LEGE nr. 33 din 17 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 5 noiembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 3, alineatul (3) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."2. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1), (4^2) şi (4^3), cu următorul cuprins:«(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute la alin. (4), care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.(4^2) Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform alin. (4^1), răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.(4^3) Excepţia prevăzută la alin. (4^1) nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii.»"3. La articolul unic punctul 5, alineatul (4) al articolului 46^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Anunţul prevăzut la alin. (2) se tipăreşte cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:«Oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 martie 2016.Nr. 33.-------