HOTĂRÂRE nr. 159 din 11 martie 2016pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 21 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:A. Titlul III "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor"– La punctul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) din Codul fiscal, în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariați se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariați existent la sfârșitul ultimei luni a trimestrului respectiv.B. Titlul IV "Impozitul pe venit"1. La punctul 12 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru vehicule evaluarea se face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determină proporțional cu numărul de kilometri parcurși în interes personal din totalul kilometrilor. Fac excepție de la evaluare avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal și pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare;2. La punctul 12 alineatul (15), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) contravaloarea alimentației de protecție primite în mod gratuit de persoanele fizice care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru, conform reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă;e) contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod gratuit de persoanele fizice, conform reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă;3. La punctul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Profesorii și cercetătorii nerezidenți care desfășoară o activitate în România ce depășește perioada de scutire stabilită prin convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu diverse state se impun pentru veniturile realizate în intervalul de timp ce depășește perioada de scutire, potrivit titlului IV sau art. 223 alin. (1) și (2) al titlului VI, după caz, din Codul fiscal.C. Titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată"1. La punctul 8 alineatul (7), exemplele nr. 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:Exemplul nr. 3: În cazul unor contracte prin care o persoană impozabilă pune la dispoziția altei persoane impozabile bunuri pe care aceasta din urmă le utilizează pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii în beneficiul persoanei care i-a pus bunurile la dispoziție, în măsura în care furnizorul/prestatorul utilizează bunurile exclusiv pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii în beneficiul persoanei care deține bunul, se consideră că are loc o prestare de servicii legată de activitatea economică a persoanei care a pus bunul gratuit la dispoziția altei persoane, care nu este asimilată unei prestări cu plată. Nu are loc transferul dreptului de proprietate a bunurilor către persoana care utilizează bunurile respective.Exemplul nr. 4: În cazul contractelor prin care o persoană impozabilă având calitatea de furnizor de bunuri/prestator de servicii, pentru realizarea unor bunuri în beneficiul altei persoane, utilizează o matriță sau alte echipamente destinate realizării comenzilor clientului său, în funcție de natura contractului se pot distinge următoarele situații:a) dacă se face transferul de proprietate a matriței sau a echipamentelor de către furnizor/prestator către persoana cu care aceasta a contractat realizarea unor bunuri, are loc o livrare în sensul art. 270 din Codul fiscal. Achiziția acestor matrițe/ echipamente este considerată a fi efectuată în scopul desfășurării activității economice a persoanei impozabile care a contractat realizarea unor bunuri cu furnizorul/prestatorul, chiar dacă aceste bunuri sunt utilizate de furnizorul de bunuri/ prestatorul de servicii. Punerea acestora la dispoziția furnizorului/prestatorului este o prestare de servicii legată de activitatea economică a persoanei care a pus bunul gratuit la dispoziția altei persoane, care nu este asimilată unei prestări cu plată, în măsura în care furnizorul/prestatorul utilizează bunurile pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii exclusiv în beneficiul persoanei care deține bunul;b) dacă nu se face transferul de proprietate a matriței sau a echipamentelor de către furnizor/prestator, dar furnizorul/ prestatorul recuperează contravaloarea acestora de la persoana cu care aceasta a contractat realizarea unor bunuri, se consideră că recuperarea contravalorii matrițelor/ echipamentelor este accesorie operațiunii principale, respectiv livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, care urmează același regim fiscal ca și operațiunea principală.2. La punctul 24, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Avansul perceput pentru transmiterea folosinței bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă intervine conform art. 281 alin. (9) din Codul fiscal, cu excepția situației în care include și încasarea în avans a unei părți din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârșitul perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de leasing, conform prevederilor pct. 8 alin. (4). Conform prevederilor art. 281 alin. (9) din Codul fiscal, în cazul operațiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, faptul generator intervine la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății. Dacă factura este emisă înainte de data stipulată în contract pentru efectuarea plății, se consideră că factura este emisă înainte de faptul generator de taxă. În situația în care contractul pentru serviciile prevăzute la art. 281 alin. (9) nu specifică scadențe precise pentru efectuarea plății serviciilor, faptul generator de taxă intervine, în funcție de natura contractelor încheiate, astfel:a) la data plății facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în contract pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se emit facturi și serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei facturi;b) la data plății facturii, dar nu mai târziu de termenul-limită stipulat în factură pentru plata facturii respective, dacă contractul prevede că periodic se emit facturi și termenul de plată este înscris numai în factură;c) la data emiterii unei facturi, în situația în care contractul prevede doar data la care se emite factura la anumite intervale de timp, fără să existe nicio specificație nici în contract, nici în factură cu privire la termenul de plată al facturii.Exemplu: în cazul unui contract de închiriere a unui bun imobil, pentru care persoana impozabilă a optat pentru taxare, sau a unui bun mobil corporal, pot exista următoarele situații:a) dacă în contract se prevede, de exemplu, că plata chiriei se efectuează pe data de 10 a fiecărei luni care urmează unui trimestru calendaristic, pentru trimestrul anterior, pentru serviciile de închiriere din trimestrul anterior, faptul generator de taxă intervine pe data de 10 a lunii ulterioare fiecărui trimestru calendaristic. Astfel, pentru serviciul de închiriere aferent trimestrului IV 2015, faptul generator de taxă are loc pe data de 10 ianuarie 2016, indiferent de data la care este emisă factura sau de data la care se face plata efectivă a acestor servicii. Dacă este emisă o factură înainte de data de 10 ianuarie 2016, de exemplu, în data de 21 decembrie 2015, intervine exigibilitatea de taxă în luna decembrie 2015, se aplică cota de TVA de 24% și factura se declară în decontul de taxă al lunii decembrie 2015. În contextul modificării cotei standard la 1 ianuarie 2016, persoana impozabilă trebuie să facă o regularizare pentru a aplica cota de 20% de TVA în vigoare la data faptului generator de taxă, respectiv data de 10 ianuarie 2016, care este data stipulată în contract pentru plata serviciilor, indiferent de data la care au fost plătite efectiv aceste servicii;b) dacă contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, ci prevede că serviciile se plătesc într-un anumit termen de la data emiterii unei facturi, iar factura este emisă, de exemplu, pe data de 21 decembrie 2015, fiind menționat că plata trebuie efectuată în termen de 20 de zile calendaristice, faptul generator de taxă intervine astfel:1. dacă factura este achitată pe data de 23 decembrie 2015, faptul generator de taxă are loc pe data de 23 decembrie 2015 și se aplică cota de TVA de 24%;2. dacă factura este achitată pe data de 8 ianuarie 2016, faptul generator de taxă are loc în această dată și se regularizează factura inițială pentru a aplica cota de TVA de 20%;3. dacă factura nu este achitată în termenul de 20 de zile prevăzut, faptul generator de taxă intervine la expirarea acestui termen, respectiv pe data de 9 ianuarie 2016 și se regularizează factura inițială pentru a aplica cota de TVA de 20%;c) aceleași reguli precum cele menționate la lit. b) se aplică și în situația în care contractul nu prevede o anumită dată pentru plata serviciilor, nici un termen de plată de la data emiterii unei facturi, factura fiind emisă la anumite intervale și termenul de plată fiind înscris numai în factură;d) în alte situații decât cele menționate la lit. a)-c), dacă contractul prevede doar data la care se emite factura, iar factura este emisă, de exemplu, pe data de 21 decembrie 2015, fără să fie menționat un termen de plată, faptul generator de taxă intervine pe data de 21 decembrie 2015, aplicându-se cota de TVA de 24%. Indiferent de data la care se face plata facturii nu se mai fac regularizări de cotă de TVA.3. La punctul 25, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Voucher cu scop multiplu înseamnă un voucher, altul decât cel cu scop unic, respectiv un voucher pentru care la momentul vânzării nu sunt cunoscute toate informațiile relevante privind regimul TVA aplicabil operațiunii la care acesta se referă și/sau bunurile și serviciile nu sunt identificate. În cazul în care persoana care vinde voucherul cu scop multiplu este cea care realizează și livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestuia, sumele încasate din vânzarea voucherului nu sunt considerate avansuri pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care pot fi obținute în schimbul acestora, exigibilitatea TVA intervenind la livrarea bunurilor/prestarea serviciilor. În cazul în care persoana care vinde voucherul cu scop multiplu nu realizează și livrarea de bunuri/prestarea de servicii în schimbul acestuia, se consideră că sumele încasate din vânzarea voucherului nu reprezintă contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a taxei. În acest sens a fost pronunțată Hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C419/02 BUPA Hospitals Ltd. De exemplu, tichetele de masă și cartelele telefonice preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri, respectiv pentru servicii de telefonie și pentru alte diverse operațiuni, cum ar fi achiziționarea unor jocuri, melodii, donații, sunt considerate vouchere cu scop multiplu. Prin excepție, se aplică prevederile alin. (6) pentru cartelele telefonice preplătite care pot fi utilizate pentru mai multe scopuri, dacă persoana impozabilă care comercializează cartela telefonică/reîncarcă cu credit cartela și distribuitorii care intervin pe lanțul de comercializare nu au posibilitatea de a asigura colectarea corectă a taxei, de a determina momentul utilizării creditului și destinația acestuia, respectiv operațiunile pentru care a fost utilizat.4. La punctul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Faptul generator în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri și faptul generator în cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri intervin în același moment, respectiv în momentul livrării de bunuri. În situația medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, transportate din alt stat membru în România, persoana impozabilă care primește medicamentele nu realizează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, beneficiarul realizând o achiziție intracomunitară taxabilă numai la data transferului dreptului de proprietate asupra medicamentelor conform prevederilor pct. 24 alin. (2). Prin excepție, beneficiarul achiziției intracomunitare poate opta pentru aplicarea prevederilor art. 282 din Codul fiscal în ce privește faptul generator și exigibilitatea taxei pentru achiziția intracomunitară a medicamentelor în România, chiar dacă pentru livrările ulterioare în România aplică prevederile pct. 24 alin. (2).5. La punctul 31 alineatul (6), după exemplul nr. 4 se introduce un nou exemplu, exemplul nr. 5, cu următorul cuprins:Exemplul nr. 5: O societate X înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal închiriază către alte societăți spații dintr-un imobil pe care-l deține în proprietate. Societatea X are încheiate contracte cu furnizorii de utilități, respectiv cu furnizorii de energie electrică, energie termică și apă. Conform contractelor încheiate, societatea X refacturează către chiriași aceste utilități, care sunt considerate distincte de închiriere. În luna decembrie 2015 furnizorii de utilități emit facturi către societatea X cu TVA 24%. Faptul generator pentru aceste livrări intervine conform prevederilor art. 281 alin. (8) din Codul fiscal la data emiterii facturilor, respectiv în luna decembrie 2015. În luna ianuarie 2016, societatea X refacturează utilitățile către chiriași. Exigibilitatea taxei pentru operațiunile refacturate intervine la data emiterii facturii de către societatea X către chiriași. Întrucât faptul generator pentru operațiunile refacturate rămâne neschimbat și a intervenit în luna decembrie 2015, cota aplicabilă la refacturare este cota în vigoare la data faptului generator de taxă, respectiv 24%.6. La punctul 36 litera b), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. în orice situație în care contrapartida nu este stabilită de părți, ci este stabilită prin lege, prin licitație, printr-o hotărâre a instanței, sau alte situații similare, și include taxa sau nu există nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată;7. La punctul 52, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Se cuprind în sfera operațiunilor scutite conform art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal servicii precum depozitarea, transferul și retragerea banilor către sau din conturile bancare, inclusiv prin mijloace electronice.8. La punctul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În sensul art. 292 alin. (3) din Codul fiscal și fără să contravină prevederilor art. 332 din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea oricăreia dintre operațiunile scutite de taxă prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce privește un bun imobil sau o parte a acestuia.9. La punctul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În sensul art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor scutite prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal în ceea ce privește un bun imobil sau o parte a acestuia.10. La punctul 67, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:(14) În sensul art. 297 alin. (6) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa pentru achizițiile efectuate de aceasta înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, din momentul în care această persoană intenționează să desfășoare o activitate economică, cu condiția să nu se depășească perioada prevăzută la art. 301 alin. (2) din Codul fiscal. Deducerea se exercită prin înscrierea taxei deductibile în decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal, depus după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, cu excepția situației în care s-a aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Codul fiscal. În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în conformitate cu prevederile art. 310 din Codul fiscal și care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, taxa pentru achiziții efectuate înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 83 și 84.11. La punctul 78, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente, conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și h) din Codul fiscal, nu se fac ajustări ale taxei aferente serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor, activelor corporale fixe în curs de execuție, prevăzute la alin. (1), fiind supuse obligației de plată a TVA colectate conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal.12. La punctul 79, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:(14) În cazul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) și h) din Codul fiscal, se consideră că bunurile de capital nu sunt alocate unei activități economice pe perioada în care nu au avut un cod valabil de TVA, fiind obligatorie ajustarea taxei conform art. 305 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal. Ajustarea se reflectă în ultimul decont de taxă depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. În situația în care persoana impozabilă nu a efectuat ajustările de taxă în ultimul decont sau a efectuat ajustări incorecte, ajustarea se reflectă în declarația utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 324 alin. (9) din Codul fiscal, al cărei model este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. După înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă bunurilor de capital proporțional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, în conformitate cu prevederile art. 305 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. În situația bunurilor de capital livrate în cadrul procedurii de executare silită sau a celor achiziționate de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, în regim de taxare, în perioada în care persoanele impozabile nu au avut un cod valabil de TVA, persoanele impozabile pot ajusta taxa aferentă acestora proporțional cu perioada rămasă din perioada de ajustare, determinată în funcție de anul în care a avut loc livrarea bunurilor respective. Ajustarea se reflectă în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.13. La punctul 79 alineatul (16), exemplul se modifică și va avea următorul cuprins:Exemplu: O persoană impozabilă cu regim mixt cumpără un utilaj la data de 1 februarie 2016, în valoare de 200.000 lei, plus 20% TVA, adică 40.000 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2016 este 40%, iar taxa dedusă este de 16.000 lei (40.000 lei x 40%). Pro rata definitivă calculată la sfârșitul anului 2016 este de 30%.La sfârșitul anului 2016 se realizează ajustarea taxei pe baza pro rata definitivă, respectiv 40.000 lei x 30% = 12.000 lei taxă de dedus, care se compară cu taxa dedusă pe baza pro rata provizorie (16.000 lei), iar diferența de 4.000 lei se înscrie în decontul din luna decembrie ca taxă nedeductibilă. Această ajustare a deducerii se referă la întreaga sumă dedusă inițial provizoriu și prin urmare acoperă și ajustarea aferentă primei cincimi pentru bunurile de capital.Ajustările pentru anii 2017, 2018, 2019 și 2020 se realizează astfel:TVA deductibilă se împarte la 5: 40.000 lei: 5 = 8.000 lei.TVA efectiv dedusă în baza pro rata definitivă pentru prima perioadă se împarte la rândul său la 5: 12.000 lei: 5 = 2.400 lei.Rezultatul înmulțirii taxei pe valoarea adăugată deductibile de 8.000 lei cu pro rata definitivă pentru fiecare dintre perioadele următoare se va compara apoi cu 2.400 lei.Diferența rezultată va constitui ajustarea deducerii în favoarea fie a statului, fie a persoanei impozabile.Ajustarea pentru anul 2017:– pro rata definitivă pentru anul 2017 este de 50%;– deducere autorizată: 8.000 lei x 50% = 4.000 lei;– deja dedusă: 2.400 lei;– ajustare pozitivă: 4.000 lei - 2.400 lei = 1.600 lei.Ajustarea pentru anul 2018:– pro rata definitivă pentru anul 2018 este de 20%;– deducere autorizată: 8.000 lei x 20% = 1.600 lei;– deja dedusă: 2.400 lei;– ajustare negativă: 2.400 lei - 1.600 lei = 800 lei - nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la alin. (4).Ajustarea pentru anul 2019:– pro rata definitivă pentru anul 2019 este de 25%;– deducere autorizată: 8.000 lei x 25% = 2.000 lei;– deja dedusă: 2.400 lei;– ajustare negativă: 2.400 lei - 2.000 lei = 400 lei - nu se efectuează, fiind sub nivelul minim de 1.000 lei prevăzut la alin. (4).Ajustarea pentru anul 2020:– pro rata definitivă pentru anul 2020 este de 70%;– deducere autorizată: 8.000 lei x 70% = 5.600 lei;– deja dedusă: 2.400 lei;– deducere pozitivă: 5.600 lei - 2.400 lei = 3.200 lei.Orice modificare a pro rata în anii următori, respectiv după scurgerea ultimului an de ajustare (2020), nu va mai influența deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrări către sine nu există limită de timp.Dacă presupunem că același utilaj ar fi alocat în cursul anului 2018 unui sector de activitate care nu dă drept de deducere, persoana impozabilă ar avea obligația să efectueze următoarele ajustări:– perioada rămasă din perioada de ajustare: 3 ani;– taxa dedusă inițial: 12.000 lei;– ajustare în favoarea bugetului de stat: 2.400 lei x 3/5 = 1.440 lei.14. La punctul 97 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional, se poate înscrie și adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;15. La punctul 97 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în România: județul/sectorul, localitatea, strada și numărul. Dacă aceste persoane au sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României, pe facturile emise se înscrie adresa sediului activității economice a persoanei juridice și, opțional, se poate înscrie și adresa sediului secundar către care au fost livrate bunurile și/sau au fost prestate serviciile;16. La punctul 102, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) În cazul operațiunilor realizate de o asociere pentru care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), nu se aplică regulile asocierii prevăzute la alin. (3)-(16).17. La punctul 102 alineatul (18), după exemplul nr. 6 se introduce un nou exemplu, exemplul nr. 7, cu următorul cuprins:Exemplul nr. 7: O persoană fizică se asociază cu o societate înregistrată în scopuri de TVA în vederea construirii unei clădiri. Persoana fizică aduce drept aport la asociere terenul, construcția urmând a fi executată de persoana juridică care este asociatul administrator. Prin contractul de asociere se prevede că o parte din apartamentele din clădire vor fi livrate către terți și o altă parte va reveni persoanei fizice care a adus terenul în asociere. La finalizarea clădirii, când se va transfera proprietatea unei părți din apartamente asociatului persoană fizică, asociatul administrator va colecta TVA pentru livrarea de părți ale unei construcții noi. Livrarea unei părți din construcție către unul din asociați nu exclude aplicarea regulilor referitoare la asocierea în participațiune pentru apartamentele care sunt livrate către terți de asociatul administrator. Contravaloarea terenului adus ca aport de persoana fizică nu este considerat avans pentru livrarea apartamentelor care îi sunt transferate de către asociatul administrator.18. La punctul 109, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) În sensul art. 331 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, prin dispozitive cu circuite integrate se înțelege bunurile care se încadrează la codul NC 8542.19. La punctul 109, alineatele (13) și (14) se abrogă.20. La punctul 109 alineatul (15), exemplul se modifică și va avea următorul cuprins:Exemplu:O societate A cu sediul în București, producătoare de dispozitive cu circuite integrate, vinde microprocesoare în valoare de 55.000 lei unei societăți B, cu sediul în Brașov. Bunurile se transportă din București la sediul lui B din Brașov și sunt vândute fără a fi încorporate de A în produsele lui B.O parte din microprocesoarele achiziționate de la A sunt încorporate de B în computere, iar o altă parte a acestora sunt revândute de B către utilizatori finali.B revinde o parte din microprocesoarele neîncorporate în calculatoare către societatea C, la un preț total de 35.000 lei și le transportă la sediul beneficiarului din Sibiu.De asemenea, B livrează computerele în care a încorporat microprocesoarele achiziționate de la A către societatea D la un preț total de 48.000 lei și le expediază la sediul acesteia din Craiova.Toate societățile sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.Pentru livrarea microprocesoarelor de la A la B se aplică taxarea inversă, obligația plății TVA revenind societății B, nefiind relevantă destinația ulterioară a procesoarelor.Pentru livrarea ulterioară a microprocesoarelor de la B la C, la prețul de 35.000 lei, se aplică de asemenea taxarea inversă, nefiind nici în acest caz relevantă utilizarea viitoare a procesoarelor de către C.Pentru livrarea de la B la D a calculatoarelor cu microprocesoare încorporate se aplică regimul normal de taxare, persoana obligată la plata taxei fiind B, întrucât livrarea are ca obiect calculatoare și nu microprocesoare.21. La punctul 109, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:(19) În sensul art. 331 alin. (7) din Codul fiscal, în situația în care pe aceeași factură sunt înscrise atât bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i)-k) din Codul fiscal, cât și alte bunuri, taxarea inversă se aplică numai dacă valoarea bunurilor prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. i)-k) din Codul fiscal, exclusiv TVA, este mai mare sau egală cu 22.500 lei.Exemplu: Societatea A, persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, livrează în cursul lunii februarie 2016 telefoane mobile, console de jocuri, dispozitive cu circuite integrate, imprimante și camere video către societatea B, persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Societatea A emite o factură centralizatoare către B, conform prevederilor art. 319 alin. (17) din Codul fiscal, pentru toate livrările efectuate în cursul lunii februarie 2016.Valoarea livrărilor efectuate în luna februarie 2016 se prezintă astfel:– telefoane mobile - 7.900 lei– console de jocuri - 9.000 lei– dispozitive cu circuite integrate - 5.800 lei– imprimante - 5.000 lei– camere video - 8.200 lei.Având în vedere că valoarea telefoanelor mobile, consolelor de jocuri și dispozitivelor cu circuite integrate înscrise în factură este de 22.700 lei (7.900 lei + 9.000 lei + 5.800 lei), deci mai mult de 22.500 lei, pentru livrarea acestor bunuri se aplică taxarea inversă.Pentru imprimantele și camerele video înscrise în factură se aplică regimul normal de taxare.D. Titlul VIII "Accize și alte taxe speciale"1. La punctul 2, alineatul (8) se abrogă.2. La punctul 8, alineatele (30), (31), (34) și (35) se modifică și vor avea următorul cuprins:(30) În vederea actualizării nivelului garanției, antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat/importatorul autorizat trebuie să depună anual, până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privind informațiile necesare analizei potrivit prevederilor alin. (23)-(29).(31) Cuantumul garanției stabilite prin actualizare se comunică antrepozitarului autorizat/destinatarului înregistrat/ expeditorului înregistrat/importatorului autorizat prin decizie emisă de autoritatea vamală teritorială, care va face parte integrantă din autorizația de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat/importator autorizat. O copie a deciziei se transmite și comisiei sau comisiei teritoriale, după caz. Termenul de constituire a garanției astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei..................................................................(34) În situația în care se constată că antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat, importatorul autorizat sau reprezentantul fiscal:a) înregistrează întârzieri de la plata accizelor peste termenul prevăzut la art. 433 din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială dispune executarea garanției și comunică acest fapt autorității vamale teritoriale, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data executării garanției;b) înregistrează întârzieri de la plata altor obligații fiscale de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, cu mai mult de 30 de zile față de termenul legal de plată, autoritatea fiscală teritorială dispune executarea garanției și comunică acest fapt autorității vamale teritoriale în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data executării garanției.(35) Garanțiile constituite de antrepozitarii autorizați se depun la autoritatea fiscală teritorială în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data când devine valabilă autorizația. Diferențele rezultate din actualizarea sau executarea garanției constituite de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, expeditorii înregistrați, importatorii autorizați și reprezentanții fiscali se regularizează prin depunerea la autoritatea fiscală teritorială, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data actualizării sau executării garanției, după caz, a unui depozit în numerar sau a unei garanții personale. În termen de 5 zile lucrătoare de la data constituirii/reîntregirii garanției, autoritatea fiscală teritorială transmite la autoritatea vamală teritorială o copie a documentului care atestă constituirea/ reîntregirea garanției. Autoritatea vamală teritorială înștiințează comisia sau comisia teritorială, după caz.3. La punctul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competența comisiei, certificatul de atestare fiscală se obține de către autoritatea fiscală centrală - direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, direct de la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) În toate situațiile în care autorizarea/reautorizarea operatorilor economici intră în competența comisiei, datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către autoritatea fiscală centrală - direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.4. La punctul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Datele cu privire la cazierul fiscal se obțin de către direcția de specialitate care asigură secretariatul comisiei teritoriale, prin accesul direct la baza de date privind cazierul fiscal național, gestionat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.5. La punctul 35, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Antrepozitarii autorizați pentru producția produselor accizabile, care după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de antrepozit fiscal doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la care trebuie să anexeze documentele prevăzute la pct. I nr. 11 și pct. III din această anexă, declarația privind producția realizată în anul anterior solicitării reautorizării, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.(2) Antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile, care doresc reautorizarea locului ca antrepozit fiscal, depun la autoritatea vamală teritorială, cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, o cerere de reautorizare, după modelul prevăzut în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, la care anexează documentele prevăzute la pct. I nr. 11 și pct. III din această anexă, o situație privind ieșirile totale de produse accizabile din anul anterior, cantitățile totale de produse accizabile deplasate în regim suspensiv de accize la nivel național, intracomunitar și la export în anul anterior reautorizării, precum și orice alte documente în cazul în care intervin modificări asupra datelor prezentate anterior la autorizare.6. La punctul 43, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Destinatarii înregistrați care primesc produse energetice în vrac potrivit pct. 14 alin. (1) trebuie să facă dovada deținerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, în locul în care urmează a fi recepționate produsele energetice.7. La punctul 44 alineatul (8), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dacă modificările care intervin se referă la tipul produselor accizabile, cererea se depune cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de recepția produselor și este însoțită de lista produselor accizabile, indicându-se codul NC, codul de încadrare în nomenclatorul codurilor de produse accizabile, precum și cantitatea de produse accizabile primite în regim suspensiv de accize, estimată la nivelul unui an.8. La punctul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor art. 375 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, destinatarul înregistrat depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competență își are sediul social o situație lunară centralizatoare a achizițiilor de produse accizabile. Situația se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și se depune on-line până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă. Instrucțiunile pentru utilizarea aplicației informatice sunt publicate pe pagina de web a autorității vamale centrale.9. La punctul 48 alineatul (3) litera c) se abrogă.10. La punctul 52, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În aplicarea art. 383 alin. (3) din Codul fiscal, expeditorul înregistrat depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competență își are sediul social o situație lunară centralizatoare a livrărilor de produse accizabile. Situația se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și se depune on-line până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă. Instrucțiunile pentru utilizarea aplicației informatice sunt publicate pe pagina de web a autorității vamale centrale.11. La punctul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) După analizarea documentelor depuse de solicitant și a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzut la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 388 din Codul fiscal și la pct. 55, comisia respinge cererea de autorizare ca importator autorizat.12. La punctul 58, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 391 alin. (3) din Codul fiscal, importatorul autorizat depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competență își are sediul social o situație lunară centralizatoare a importurilor de produse accizabile. Situația se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, și se depune în format letric până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă.13. La punctul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația prevăzută la alin. (2), produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal transportate în vrac conform pct. 14 alin. (1) se livrează către un singur utilizator final direct, utilizând opțiunea de livrare directă prevăzută la art. 401 alin. (3) din Codul fiscal.14. La punctul 61, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:(17) În cazul produselor energetice de la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, care nu se regăsesc la art. 355 alin. (3) din Codul fiscal și sunt utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire, dar pentru care operatorul economic nu deține autorizația de utilizator final prevăzută la pct. 60, se datorează accize la nivelul prevăzut pentru motorină. În acest caz, înainte de fiecare livrare a produselor energetice, cumpărătorul are obligația să transmită furnizorului de produse energetice din România o declarație pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22^1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.15. La punctul 74, alineatele (1) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct pe baza certificatului de scutire al cărui model este prevăzut în anexa nr. 28, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, dacă beneficiarul achiziționează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat, denumiți în continuare furnizori, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 75-77......................................................................(9) Modelul certificatului de scutire prevăzut în anexa nr. 28 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice se utilizează și în cazul achizițiilor de produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor de pe teritoriul României.16. La punctul 75, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În vederea restituirii sumelor reprezentând accize, beneficiarii scutirilor depun la autoritatea fiscală teritorială, până la finele lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, inclusiv pentru personalul angajat, următoarele documente:a) cererea de restituire, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;b) un centralizator în care vor fi enumerate bonurile fiscale și cantitățile de carburanți achiziționate în luna pentru care se face solicitarea, la care atașează bonurile fiscale certificate în mod corespunzător de vânzător.Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la lit. a) și b) nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.17. La punctul 76, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În vederea restituirii sumelor reprezentând accizele, importatorul depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, următoarele documente:a) cererea de restituire de accize;b) copia facturilor de livrare către beneficiarul scutirii, în care este înscrisă mențiunea «scutit de accize»;c) dovada plății accizelor în vamă;d) copia certificatului de scutire, aferent fiecărei operațiuni.Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la lit. a)-d) nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.18. La punctul 79, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Antrepozitele fiscale de producție alcool etilic - materie primă pot elibera pentru consum alcool etilic denaturat în vrac numai către operatorii economici care îl utilizează într-un scop scutit potrivit art. 397 din Codul fiscal, respectiv:a) în baza autorizației de utilizator final, în cazul operatorilor economici care achiziționează produsul în regim de scutire directă, saub) în baza declarației pe propria răspundere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, în cazul operatorilor economici care achiziționează produsul în regim de scutire indirectă de la plata accizelor potrivit pct. 90 alin. (1).Prin livrare în vrac a alcoolului etilic denaturat se înțelege transportul produsului în stare vărsată, potrivit pct. 12 alin. (1).19. La punctul 90, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul scutirii indirecte de accize, livrarea alcoolului etilic și a produselor alcoolice se face la prețuri cu accize, iar operatorii economici au dreptul să solicite restituirea accizelor.20. La punctul 90, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii depun lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială, cererea de restituire de accize, însoțită de:a) copia facturii de achiziție a alcoolului etilic și/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoțire pentru alcoolul etilic parțial denaturat în cazul antrepozitarilor autorizați care funcționează în sistem integrat. În cazul operatorului economic prevăzut la pct. 81 alin. (3), utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziției în regim suspensiv, reprezentată de documentul administrativ electronic și raportul de recepție aferent, iar în cazul utilizatorului prevăzut la pct. 81 alin. (4), declarația vamală de import;b) dovada plății accizelor către furnizor, constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada plății accizelor la bugetul de stat, în cazul antrepozitarilor autorizați care funcționează în sistem integrat, a destinatarilor înregistrați și a operatorilor economici care au realizat operațiuni proprii de import;c) dovada cantității utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea, constând într-o situație centralizatoare a cantităților efectiv utilizate și a documentelor aferente.(7) Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la alin. (6) nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală. Modelul cererii de restituire de accize este cel prevăzut prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.21. La punctul 94, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. c), d) și h) din Codul fiscal se acordă direct dacă:a) energia electrică provine de la operatori economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);b) produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal sunt aprovizionate direct de la un antrepozit fiscal, de la un destinatar înregistrat, de la un importator, sau provin din achiziții intracomunitare proprii ori din operațiuni proprii de import;c) cărbunele și cocsul de la art. 355 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal provin de la operatorii economici prevăzuți la pct. 16 alin. (1);d) gazul natural prevăzut la art. 355 alin. (3) lit. f) din Codul fiscal provine de la un distribuitor autorizat sau redistribuitor autorizat, în sensul prevăzut la pct. 15 alin. (1)...................................................................(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (2):a) energia electrică prevăzută la art. 358 din Codul fiscal;b) gazul natural prevăzut la art. 355 alin. (3) lit. f) din Codul fiscal, șic) produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) altele decât cele de la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cărbunelui și cocsului de la art. 355 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal.În acest caz beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzute la art. 399 alin. (1) lit. c), d) și h) din Codul fiscal notifică autoritatea vamală teritorială. Modelul notificării este cel prevăzut în anexa nr. 23 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.22. La punctul 103, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În vederea restituirii accizelor, beneficiarii scutirii indirecte transmit trimestrial autorității fiscale teritoriale, până la data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului, documentele justificative cu privire la utilizarea combustibilului pentru motor potrivit scopului prevăzut la art. 399 alin. (1) lit. f) și g) din Codul fiscal, după cum urmează:a) memoriul în care sunt descrise operațiunile pentru care a fost utilizat combustibilul pentru motor și în care se menționează: perioada de desfășurare a operațiunii, numărul orelor de funcționare a motoarelor și a instalațiilor, precum și consumul normat de combustibil pentru motor al respectivelor motoare și instalații, înscris în specificațiile tehnice ale acestora;b) copii ale documentelor care atestă efectuarea operațiunilor de dragare, certificate de autoritatea competentă;c) copia facturii de achiziție a combustibilului pentru motor, în care acciza să fie evidențiată distinct;d) dovada plății accizelor către furnizor sau la bugetul de stat, după caz, constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis.Nedepunerea în termen a documentelor prevăzute la lit. a)-d) nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca acestea să fie depuse în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.23. La punctul 113, alineatele (14)-(16) se modifică și vor avea următorul cuprins:(14) Prevederile alin. (6) nu se aplică operatorilor economici autorizați potrivit art. 435 alin. (4) din Codul fiscal care achiziționează biocarburanți.(15) Operatorii economici autorizați potrivit art. 435 alin. (4) din Codul fiscal achiziționează biocarburanții în scutire directă de la plata accizelor în baza declarației pe propria răspundere referitoare la obligațiile de a asigura:a) comercializarea biocarburanților în stare pură, șib) afișarea de avertismente în atenția clienților referitoare la obligația acestora de a utiliza biocarburanții achiziționați în stare pură, fără a fi amestecați cu carburanți tradiționali.(16) Operatorii economici autorizați potrivit art. 435 alin. (4) din Codul fiscal care comercializează biocarburanți trebuie să se asigure că sunt respectate condițiile prevăzute la art. 394 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. În acest sens, aceștia au obligația de a afișa avertismente în atenția clienților.24. La punctul 139, alineatele (16) și (21) se modifică și vor avea următorul cuprins:(16) Vânzătorii sau reprezentanții fiscali, după caz, depun în format letric, la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediul social, o situație centralizatoare, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situația...................................................................(21) Cererea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului în care au fost plătite accizele în statele membre de destinație și cuprinde informații referitoare la cantitățile de produse accizabile și numerele de ordine corespunzătoare livrărilor pentru care se solicită restituirea, precum și suma totală de restituit.Nedepunerea în termen a cererii nu conduce la pierderea dreptului de restituire, cu condiția ca aceasta să fie depusă în cadrul termenului de prescripție prevăzut la art. 219 din Codul de procedură fiscală.25. La punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul pierderilor intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile, la sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, autoritatea vamală teritorială stabilește natura pierderilor și regimul de admitere al acestora.26. La punctul 143, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La sosirea produselor accizabile prevăzute la alin. (1), operatorul economic utilizator înștiințează autoritatea vamală teritorială și păstrează produsele în locul de recepție maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorități, în condițiile prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.27. La punctul 159, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În aplicarea prevederilor art. 433 din Codul fiscal, autoritatea fiscală teritorială are obligația de a comunica autorității vamale teritoriale, până pe data de 15 inclusiv a lunii, situația privind operatorii economici plătitori de accize care înregistrează întârzieri la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal de plată...................................................................(3) Măsura suspendării autorizației deținute de operatorul economic plătitor de accize încetează:a) dacă operatorul economic prezintă un certificat de atestare fiscală prevăzut la art. 158 din Codul de procedura fiscală, din care să rezulte că nu mai înregistrează obligații fiscale restante reprezentând accize, în sensul art. 157 din Codul de procedură fiscală, saub) dacă autoritatea vamală teritorială primește de la autoritatea fiscală teritorială o copie a documentului care atestă reîntregirea garanției.28. La punctul 160, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Benzina, motorina, petrolul lampant, gazul petrolier lichefiat prevăzute la art. 435 alin. (3) și (4) din Codul fiscal reprezintă produsele energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Codul fiscal. Biocombustibilii prevăzuți la art. 435 alin. (3) și (4) din Codul fiscal reprezintă produsele energetice utilizate drept combustibili pentru motor care sunt obținute în totalitate din biomasă, denumiți biocarburanți.29. La punctul 170, alineatele (1), (4), (5), (8), (9) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În aplicarea art. 444 alin. (3) din Codul fiscal, operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) din Codul fiscal trebuie să se autorizeze la autoritatea vamală teritorială...................................................................(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de a depune o garanție corespunzătoare unei cote de 3% din suma totală a accizelor aferente produselor achiziționate/importate/ produse în anul anterior. În cazul unui nou operator economic, garanția reprezintă 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmează a se achiziționa/importa/produce la nivelul unui an. Garanția poate fi sub formă de depozit în numerar și/sau de garanții personale, modul de constituire fiind cel prevăzut la pct. 8.(5) Autorizația prevăzută la art. 444 alin. (3) din Codul fiscal are valabilitate 3 ani, cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care operatorul economic face dovada constituirii garanției în cuantumul și în forma aprobate de autoritatea vamală teritorială...................................................................(8) Produsele supuse accizelor recepționate de către operatorul economic sunt însoțite de documentul comercial care atestă achiziția intracomunitară sau de declarația vamală de punere în liberă circulație.(9) Autorizația poate fi revocată de autoritatea emitentă în situația în care operatorul economic nu respectă prevederile de la alin. (4) și (6) sau atunci când înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală mai vechi de 30 de zile, față de termenul legal de plată...................................................................(13) Contestarea deciziei de revocare a autorizației nu suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada soluționării contestației în procedură administrativă.30. La punctul 171, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) neînscrierea distinctă în facturi și/sau în avize de însoțire a valorii accizelor, a mențiunii accize percepute ori a mențiunii exceptat/scutit de accize, după caz, potrivit pct. 6 alin. (13), pct. 7 alin. (2), alin. (4)-(6), pct. 12 alin. (14), pct. 81 alin. (2), pct. 164 alin. (3);b) nerespectarea de către gospodăriile individuale a obligațiilor prevăzute la pct. 12 alin. (5)-(7);c) depunerea cu date incomplete sau incorecte a situațiilor lunare centralizatoare prevăzute la pct. 39 alin. (2), pct. 46 alin. (2), pct. 52 alin. (3), pct. 58 alin. (3);d) nedepunerea la autoritatea vamală teritorială ori depunerea cu date incomplete sau incorecte a situațiilor lunare centralizatoare prevăzute la pct. 63, pct. 85, pct. 92 alin. (14), (16) și (18), pct. 93 alin. (9) și (11), pct. 97 alin. (1), pct. 102, pct. 110 alin. (1), pct. 139 alin. (16);....................................................................(4) La propunerea organului de control, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b), d), e) și f), autorizațiile de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat sau importator autorizat, după caz, pot fi suspendate de către autoritatea care le-a emis.31. După punctul 178 se introduce un nou punct, punctul 179, cu următorul cuprins:179. În cazul operatorului economic care produce produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) din Codul fiscal, conformarea la prevederile pct. 170 se efectuează începând cu data de 1 iulie 2016. Până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, operatorul economic care produce produsele de la art. 439 alin. (2) din Codul fiscal anunță la autoritatea vamală teritorială intenția sa de a produce, în scopul efectuării de controale cu privire la respectarea prevederilor art. 440 și 441 din Codul fiscal.32. Destinatarii înregistrați care dețin autorizații valabile, emise anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care primesc produse energetice în vrac, au obligația de a se conforma condiției prevăzute la pct. 43 alin. (7) până la data de 31 iulie 2016.33. Operatorii economici care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au depus cereri privind acordarea autorizației de importator autorizat/expeditor înregistrat potrivit prevederilor titlului VIII "Accize și alte taxe speciale" din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, și a căror autorizație nu a fost emisă până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au obligația completării cererilor cu documentele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.E. Titlul IX "Impozite și taxe locale"1. La punctul 17 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.2. La punctul 19, exemplele de la literele C și D se modifică și vor avea următorul cuprins:C. În cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale pentru două ore în ziua de 27 august 2016, locatorul trebuie să depună la organul fiscal local o declarație în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoțită de o copie a contractului de închiriere în care este menționată valoarea clădirii, până la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016.În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activități economice sau de agrement, nu se datorează taxa pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.În cazul în care clădirea este folosită pentru activități economice sau de agrement, taxa se calculează proporțional cu numărul de ore, astfel:Taxa = (valoarea clădirii/365 zile) x (2 h/24 h) x cota taxei.În cazul în care contractul de închiriere privește doar o anumită suprafață dintr-o clădire, valoarea corespunzătoare acestei suprafețe se determină proporțional cu cota-parte pe care aceasta o reprezintă în suprafața totală a clădirii.Locatarul plătește locatorului taxa pe clădiri, iar acesta din urmă o varsă la bugetul local până la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016.D. În cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflată în proprietatea unității administrativ-teritoriale, pe o perioadă de câte două ore în 3 zile pe săptămână, pe durata a 5 săptămâni, începând cu data de 1 octombrie 2016, locatorul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 25 noiembrie 2016, o declarație în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoțită de o copie a contractului de închiriere în care este menționată valoarea clădirii.În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activități economice sau de agrement, nu se datorează taxa pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.În cazul în care clădirea este folosită pentru activități economice sau de agrement, taxa se calculează astfel:Taxa = (valoarea clădirii/365 zile) x (3 zile x 5) x (2 h/24 h) x cota taxei.În cazul în care contractul de închiriere privește doar o anumită suprafață dintr-o clădire, valoarea corespunzătoare acestei suprafețe se determină proporțional cu cota-parte pe care aceasta o reprezintă în suprafața totală a clădirii.Locatarul plătește, lunar, locatorului taxa pe clădiri, iar acesta din urmă o varsă la bugetul local până la data de 25 noiembrie 2016, respectiv până la data de 27 decembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 decembrie 2016.3. La punctul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. p), r),s), t) din Codul fiscal, în cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe clădiri se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii.4. Punctul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:38. Pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform art. 458 și art. 460 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declarație la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar și în situația în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, în cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, în cazul persoanelor juridice.5. La punctul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Începând cu luna iunie a anului 2016, organele fiscale locale comunică Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 15 a fiecărei luni, informațiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili, în vederea introducerii acestora într-un registru electronic. Registrul electronic se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și poate fi consultat de orice persoană. Instrucțiunile de completare, organizare și exploatare a registrului electronic se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.6. Punctul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:44. În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfășoară o activitate economică, atunci când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din documentația cadastrală, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.7. După punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:46^1. (1)  În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial nu sunt evidențiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. În cazul în care nu există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal.(2) Prin sintagma «cheltuieli cu utilitățile» se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă și canalizare.8. La punctul 66, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:66. (1) Taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii...................................................................(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.9. La punctul 67 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.10. La punctul 67 alineatul (3), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;d) persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosință și o varsă lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.11. Punctul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:71. (1)  În aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situația respectivă, cu excepția contribuabililor care sunt deja cuprinși în baza de date a unității administrativ-teritoriale.(2) Diferențele de impozit/taxă pe teren se compensează cu obligații datorate aceluiași buget sau se restituie în anul fiscal în care contribuabilul depune documentele justificative sau organul fiscal local constată încadrarea în situațiile menționate la art. 464 alin. (1) din Codul fiscal.12. După punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 73^1, cu următorul cuprins:73^1. În aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, în cazul terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra terenului.13. Punctul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:83. (1)  În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, în cazul terenurilor, identificate distinct, situate în intravilan, la calculul impozitului/taxei pe teren se au în vedere următoarele:a) suprafața înregistrată în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, exprimată în hectare, se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;b) în cazul în care un contribuabil deține mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, la alte categorii de folosință decât terenuri cu construcții, suprafața de cel mult 400 mp se determină o singură dată din suprafețele acestor terenuri, evidențiate în ordine descrescătoare, strict determinată potrivit alin. (2) al prezentului punct, exprimată în hectare, care se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;c) suprafețele de teren care depășesc 400 mp, rezultate după aplicarea lit. b) a prezentului alineat, pe fiecare dintre categoriile de folosință respective, exprimate în hectare, se înmulțesc cu sumele corespunzătoare din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (4) din Codul fiscal, iar aceste rezultate se înmulțesc cu coeficienții de corecție corespunzători prevăzuți la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal;d) prin sintagma «teren identificat distinct» se înțelege imobilul, astfel cum este definit la art. 1 alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă.(2) Ordinea descrescătoare, prevăzută la art. 465 alin. (2^1) din Codul fiscal, respectă strict următoarele reguli:a) rangul localității, începând cu rangul I, II, III și IV, precum și V, acolo unde este cazul;b) zona în cadrul localității, începând cu zona A, continuând cu zonele B, C și D, acolo unde s-au stabilit mai multe zone;c) mărimea suprafețelor;d) categoriile de folosință, în ordinea prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (4) din Codul fiscal, numai în cazul în care sunt egale primele suprafețe evidențiate în ordinea descrescătoare stabilită potrivit regulilor de la lit. a) și b).(3) În cazul în care un contribuabil deține un singur imobil situat în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, înregistrat în registrul agricol ca având mai multe categorii de folosință, impozitul/taxa pe teren se calculează după cum urmează:a) suprafața înregistrată în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, exprimată în ha, se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;b) pentru celelalte categorii de folosință decât cea prevăzută la lit. a), suprafața de 400 mp se determină o singură dată din suprafețele acestor categorii de folosință, evidențiate în ordine descrescătoare, strict determinată potrivit alin. (2), exprimată în ha, care se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;c) suprafețele rezultate după aplicarea lit. b), pe fiecare din categoriile de folosință respective, exprimate în hectare, se înmulțesc cu sumele corespunzătoare din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (4) din Codul fiscal, iar aceste rezultate se înmulțesc cu coeficienții de corecție corespunzători prevăzuți la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal.Pentru aplicarea prezentului alineat se are în vedere exemplul de calcul III, prevăzut la pct. 84 alin. (11).(4) În cazul în care un contribuabil are obligația de a plăti impozit/taxa pe teren, suprafața de 400 de mp prevăzută la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal se calculează pentru terenurile care intră sub incidența impozitului/taxei pe teren.(5) În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (6) din Codul fiscal, veniturile/cheltuielile din arendă, precum și cele rezultate din orice transfer al dreptului de administrare/folosință, din punct de vedere fiscal, nu se consideră venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate, agricultură.14. Punctul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:84. (1) Exemplul de calcul I privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan: Un contribuabil deține într-o unitate administrativ-teritorială:a) în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,8732 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor │ Suprafața │ │crt.│ efectuate în registrul agricol │ - ha - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0678 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0490 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3. │Pășune │ 0,0386 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 4. │Fâneață │ 0,0769 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 5. │Livadă │ 0,0562 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 6. │Teren cu vegetație forestieră │ 0,1312 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 7. │Teren cu ape │ 0,0614 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 8. │Drumuri │ 0,1319 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 9. │Teren neproductiv │ 0,2602 │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘b) în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,0202 ha, având categoria de folosință: teren neproductiv;c) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,2578 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor │ Suprafața │ │crt.│ efectuate în registrul agricol │ - ha - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0483 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0576 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3. │Drumuri │ 0,1519 │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘d) în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 1,24762 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor │ Suprafața │ │crt.│ efectuate în registrul agricol │ - ha - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0778 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0514 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3. │Pășune │ 0,0311 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 4. │Fâneață │ 0,0943 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 5. │Livadă │ 0,4321 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 6. │Teren cu vegetație forestieră │ 0,2300 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 7. │Teren cu ape │ 0,0690 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 8. │Drumuri │ 0,1304 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 9. │Teren neproductiv │ 0,1315 │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘(2) Prin hotărârea consiliului local:a) pentru localitatea de rangul III, zona A, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 5.236 lei/ha și 13.090 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 10.009 lei/ha, asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 48%, rezultând un nivel de 14.813 lei/ha;b) pentru localitatea de rangul III, zona B, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 3.558 lei/ha și 8.894 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 7.773 lei/ha asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 48%, rezultând un nivel de 11.504 lei/ha;c) pentru localitatea de rangul V, zona A, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 569 lei/ha și 1.442 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 1.319 lei/ha, asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 26%, rezultând un nivel de 1.662 lei/ha;d) pentru localitatea de rangul V, zona D, în limitele prevăzute la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv între 142 lei/ha și 356 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 300 lei/ha asupra căruia se aplică, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, o cotă adițională de 30%, rezultând un nivel de 390 lei/ha.(3) Prin hotărârea consiliului local:a) pentru localitatea de rangul III, zona A, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează: ┌────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │Categoria de folosință│ Suma │Coeficientul │Impozitul│Impozitul pe │ │crt.│ │potrivit│de corecție │pe teren │teren asupra │ │ │ │zonei A │corespunzător│(col. 2 │căruia se │ │ │ │ │rangului III │x col. 3)│aplică o cotă │ │ │ │ │ │ │adițională de │ │ │ │ │ │ │48% │ │ │ │ │ │ │(col. 4 x 48%)│ │ │ │ │ │ │ - lei/ha - │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1 │Teren arabil │ 28 │ 3 │ 84 │ 124 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 2 │Pășune │ 21 │ │ 63 │ 93 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 3 │Fâneață │ 21 │ │ 63 │ 93 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 4 │Vie │ 46 │ │ 138 │ 204 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 5 │Livadă │ 53 │ │ 159 │ 235 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 6 │Pădure sau alt teren │ 28 │ │ 84 │ 124 │ │ │cu vegetație │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 7 │Teren cu ape │ 15 │ │ 45 │ 67 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 8 │Drumuri și căi ferate │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 9 │Teren neproductiv │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └────┴──────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘b) pentru localitatea de rangul III, zona B, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează: ┌────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │Categoria de folosință│ Suma │Coeficientul │Impozitul│Impozitul pe │ │crt.│ │potrivit│de corecție │pe teren │teren asupra │ │ │ │zonei B │corespunzător│(col. 2 │căruia se │ │ │ │ │rangului III │x col. 3)│aplică o cotă │ │ │ │ │ │ │adițională de │ │ │ │ │ │ │48% │ │ │ │ │ │ │(col. 4 x 48%)│ │ │ │ │ │ │ - lei/ha - │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1 │Teren arabil │ 21 │ 3 │ 63 │ 93 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 2 │Pășune │ 19 │ │ 57 │ 84 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 3 │Fâneață │ 19 │ │ 57 │ 84 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 4 │Vie │ 35 │ │ 105 │ 155 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 5 │Livadă │ 46 │ │ 138 │ 204 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 6 │Pădure sau alt teren │ 21 │ │ 63 │ 93 │ │ │cu vegetație │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 7 │Teren cu ape │ 13 │ │ 39 │ 57 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 8 │Drumuri și căi ferate │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 9 │Teren neproductiv │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └────┴──────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘c) pentru localitatea de rangul V, zona A, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2), nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează: ┌────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │Categoria de folosință│ Suma │Coeficientul │Impozitul│Impozitul pe │ │crt.│ │potrivit│de corecție │pe teren │teren asupra │ │ │ │zonei A │corespunzător│(col. 2 │căruia se │ │ │ │ │rangului V │x col. 3)│aplică o cotă │ │ │ │ │ │ │adițională de │ │ │ │ │ │ │26% │ │ │ │ │ │ │(col. 4 x 26%)│ │ │ │ │ │ │ - lei/ha - │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1 │Teren arabil │ 28 │ 1 │ 28 │ 35 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 2 │Pășune │ 21 │ │ 21 │ 27 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 3 │Fâneață │ 21 │ │ 21 │ 27 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 4 │Vie │ 46 │ │ 46 │ 60 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 5 │Livadă │ 53 │ │ 53 │ 67 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 6 │Pădure sau alt teren │ 28 │ │ 28 │ 35 │ │ │cu vegetație │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 7 │Teren cu ape │ 15 │ │ 15 │ 19 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 8 │Drumuri și căi ferate │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 9 │Teren neproductiv │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └────┴──────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘d) pentru localitatea de rangul V, zona D, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul fiscal, nivelurile impozitului pe teren se stabilesc după cum urmează: ┌────┬──────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │Categoria de folosință│ Suma │Coeficientul │Impozitul│Impozitul pe │ │crt.│ │potrivit│de corecție │pe teren │teren asupra │ │ │ │zonei D │corespunzător│(col. 2 │căruia se │ │ │ │ │rangului V │x col. 3)│aplică o cotă │ │ │ │ │ │ │adițională de │ │ │ │ │ │ │30% │ │ │ │ │ │ │(col. 4 x 30%)│ │ │ │ │ │ │ - lei/ha - │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1 │Teren arabil │ 15 │ 1 │ 15 │ 20 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 2 │Pășune │ 13 │ │ 13 │ 17 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 3 │Fâneață │ 13 │ │ 13 │ 17 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 4 │Vie │ 19 │ │ 19 │ 27 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 5 │Livadă │ 28 │ │ 28 │ 36 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 6 │Pădure sau alt teren │ 15 │ │ 15 │ 20 │ │ │cu vegetație │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 7 │Teren cu ape │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 8 │Drumuri și căi ferate │ 0 │ │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────┼────────┤ ├─────────┼──────────────┤ │ 9 │Teren neproductiv │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └────┴──────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┘(4) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:(i) pentru suprafața de 0,0678 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 779,9712 lei;(ii) pentru suprafața de 0,0483 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80,2746 lei;(iii) pentru suprafața de 0,0778 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30,42 lei;b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de mp, calculați o singură dată, se determină de la categoria de folosință teren neproductiv, deoarece, aplicând regulile de la alin. (2), avem o suprafață de teren în zona A și, cum nu ajungem la suprafața de 400 mp, continuând aplicarea regulilor, completăm diferența de la suprafața cea mai mare a categoriei de teren, alta decât cea de teren cu construcții din zona B, respectiv tot teren neproductiv, astfel:(i) pentru suprafața de 0,0202 ha, prevăzută la alin. (1) lit. b) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona A, respectiv: 0,0202 ha x 14.813 lei/ha = 299,2226 lei;(ii) suprafața de 0,0198 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,2602 ha din localitatea de rangul III, zona B, prevăzută la nr. crt. 9 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0198 ha x 11.504 lei/ha = 227,7792 lei.(5) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3) - (5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (4), astfel: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │a) pentru cele amplasate în localitatea de rangul III, în intravilan, în │ │zona B │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol la alte categorii │ │conform │datorat │ │ │de folosință decât curți-construcții │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. b) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┴─────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0678 │Vezi alin. (4) │ │ │ │ │lit. a) subpct. (i) │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┬─────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0490 │ 93 │ 4,5570 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 3. │Pășune │ 0,0386 │ 84 │ 3,2424 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 4. │Fâneață │ 0,0769 │ 84 │ 6,4596 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 5. │Livadă │ 0,0562 │ 204 │ 11,4648 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 6. │Teren cu vegetație forestieră │ 0,1312 │ 93 │ 12,2016 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 7. │Teren cu ape │ 0,0614 │ 57 │ 3,4998 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 8. │Drumuri │ 0,1319 │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 9. │Teren neproductiv │ 0,2602 - │ 0 │ 0 │ │ │ │ 0,0198 = │ │ │ │ │ │ 0,2404 │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┼─────────┤ │TOTAL rând 2 + ... + 9 din coloana 4 │ 41,4252 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │b) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona │ │A │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol la alte categorii │ │conform │datorat │ │ │de folosință decât curți-construcții │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. c) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┴─────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0483 │Vezi alin. (4) │ │ │ │ │lit. a) subpct. (ii)│ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┬─────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0576 │ 27 │ 1,5552 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 3. │Drumuri │ 0,1519 │ 0 │ 0 │ ├────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┼─────────┤ │TOTAL rând 2 + 4 din coloana 4 │ 1,5552 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │c) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona │ │D │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol la alte categorii │ │conform │datorat │ │ │de folosință decât curți-construcții │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. d) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┴─────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0778 │Vezi alin. (4) │ │ │ │ │lit. a) subpct. │ │ │ │ │(iii) │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┬─────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0514 │ 20 │ 1,0280 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 3. │Pășune │ 0,0311 │ 17 │ 0,5287 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 4. │Fâneață │ 0,0943 │ 17 │ 1,6031 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 5. │Livadă │ 0,4321 │ 36 │ 15,5556 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 6. │Teren cu vegetație forestieră │ 0,2300 │ 20 │ 4,6000 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 7. │Teren cu ape │ 0,0690 │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 8. │Drumuri │ 0,1304 │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 9. │Teren neproductiv │ 0,1315 │ 0 │ 0 │ ├────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┼─────────┤ │TOTAL rând 2 + ... + 9 din coloana 4 │ 23,3154 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘(6) Contribuabilul prevăzut la alin. (1) datorează următorul impozit pe teren: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Impozitul pe teren datorat, potrivit │ Impozitul pe teren │ │crt.│ prevederilor alin. (4) și (5) │ datorat - TOTAL │ │ │ │ (lei) │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │alin. (4) lit. a) subpct. (i) │ 779,0712 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │alin. (4) lit. a) subpct. (ii) │ 80,2746 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │alin. (4) lit. a) subpct. (iii) │ 30,42 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4. │alin. (4) lit. b) subpct. (i) │ 299,2226 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5. │alin. (4) lit. b) subpct. (ii) │ 227,7792 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6. │alin. (5) lit. a) │ 41,4252 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 7. │alin. (5) lit. b) │ 1,5552 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 8. │alin. (5) lit. c) │ 23,3154 │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ IMPOZITUL PE TEREN DATORAT - TOTAL │ 1413,9634=1414 lei │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘(7) Exemplu de calcul II privind stabilirea impozitului pe teren amplasat în intravilan:Un contribuabil deține în unitatea administrativ-teritorială de rangul III, în intravilan, la nivelul căreia s-au stabilit nivelurile impozitului pe teren potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) și b) și alin. (3) lit. a) și b) ale prezentului punct:a) în zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,0650 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │ │crt.│înregistrărilor efectuate în registrul agricol│ - ha - │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0350 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0300 │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘b) în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la o anumită adresă, un teren în suprafață de 0,2400 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │ │crt.│înregistrărilor efectuate în registrul agricol│ - ha - │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Teren arabil │ 0,0200 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0300 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │Fâneață │ 0,1900 │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘c) în zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la o altă adresă decât cea de la lit. b), un teren în suprafață de 0,0550 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │ │crt.│înregistrărilor efectuate în registrul agricol│ - ha - │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │Teren arabil │ 0,0350 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0200 │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘(8) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:(i) pentru suprafața de 0,0350 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0350 ha x 14.813 lei/ha = 518,4550 lei;b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de mp, calculați o singură dată, astfel:(i) pentru suprafața de 0,0300 ha, prevăzută la nr. crt. 2 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0300 ha x 14.813 lei/ha = 444,3900 lei;(ii) suprafața de 0,0100 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,1900 ha, din zona B, prevăzută la nr. crt. 3 din tabelul de la alin. (7) lit. b) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0100 ha x 11.504 lei/ha = 115,0400 lei.(9) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (8), astfel: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │a) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. a) │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol │ │conform │datorat │ │ │ │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. a) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┴─────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0350 │Vezi alin. (8) │ │ │ │ │lit. a) subpct. (i) │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0300 │Vezi alin. (8) │ │ │ │ │lit. b) subpct. (i) │ └────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │b) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. b) │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol │ │conform │datorat │ │ │ │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. b) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 1. │Teren arabil │ 0,0200 │ 93 │ 1,8600 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0300 │ 84 │ 2,5200 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 3. │Fâneață │ 0,1900 - │ 84 │ 15,1200 │ │ │ │ 0,0100 = │ │ │ │ │ │ 0,1800 │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┼─────────┤ │ TOTAL rând 1 + ... + 3 din coloana 4 │ 19,5000 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │c) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. c) │ ├────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┤ │Nr. │Categoria de folosință, potrivit │ Suprafața │Impozitul │Impozitul│ │crt.│înregistrărilor efectuate în │ - ha - │pe teren, │pe teren │ │ │registrul agricol │ │conform │datorat │ │ │ │ │alin. (3) │ (lei) │ │ │ │ │lit. b) │ │ │ │ │ │- lei/ha -│ │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 1. │Teren arabil │ 0,0350 │ 93 │ 3,2550 │ ├────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0200 │ 84 │ 1,6800 │ ├────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┼─────────┤ │ TOTAL rând 1 + 2 din coloana 4 │ 4,935 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘(10) Contribuabilul prevăzut la alin. (7) datorează următorul impozit pe teren: ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Impozitul pe teren datorat, potrivit │ Impozitul pe teren │ │crt.│ prevederilor alin. (4) și (5) │ datorat - TOTAL │ │ │ │ (lei) │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1. │alin. (8) lit. a) subpct. (i) │ 518,4550 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2. │alin. (8) lit. b) subpct. (i) │ 444,3900 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 3. │alin. (8) lit. b) subpct. (ii) │ 115,0400 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 4. │alin. (9) lit. a) │ 0 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 5. │alin. (9) lit. b) │ 19,5000 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 6. │alin. (9) lit. c) │ 4,9350 │ ├────┴──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │IMPOZITUL PE TEREN DATORAT - TOTAL │ 1.102,32 = 1.102 │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘(11) Exemplu de calcul IIIa) Un contribuabil deține într-o unitate administrativ-teritorială, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeași adresă, un teren în suprafață de 0,1110 ha, având următoarele categorii de folosință: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor │ Suprafața │ │crt.│ efectuate în registrul agricol │ - ha - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │Teren cu construcții │ 0,0600 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │Teren arabil │ 0,0230 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 3. │Pășune │ 0,0280 │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘b) suprafața de 0,0600 ha a terenului prevăzut în tabelul de la lit. a) la nr. crt. 1 se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;c) cei 400 mp, calculați o singură dată, ținând seama de prevederile art. 465 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal, precum și de cele ale pct. 83 alin. (3), se constituie din suprafețele având categoriile de folosință evidențiate, în tabelul următor: ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │Nr. │ Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor │ Suprafața │ │crt.│ efectuate în registrul agricol │ - ha - │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 1. │Teren arabil │ 0,0230 - │ │ │ │ 0,0120 = │ │ │ │ 0,0110 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ │ 2. │Pășune │ 0,0280 │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘d) diferența de 0,0110 ha, prevăzută la nr. crt. 1 în tabelul de la lit. c), de la categoria de folosință «Teren arabil» se impozitează/taxează potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal.(12) În cazul coproprietarilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, se au în vedere întocmai precizările punctului 83, precum și ale prezentului punct, în sensul că, pentru determinarea impozitului pe teren, se iau în calcul suprafețele de teren potrivit cotelor-părți deținute de fiecare coproprietar în parte, astfel:a) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol sunt menționate cotele-părți, în funcție de acestea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal;b) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol nu sunt menționate cotele-părți, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal.15. La punctul 85, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:A. O unitate administrativ-teritorială (UAT) deține în proprietate un teren pe care îl dă în administrare unei persoane de drept public (A), care îl închiriază ulterior unei persoane de drept privat (B), care la rândul ei îl închiriază unei/unor terțe persoane (C).16. La punctul 85, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins:O unitate administrativ-teritorială închiriază un teren în suprafață de 100 mp, situat în intravilan zona A, rangul 0 și înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, unei terțe persoane pentru o perioadă de 2 ore/zi timp de 3 săptămâni.Prin hotărârea consiliului local, în baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului pe teren se stabilește la 9.500 lei/ha.Conform pct. 67 alin. (3) taxa pe teren se calculează astfel:Taxa = (0,0100 ha x 9.500 lei/ha/365 zile) x (7 zile x 3 săptămâni) x (2h/24 h) = 0,2603 x 21 x 0,0833 = 0,4553 = 1 leu17. La punctul 92, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, la declarația privind taxa pe teren se anexează o situație centralizatoare și copiile contractelor de concesiune, închiriere, dare în administrare sau în folosință din care reies suprafața și categoria de folosință a terenului.18. La punctul 101, alineatele (2)-(4) și (7)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/ înregistrării în România și care înstrăinează/dobândește mijlocul de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, organul fiscal are obligația înregistrării actului de înstrăinare-dobândire în registrul prevăzut la alin. (1).Documentele translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 se utilizează și după această dată în relația cu autoritățile/instituțiile/serviciile publice centrale sau locale, după caz.(3) Actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în cazul în care ambele părți au domiciliul fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum și 4 fotocopii ale acestuia, cu mențiunea «Conform cu originalul». Cele 5 exemplare sunt utilizate după cum urmează:a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândește;b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidența fiscală persoana care înstrăinează;c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;d) un exemplar, pe care se înscrie și de către organul fiscal de la domiciliul dobânditorului numărul de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1), se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde își are domiciliul fiscal persoana care dobândește proprietatea.(4) În cazul unui mijloc de transport înstrăinat de către o persoană fizică cu domiciliul fiscal în România unei persoane fizice sau unei persoane juridice, după caz, care nu are domiciliul fiscal în România, persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, precum și 3 fotocopii ale acestuia, cu mențiunea «Conform cu originalul», sub semnătura ambelor părți, menționând, lizibil și olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se numărul de înregistrare din registrul prevăzut la alin. (1) de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează. Cele 4 exemplare sunt utilizate după cum urmează:a) exemplarul original rămâne la persoana care dobândește;b) un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidența fiscală persoana care înstrăinează;c) un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;d) un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.......................................................................(7) Pe baza actului de înstrăinare-dobândire, organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de transport înstrăinat scoate din evidențele fiscale mijlocul de transport respectiv.În cazul dobândirii unui mijloc de transport pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum și în cazul dobândirii unui mijloc de transport din alt stat decât România pe baza altor documente emise din statul de proveniență, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport, anexând copii ale documentelor certificate «Conform cu originalul», precum și cu mențiunea «Documentele anexate sunt corecte și complete, conforme cu realitatea», sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, și copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat. Factura este actul de înstrăinare-dobândire, iar prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(8) Organul competent cu înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport transmite, anual, în format electronic, organului fiscal local o situație centralizatoare a radierilor/înmatriculărilor/înregistrărilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială.Periodicitatea comunicării informațiilor poate fi lunară, conform înțelegerii părților.Organele fiscale locale transmit, în condiții de reciprocitate, informațiile înregistrate în evidența proprie în luna precedentă:a) conform înțelegerii părților, către organele competente cu înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;b) către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul contribuabilii dobânditori de mijloace de transport sau în care și-au schimbat domiciliul sau reședința contribuabilii proprietari de mijloace de transport.(9) Pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente cu înmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot încheia protocoale pentru a optimiza și eficientiza schimbul de informații. Schimbul de informații este reciproc. Schimbul de informații se face utilizând orice canale de comunicare, inclusiv accesul online în bazele de date, în funcție de capacitatea tehnică a părților, cu asigurarea securității accesului și informațiilor, precum și cu asigurarea integrității informațiilor.(10) Registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport și protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/ radierea mijloacelor de transport, respectiv instrucțiunile de aplicare, se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.19. După punctul 102 se introduce un nou punct, punctul 102^1, cu următorul cuprins:(102^1) În aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, în cazul mijloacelor de transport aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de transport se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra respectivului mijloc de transport.20. Punctul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:123. La înstrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire și să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autoritățile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registrul prevăzut la pct. 101.21. La punctul 124, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru mijloacele de transport dobândite de către contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, care au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior dobândirii, contribuabilii dobânditori datorează impozitul pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor anului curent, chiar dacă nu l-au înmatriculat/înregistrat pe numele lor, după data de 31 decembrie.22. La punctul 135, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La încetarea contractului de leasing financiar la termenul scadent în contract, locatarul care optează pentru achiziționarea vehiculului are obligația depunerii la organul fiscal competent a documentelor aferente transferului proprietății, respectiv dovada plății facturii valorii reziduale și o dovadă a achitării tuturor eventualelor debite restante emisă de locator. Anualitatea impozitării ia în considerare data facturii reziduale și a documentelor care dovedesc transferul proprietății.23. La punctul 139, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În sensul aplicării art. 474 alin. (1)-(4) din Codul fiscal, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, unde este amplasat terenul, cu excepția certificatului de urbanism emis de către consiliul județean, caz în care un procent de 50% se constituie venit la bugetul local al județului. La nivelul municipiului București, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.24. La punctul 144, alineatul (1) se abrogă.25. Punctul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:150. (1)  Prestatorul de servicii de reclamă și publicitate evidențiază în conturi analitice, în mod distinct, taxa de servicii de reclamă și publicitate datorată pe fiecare municipiu, oraș, comună, sector în parte, pe raza căruia se realizează serviciul de publicitate, situație pe care o transmite persoanei care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate.(2) Pe baza situației primite de la prestatorul de servicii de reclamă și publicitate, beneficiarul serviciilor de reclamă și publicitate depune declarația de impunere și varsă taxa pentru servicii de reclamă și publicitate la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.26. La punctul 161, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b)  în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot institui taxe speciale, ca de exemplu: pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activități turistice, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele și în condițiile legii;27. La punctul 171, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În aplicarea art. 495 din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:a) persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la 31 martie 2016. Depun declarații și persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă la adresa cărora nu se desfășoară nicio activitate economică;b) declarațiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoțite de unul dintre următoarele documente:(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;(ii) procesul-verbal de recepție finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:(i) dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;(ii) dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;d) persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri au obligația să depună declarații, până la 31 martie 2016, în care se menționează destinația clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente:(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015;(ii) procesul-verbal de recepție finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani;(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidențiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;e) în cazul în care persoanele juridice nu depun declarația menționată la lit. d), se aplică prevederile art. 493 din Codul fiscal, iar clădirile vor fi considerate că au destinație nerezidențială, valoarea impozabilă a acestora fiind ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.  +  Articolul IIContravenția prevăzută la pct. 171 alin. (1) lit. b), precum și limitele contravențiilor prevăzute la pct. 171 alin. (1), din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIAnexele nr. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 și 45 din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, 9-11 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVDupă anexa nr. 22 din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei,
  comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop, secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  București, 11 martie 2016.Nr. 159.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 10 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)┌──────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │Nr. înregistrare ..........│Data ............ │└──────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┘                                     CERERE               pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal        (atașați numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura                             informațiile complete)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ I. INFORMAȚII PRIVIND ANTREPOZITARUL AUTORIZAT PROPUS │├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. Numele │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. Adresa │Județul .........., sectorul ........,││ │localitatea ........., str. ..........││ │nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ││ │ap. ..., cod poștal ..................│├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. Telefon │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. Fax │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. Adresa de e-mail │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│6. Codul de identificare fiscală │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│7. Numele și numărul de telefon ale │ ││reprezentantului legal sau ale altei │ ││persoane de contact │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│8. Activitățile economice desfășurate │ ││în România │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│9. Numele, adresa și codul de │ ││identificare fiscală ale persoanei │ ││afiliate cu antrepozitarul │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│10. Dacă antrepozitarul autorizat este│ ││persoană juridică: numele, adresa și │ ││codul numeric personal ale fiecărui │ ││administrator; │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│11. Cazierele judiciare ale │ ││administratorilor și cazierul judiciar│ ││al persoanei juridice │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│12. Anexați un certificat constatator,│ ││eliberat de oficiul registrului │ ││comerțului, din care să rezulte: │ ││capitalul social, asociații, obiectul │ ││de activitate, administratorii, precum│ ││și copia certificatului de │ ││înregistrare eliberat potrivit │ ││reglementărilor legale în vigoare │ │├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ II. INFORMAȚII PRIVIND ANTREPOZITUL FISCAL ││ (pentru fiecare antrepozit fiscal se depun separat câte o parte a II-a, ││ precum și alte informații necesare) │├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. Adresa antrepozitului fiscal │Județul ............., sectorul .....,││ │localitatea ........., str. ..........││ │nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ││ │ap. ..., cod poștal ..................│├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. Descrierea activităților ce urmează│ ││a se desfășura în antrepozitul fiscal │ ││(inclusiv natura activităților și │ ││tipurile de produse accizabile) │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. Arătați dacă anterior a fost │ ││respinsă, revocată sau anulată vreo │ ││autorizație de antrepozit fiscal │ ││pentru locul respectiv. │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. Enumerați tipurile de produse │ ││accizabile produse și/sau depozitate │ ││în locul respectiv în fiecare din │ ││ultimele 12 luni (dacă este cazul), │ ││precum și tipurile și cantitățile │ ││estimate pentru fiecare dintre │ ││următoarele 12 luni. │ ││ │ ││Tipurile de produse accizabile urmează│ ││a fi detaliate în funcție de acciza │ ││unitară pe produs. │ ││ │ ││Codificarea tipurilor de produse │Tip produs (denumire produs) ...... - ││ │(cod și subcod) ................... ││ │ ││ │Tip produs (denumire produs) ...... - ││ │(cod și subcod) ................... ││ │.................. ││ │Tip produs (denumire produs) ...... - ││ │(cod și subcod) ................... │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│5. În cazul unui loc care urmează a fi│ ││folosit exclusiv pentru depozitarea │ ││produselor accizabile, specificați │ ││capacitatea maximă de depozitare │ ││(cantitatea de produse accizabile care│ ││poate fi depozitată la un moment dat │ ││în locul respectiv). │ │├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│6. Anexați un plan de amplasare a antrepozitului fiscal. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Anexați copiile licențelor, autorizațiilor sau avizelor privind ││desfășurarea activităților din antrepozitul fiscal. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Dacă locul se află în proprietatea antrepozitarului autorizat, anexați ││copia actelor de proprietate. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Dacă locul se află în proprietatea altei persoane, anexați următoarele: ││- copia contractului de leasing sau deținerii sub orice formă legală; ││- o declarație semnată de proprietar care confirmă permisiunea de acces ││pentru personalul cu atribuții de control. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III. INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA │├──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│1. Tipul de garanție propusă │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. Suma propusă pentru garanția pentru│ ││fiecare antrepozit fiscal (și │ ││descrierea metodei de calcul) │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. În cazul unui depozit în bani, │ ││anexați scrisoarea de bonitate bancară│ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│4. În cazul unei garanții bancare, │ ││anexați următoarele: │ ││ │ ││- numele, adresa și telefonul │ ││garantului propus; │ ││ │ ││- declarația garantului propus cu │ ││privire la intenția de a asigura │ ││garanția bancară pentru o sumă și o │ ││perioadă de timp specificate │ ││(scrisoare de garanție bancară). │ │└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.    Numele și prenumele ..........    .............................. Data ..............    Semnătura solicitantului    ..............................  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 16 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Denumirea antrepozitului fiscal ...................Cod accize.........................................Localitatea .............., județul/sectorul ......Str. ......................... nr. ................Cod poștal ........................................Domiciliul fiscal .................................
  SITUAȚIA
  privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de
  producție de produse energetice în luna .............. anul .......
  *Font 7*┌─────────┬───┬────┬───────┬─────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬─────────┐│Cod │Cod│U.M.│Stoc │Cantități│ Intrări (C) │ Ieșiri │Autoconsum (F)│Stoc │Diferența││produs │NC │ │inițial│produse ├─────────┬─────────┬──────┼──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────┤final│ (H) ││accizabil│ │ │ (A) │ (B) │Achiziții│ Alte │Import│Cu │Fără accize (E) │Cu │Fără │ (G) │ ││ │ │ │ │ │interne │achiziții│ │accize├──────────────────────┬───────┤accize│accize │ │ ││ │ │ │ │ │ (RO) │ (UE) │ │ (D) │Regim suspensiv │Scutiri│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬────┬──────┤ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teritoriul│U.E.│Export│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │național │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───┴────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────────┘Cantitățile de produse se exprimă în tone. Prin excepție, în cazul materiilor prime având codul de produs S300, cantitățile se exprimă în hectolitri alcool pur.A - cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B - cantitatea de produse fabricate în antrepozit pe parcursul perioadei care se consideră finite; C - cantitățile de produse intrate în regim suspensiv de accize în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; D - ieșiri cu accize - cantitățile de produse eliberate în consum; E - cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire de la plata accizelor pentru consum; E - ieșiri fără accize - cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv sau în regim de scutire de la plata accizelor; F - autoconsum - cantitățile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal; G - stocul final - cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul lunii; diferența (H) = stoc inițial (A) + cantități produse (B) + intrări (C) - ieșiri (D + E) - autoconsum (F) - stoc final (G)    Data ............... Conducătorul antrepozitului fiscal ..........                            Semnătura ..................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 17 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Denumirea antrepozitului fiscal ...............Cod accize ....................................Localitatea ............, județul/sectorul ....Str. .................. nr. ...................Cod poștal ....................................Domiciliul fiscal .............................
  SITUAȚIA
  privind operațiunile desfășurate în
  antrepozitul fiscal de depozitare în luna ...... anul ......
  *Font 7*┌─────────┬───┬────────┬─────┬────┬───────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────────┐│Cod │Cod│Concen- │Grade│U.M.│Stoc │ Intrări │ Ieșiri │Utili- │Stoc │Diferența││produs │NC │trație │Plato│ │inițial├────────────────────┬───────┬──────┼──────┬───────────────────────────┤zate │final│ (I) ││accizabil│ │grad │mediu│ │ (A) │Regim suspensiv (B) │Produs │Canti-│Cu │ Fără accize (F) │în │ (H) │ ││ │ │alcoolic│ │ │ ├───────┬───────┬────┤din │tăți │accize├────────────────────┬──────┤activi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │Achizi-│Alte │Im- │activi-│pentru│ (E) │Regim suspensiv │Scuti-│tatea │ │ ││ │ │ │ │ │ │ții │Achizi-│port│tatea │ames- │ ├──────────┬────┬────┤re/ │proprie│ │ ││ │ │ │ │ │ │interne│ții │ │proprie│tec │ │Teritoriul│U.E.│Ex- │Excep-│ (G) │ │ ││ │ │ │ │ │ │ (RO) │(U.E.) │ │ (C) │ (D) │ │național │ │port│tare │ │ │ │├─────────┼───┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───┼────────┼─────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼────┼──────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴───┴────────┴─────┴────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴────┴────┴──────┴───────┴─────┴─────────┘Cantitățile de produse vor fi exprimate în hl pentru grupele de produse accizabile S, W, I, B, mii bucăți sau kg pentru T, tone pentru E.A - cantitățile de produse existente în antrepozit la începutul perioadei și care trebuie să corespundă cu stocul final din documentul lunii anterioare; B - cantitățile de produse intrate în regim suspensiv în antrepozit. Se va avea în vedere data din raportul de primire; C - cantități de produs din activitatea proprie, utilizate pentru amestec; D - cantități de aditivi, biocombustibili pentru încălzire și biocarburanți prevăzuți la pct. 21 alin. (3), precum și marcatori și coloranți prevăzuți la pct. 156; E - ieșiri cu accize - cantitățile de produse eliberate în consum; E - ieșiri fără accize - cantitățile fiecărui produs ieșit în regim suspensiv de accize sau în regim de scutire/exceptare de la plata accizelor; G - cantitățile de produse consumate sau utilizate în cadrul antrepozitului fiscal. Rubricile C, D, G se completează doar în cazul antrepozitelor de depozitare produse energetice l; H - stoc final - cantitățile pe fiecare tip de produs existente în antrepozit la sfârșitul lunii; diferența (I) = stoc inițial (A) + intrări (B + C + D) - ieșiri (E+ F) - (G) - stoc final (H)Coloana "Grade Plato mediu" se va completa numai în cazul berii - dacă berea prezintă diverse grade Plato, se înscrie grade Plato mediu;De exemplu: 1.000 hl bere de 12 grade Plato; 2.000 hl bere de 13 grade Plato; 3.000 hl de bere de 14 grade Plato                    (1.000 x 12) + (2.000 x 13) + (3000 x 14)Grade Plato mediu = ───────────────────────────────────────── = 13,33                              1.000 + 2.000 + 3.000    Data ............... Conducătorul antrepozitului fiscal ..........                            Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 18 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│CERERE DE AUTORIZARE │Nr........................... ││ └───────────────────────────────────────┤│DESTINATAR ÎNREGISTRAT Casetă rezervată autorității vamale ││ teritoriale │├─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│1. Nume și prenume sau denumirea │Cod unic de │ ││societății și adresa exactă │înregistrare │ ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Număr de │ ││ │identificare TVA │ ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Număr de telefon │ ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Număr de fax │ ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Adresa de e-mail │ │├─────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤│2. În cazul persoanelor juridice, se vor înscrie numele, adresa și codul ││numeric personal ale fiecărui administrator: ││ ││ ││3. Adresa locației/locațiilor de recepție a produselor: ││ ││ ││4. Tipul produselor accizabile, codurile de produse accizabile și cantitatea ││de produse accizabile primite în regim suspensiv de la plata accizelor, ││estimate la nivelul unui an: ││ ││┌────┐ băuturi alcoolice ┌────┐ produse energetice │││▒▒▒▒│ │▒▒▒▒│ ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ bere --- cod produs ______ ┌────┐ combustibili -------- │││ │ litri ------- │ │ cod produs ____ litri ---- ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ vin liniștit ------ ┌────┐ carburanți -------- │││ │ cod produs ____ litri ---- │ │ cod produs ____ litri ---- ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ vin spumos ----- ┌────┐ tutun prelucrat │││ │ cod produs ____ litri ---- │▒▒▒▒│ ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ produse intermediare - ┌────┐ țigarete ---- │││ │ cod produs ____ litri ---- │ │ cod produs ____ mii țigarete ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ băuturi fermentate liniștite ┌────┐ țigări și țigări de foi ------- │││ │ cod produs ____ litri ---- │ │ cod produs ____ mii bucăți ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ băuturi fermentate spumoase ┌────┐ tutun de fumat -------- │││ │ cod produs ____ litri ---- │ │ cod produs ____ kg ││└────┘ └────┘ ││┌────┐ băuturi alcoolice spirtoase │││ │ cod produs ____ litri ---- ││└────┘ ││ ││5. Dacă sunteți deja titularul unei autorizații eliberate de autoritatea ││competentă, vă rugăm să indicați data și obiectul autorizației: ││ Număr __________________ din ___________________ 1_________________________1││ Număr __________________ din ___________________ 1_________________________1││ ││6. În cazul în care anterior a fost respinsă, revocată sau anulată vreo ││autorizație de destinatar înregistrat, precizați acest fapt: ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Documente de anexat: ││ ││┌────┐ cazierele judiciare ale administratorilor și cazierul judiciar al ││└────┘ persoanei juridice ││ ││┌────┐ certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului ││└────┘ Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, obiectul de ││ activitate, administratorii, punctele de lucru în care urmează a se ││ realiza recepția produselor accizabile, precum și copia certificatului││ de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor în vigoare ││ ││┌────┐ copia contractelor, acordurilor, înțelegerilor încheiate direct între ││└────┘ destinatarul înregistrat propus și persoana autorizată din alt stat ││ membru. În cazul în care contractul/acordul/înțelegerea este ││ încheiat(ă) cu un reprezentant al persoanei autorizate din alt stat ││ membru, se prezintă o declarație care să ateste relația contractuală ││ dintre aceștia. ││ ││┌────┐ scrisoarea de bonitate bancară, în cazul în care garanția se ││└────┘ constituie prin consemnarea de mijloace bănești la Trezoreria Statului││ ││┌────┐ numele, adresa și telefonul garantului produs, precum și garanția cu ││└────┘ privire la intenția de a asigura garanția bancară pentru o sumă și o ││ perioadă de timp specificate (scrisoarea de garanție bancară), atunci ││ când se constituie o garanție bancară ││ ││Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații, din Codul ││penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. │├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Prevăzut pentru validarea semnăturii │Data, numele și calitatea acestuia ││responsabilului societății │(proprietar, asociat) │└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 19 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Denumirea destinatarului înregistrat/reprezentantului fiscal/importator autorizat............................................................Cod accize/Cod identificare fiscală ........................Localitatea ................, județul/sectorul .............Str. .......................................... nr. .......,bl. ...., sc. ..... et. ...... ap., ...... cod poștal ......
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  privind achizițiile și livrările de produse accizabile
  în luna ...................... anul ............
  *Font 7*┌───────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────┬───────┬─────────┬────────┬─────┬───────────┬───────────────┬───────────┐│ Document │Proveniența│Cod accize│ Cod │Codul │Starea │Densitate│Concen- │Grade│Recipienți │ Cantitate │ Acciza ││ │ (2) │expeditor │ produs │ NC │produ- │la 15°C │trație │Plato│ │ │ datorată │├───┬─────┬─────────┤ │ │accizabil│ al │sului │kg/l │grad │(5) ├───────┬───┼──┬─────┬──────┤- mii lei -││Tip│Număr│ Data │ │ │ │produ-│(vrac/ │ (3) │alcoolic│ │Capaci-│nr.│kg│litri│mii │ ││(1)│ │achiziție│ │ │ │sului │îmbu- │ │ (4) │ │tate │ │ │ │bucăți│ ││ │ │ │ │ │ │ │teliat)│ │ │ │nomi- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(V/Î) │ │ │ │nală │ │ │ │ │ │├───┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼─────┼──────┼───────────┤├───┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼─────┼──────┼───────────┤├───┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼─────┼──────┼───────────┤└───┴─────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴─────┴──────┴───────────┘(1) e-DA; declarația vamală de punere în liberă circulație.(2) Se va înscrie indicativul SM de expediere/ statul din care este efectuat importul.(3) Se va completa numai în cazul produselor energetice.(4) Se va completa numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.(5) Se va completa numai în cazul berii.*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│RECAPITULAREA PERIOADEI │├──────────┬──────────┬────┬──────────┬─────────┬───────┬────────────┬────────┬───────┬─────────┤│Cod produs│ Codul NC │U.M.│ Vrac/ │Stoc la │Canti- │Surplus │Pierderi│Stoc │Diferența││accizabil │ al │ │Îmbuteliat│începutul│tatea │pe parcursul│ │efectiv│(+) sau ││ │produsului│ │ (V/Î) │lunii │intrată│lunii │ │ │(-) │├──────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────┼──────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴────┴──────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┘  Numele și prenumele ....................  Semnătura .............................. Data .......................
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 20 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Nr. ................. din .................
  CERERE
  privind acordarea autorizației de importator autorizat/
  expeditor înregistrat
  Societatea ............................., cu sediul social în ......................, str. .......................... nr. ........., înregistrată în registrul comerțului la nr. ............. din data de ..............., codul de identificare fiscală ............................, telefon ................., fax ..................., e-mail ..........................., reprezentată prin ........................., domiciliat în ........................, str. .................... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ...., sectorul ......., județul ......................, posesorul buletinului/cărții de identitate seria ........... nr. .........., eliberat/ă de ............................., având funcția de ......................, solicit eliberarea autorizației de importator autorizat/expeditor înregistrat pentru următoarele produse:1. ...................................................2. ...................................................3. ................................................. .Documente de anexat:a) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte capitalul social, asociații, obiectul de activitate, administratorii, precum și o copie de pe certificatul de înmatriculare sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, după caz, atât pentru expeditorul înregistrat, cât și pentru importatorul autorizat;b) cazierele judiciare ale administratorilor și cazierul judiciar al persoanei juridice, eliberate de instituțiile abilitate din România atât pentru expeditorul înregistrat, cât și pentru importatorul autorizat;c) declarație privind forma de constituire a garanției, atât pentru expeditorul înregistrat, cât și pentru importatorul autorizat;d) declarație pe propria răspundere cu privire la locurile/birourile vamale de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, atât pentru expeditorul înregistrat, cât și pentru importatorul autorizat;e) lista produselor accizabile și cantitățile estimate a fi importate la nivelul unui an și codul NC al produselor, în cazul importatorului autorizat;f) lista produselor accizabile și cantitățile estimate a fi expediate în regim suspensiv de accize la nivelul unui an, codul NC al produselor și codul din Nomenclatorul codurilor de produse accizabile, în cazul expeditorului înregistrat;g) contractele încheiate direct între importator și furnizorul extern sau reprezentantul acestuia. În cazul în care contractul este încheiat cu un reprezentant al furnizorului extern, se prezintă o declarație a producătorului extern care să ateste relația contractuală dintre acesta și furnizorul extern al deținătorului de autorizație de importator, în cazul importatorului autorizat;h) contractele încheiate direct cu beneficiarul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize care poate fi un antrepozitar autorizat în România sau în alt stat membru ori un destinatar înregistrat din alt stat membru, în cazul expeditorului înregistrat;i) contractele încheiate direct cu beneficiarul dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, precum și declarația pe propria răspundere cu privire la locul de unde produsele accizabile părăsesc teritoriul Uniunii Europene, în cazul expeditorului înregistrat;j) declarație pe propria răspundere care să cuprindă o prezentare a operațiunilor cu produse accizabile ce urmează a se desfășura, în cazul expeditorului înregistrat.Data .................................Numele și prenumele ..................Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 22 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  privind utilizarea produselor energetice prevăzute la
  art. 355 alin. (1) din Codul fiscal care nu se regăsesc la
  art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, în unul dintre scopurile
  exceptate de la regimul de accizare prevăzute la
  art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) și e) din Codul fiscal și/sau
  utilizarea alcoolului etilic denaturat în unul dintre scopurile
  pentru care se acordă scutire indirectă de la plata accizelor
  prevăzute la art. 397 alin. (1) din Codul fiscal
  Denumire operator economic .......................Sediul: ...........................................................Localitatea ......................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .........., codul poștal ..............., telefon/fax .....................Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul ....................Codul de identificare fiscală ............................................Obiect principal de activitate .................... cod CAEN ...............Subsemnatul, ..................................., legitimat prin CI/BI seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de .............. la data de ..........., cod numeric personal nr. ..........., în calitate de reprezentant al ............., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că*): Notă
  ──────────
  *) Se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de situația pentru care se depune declarația pe propria răspundere.
  ──────────
  [] produsele energetice aprovizionate potrivit avizului de însoțire nr. .........și/sau facturii nr. .............., după caz, vor fi utilizate în regim de exceptare de la regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal și pct. 59 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;[] alcoolul etilic denaturat aprovizionat potrivit Avizului de însoțire nr. ...........și/sau Facturii nr. ..........., după caz, va fi utilizat în regim de scutire indirectă de la plata accizelor potrivit art. 397 din Codul fiscal și pct. 90 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.
  Anexez la prezenta următoarele documente:1. copia documentului de identitate;2. dovada calității de reprezentant al ............. .Numele și prenumele .....................Semnătura ...............................Data ...............
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 22^1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (2)
  din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (3) din
  Codul fiscal, în alte scopuri decât în calitate de combustibil
  pentru motor sau combustibil pentru încălzire
  Denumire operator economic ...................Sediul: ................Localitatea ......................, str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., codul poștal ..........., telefon/fax .....................Numărul de înmatriculare în registrul comerțului/anul ....................Codul de identificare fiscală ............................................Obiect principal de activitate ........cod CAEN .......Subsemnatul, ................................, legitimat prin CI/BI seria......nr. ........, eliberat(ă) de ......... la data de ......., cod numeric personal nr. ..........., în calitate de reprezentant al ..................., cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că produsele energetice aprovizionate potrivit avizului de însoțire nr. ........și/sau facturii nr. .........., după caz, vor fi utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire, respectiv pentru ......... .Anexez la prezenta următoarele documente:a) copia documentului de identitate;b) dovada calității de reprezentant al ............. .Numele și prenumele .....................Semnătura ...............................Data ...............
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 23 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)*Font 9*┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │Nr. înregistrare ...... │Data .....│├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nr. înregistrare în registrul special constituit la nivelul │Data .....││ │autorității vamale teritoriale ............ │ │└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘                                        NOTIFICARE    privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în exceptare de la    regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal/în regim de scutire de la                 plata accizelor potrivit art. 399 din Codul fiscal┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele operatorului economic │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│2. Adresa │Localitatea .........., str. ................... ││ │nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,││ │județul/sectorul .........., codul poștal .......││ │telefon/fax ........................ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│3. Telefon │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│4. Fax │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│5. Adresa de e-mail │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│6. Codul de identificare fiscală │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│7. Numele și numărul de telefon │ ││al reprezentantului legal sau ale │ ││altei persoane de contact │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│8. Descrierea activității desfășurate │ Utilizare potrivit art. 394 din Codul fiscal│ │ ││ │ [] [] [] ││ │gaz natural cărbune și cocs energie electrică││ │ ││ │ Utilizare potrivit art. 399 din Codul fiscal│ │ ││ │ [] [] [] [] ││ │ gaz cărbune/ energie biocombustibili/││ │natural cocs electrică biocarburanți ││ │ ││ │[] produse energetice prevăzute la pct. 94 ││ │alin. (3) lit. c) de la titlul VIII din normele ││ │metodologice │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│9. Cantitatea de produse accizabile │ ││estimată a fi utilizată │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│10. Copiile licențelor, autorizațiilor│ ││sau avizelor privind activitatea │ ││desfășurată - anexa nr. 1 la prezenta │ ││declarație │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│11. Documentele prevăzute la pct. 113 │ ││alin. (7) de la titlul VIII din │ ││normele metodologice - anexa nr. 2 la │ ││prezenta declarație*) │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘    Numele și prenumele .....................    Semnătura ............................... Notă
  ──────────
  *) Se depun numai pentru utilizarea biocombustibililor și biocarburanților în stare pură.
  ──────────
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 26 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)Denumirea utilizatorului final/cod utilizator.................................................Cod utilizator punct de lucru ....................Localitatea ........... județul/sectorul .........Strada .................... nr. ..... bloc ....., sc. ......, et. ...., ap. ..., cod poștal ...........Domiciliul fiscal ....................................................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările
  de produse finite rezultate în luna ............... anul .............
  Temei legal aferent facilității fiscale solicitate:*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. conform art. ... alin. ...... lit. ... Cod fiscal - Autorizație nr. .....││1. conform art. ... alin. ...... lit. ... Cod fiscal - Autorizație nr. .....││1. conform art. ... alin. ...... lit. ... Cod fiscal - Autorizație nr. .....││........................................... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. ACHIZIȚII/LIVRĂRI PRODUSE ACCIZABILE │├──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────┬──────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬─────────┤│ Document │Achiziție/│Furnizor/ │ Cod accize │ Cod │Cod │ Starea │Densitate│Concentrație│ Recipienți │Cantitate││ │Livrare │Beneficiar│ expeditor/ │ produs │ NC │produsului│la 15°C │ │ │ │├───┬──────┼───┬──────┤ │ Cod │accizabil│ │ │kg/l │ ├──────────┬───┼──┬──────┤│Tip│Număr/│Tip│ Data │ │identificare│ │ │ │ │ │Capacitate│Nr.│kg│litri ││ │Serie/│ │ │ │ fiscală │ │ │ │ │ │ nominală │ │ │ ││ │ARC │ │ │ │ destinatar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───┼──────┼──────────┼────────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───┼──┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13│14│ 15 │├───┼──────┼───┼──────┼──────────┼────────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───┼──┼──────┤├───┼──────┼───┼──────┼──────────┼────────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────────┼───┼──┼──────┤└───┴──────┴───┴──────┴──────────┴────────────┴─────────┴────┴──────────┴─────────┴────────────┴──────────┴───┴──┴──────┘(1) Factura/e-DA/DI/AIM (aviz de însoțire a mărfii)/NP (notă de predare); (3) pentru achiziții se va înscrie "A", pentru livrări se va înscrie "L"; (6) în cazul utilizatorului final care comercializează produsele accizabile către alt utilizator final, se va înscrie codul de acciză al utilizatorului final; (9) se va menționa V - produse în vrac sau I - îmbuteliat; (10) se completează numai în cazul produselor energetice; (12) se va completa numai în cazul alcoolului și băuturilor alcoolice.*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. RECAPITULAREA ACHIZIȚIILOR/LIVRĂRILOR DE PRODUSE ACCIZABILE │├─────────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┤│Cod │Codul │Starea│Stoc la │Cantitate│Surplus │ Cantitate ieșită │Pierderi│Stoc │Diferențe ││produs │NC al │produ-│începutul│intrată │pe ├────────┬─────────┬──────────────┤ │la │(+) sau (-)││accizabil│produ-│sului │lunii │ │parcursul │Consum │Producție│Comercializare│ │sfârșitul│ ││ │sului │ │ │ │lunii │propriu │ │ │ │lunii │ ││ │ │ ├──┬──────┼──┬──────┼──┬───────┼──┬─────┼──┬──────┼──┬───────────┼──┬─────┼──┬──────┼──┬────────┤│ │ │ │kg│litri │kg│litri │kg│ litri │kg│litri│kg│litri │kg│litri │kg│litri│kg│litri │kg│ litri │├─────────┼──────┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼───────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼───────────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼────────┤│ 16 │ 17 │ 18 │19│ 20 │21│ 22 │23│ 24 │25│ 26 │27│ 28 │29│ 30 │31│ 32 │33│ 34 │35│ 36 │├─────────┼──────┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼───────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼───────────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼────────┤├─────────┼──────┼──────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼───────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼───────────┼──┼─────┼──┼──────┼──┼────────┤└─────────┴──────┴──────┴──┴──────┴──┴──────┴──┴───────┴──┴─────┴──┴──────┴──┴───────────┴──┴─────┴──┴──────┴──┴────────┘(18) Se va menționa V - produse în vrac sau I - îmbuteliat; (25), (26) - cantitatea consumată în scopul pentru care a obținut autorizația; (27),(28) - cantitatea comercializată în cazul utilizatorului final autorizat să comercializeze produsele către un utilizator final; (29), (30) - cantitatea utilizată în alte scopuri pentru care datorează accize.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. RECAPITULAREA PRODUSELOR FINITE REALIZATE/LIVRATE*) │├─────────────┬─────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────┤│Codul NC │Stoc la începutul│Cantitate realizată │Cantitatea expediată│Stoc la sfârșitul│Diferențe ││al produsului│ lunii │în luna de raportare│ │ lunii │(+) sau (-) ││ ├──────┬──────────┼─────────┬──────────┼──────────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬──────┤│ │cant. │ UM │ cant. │ UM │ cant. │ UM │ cant. │ UM │ cant. │ UM │├─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤│ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │├─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────┘ Notă
  ──────────
  *) Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizațiilor de utilizator final conform art. 397 din Codul fiscal.
  ──────────
  Diferența - cantitățile de produse finite stabilite după formula: stoc la începutul lunii + cantitate realizată în luna de raportare - cantitate expediată - stoc la sfârșitul lunii. ┌────────────────────────────────────────────┐ │4. LIVRĂRI PRODUSE FINITE*) │ ├─────────────┬───────────────────┬──────────┤ │Codul NC │Cantitate expediată│Destinatar│ │al produsului├─────────┬─────────┤ │ │ │ cant. │ UM │ │ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ Notă
  ──────────
  *) Nu se completează de către operatorii economici beneficiari ai autorizațiilor de utilizator final conform art. 397 din Codul fiscal.
  ──────────
  (51) - Se va înscrie codul țării în cazul destinației UE, EX în cazul exporturilor și codul de identificare fiscală al destinatarului în cazul livrărilor naționale.    Numele și prenumele    ......................    Semnătura Data ...........    ......................
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 45 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)*Font 9*┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │Nr. înregistrare ...... │Data .....│└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘                                     CERERE     privind acordarea autorizației de operator economic cu produse supuse                             accizelor nearmonizate  (atașați numărul suplimentar de pagini necesar pentru a asigura informațiile complete)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. INFORMAȚII GENERALE │├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│1. Numele │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│2. Adresa │Județul .............., sectorul ...............,││ │localitatea ............... strada ..............││ │nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,││ │codul poștal ....... │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│3. Telefon │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│4. Fax │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│5. Adresa de e-mail │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│6. Codul de identificare fiscală │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│7. Numele și numărul de telefon │ ││ale reprezentantului legal sau ale │ ││altei persoane de contact │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│8. Descrierea activităților economice │ ││desfășurate în România │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│9. Numele, adresa și codul fiscal ale │ ││persoanelor afiliate cu operatorul │ ││economic │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│10. Dacă operatorul economic este │ ││persoană juridică, numele, adresa și │ ││codul numeric personal ale fiecărui │ ││administrator; se vor anexa și │ ││cazierele judiciare ale │ ││administratorilor. │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┬─────────┤│11. Arătați dacă operatorul economic (sau în cazul în care operatorul economic│ [] [] ││este persoană juridică, oricare dintre administratorii săi) a fost condamnat │ Da Nu ││definitiv în ultimii 5 ani pentru infracțiunile prevăzute în legislația │ ││fiscală. │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤│12. Anexați confirmarea organului fiscal cu privire la calitatea de plătitor de accize, ││după caz. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Anexați copiile contractelor de achiziție încheiate între operatorul economic și ││partenerul extern sau ale contractelor de prestări servicii, după caz. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Anexați un certificat constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului ││Comerțului, din care să rezulte: capitalul social, asociații, obiectul de activitate, ││administratorii, precum și copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit ││reglementărilor în vigoare. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. INFORMAȚII PRIVIND LOCUL UNDE URMEAZĂ SĂ FIE PRODUSE/RECEPȚIONATE PRODUSELE ││(pentru fiecare locație se depune separat câte o parte a II-a) │├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│1. Adresa locului unde se produc/ │Județul .............., sectorul ...............,││recepționează produsele │localitatea ............... strada ..............││ │nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,││ │codul poștal ....... │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│2. Enumerați tipurile de produse │[] Lichid care conține nicotină, ││accizabile ce urmează a fi produse/ │ cod NC 3824 90 96__ ml ││achiziționate/importate, cantitatea de│[] Tutun cod NC 2403 99 90 conținut în produse ││produse estimată a fi produsă/ │ din tutun încălzit ..... kg ││achiziționată intracomunitar/importată│ ││la nivelul unui an. │ │├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤│III. INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. Tipul de garanție propusă │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Suma propusă pentru garanție │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. În cazul unui depozit în numerar, anexați scrisoarea de bonitate bancară. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. În cazul unei garanții bancare, anexați următoarele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- numele, adresa și telefonul garantului propus; │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- declarația garantului propus cu privire la intenția de a asigura garanția bancară ││pentru o sumă și perioadă de timp specificate (scrisoare de garanție bancară). │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.   .................................. ................   Numele și prenumele Data   ..................................-----