HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii(actualizată până la data de 16 martie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local; b) evaluează şi monitorizează starea de sănătate a populaţiei, ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia şi informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendinţele de evoluţie şi despre măsurile necesare pentru îmbunătăţirea acestora; c) reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate; d) monitorizează, controlează şi evaluează activitatea instituţiilor sanitare şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei; e) asigură, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, resursele umane, materiale şi financiare necesare funcţionării instituţiilor din sistemul public de sănătate; f) colaborează cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, cu cei ai societăţii civile şi cu massmedia în scopul educaţiei pentru sănătate a populaţiei şi adoptării unui stil de viaţă sănătos; g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul său de competenţă; h) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi cu alte organisme internaţionale, în domenii de interes; i) elaborează, implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică; j) gestionează, prin structuri specializate, programele internaţionale de asistenţă financiară pentru susţinerea reformei în sănătate şi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei; k) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi implementează proiecte şi programe.  +  Articolul 3În activitatea sa, Ministerul Sănătăţii urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor populaţiei şi compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene; b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizaţională şi decizională; c) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei şi accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv pentru cea din mediul rural; d) dezvoltarea sistemului calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului; e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparenţă, calitate şi evidenţe medicale; f) diversificarea şi utilizarea de noi metode de finanţare a serviciilor spitaliceşti care să aibă ca bază performanţa şi calitatea serviciilor oferite pacienţilor; g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate; h) definirea unor noi reguli de compensare şi de stabilire a preţului la medicamente pentru asigurarea utilizării în condiţii de cost/eficienţă a resurselor publice; i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare şi alocare a resurselor umane în sectorul sanitar; j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel naţional, regional şi local în vederea eficientizării supravegherii şi controlului bolilor transmisibile, netransmisibile şi impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei; k) elaborarea de strategii şi participarea la educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi al îmbunătăţirii indicatorilor demografici, creşterii calităţii vieţii şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;------------Litera k) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010. l) perfecţionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătăţii exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii, după cum urmează:1. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;2. asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum şi resursele financiare pentru funcţionarea sistemului de sănătate;5. stabileşte şi controlează, împreună cu instituţiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătăţirea infrastructurii sistemului sanitar şi finanţarea programelor naţionale de sănătate;7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare şi certificate de abilitare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice;------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.9. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;11. asigură, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, controlul prin verificări periodice şi inspecţia dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.11^1. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul dispozitivelor medicale;------------Pct. 11^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.12. urmăreşte, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, examinarea, testarea şi controlul dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de lege;13. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a acesteia;15. elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;16. aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman şi siguranţa în utilizare a dispozitivelor medicale;------------Pct. 16 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman prin inspecţii periodice şi acţiuni de control planificate în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;------------Pct. 17 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.18. eliberează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, certificatul de bună practică de fabricaţie, ca urmare a evaluării realizate de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;------------Pct. 18 al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010.19. asigură, prin intermediul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea şi controlul activităţii de donare de celule stem hematopoietice periferice şi centrale, crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum şi interconectarea obligatorie cu organismele similare internaţionale;20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;21. iniţiază, negociază şi încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii;22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice, Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale şi atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile româneşti de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătăţii şi aplică procedurile de recunoaştere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, în condiţiile legii;24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din unităţile sanitare publice;25. stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului din unităţile sanitare publice;26. coordonează programele de specializare prin rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;27. asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;28. asigură împreună cu alte instituţii din domeniu elaborarea şi implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor şi a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obţinerii atestatelor de către medici, medici dentişti şi farmacişti;29. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor medicali şi moaşelor;30. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţi medicali şi moaşe din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;31. stabileşte anual numărul necesar de medici rezidenţi pe specialităţi pentru reţeaua de sănătate;32. elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;33. elaborează contractul-cadru şi metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;34. stabileşte şi aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 30, precum şi pentru concursurile şi examenele organizate de unităţile sanitare publice, în condiţiile legii;35. aprobă structura organizatorică şi normele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, în condiţiile legii;36. emite aviz privind înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora, monitorizează şi controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;38. elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;39. elaborează normativele de personal ale instituţiilor publice din reţeaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;40. avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar;41. negociază, contractează şi asigură plata din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum şi de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în condiţiile legii;42. organizează activităţi de audit public intern pentru instituţiile publice din reţeaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;44. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale din portofoliul său;46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;47. elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul său;49. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul său;50. editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;51. organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii la nivel naţional şi alte proceduri de achiziţii publice pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice, pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea derulării programelor naţionale;52. organizează licitaţii naţionale pentru achiziţia de bunuri şi servicii cu caracter medical şi nemedical, de aparatură şi instrumente medicale, precum şi lucrări de întreţinere, reparaţii şi investiţii pentru instituţiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;52^1. în calitate de unitate de achiziţii publice centralizată încheie acorduri-cadru, în numele şi pentru unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru achiziţia centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto.-----------Pct. 52^1 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2012.53. împuterniceşte, după caz, unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale;54. asigură, în calitate de autoritate competentă în domeniu, la nivel naţional, inclusiv în punctele pentru trecerea frontierei, controlul oficial al materialelor şi obiectelor care vin în contact cu alimentele.------------Pct. 54 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 755 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 2 august 2011.55. participă la elaborarea documentelor strategice din domeniul luptei anticorupţie care se referă la sistemul de sănătate românesc şi la monitorizarea aplicării prevederilor acestor documente;------------Pct. 55 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.56. realizează analize legislative în vederea stabilirii unei diagnoze a factorilor instituţionali şi legislativi care limitează calitatea serviciilor publice şi cresc gradul de vulnerabilitate la corupţie în sănătate;"------------Pct. 56 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.57. elaborează propuneri de politici publice şi dezvoltă metodologia necesară identificării rapide a situaţiilor de risc în scopul prevenirii şi combaterii deturnărilor de fonduri din sistemul de sănătate, în general, şi din achiziţiile publice, în special, precum şi a corupţiei asociate acestor fapte;------------Pct. 57 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.58. participă la crearea unor mecanisme specifice de luptă împotriva fraudării sistemului de sănătate şi împotriva corupţiei din sistem;------------Pct. 58 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.59. defineşte criteriile şi pragurile critice necesare pentru desemnarea infrastructurilor critice;------------Pct. 59 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.60. elaborează lista posibilelor infrastructuri critice naţionale/europene în sectorul de responsabilitate;------------Pct. 60 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.61. avizează planurile de securitate ale operatorilor infrastructurilor critice pentru sectorul de sănătate;------------Pct. 61 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.62. asigură resursele financiare necesare organizării şi desfăşurării activităţilor specifice în domeniul protecţiei infrastructurilor critice.------------Pct. 62 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2012.63. realizează evaluarea politicilor de sănătate, serviciilor şi procedurilor medicale, sistemelor organizaţionale şi manageriale din sistemul de sănătate, inclusiv cele care fac obiectul programelor naţionale de sănătate.------------Pct. 63 al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014. (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 4^1Abrogat.------------Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 6În vederea exercitării atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la: autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii. (2) Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate. (3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. (6) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 8Secretarii de stat şi subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 9Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, sunt subordonaţi ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi alte sarcini stabilite de acesta.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează ca organ consultativ Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii. (4) Colegiul ministerului se întruneşte la cererea ministrului sănătăţii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comitete şi comisii de specialitate, precum şi Comitetul naţional de vaccinologie şi Comitetul naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, monitorizarea planului de implementare în România a Strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei. (2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comitetelor şi comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014.  +  Articolul 12Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 13 (1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătăţii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.(1^1) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale.----------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. (2) Numărul posturilor de conducere se stabileşte în condiţiile legii. (3) Numărul maxim de posturi este de 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP.----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. (4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse şi posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat. (5) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 13^1 (1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii.------------Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 22 aprilie 2014. (2) Agenţia Naţională de Programe de Sănătate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) elaborează şi propune spre aprobare programele naţionale de sănătate, în concordanţă cu Strategia naţională de sănătate; b) elaborează şi propune spre aprobare actele normative care reglementează derularea programelor naţionale de sănătate; c) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor naţionale de sănătate; d) realizează coordonarea, evaluarea şi controlul derulării programelor naţionale de sănătate; e) propune măsuri pentru îmbunătăţirea derulării programelor naţionale de sănătate.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 993 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.  +  Articolul 14 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a instituţiilor publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) Organigrama şi statele de funcţii pentru instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I şi III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016. (6) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.----------Alin. (6) al art. 14 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016.  +  Articolul 15Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătăţii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare. (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme, potrivit anexei nr. 3.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 17 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu personalitate juridică, conform prevederilor legale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din direcţiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 17^1În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţi sanitare publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.-------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 993 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013.  +  Articolul 17^2 (1) În structura Ministerului Sănătăţii funcţionează, în condiţiile legii, UMP finanţată din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat, rambursabile. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile. (3) Ministrul sănătăţii numeşte personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii. (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/ contractului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Sănătăţii organizează concursuri şi examene în vederea admiterii la rezidenţiat şi alte forme de pregătire profesională, ca activitate finanţată integral din venituri proprii. (2) Cheltuielile curente şi de capital determinate de organizarea activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene şi concursuri.  +  Articolul 19 (1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 11 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul sănătăţii,

  Cseke Attila

  Ministrul muncii, familiei

  şi protecţiei sociale,

  Mihai Constantin Şeitan

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 144.  +  Anexa 1-------Număr maxim de posturi = 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Sănătăţii*Font 9*    ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐    │ COLEGIUL ├─────────┤ MINISTRU ├──────────────┤ COLEGIUL │    │ MINISTERULUI │ └─────┬────┘ │ CONSULTATIV │    │ SĂNĂTĂŢII │ │ │ AL MINISTRULUI │    └─────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │                                      │ └────────────────┘                                      │ ┌──────────────────┐                      ┌─────────────┐ ├──┤ Cabinet ministru │                      │ U.P.P. ***) ├─┤ └──────────────────┘                      └─────────────┘ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │Corpul de control**) ├──────────────┼──┤ Compartimentul │ └─────────────────────┘ │ │ de integritate │                                      │ └────────────────┘                    ┌───────────────┐ │ ┌───────────┐                    │Serviciul audit│ ├─────┤ U.M.P. *) │                    │ public ├─┤ └───────────┘┌──────────────────┐└───────────────┘ ││ Direcţia relaţii │ ││cu presa, afaceri ├──────────────────┤│ europene şi │ ││ relaţii │ ││ internaţionale │ │└──────────────────┘ │       ┌───────────────────┬──────────┼──────────┬────────────────┬─────────────────┐       │ │ │ │ │ │┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐│Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │Subsecretar││ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ de stat ││secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │└────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────────┘                                      │                                 ┌────┴────┐ ┌─────────────────┐                                 │Secretar │ ┌─┤Secretar general │ ┌────────────────────┐                                 │ general ├──┤ │ adjunct │ │ Serviciul avizare │                                 └─────┬───┘ │ └─────────────────┘ │interministerială şi│                                       │ ├──────────────────────┤ pregătire şedinţe │                                       │ │ ┌─────────────────┐ │ de Guvern │                                       │ └─┤Secretar general │ └────────────────────┘                                       │ │ adjunct │                                       │ └─────────────────┘ ┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬┴────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│M1 │ │M2 │ │M3 │ │M4 │ │M5 │ │M6 │ │M7 │ │M8 │ │M9 │ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│ │M14│└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │M1 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │ │M2 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios │ │M3 - Direcţia generală buget şi contabilitate │ │M4 - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare│ │M5 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │ │M6 - Agenţia naţională pentru programe de sănătate*) │ │M7 - Inspecţia sanitară de stat**) │ │M8 - Unitatea de implementare şi coordonare programe**) │ │M9 - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare │ │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │ │M11 - Serviciul medicină de urgenţă │ │M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │ │M13 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │ │M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │ │ │ │*) Funcţionează la nivel de direcţie. │ │**) Funcţionează la nivel de serviciu. │ │***) Funcţionează la nivel de compartiment. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate însubordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*); Notă

  ──────────

  *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

  ──────────
  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă;4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau";5. Agenţia Naţională de Transplant;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale;7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov.Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.496, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătateArad1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" DeznaBihor2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă ŞteiBraşov4. Sanatoriul de Nevroze PredealBucureşti5. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"6. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"7. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare8. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă"9. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"10. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"11. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie12. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"13. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"15. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"16. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"17. Institutul Clinic Fundeni18. Spitalul Clinic de Urgenţă19. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"20. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"21. Spitalul Universitar de Urgenţă22. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi23. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"24. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"25. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"26. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice27. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"Buzău28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă SăpocaCluj29. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"30. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă"31. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca33. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-NapocaConstanţa34. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare TechirghiolCovasna37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" CovasnaDolj38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova39. Spitalul de Psihiatrie Poiana MareHunedoara40. Spitalul de Psihiatrie ZamIaşi41. Institutul Regional de Oncologie Iaşi42. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"44. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri45. Institutul de Psihiatrie "Socola" IaşiMaramureş46. Spitalul de Recuperare BorşaMureş47. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş48. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu MureşPrahova49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii BuşteniTimiş50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia54. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel55. Institutul Regional de Oncologie TimişoaraVrancea56. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni58. Spitalul "N.N. Săveanu" VidraNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-58 este de 45.850.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;8. Academia de Ştiinţe Medicale.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar BucureştiNumărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3PARCUL DE AUTOTURISMEal Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐│Nr. │ Activitatea specifică │ Număr de │ Consum maxim de ││crt.│ │autoturisme│carburant pe lună││ │ │ │ (litri) │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 1. │ Programul naţional de sănătate │ 1 │ 150 │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 2. │ Inspecţia sanitară de stat │ 1 │ 150 │├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤│ 3. │ Activitatea de coordonare a politicilor │ 1 │ 150 ││ │ şi strategiilor din domeniul sănătăţii │ │ ││ │ populaţiei la nivel naţional │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 524 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.------