere cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015,    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii:    .....................................................................................................    Temeiul de drept:    .....................................................................................................    Menţiuni privind audierea contribuabilului:    .....................................................................................................    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.    Conducătorul unităţii fiscale    Numele şi prenumele ......................    Semnătura şi ştampila unităţii ...........    Număr de operator de date cu caracter personal ........... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
   +  Anexa 6la procedură*Font 8*    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Unitatea fiscală*1) ...................................    Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................    Nr. .........../...............                        PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD  încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unităţii fiscale    Subsemnatul(a), .............................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..............................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii/Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii nr. .......... din data de........... . Drept urmare, am constatat că .....................................*2) figurează în evidenţa fiscală la data de ..................... cu următoarele obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale:                                                                                   - lei - ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Nr. │Denumirea obligaţiei de plată│Penalităţi de întârziere│ Dobânzi (54,2%)/ │ │crt.│ │ │Majorări de întârziere (77,1%)│ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 1. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 2. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │....│ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ Total general │ │ │ └──────────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘    Alte menţiuni: ...................................................................    Obiecţiile contribuabilului: .....................................................        Contribuabil, Avizat    ................... ──────                                           Şeful Serviciului/Biroului/Compartimentului                                            .......................................                                                             Întocmit                                                             ────────                                                     ........................ Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  *2) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.

  ──────────
   +  Anexa 7la procedurăMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală*1) ......................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ..........................Nr. .........../............... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
  ÎNŞTIINŢAREde respingere a notificării*Font 8*    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului    Denumirea/Numele şi prenumele ................... Denumirea/Numele şi prenumele ..............    Adresa: ......................................... Adresa: ....................................    Codul de identificare fiscală ................... Codul de identificare fiscală ..............În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ....... din data de ........, înregistrată la organul fiscal cu nr. ......... din data de ...............,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016,se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:............................................................................................................................................ .Temeiul de drept:..................................................................... .Menţiuni privind audierea contribuabilului:..................................................................... .Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ......................Semnătura şi ştampila unităţii ...........Număr de operator de date cu caracter personal ...........----------Anexa 7 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 8la procedurăMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală*1) .......................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ...........................Nr. .........../............... Notă

  ──────────

  *1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

  ──────────
  DECIZIEprin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează deciziade amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii*Font 8*    Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului    Denumirea/Numele şi prenumele ................... Denumirea/Numele şi prenumele ..............    Adresa: ......................................... Adresa: ....................................    Codul de identificare fiscală ................... Codul de identificare fiscală ..............În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 4/2016, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ...... din data de .........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ....... din data de ........, precum şi cererea de retragere a Notificării nr. ....... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ...........,vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii nr. ..... din data de ...... se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ....... .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ......................Semnătura şi ştampila unităţii ...........Număr de operator de date cu caracter personal ....................----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 378 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 24 martie 2016 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.
  -------