CONVENŢIA CONSILIULUI EUROPEI din 11 mai 2011privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011*)
EMITENT
 • CONSILIUL EUROPEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 25 martie 2016  Notă

  ──────────

  *) Traducere.

  ──────────
   +  PreambulStatele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei,reamintind Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) şi protocoalele sale, Carta Socială Europeană (STE nr. 35, 1961, revizuită în 1996, STE nr. 163), Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (CETS nr. 197, 2005) şi Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),reamintind următoarele recomandări ale Comitetului de Miniştri adresate statelor membre ale Consiliului Europei: Recomandarea Rec(2002)5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei, Recomandarea CM/Rec(2007)17 privind standardele şi mecanismele de asigurare a egalităţii de gen, Recomandarea CM/Rec(2010)10 privind rolul femeilor şi al bărbaţilor în prevenirea şi soluţionarea conflictelor şi în construirea păcii şi alte recomandări relevante,luând în considerare volumul în creştere al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care stabileşte standarde importante în domeniul violenţei împotriva femeilor,având în vedere Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966), Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor ("CEDAW",1979) şi Protocolul său opţional (1999), precum şi Recomandarea generală nr. 19 a Comitetului CEDAW privind violenţa împotriva femeilor, Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989) şi protocoalele sale opţionale (2000) şi Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2006),având în vedere Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (2002),reamintind principiile de bază ale legislaţiei umanitare internaţionale şi, în special, Convenţia de la Geneva (IV) referitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război (1949) şi protocoalele adiţionale I şi II (1977) la aceasta,condamnând toate formele de violenţă împotriva femeilor şi violenţa domestică,recunoscând faptul că realizarea egalităţii de drept şi de fapt între femei şi bărbaţi este un element-cheie în prevenirea violenţei împotriva femeilor,recunoscând faptul că violenţa împotriva femeilor este o manifestare a relaţiilor istoric inegale de putere dintre femei şi bărbaţi, care au condus la dominarea asupra şi la discriminarea împotriva femeilor de către bărbaţi şi la împiedicarea avansării depline a femeilor,recunoscând natura structurală a violenţei împotriva femeilor drept violenţă de gen şi faptul că violenţa împotriva femeilor este unul dintre mecanismele sociale cruciale, prin care femeile sunt forţate într-o poziţie subordonată comparativ cu bărbaţii,recunoscând, cu gravă îngrijorare, faptul că femeile şi fetele sunt deseori expuse unor forme grave de violenţă, cum ar fi violenţa domestică, hărţuirea sexuală, violul, căsătoria forţată, crimele comise în numele aşa-numitei "onoare" şi mutilarea genitală, care constituie o încălcare gravă a drepturilor omului, ale femeilor şi ale fetelor şi un obstacol major în realizarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi,recunoscând încălcarea curentă a drepturilor omului în timpul conflictelor armate, care afectează populaţia civilă, în special femeile, în forma violului şi a violenţei sexuale pe scară largă sau sistematică, şi potenţialul unei violenţe de gen crescute atât în timpul, cât şi după conflicte,recunoscând faptul că femeile şi fetele sunt expuse unui risc mai mare de violenţă de gen decât bărbaţii,recunoscând faptul că violenţa domestică afectează femeile în mod disproporţionat şi faptul că şi bărbaţii pot fi victime ale violenţei domestice,recunoscând faptul că copiii sunt victime ale violenţei domestice, inclusiv în calitate de martori ai violenţei în familie,aspirând la crearea unei Europe fără violenţă împotriva femeilor şi fără violenţă domestică,au convenit după cum urmează:  +  Capitolul I Scopuri, definiţii, egalitate şi nediscriminare, obligaţii generale  +  Articolul 1Scopurile Convenţiei1. Scopurile prezentei convenţii sunt acelea: a) de a proteja femeile împotriva tuturor formelor de violenţă şi de a preveni, de a urmări în justiţie şi de a elimina violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică; b) de contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor şi de a promova egalitatea substanţială între femei şi bărbaţi, inclusiv prin împuternicirea femeilor; c) de a proiecta un cadru cuprinzător, politici şi măsuri pentru protecţia şi asistenţa tuturor victimelor violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; d) de a promova cooperarea internaţională în vederea eliminării violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice; e) de furniza sprijin şi asistenţă organizaţiilor şi agenţiilor guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera în mod eficient în vederea adoptării unei abordări integrate pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.2. În vederea asigurării implementării efective a dispoziţiilor sale de către părţi, prezenta convenţie stabileşte un mecanism de monitorizare specific.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare a Convenţiei1. Prezenta convenţie se va aplica tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, inclusiv violenţei domestice, care afectează femeile în mod disproporţionat.2. Părţile sunt încurajate să aplice prezenta convenţie tuturor victimelor violenţei domestice. Părţile vor acorda o atenţie specială femeilor victime ale violenţei de gen în implementarea dispoziţiilor prezentei convenţii.3. Prezenta convenţie se va aplica pe timp de pace şi în situaţii de conflict armat.  +  Articolul 3DefiniţiiÎn scopul prezentei convenţii: a) "violenţa împotriva femeilor" este înţeleasă drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în sau care sunt probabile a rezulta în vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, constrângerea sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă se produce în public sau în viaţa privată; b) "violenţa domestică" va însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care se produc în mediul familial sau domestic ori între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima; c) "gen" va însemna rolurile construite social, comportamentele, activităţile şi însuşirile pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei şi bărbaţi; d) "violenţa de gen împotriva femeilor" va însemna violenţa care este direcţionată împotriva unei femei pentru că ea este o femeie sau care afectează femeile în mod disproporţionat; e) "victimă" va însemna orice persoană fizică care este supusă comportamentului specificat la punctele a) şi b); f) "femeile" includ fetele cu vârsta de până la 18 ani.  +  Articolul 4Drepturi fundamentale, egalitate şi nediscriminare1. Părţile vor lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a promova şi proteja dreptul tuturor, în special al femeilor, de a trăi fără violenţă atât în sfera publică, cât şi în cea privată.2. Părţile condamnă toate formele de discriminare împotriva femeilor şi iau, fără întârziere, măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a o preveni, în special, prin:- încorporarea în constituţiile lor naţionale sau în altă legislaţie corespunzătoare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi şi asigurarea realizării practice a acestui principiu;- interzicerea discriminării împotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sancţiunilor, acolo unde este cazul;- abrogarea legilor şi a practicilor care discriminează femeile.3. Implementarea dispoziţiilor prezentei convenţii de către părţi, în special măsurile de protecţie a drepturilor victimelor, va fi asigurată fără discriminare din orice motiv, cum ar fi sexul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politica sau altă opinie, origine naţională sau socială, asocierea cu o minoritate naţională, proprietatea, naşterea, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta, starea sănătăţii, dizabilitatea, starea civilă, statutul de emigrant sau de refugiat ori alt statut.4. Măsuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile de violenţa de gen, nu vor fi considerate discriminare în termenii prezentei convenţii.  +  Articolul 5Obligaţiile statului şi depunerea tuturor eforturilor necesare1. Părţile se vor abţine de la a se angaja în orice act de violenţă împotriva femeilor şi se vor asigura că autorităţile, funcţionarii, reprezentanţii, instituţiile statului şi alţi actori care acţionează în numele statului acţionează în conformitate cu această obligaţie.2. Părţile vor lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare de a exercita toate eforturile pentru a preveni, cerceta, sancţiona şi a acorda despăgubiri pentru actele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, care sunt săvârşite de actori nonstatali.  +  Articolul 6Politici sensibile la dimensiunea de genPărţile se vor angaja să includă o perspectivă de gen în implementarea şi evaluarea impactului dispoziţiilor prezentei convenţii şi pentru a promova şi implementa în mod efectiv politicile de egalitate între femei şi bărbaţi şi emancipare a femeilor.  +  Capitolul II Politici integrate şi colectarea datelor  +  Articolul 7Politici cuprinzătoare şi coordonate1. Părţile vor lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a adopta şi implementa politici de largă eficacitate, cuprinzătoare şi coordonate la nivel de stat, cuprinzând toate măsurile relevante pentru a preveni şi combate toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii şi pentru a oferi un răspuns holistic la violenţa împotriva femeilor.2. Părţile se vor asigura că politicile la care s-a făcut referire în alineatul 1 pun drepturile victimei în centrul tuturor măsurilor şi că sunt implementate pe calea cooperării eficace între toate agenţiile, instituţiile şi organizaţiile relevante.3. Măsurile luate în conformitate cu prezentul articol vor implica, acolo unde este cazul, toţi actorii relevanţi, precum agenţiile guvernamentale, parlamentele şi autorităţile naţionale, regionale şi locale, instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi organizaţiile societăţii civile.  +  Articolul 8Resurse financiarePărţile vor aloca resursele financiare şi umane corespunzătoare pentru implementarea adecvată a politicilor, măsurilor şi programelor integrate pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, inclusiv acelea desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale şi de societatea civilă.  +  Articolul 9Organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilăPărţile vor recunoaşte, încuraja şi sprijini, la toate nivelurile, activitatea organizaţiilor neguvernamentale relevante şi a societăţii civile active în combaterea violenţei împotriva femeilor şi vor stabili cooperarea eficace cu aceste organizaţii.  +  Articolul 10Organismul coordonator1. Părţile vor desemna sau vor înfiinţa unul sau mai multe organisme oficiale responsabile de coordonarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi a măsurilor de prevenire şi combatere a tuturor formelor de violenţă acoperite de prezenta convenţie. Aceste organisme vor coordona colectarea de date, la care se face referire în articolul 11, vor analiza şi vor disemina rezultatele sale.2. Părţile se vor asigura că organismele desemnate sau înfiinţate conform prezentului articol primesc informaţii de natură generală privind măsurile luate potrivit capitolului VIII.3. Părţile se vor asigura că organismele desemnate sau înfiinţate conform prezentului articol vor avea capacitatea de a comunica direct şi de a promova relaţiile cu omologii lor din alte părţi.  +  Articolul 11Colectarea datelor şi cercetarea1. În scopul implementării prezentei convenţii, părţile se vor angaja: a) să colecteze date statistice relevante dezagregate la intervale regulate privind cazurile din toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii; b) să sprijine cercetarea în domeniul tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii în vederea studierii cauzelor şi a efectelor lor, a ratelor de incidenţă şi de condamnare, precum şi a eficacităţii măsurilor luate pentru a implementa prezenta convenţie.2. Părţile se vor strădui să efectueze studii pe bază de populaţie la intervale regulate pentru a evalua prevalenţa şi tendinţele tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.3. Părţile vor furniza grupului de experţi, prevăzute la articolul 66 din prezenta convenţie, informaţiile colectate în conformitate cu prezentul articol pentru a stimula cooperarea internaţională şi pentru a permite analiza comparativă internaţională.4. Părţile se vor asigura că informaţiile colectate potrivit prezentului articol sunt disponibile publicului.  +  Capitolul III Prevenire  +  Articolul 12Obligaţii generale1. Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale şi culturale de comportament al femeilor şi bărbaţilor, în vederea eradicării prejudecăţilor, obiceiurilor, tradiţiilor şi a altor practici care sunt bazate pe ideea de inferioritate a femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei şi bărbaţi.2. Părţile vor lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a preveni toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii prin orice persoană fizică sau juridică.3. Toate măsurile adoptate potrivit acestui capitol vor lua în calcul şi vor aborda nevoile specifice ale persoanelor devenite vulnerabile prin circumstanţe particularizate şi vor plasa drepturile omului ale tuturor victimelor în centrul acestora.4. Părţile vor lua măsurile necesare pentru a încuraja toţi membrii societăţii, în special bărbaţii şi băieţii, să contribuie activ la prevenirea tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.5. Părţile se vor asigura că obiceiul, cultura, religia, tradiţia sau aşa-numita "onoare" nu vor fi considerate drept justificare pentru orice acte de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.6. Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova programele şi activităţile pentru emanciparea femeilor.  +  Articolul 13Creşterea gradului de conştientizare1. Părţile vor promova sau vor efectua, în mod regulat şi la toate nivelurile, campanii sau programe de creştere a gradului de conştientizare, inclusiv în cooperare cu instituţiile naţionale din domeniul drepturilor omului şi cu organismele din domeniul egalităţii, cu societatea civilă şi cu organizaţiile neguvernamentale, în special cu organizaţiile de femei, acolo unde este cazul, pentru a mări gradul de conştientizare şi de înţelegere în rândul publicului general a diferitelor manifestări ale tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, a consecinţelor lor asupra copiilor şi a nevoii de a preveni această violenţă.2. Părţile vor asigura larga diseminare în rândul publicului general a informaţiilor cu privire la măsurile disponibile pentru a preveni actele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.  +  Articolul 14Educaţie1. Părţile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme, cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen nestereotipe, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relaţiile interpersonale, violenţa de gen împotriva femeilor şi dreptul la integritate personală, adaptate capacităţii în evoluţie a elevilor, în curriculumul formal şi la toate nivelurile de educaţie.2. Părţile vor face demersurile necesare pentru a promova principiile la care s-a făcut referire în alineatul 1 în instituţiile educaţionale informale, precum şi în instituţiile sportive, culturale şi recreative şi în mass-media.  +  Articolul 15Formarea profesioniştilor1. Părţile vor furniza sau vor consolida formarea adecvată pentru profesioniştii relevanţi, care se ocupă de victimele sau de autorii tuturor actelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, în domeniul prevenirii şi al identificării acestei violenţe, al egalităţii între femei şi bărbaţi, al nevoilor şi drepturilor victimelor, precum şi privind modul de prevenire a victimizării secundare.2. Părţile vor încuraja ca formarea la care se face referire în alineatul 1 să includă pregătirea în domeniul cooperării coordonate multiagenţii pentru a permite o abordare comprehensivă şi adecvată a sesizărilor în cazurile de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.  +  Articolul 16Intervenţia preventivă şi programele de tratament1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a iniţia sau sprijini programe destinate învăţării autorilor violenţei domestice să adopte un comportament nonviolent în relaţiile interpersonale, în vederea prevenirii violenţei ulterioare şi a modificării modelelor comportamentale violente.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a iniţia sau sprijini programe destinate împiedicării agresorilor, în special a infractorilor sexuali, de a recidiva.3. În luarea măsurilor menţionate în alineatele 1 şi 2 părţile se vor asigura de faptul că siguranţa victimelor, sprijinul acordat victimelor şi drepturile omului sunt principala preocupare şi faptul că, acolo unde este cazul, aceste programe sunt iniţiate şi implementate în strânsă cooperare cu serviciile de asistenţă de specialitate pentru victime.  +  Articolul 17Participarea sectorului privat şi a mass-mediei1. Părţile vor încuraja sectorul privat, sectorul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor şi mass-media, cu respectul cuvenit pentru libertatea de exprimare şi independenţa lor, să participe la elaborarea şi implementarea politicilor şi la stabilirea directivelor şi a standardelor de autoreglementare pentru a preveni violenţa împotriva femeilor şi a creşte respectul pentru demnitatea lor.2. Părţile vor dezvolta şi vor promova, în cooperare cu actorii din sectorul privat, abilităţi în rândul copiilor, al părinţilor şi educatorilor privind modul în care să trateze mediul informaţiilor şi al comunicaţiilor, care oferă acces la conţinut degradant de o natură sexuală sau violentă, care ar putea fi dăunător.  +  Capitolul IV Protecţie şi sprijin  +  Articolul 18Obligaţii generale1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a proteja toate victimele de orice acte de violenţă ulterioare.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare, în conformitate cu legislaţia internă, pentru a asigura faptul că există mecanisme adecvate pentru a prevedea o cooperare eficace între toate agenţiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judiciar, procurori, agenţiile guvernamentale de aplicare a legii, autorităţile locale şi regionale, precum şi organizaţiile neguvernamentale şi alte organizaţii şi entităţi relevante în domeniul protejării şi sprijinirii victimelor şi martorilor tuturor formelor de violenţă, acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, inclusiv prin trimiterea către servicii generale şi specializate de sprijin, enunţate la articolele 20 şi 22 ale prezentei convenţii.3. Părţile se vor asigura că măsurile luate în conformitate cu prezentul capitol vor:- fi bazate pe o înţelegere de gen a violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi se vor concentra pe drepturile omului şi pe siguranţa victimei;- fi bazate pe o abordare integrată, care ia în considerare relaţia dintre victime, agresori, copii şi mediul lor social mai larg;- viza evitarea victimizării secundare;- viza emanciparea şi independenţa economică a femeilor victime ale violenţei;- permite, acolo unde este cazul, ca o gamă de servicii de protecţie şi sprijin să fie localizate în aceleaşi spaţii;- abordă nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele-copii, şi că vor fi puse la dispoziţia acestora.4. Prestarea serviciilor nu va depinde de consimţământul victimei de a depune plângere sau de mărturia împotriva oricărui agresor.5. Părţile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza protecţia consulară şi de altă natură şi sprijin cetăţenilor lor şi altor victime îndreptăţite la o asemenea protecţie, în conformitate cu obligaţiile lor conform legislaţiei internaţionale.  +  Articolul 19InformarePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele primesc informaţii adecvate şi în timp util privind serviciile de sprijin şi măsurile legale disponibile într-o limbă pe care o înţeleg.  +  Articolul 20Servicii de asistenţă generală1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele au acces la servicii care facilitează recuperarea lor în urma violenţei. Aceste măsuri ar trebui să includă, atunci când este necesar, servicii precum consilierea juridică şi psihologică, asistenţa financiară, găzduirea, educaţia, formarea şi asistenţa în găsirea unui loc de muncă.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele au acces la servicii medicale şi sociale şi faptul că serviciile au alocate resurse adecvate şi că profesioniştii sunt formaţi să asiste victimele şi să le îndrume către serviciile corespunzătoare.  +  Articolul 21Asistenţă în plângerile individuale/colectivePărţile se vor asigura că victimele au informaţii cu privire la şi acces la mecanismele regionale şi internaţionale aplicabile de depunere a plângerilor individuale/colective. Părţile vor promova furnizarea unei asistenţe sensibile şi bine informate victimelor în depunerea oricărei asemenea plângeri.  +  Articolul 22Servicii specializate de asistenţă1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a furniza sau a asigura, într-o distribuţie geografică adecvată, servicii specializate de asistenţă oricărei victime supuse oricărui act de violenţă acoperit de sfera de aplicare a prezentei convenţii.2. Părţile vor furniza sau vor asigura servicii specializate de asistenţă a femeilor tuturor femeilor victime ale violenţei şi copiilor lor.  +  Articolul 23AdăposturiPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea înfiinţarea unor adăposturi corespunzătoare, uşor accesibile, în număr suficient pentru a furniza o cazare sigură şi pentru a ajunge într-o manieră proactivă la victime, în special la femei şi la copiii lor.  +  Articolul 24Linii telefonice de urgenţăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a organiza linii telefonice de urgenţă 24 de ore din 24, la nivel de stat, gratuite, pentru a oferi consiliere apelanţilor, în mod confidenţial şi cu diligenţa cuvenită pentru anonimitatea lor, în legătură cu toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.  +  Articolul 25Sprijin pentru victimele violenţei sexualePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea înfiinţarea de centre de sesizare a cazurilor de criză în urma violului sau a violenţei sexuale corespunzătoare, uşor accesibile, în număr suficient pentru a furniza examinarea medicală şi medico-legală, asistenţă post-traumatică şi consiliere pentru victime.  +  Articolul 26Protecţie şi asistenţă pentru martorii copii1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că în oferirea serviciilor de protecţie şi asistenţă victimelor se ţine cont în mod corespunzător de drepturile şi nevoile copiilor martori ai tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.2. Măsurile luate potrivit prezentului articol vor include consilierea psihosocială adecvată vârstei pentru copiii martori ai tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii şi vor acorda atenţia cuvenită interesului superior al copilului.  +  Articolul 27RaportarePărţile vor lua măsurile necesare pentru a încuraja orice persoană martoră la comiterea de acte de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii sau care are motive rezonabile să creadă că a fost comis un asemenea act sau că sunt de aşteptat alte acte de violenţă să raporteze acest lucru organizaţiilor sau autorităţilor competente.  +  Articolul 28Raportarea de către profesioniştiPărţile vor lua măsurile necesare pentru a asigura faptul că regulile de confidenţialitate impuse de legislaţia internă anumitor profesionişti nu constituie un obstacol, în calea raportării lor, în condiţii adecvate, către organizaţiile sau autorităţile competente, dacă au motive rezonabile să creadă că a fost săvârşit un act grav de violenţă, acoperit de sfera de aplicare a prezentei convenţii, şi că sunt de aşteptat alte acte grave de violenţă.  +  Capitolul V Dreptul material  +  Articolul 29Procese şi despăgubiri civile1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimelor despăgubiri civile adecvate împotriva agresorului.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimelor, în conformitate cu principiile generale ale dreptului internaţional, despăgubiri civile adecvate împotriva autorităţilor statului care nu şi-au îndeplinit datoria de a lua măsurile preventive sau de protecţie necesare în cadrul sferei de aplicare a puterilor lor.  +  Articolul 30Compensaţie1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că victimele au dreptul de a pretinde compensaţii de la agresori pentru oricare din agresiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.2. Acelora care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătăţii li se va acorda o compensaţie adecvată din partea statului, în măsura în care prejudiciul nu este acoperit din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii medicale şi sociale finanţate de stat. Acest fapt nu împiedică părţile să introducă o acţiune în regres împotriva agresorului pentru recuperarea compensaţiei acordate, atât timp cât aceasta este acordată pentru siguranţa victimei.3. Măsurile luate conform alineatului 2 vor asigura acordarea compensaţiei în decursul unei perioade rezonabile.  +  Articolul 31Custodie, drepturi de vizitare şi siguranţă1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, în stabilirea custodiei şi a drepturilor de vizitare a copiilor, vor fi luate în calcul incidentele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că exercitarea oricărui drept de vizitare sau custodie nu periclitează drepturile şi siguranţa victimei sau ale copiilor.  +  Articolul 32Consecinţele civile ale căsătoriilor forţatePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că acele căsătorii încheiate cu forţa pot fi lovite de nulitate, anulate sau desfăcute fără a plasa asupra victimei o sarcină financiară sau administrativă necuvenită.  +  Articolul 33Violenţa psihologicăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este incriminat comportamentul intenţionat de prejudiciere a integrităţii psihologice a unei persoane prin constrângere sau ameninţări.  +  Articolul 34HărţuireaPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este incriminat comportamentul intenţionat de angajare repetată într-un comportament ameninţător direcţionat către o altă persoană, determinând-o pe aceasta să se teamă pentru siguranţa sa.  +  Articolul 35Violenţa fizicăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este incriminat comportamentul de comitere de acte de violenţă fizică împotriva unei alte persoane.  +  Articolul 36Violenţa sexuală, inclusiv violul1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că sunt incriminate următoarele comportamente intenţionate: a) angajarea într-o penetraţie vaginală, anală sau orală de natură sexuală neconsimţită a corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect; b) angajarea în alte acte neconsimţite de natură sexuală cu o persoană; c) determinarea unei alte persoane să se angajeze în acte neconsimţite de natură sexuală cu un terţ.2. Consimţământul trebuie dat voluntar, ca rezultat al liberului arbitru al persoanei, evaluat în contextul circumstanţelor înconjurătoare.3. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că dispoziţiile alineatului 1 se aplică, de asemenea, actelor comise împotriva fostelor (foştilor) sau actualelor (actualilor) soţii (soţi) sau partenere(i), aşa cum sunt recunoscute(ţi) acestea (aceştia) de legislaţia internă.  +  Articolul 37Căsătoria forţată1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că acea conduită de forţare a unui adult sau a unui copil de a încheia o căsătorie este incriminată.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că acea conduită intenţionată de ademenire a unui adult sau a unui copil pe teritoriul unei părţi sau al unui stat, alta (altul) decât aceea (acela) în care el sau ea domiciliază, cu scopul forţării acestui adult sau copil să încheie o căsătorie, este incriminată.  +  Articolul 38Mutilarea genitală a femeilorPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că următoarele conduite intenţionate sunt incriminate: a) extirparea, infibularea sau efectuarea oricărei altei mutilări, totale sau parţiale, a labiei majore, labiei minore sau a clitorisului unei femei; b) constrângerea unei femei să se supună oricăreia din acţiunile enumerate la punctul a); c) incitarea sau constrângerea unei fete să se supună oricăreia din acţiunile enumerate la punctul a).  +  Articolul 39Avortul forţat şi sterilizarea forţatăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că următoarele conduite intenţionate sunt incriminate: a) efectuarea unui avort asupra unei femei fără consimţământul ei prealabil şi informat; b) efectuarea unei intervenţii chirurgicale, care are drept scop sau efect încheierea capacităţii unei femei de a se reproduce în mod natural, fără consimţământul ei prealabil şi informat sau fără înţelegerea procedurii.  +  Articolul 40Hărţuirea sexualăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că orice formă de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură sexuală, cu scopul sau cu efectul violării demnităţii unei persoane, în special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, este supusă unei sancţiuni penale sau altei sancţiuni legale.  +  Articolul 41Înlesnirea sau complicitatea şi tentativa1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a recunoaşte drept infracţiuni, atunci când sunt comise intenţionat, înlesnirea comiterii sau complicitatea la comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu articolele 33, 34, 35, 36, 37, 38.a) şi 39 ale prezentei convenţii.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a recunoaşte drept infracţiuni, atunci când sunt comise intenţionat, tentativele de comitere a infracţiunilor stabilite în conformitate cu articolele 35, 36, 37, 38.a) şi 39 ale prezentei convenţii.  +  Articolul 42Justificări inacceptabile pentru infracţiuni, inclusiv infracţiunile comise în numele aşa-numitei "onoare"1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că, în cadrul unei proceduri penale iniţiate în urma comiterii oricăreia dintre actele de violenţă care intră sub incidenţa domeniului de aplicare a prezentei convenţii, cultura, obiceiul, religia, tradiţia sau aşa-numita "onoare" nu vor fi considerate ca o justificare a acestor acte. Acest lucru se referă, în special, la afirmaţiile că victima a încălcat normele sau obiceiurile culturale, religioase, sociale sau tradiţionale ale comportamentului adecvat.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că incitarea de către orice persoană a unui copil de a comite oricare dintre actele prevăzute la alineatul 1 nu va diminua răspunderea penală a persoanei respective pentru actele comise.  +  Articolul 43Aplicarea infracţiunilorInfracţiunile recunoscute în conformitate cu prezenta convenţie se vor aplica indiferent de natura relaţiei dintre victimă şi agresor.  +  Articolul 44Jurisdicţie1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili jurisdicţia asupra oricărei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, în cazul în care infracţiunea este comisă: a) pe teritoriul lor; sau b) la bordul unei nave care arborează pavilionul lor; sau c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu legislaţia lor; sau d) de către unul dintre cetăţenii lor; sau e) de către o persoană care are reşedinţa obişnuită pe teritoriul lor.2. Părţile se vor strădui să ia măsurile necesare legislative sau de altă natură pentru a stabili jurisdicţia asupra infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, în cazul în care infracţiunea este săvârşită împotriva unuia dintre cetăţenii lor sau a unei persoane care are reşedinţa obişnuită pe teritoriul lor.3. Pentru urmărirea penală a infracţiunilor stabilite în conformitate cu articolele 36, 37, 38 şi 39 din prezenta convenţie, părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că jurisdicţia lor nu este subordonată condiţiei ca faptele să fie incriminate pe teritoriul unde au fost comise.4. Pentru urmărirea penală a infracţiunilor stabilite în conformitate cu articolele 36, 37, 38 şi 39 din prezenta convenţie, părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că jurisdicţia lor în ceea ce priveşte punctele d) şi e) ale alineatului 1 nu este subordonată condiţiei conform căreia urmărirea penală poate fi iniţiată doar în urma raportării de către victima infracţiunii sau a stabilirii informaţiilor de către stat cu privire la locul unde a fost comisă infracţiunea.5. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili jurisdicţia asupra infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, în cazurile în care un presupus autor este prezent pe teritoriul lor şi ele nu îl (o) extrădează către o altă parte, exclusiv pe baza naţionalităţii lui sau a ei.6. Atunci când mai mult de o parte revendică jurisdicţia asupra unei presupuse infracţiuni, stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, părţile implicate, dacă este cazul, se vor consulta reciproc în vederea determinării celei mai adecvate competenţe pentru urmărirea penală.7. Fără a prejudicia regulile generale de drept internaţional, prezenta convenţie nu exclude nicio competenţă penală exercitată de o parte în conformitate cu legea sa internă.  +  Articolul 45Sancţiuni şi măsuri1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie sunt pasibile de sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive, luând în considerare gravitatea acestora. Aceste sancţiuni vor include, după caz, sentinţe implicând privarea de libertate care pot duce la extrădare.2. Părţile pot adopta alte măsuri în legătură cu agresorii, cum ar fi:- monitorizarea sau supravegherea persoanelor condamnate;- retragerea drepturilor părinteşti, dacă interesul superior al copilului, care poate include siguranţa victimei, nu poate fi garantat în niciun alt mod.  +  Articolul 46Circumstanţe agravantePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că următoarele circumstanţe, în măsura în care nu fac parte deja din elementele constitutive ale infracţiunii, pot fi luate în considerare, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale legislaţiei interne, în determinarea sentinţei în legătură cu infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie: a) infracţiunea a fost comisă împotriva unui(unei) fost(e) sau actual(e) soţ(soţii) sau partener(e), după cum recunoaşte legislaţia internă, de un membru de familie, de o persoană care convieţuieşte cu victima sau de o persoană care a abuzat de puterea sa; b) infracţiunea sau infracţiunile asociată(e) a(u) fost comisă(e) în mod repetat; c) infracţiunea a fost comisă împotriva unei persoane devenite vulnerabile de circumstanţele particulare; d) infracţiunea a fost comisă împotriva sau în prezenţa unui copil; e) infracţiunea a fost comisă de una sau mai multe persoane care acţionează împreună; f) infracţiunea a fost precedată sau acompaniată de nivele extreme de violenţă; g) infracţiunea a fost comisă cu utilizarea sau cu ameninţarea unei arme; h) infracţiunea a avut drept rezultat o vătămare fizică sau psihologică a victimei; i) agresorul a fost condamnat anterior pentru infracţiuni de natură similară.  +  Articolul 47Sentinţe pronunţate de către altă partePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea posibilitatea de luare în considerare a sentinţelor definitive pronunţate de către o altă parte în legătură cu infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie atunci când se pronunţă sentinţa.  +  Articolul 48Interzicerea rezolvării extrajudiciare obligatorii a litigiilor1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a interzice rezolvarea extrajudiciară obligatorie a litigiilor, inclusiv medierea şi concilierea, în legătură cu toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, dacă este dispusă plata unei amenzi, se va ţine seama de capacitatea agresorului de aşi asuma obligaţiile financiare faţă de victimă.  +  Capitolul VI Cercetare, urmărire judiciară, legislaţie procedurală şi măsuri de protecţie  +  Articolul 49Obligaţii generale1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că cercetarea şi procedurile judiciare în legătură cu toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii sunt desfăşurate fără întârzieri nejustificate, luând în considerare drepturile victimei pe parcursul tuturor etapelor procedurilor penale.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare, în conformitate cu principiile fundamentale ale drepturilor omului şi având în vedere înţelegerea dimensiunii de gen a violenţei, pentru a asigura cercetarea eficace şi urmărirea judiciară a infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.  +  Articolul 50Răspunsul imediat, prevenire şi protecţie1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că agenţiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii răspund la toate formele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii întro manieră promptă şi corespunzătoare, oferind o protecţie adecvată şi imediată victimelor.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că agenţiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii se angajează într-o manieră promptă şi corespunzătoare în prevenirea şi protecţia împotriva tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii, incluzând utilizarea de măsuri operaţionale preventive şi strângerea de probe.  +  Articolul 51Evaluarea riscurilor şi managementul riscurilor1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că toate autorităţile relevante realizează o evaluare a riscului de mortalitate, a gravităţii situaţiei şi a riscului de violenţă repetată în vederea gestionării riscului şi, dacă este necesar, pentru a furniza siguranţă şi sprijin coordonate.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că evaluarea la care se face referire în alineatul 1 ia în considerare, în toate etapele cercetării şi aplicării măsurilor de protecţie, faptul că autorii actelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii posedă sau au acces la arme de foc.  +  Articolul 52Ordine de interdicţie de urgenţăPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că autorităţilor competente le este acordată puterea de a dispune, în situaţii de pericol imediat, ca un autor al violenţei domestice să părăsească domiciliul victimei sau al persoanei în situaţie de risc pentru o perioadă de timp suficientă şi de a-i interzice agresorului să intre în domiciliu sau să contacteze victima sau persoana în situaţie de risc. Măsurile adoptate conform prezentului articol vor da prioritate siguranţei victimelor sau celei a persoanelor în situaţie de risc.  +  Articolul 53Ordinele de restricţie sau de protecţie1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimelor tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii le sunt disponibile ordine de restricţie sau de protecţie corespunzătoare.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că ordinele de restricţie sau protecţie la care se face referire în alineatul 1 sunt:- disponibile pentru protecţia imediată şi fără sarcini financiare sau administrative nejustificate plasate asupra victimei;- emise pentru o perioadă specificată sau până când sunt modificate sau anulate;- dacă este necesar, emise pe o procedură ex parte, care are efect imediat;- sunt disponibile indiferent de sau în plus faţă de alte proceduri legale;- permise a fi introduse în procedurile legale ulterioare.3. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că încălcările ordinelor de restricţie sau protecţie emise conform alineatului 1 vor fi supuse unor sancţiuni penale sau altor sancţiuni legale eficiente, proporţionale şi disuasive.  +  Articolul 54Investigaţii şi doveziPărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, în orice proceduri civile sau penale, dovezile referitoare la istoricul sexual şi la conduita sexuală al/a victimei vor fi permise doar atunci când sunt relevante şi necesare.  +  Articolul 55Procedurile ex parte şi ex officio1. Părţile vor asigura faptul că cercetarea sau urmărirea judiciară a infracţiunilor stabilite în conformitate cu articolele 35, 36, 37, 38 şi 39 ale prezentei convenţii nu va fi dependentă în totalitate de o declaraţie sau plângere depusă de victimă, dacă infracţiunea a fost comisă în întregime sau parţial pe teritoriul lor, precum şi că procedurile pot continua chiar dacă victima îşi retrage declaraţia sau plângerea.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura, în conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia internă, posibilitatea organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale şi a consilierilor în violenţa domestică să asiste şi să sprijine victimele, la cererea lor, pe durata cercetărilor şi a procedurilor judiciare privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.  +  Articolul 56Măsuri de protecţie1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a proteja drepturile şi interesele victimelor, inclusiv nevoile lor speciale ca martori, în toate etapele investigaţiilor şi ale procedurilor judiciare, în special prin: a) luarea de măsuri în vederea protecţiei lor, precum şi protecţiei familiilor lor şi a martorilor faţă de intimidare, represalii şi victimizare repetată; b) asigurarea faptului că victimele sunt informate, cel puţin în cazurile în care victimele şi familia ar putea fi în pericol, atunci când agresorul evadează sau este eliberat temporar sau definitiv; c) informarea lor, în condiţiile prevăzute de legislaţia internă, cu privire la drepturile lor, la serviciile pe care le au la dispoziţie şi la traiectoria dată plângerii lor, la acuzaţii, la progresul general al investigaţiei sau al procedurilor, la rolul lor în acestea, precum şi la rezultatul cazului lor; d) acordarea posibilităţii victimelor, într-o manieră substanţială cu regulile procedurale ale legislaţiei interne, să fie audiate, să furnizeze dovezi, să le fie prezentate, direct sau printr-un intermediar, şi să fie luate în considerare punctele de vedere, nevoile şi preocupările; e) punerea la dispoziţia victimelor de servicii de sprijin adecvate, astfel încât drepturile şi interesele lor să fie prezentate cum se cuvine şi luate în considerare; f) asigurarea faptului că se pot adopta măsuri pentru a proteja intimitatea şi imaginea victimei; g) asigurarea faptului că se evită, dacă este posibil, contactul dintre victime şi agresori în sediile instanţelor de judecată şi ale agenţiilor guvernamentale de aplicare a legii; h) punerea de interpreţi independenţi şi competenţi la dispoziţia victimelor, atunci când victimele sunt părţi la proceduri sau atunci când furnizează dovezi; i) acordarea posibilităţii victimelor să depună mărturie în sala de judecată, conform regulilor prevăzute de legislaţia internă, fără a fi prezente sau, cel puţin, fără prezenţa pretinsului agresor, în special prin utilizarea tehnologiilor de comunicaţii adecvate, atunci când sunt disponibile.2. Unui copil victimă sau unui copil martor a(l) violenţei împotriva femeilor şi a(l) violenţei domestice trebuie să îi fie oferite, dacă este cazul, măsuri de protecţie speciale, luând în considerare interesul superior al copilului.  +  Articolul 57Asistenţa judiciarăPărţile vor stipula dreptul la asistenţă judiciară şi la asistenţă judiciară gratuită pentru victime, în condiţiile prevăzute de legislaţia lor internă.  +  Articolul 58Termenul de prescripţiePărţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că termenul de prescripţie pentru iniţierea oricăror proceduri legale cu privire la infracţiunile stabilite în conformitate cu articolele 36, 37, 38 şi 39 ale prezentei convenţii, va fi prelungit pentru o perioadă de timp care este suficientă şi proporţională cu gravitatea infracţiunii în cauză, pentru a permite iniţierea eficientă a procedurilor după ce victima a atins vârsta majoratului.  +  Capitolul VII Migraţie şi azil  +  Articolul 59Statutul reşedinţei1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimelor, al căror statut al reşedinţei depinde de acela al soţului (soţiei) sau al partenerului (partenerei), aşa cum este recunoscut acesta de legislaţia internă, în caz de destrămare a căsătoriei sau a relaţiei, le este acordat, la cerere, în cazul unor situaţii deosebit de dificile, un permis de şedere individual, indiferent de durata căsătoriei sau a relaţiei. Condiţiile referitoare la acordarea şi la durata permisului de şedere individual sunt stabilite de legislaţia internă.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele pot obţine suspendarea procedurilor de expulzare iniţiate în legătură cu un statut al reşedinţei dependent de acela al soţului (soţiei) sau al partenerului (partenerei), aşa cum este recunoscut acesta de legislaţia internă, pentru a le da posibilitatea de a solicita un permis de şedere individual.3. Părţile vor emite un permis de şedere ce poate fi reînnoit victimelor uneia din cele două situaţii următoare sau în ambele: a) în cazul în care autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară din cauza situaţiei lor personale; b) în cazul în care autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară în scopul cooperării lor cu autorităţile competente în procedurile de cercetare sau de urmărire penală.4. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele căsătoriei forţate, aduse în altă ţară în scopul căsătoriei şi care, drept rezultat, şiau pierdut statutul lor de reşedinţă în ţara în care domiciliază în mod obişnuit, pot recâştiga acest statut.  +  Articolul 60Cereri de azil bazate pe gen1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că violenţa împotriva femeilor pe bază de gen poate fi recunoscută drept o formă de persecuţie, în sensul articolului 1, A (2) al Convenţiei din 1951 privind Statutul refugiaţilor, şi drept o formă de vătămare gravă, dând naştere la protecţie complementară/auxiliară.2. Părţile se vor asigura de faptul că fiecărui temei al convenţiei îi este dată o interpretare sensibilă la dimensiunea de gen şi de faptul că, acolo unde se stabileşte că teama de persecuţie se datorează unuia sau mai multora din aceste motive, solicitanţilor li se va acorda statutul de refugiat conform actelor aplicabile relevante.3. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a dezvolta proceduri de primire şi servicii de sprijin pentru solicitanţii de azil sensibile la dimensiunea de gen, precum şi directive de gen şi proceduri de azil sensibile la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat şi solicitarea protecţiei internaţionale.  +  Articolul 61Nereturnarea1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a respecta principiul nereturnării, în conformitate cu obligaţiile existente conform legislaţiei internaţionale.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele violenţei împotriva femeilor, care au nevoie de protecţie, indiferent de statutul lor de reşedinţă, nu vor fi trimise înapoi în nicio situaţie într-o ţară unde viaţa lor ar fi în pericol sau unde ar putea fi supuse torturii, tratamentului inuman sau degradant ori pedepsirii.  +  Capitolul VIII Cooperarea internaţională  +  Articolul 62Principii generale1. Părţile vor coopera una cu cealaltă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii şi prin aplicarea actelor regionale şi internaţionale relevante privind cooperarea în probleme civile şi penale, a aranjamentelor convenite în baza legislaţiei uniforme sau reciproce şi a legilor interne, în cea mai largă măsură posibilă, în scopul: a) prevenirii, combaterii şi urmăririi în justiţie a tuturor formelor de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei convenţii; b) protejării şi furnizării de asistenţă victimelor; c) investigaţiilor sau procedurilor privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie; d) executării sentinţelor penale şi civile relevante, emise de autorităţile judiciare ale părţilor, inclusiv a ordinelor de protecţie.2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele unei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenţie şi comise pe teritoriul unei părţi, altul decât acela unde îşi au reşedinţa, pot depune o plângere la autorităţile competente ale statului lor de reşedinţă.3. În cazul în care o parte, care oferă asistenţă judiciară reciprocă în materie penală, de extrădare sau executare a sentinţelor penale ori civile impuse de o altă parte la prezenta convenţie, condiţionată de existenţa unui tratat, primeşte o solicitare pentru o astfel de cooperare juridică de la o parte cu care aceasta nu a încheiat un astfel de tratat, ea poate considera prezenta convenţie ca fiind baza legală pentru asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, de extrădare sau executare a sentinţelor penale ori civile impuse de cealaltă parte cu privire la infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.4. Părţile se vor strădui să integreze, acolo unde este cazul, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice în programele de asistenţă pentru dezvoltare prevăzute în beneficiul statelor terţe, inclusiv prin încheierea de contracte bilaterale şi multilaterale cu state terţe, în vederea facilitării protecţiei victimelor în conformitate cu articolul 18 alineatul 5.  +  Articolul 63Măsuri referitoare la persoanele în pericolAtunci când o parte, pe baza informaţiilor pe care le are la dispoziţie, are motive întemeiate să creadă că o persoană este în pericol imediat de a fi supusă oricăror acte de violenţă, la care s-a făcut referire în articolele 36, 37, 38 şi 39 ale prezentei convenţii, pe teritoriul unei alte părţi, partea care deţine informaţiile este încurajată să le transmită fără întârziere celeilalte părţi, în scopul de a se asigura că sunt luate măsuri de protecţie corespunzătoare. Dacă este cazul, aceste informaţii vor include detalii privind măsurile de protecţie existente în beneficiul persoanei în pericol.  +  Articolul 64Informare1. Partea solicitată informează fără întârziere partea solicitantă asupra rezultatului final al acţiunii întreprinse în temeiul prezentului capitol. De asemenea, partea solicitată informează fără întârziere partea solicitantă cu privire la orice circumstanţe care fac imposibilă desfăşurarea acţiunii solicitate sau care riscă să o întârzie în mod semnificativ.2. În limitele legislaţiei sale interne, fără solicitare prealabilă, o parte poate transmite unei alte părţi informaţiile obţinute în cadrul propriilor sale investigaţii, atunci când consideră că dezvăluirea acestor informaţii ar putea asista partea care primeşte informaţiile în prevenirea infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie sau în iniţierea ori efectuarea unor investigaţii sau proceduri privind astfel de infracţiuni sau că acestea ar putea conduce la o cerere de cooperare din partea acelei părţi, conform prezentului capitol.3. Partea care primeşte orice informaţie în conformitate cu alineatul 2 va prezenta aceste informaţii autorităţilor sale competente, pentru ca procedurile să poată fi iniţiate dacă sunt considerate adecvate sau ca aceste informaţii să poată fi luate în considerare în proceduri civile şi penale relevante.  +  Articolul 65Protecţia datelorDatele personale vor fi păstrate şi utilizate în conformitate cu obligaţiile asumate de părţi în temeiul Convenţiei pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108).  +  Capitolul IX Mecanismul de monitorizare  +  Articolul 66Grupul de experţi în intervenţia contra violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice1. Grupul de experţi în intervenţia contra violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (denumit în continuare "GREVIO") va monitoriza implementarea prezentei convenţii de către părţi.2. GREVIO va fi compus din minimum 10 membri şi maximum 15 membri, luând în considerare un echilibru de gen şi geografic, precum şi o expertiză multidisciplinară. Membrii săi vor fi aleşi de Comitetul părţilor din rândul candidaţilor nominalizaţi de către părţi, dintre cetăţenii părţilor, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată.3. Alegerea iniţială de 10 membri va fi organizată în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii. Alegerea a cinci membri suplimentari va fi organizată după a 25-a ratificare sau aderare.4. Alegerea membrilor GREVIO se va baza pe următoarele principii: a) aceştia vor fi aleşi conform unei proceduri transparente din rândul persoanelor cu un caracter moral ridicat, cunoscute pentru competenţa lor în domeniul drepturilor omului, al egalităţii de gen, al violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice sau al asistenţei şi protecţiei victimelor ori care au dat dovadă de experienţă în domeniile acoperite de prezenta convenţie; b) oricare doi membri ai GREVIO nu pot fi cetăţeni ai aceluiaşi stat; c) ei ar trebui să reprezinte principalele sisteme juridice; d) ei ar trebui să reprezinte actorii şi agenţiile relevanţi/relevante din domeniul violenţei împotriva femeilor şi al violenţei domestice; e) ei se vor întruni în calitatea lor individuală şi vor fi independenţi şi imparţiali în exercitarea funcţiilor lor şi vor fi disponibili pentru a-şi îndeplini atribuţiile într-o manieră eficientă.5. Procedura de alegere a membrilor GREVIO va fi determinată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea şi obţinerea consimţământului părţilor, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii.6. GREVIO va adopta propriile sale reguli de procedură.7. Membrii GREVIO şi ceilalţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară în conformitate cu articolul 68 alineatele 9 şi 14 se vor bucura de privilegiile şi imunităţile stabilite în anexa la prezenta convenţie.  +  Articolul 67Comitetul părţilor1. Comitetul părţilor este alcătuit din reprezentanţii părţilor la convenţie.2. Comitetul părţilor va fi convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima sa şedinţă va fi organizată în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, în vederea alegerii membrilor GREVIO. Ulterior se va întruni ori de câte ori o treime din părţi, preşedintele Comitetului părţilor sau secretarul general solicită acest lucru.3. Comitetul părţilor va adopta propriile sale reguli de procedură.  +  Articolul 68Procedură1. Părţile vor depune la secretarul general al Consiliului Europei, în baza unui chestionar elaborat de GREVIO, un raport privind măsurile legislative şi alte măsuri, care implementează dispoziţiile prezentei convenţii, pentru a fi analizat de către GREVIO.2. GREVIO va analiza raportul prezentat în conformitate cu alineatul 1 împreună cu reprezentanţii părţii în cauză.3. Procedurile de evaluare ulterioară se vor împărţi în runde, a căror lungime este determinată de GREVIO. La începutul fiecărei runde, GREVIO va selecta dispoziţiile specifice pe care se va baza procedura de evaluare şi va distribui un chestionar.4. GREVIO va defini mijloacele corespunzătoare pentru a efectua această procedură de monitorizare. Acesta poate să adopte, în special, un chestionar pentru fiecare rundă de evaluare, care va servi drept bază pentru procedura de evaluare a implementării de către părţi. Acest chestionar va fi adresat tuturor părţilor. Părţile vor răspunde la acest chestionar, precum şi la orice alte cereri de informaţii din partea GREVIO.5. GREVIO poate primi informaţii privind implementarea Convenţiei din partea organizaţiilor neguvernamentale şi a societăţii civile, precum şi din partea instituţiilor naţionale pentru protecţia drepturilor omului.6. GREVIO va lua în considerare informaţiile existente disponibile din partea altor instrumente şi organisme regionale şi internaţionale din domeniile care se încadrează în sfera de aplicare a prezentei convenţii.7. La adoptarea unui chestionar pentru fiecare rundă de evaluare, GREVIO va lua în considerare colectarea datelor şi cercetările existente în cadrul părţilor, la care se face referire în articolul 11 al prezentei convenţii.8. GREVIO poate primi informaţii privind implementarea Convenţiei de la comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, de la Adunarea Parlamentară şi de la organismele specializate relevante ale Consiliului Europei, precum şi de la cele stabilite în baza altor documente oficiale internaţionale. Plângerile prezentate acestor organisme şi rezultatul lor vor fi puse la dispoziţia GREVIO.9. GREVIO poate organiza în subsidiar, în colaborare cu autorităţile naţionale şi cu asistenţa experţilor naţionali independenţi, vizite de ţară, dacă informaţiile dobândite sunt insuficiente sau în cazurile prevăzute la alineatul 14. În timpul acestor vizite, GREVIO poate fi asistat de specialişti în domenii specifice.10. GREVIO va întocmi un proiect de raport conţinând analiza sa privind punerea în aplicare a dispoziţiilor pe care se bazează evaluarea, precum şi sugestiile şi propunerile sale privind modul în care partea interesată poate face faţă problemelor care au fost identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru comentarii părţii care este supusă evaluării. Observaţiile sale vor fi luate în considerare de GREVIO în adoptarea raportului său.11. Pe baza tuturor informaţiilor primite şi a comentariilor din partea părţilor, GREVIO va adopta raportul său şi concluziile sale privind măsurile luate de către partea în cauză pentru a implementa dispoziţiile prezentei convenţii. Acest raport şi concluziile vor fi transmise părţii în cauză şi Comitetului părţilor. Raportul şi concluziile GREVIO vor fi făcute publice la data adoptării lor, împreună cu eventuale comentarii ale părţii în cauză.12. Fără a aduce atingere procedurii din alineatele de la 1 până la 8, Comitetul părţilor poate adopta, pe baza raportului şi a concluziilor GREVIO, recomandările adresate acestei părţi: a) privind măsurile ce trebuie luate pentru implementarea concluziilor GREVIO, stabilind o dată pentru prezentarea informaţiilor privind implementarea lor, dacă este necesar; şi b) vizând promovarea cooperării cu respectiva parte pentru implementarea adecvată a prezentei convenţii.13. Dacă GREVIO primeşte informaţii demne de încredere, indicând o situaţie în care problemele necesită atenţie imediată pentru a preveni sau limita amploarea sau numărul încălcărilor grave ale Convenţiei, aceasta poate solicita prezentarea urgentă a unui raport special privind măsurile luate pentru a preveni un model grav, masiv sau persistent de violenţă împotriva femeilor.14. Luând în considerare informaţiile prezentate de către partea în cauză, precum şi orice alte informaţii demne de încredere care îi sunt disponibile, GREVIO poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi pentru a efectua o investigaţie şi pentru a raporta urgent către GREVIO. În cazul în care acest lucru se justifică şi cu acordul părţii, investigaţia poate să includă o vizită pe teritoriul său.15. După examinarea constatărilor investigaţiei menţionate în alineatul 14, GREVIO va transmite aceste constatări părţii în cauză şi, după caz, Comitetului părţilor şi Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, împreună cu orice comentarii şi recomandări.  +  Articolul 69Recomandări generaleGREVIO poate adopta, dacă este cazul, recomandări generale privind implementarea prezentei convenţii.  +  Articolul 70Implicarea parlamentară în monitorizare1. Parlamentele naţionale vor fi invitate să participe la monitorizarea măsurilor luate pentru punerea în aplicare a prezentei convenţii.2. Părţile vor prezenta rapoartele GREVIO parlamentelor lor naţionale.3. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei va fi invitată să ia în mod regulat cunoştinţă despre implementarea prezentei convenţii.  +  Capitolul X Relaţia cu alte documente oficiale internaţionale  +  Articolul 71Relaţia cu alte documente oficiale internaţionale1. Prezenta convenţie nu va aduce atingere obligaţiilor care decurg din alte documente oficiale internaţionale la care părţile la prezenta convenţie sunt sau vor deveni părţi şi care conţin dispoziţii privind chestiunile reglementate de prezenta convenţie.2. Părţile la prezenta convenţie pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale una cu cealaltă privind chestiunile tratate în prezenta convenţie, în scopul de a completa sau de a consolida prevederile acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le instituie.  +  Capitolul XI Amendamentele la convenţie  +  Articolul 72Amendamente1. Orice propunere pentru un amendament la prezenta convenţie, prezentată de o parte, va fi comunicată secretarului general al Consiliului Europei şi înaintată de acesta sau de aceasta către statele membre ale Consiliului Europei, către toţi semnatarii, toate părţile, către Uniunea Europeană, către orice stat invitat să semneze prezenta convenţie în conformitate cu dispoziţiile articolului 75 şi către orice stat invitat să adere la prezenta convenţie în conformitate cu dispoziţiile articolului 76.2. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei va examina modificarea propusă şi, după consultarea părţilor la prezenta convenţie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei, va putea adopta amendamentul cu majoritatea prevăzută în articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei.3. Textul oricărui amendament adoptat de către Comitetul de Miniştri în conformitate cu alineatul 2 va fi înaintat părţilor spre acceptare.4. Orice amendament adoptat în conformitate cu alineatul 2 va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data la care toate părţile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea lor.  +  Capitolul XII Clauze finale  +  Articolul 73Efectele prezentei convenţiiDispoziţiile prezentei convenţii nu vor aduce atingere dispoziţiilor de drept intern şi nici documentelor oficiale internaţionale obligatorii, care sunt deja în vigoare sau care pot intra în vigoare, în baza cărora sunt sau ar fi acordate drepturi mai favorabile persoanelor în prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.  +  Articolul 74Soluţionarea litigiilor1. Părţile aflate în orice litigiu care poate apărea privind aplicarea sau interpretarea dispoziţiilor din prezenta convenţie vor căuta, în primul rând, să îl soluţioneze prin intermediul negocierii, concilierii, arbitrajului sau al oricăror altor metode de soluţionare paşnică, acceptate de comun acord între ele.2. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate institui proceduri de soluţionare, care să fie disponibile spre utilizare de către părţile în litigiu, dacă ele vor conveni astfel.  +  Articolul 75Semnarea şi intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnarea de către statele membre ale Consiliului Europei, de către statele non-membre, care au participat la elaborarea sa, şi de către Uniunea Europeană.2. Prezenta convenţie se supune ratificării, acceptării sau aprobării. Documentele oficiale de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data la care 10 semnatari, incluzând cel puţin opt state membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi angajate de convenţie în conformitate cu dispoziţiile alineatului 2.4. În ceea ce priveşte orice stat menţionat în alineatul 1 sau Uniunea Europeană, care îşi exprimă ulterior consimţământul de a fi angajată de aceasta, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului său oficial de ratificare, acceptare sau aprobare.  +  Articolul 76Aderarea la convenţie1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei poate, după consultarea părţilor la prezenta convenţie şi obţinerea acordului lor unanim, invita orice stat nonmembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea Convenţiei, să adere la prezenta convenţie printr-o hotărâre adoptată cu majoritatea prevăzută în articolul 20 al Statutului Consiliului Europei şi prin votul unanim al reprezentanţilor părţilor îndreptăţiţi să se întrunească în Comitetul de Miniştri.2. În ceea ce priveşte fiecare stat care aderă, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului oficial de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 77Aplicare teritorială1. Orice stat sau Uniunea Europeană poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii documentului său oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, specifica teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.2. Orice parte poate extinde aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu specificat în declaraţie, de ale cărui relaţii internaţionale este responsabilă sau în numele căruia este autorizată să ia angajamente, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei. Cu privire la respectivul teritoriu, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei declaraţii de către secretarul general.3. Orice declaraţie dată conform celor două alineate precedente poate fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu specificat în respectiva declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei notificări de către secretarul general.  +  Articolul 78Rezerve1. Nu se poate face nicio rezervă în ceea ce priveşte orice dispoziţie a prezentei convenţii, cu excepţiile prevăzute în alineatele 2 şi 3.2. Orice stat sau Uniunea Europeană poate declara, în momentul semnării sau în momentul depunerii documentului său oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, faptul că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în cazuri sau condiţii specifice dispoziţiile formulate în:- articolul 30 alineatul 2;- articolul 44 alineatele 1.e, 3 şi 4;- articolul 55 alineatul 1 cu privire la articolul 35 referitor la infracţiunile minore;- articolul 58 cu privire la articolele 37, 38 şi 39;- articolul 59.3. Orice stat sau Uniunea Europeană poate declara în momentul semnării sau în momentul depunerii documentului său oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, faptul că îşi rezervă dreptul de a prevedea sancţiuni nepenale, în locul sancţiunilor penale, pentru comportamentele menţionate în articolele 33 şi 34.4. Orice parte retrage, integral sau parţial, o restricţie prin intermediul unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Această declaraţie va intra în vigoare începând cu data recepţionării sale de către secretarul general.  +  Articolul 79Valabilitatea şi revizuirea rezervelor1. Rezervele menţionate în articolul 78 alineatele 2 şi 3 vor fi valabile pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii în ceea ce priveşte partea în cauză. Cu toate acestea, aceste rezerve pot fi reînnoite pentru perioade cu aceeaşi durată.2. Cu optsprezece luni înainte de data expirării rezervelor, Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica respectiva expirare părţii în cauză. Nu mai târziu de trei luni înainte de expirare, partea va notifica secretarului general faptul că îşi susţine, modifică sau retrage rezerva. În absenţa unei notificări a părţii în cauză, Secretariatul General va informa respectiva parte că restricţia sa se consideră prelungită automat pentru o perioadă de şase luni. Neefectuarea de către partea în cauză a notificării intenţiei sale de a-şi susţine sau modifica rezerva înainte de respectiva perioadă va determina prescrierea rezervei.3. În cazul în care o parte face o rezervă în conformitate cu articolul 78 alineatele 2 şi 3, aceasta va pune la dispoziţia GREVIO, înainte de reînnoirea acesteia sau la cerere, o explicaţie privind motivele care justifică prelungirea ei.  +  Articolul 80Denunţare1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.2. Denunţarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data primirii notificării de către secretarul general.  +  Articolul 81NotificareSecretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, statele nonmembre care au participat la elaborarea acesteia, toţi semnatarii, toate părţile, Uniunea Europeană şi orice stat invitat să adere la prezenta convenţie cu privire la: a) orice semnătură; b) depunerea oricărui document oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, în conformitate cu articolele 75 şi 76; d) orice amendament adoptat în conformitate cu articolul 72 şi data la care respectivul amendament intră în vigoare; e) orice rezervă şi retragere a rezervei, efectuate potrivit articolului 78; f) orice denunţare efectuată în conformitate cu dispoziţiile articolului 80; g) orice alt(ă) act, notificare sau comunicare referitor/ referitoare la prezenta convenţie.Drept care, subsemnaţii, fiind autorizaţi în acest sens, au semnat prezenta convenţie.Adoptată la [Istanbul], astăzi, [11 mai 2011], în limba engleză şi franceză, ambele texte având aceeaşi valoare juridică, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nonmembre care au participat la elaborarea prezentei Convenţii, Uniunii Europene şi Statelor invitate să adere la prezenta convenţie.  +  AnexăPrivilegii şi imunităţi (articolul 66)1. Prezenta anexă se va aplica membrilor GREVIO menţionaţi în articolul 66 al Convenţiei, precum şi altor membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară. În sensul prezentei anexe, termenul "alţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară" va include experţii şi specialiştii naţionali independenţi menţionaţi în articolul 68 alineatul 9 din Convenţie, membrii personalului Consiliului Europei şi interpreţii utilizaţi de Consiliul Europei, care însoţesc GREVIO în timpul vizitelor lor de ţară.2. Membrii GREVIO şi ceilalţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară se vor bucura, în timpul exercitării funcţiilor lor legate de pregătirea şi efectuarea vizitelor de ţară, precum şi al urmăririi acestora şi al deplasărilor în legătură cu acele funcţii, de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitatea faţă de arestări personale sau detenţie şi faţă de confiscarea bagajelor personale ale acestora şi imunitatea faţă de procesele juridice de orice natură cu privire la cuvintele spuse sau scrise şi la toate acţiunile pe care le întreprind în calitatea lor oficială; b) scutirea de orice restricţii privind libera lor circulaţie la ieşirea din şi la revenirea în ţara lor de reşedinţă, la intrarea în şi la ieşirea din ţara în care îşi exercită funcţiile şi de înregistrarea în ţara străină pe care o vizitează sau prin care trec în exerciţiul funcţiunilor lor.3. În cursul călătoriilor efectuate în exercitarea funcţiilor lor, membrilor GREVIO şi celorlalţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară li se vor acorda aceleaşi facilităţi, în materie vamală şi de control al vizelor, precum cele acordate reprezentanţilor guvernelor străine în misiune oficială temporară.4. Documentele referitoare la evaluarea implementării Convenţiei, efectuată de membri ai GREVIO şi de alţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizite de ţară, vor fi inviolabile în măsura în care acestea se referă la activitatea GREVIO. Nu se va aplica nicio limitare sau cenzură corespondenţei oficiale a GREVIO sau comunicaţiilor oficiale ale membrilor GREVIO sau ale celorlalţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară.5. Pentru a asigura pentru membrii GREVIO şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiilor care efectuează vizitele de ţară o libertate completă de exprimare şi o independenţă totală în îndeplinirea atribuţiilor lor, imunitatea faţă de procesele juridice în ceea ce priveşte cuvintele spuse sau scrise şi toate acţiunile întreprinse de aceştia în îndeplinirea atribuţiilor lor va continua să fie acordată, fără a ţine seama de faptul că persoanele în cauză nu mai sunt angajate în îndeplinirea respectivelor atribuţii.6. Privilegiile şi imunităţile se acordă persoanelor menţionate în alineatul 1 din prezenta anexă în vederea protejării exercitării independente a funcţiilor lor în interesul GREVIO, şi nu în beneficiul lor personal. Renunţarea la imunităţile persoanelor menţionate în alineatul 1 al prezentei anexe se va efectua de către secretarul general al Consiliului Europei, în oricare caz în care, în opinia lui sau a ei, imunitatea ar împiedica cursul justiţiei şi în cazul în care se poate renunţa la aceasta fără a aduce atingere intereselor GREVIO.----