ORDIN nr. 889 din 2 martie 2016privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 18 martie 2016  Având în vedere prevederile art. 101 alin. (4) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioareîn temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) "Referat privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;b) 162 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin;c) "Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu", prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea și colectarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt aplicabile contribuabililor/plătitorilor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu.  +  Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 3, contribuabilii/plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu:a) nu sunt supuși procedurilor curente de notificare și de impunere din oficiu pentru nedepunerea declarațiilor fiscale;b) nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Contribuabilii/Plătitorii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul de declarare derogatoriu își mențin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situația în care condițiile prevăzute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.(2) Cererile privind acordarea regimului de declarare derogatoriu, nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală,
  Daniel Diaconescu,
  vicepreședinte
  București, 2 martie 2016.Nr. 889.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde aprobare a regimului de declarare derogatoriu  +  Anexa nr. 2 ┌───────────┐ │ │ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ........./ │ Sigla │ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili │D.G.R.F.P./│ Unitatea fiscală .......................................... │D.G.A.M.C. │ Nr. ......................./...................... │ │ └───────────┘
  REFERAT
  privind soluționarea cererii de acordare a
  regimului de declarare derogatoriu
  A. Date de identificare a contribuabilului/plătitoruluiDenumirea/Numele și prenumele .......................................................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................................................................................Domiciliul fiscal ...................................................................................................................................B. Analiza situației contribuabilului1. Au fost depuse următoarele documente:[] Cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată cu nr. .............../.............., cuprinzând mențiunea privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016;[] dovada înscrierii inactivității temporare la oficiul registrului comerțului/organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare.2. În urma verificării efectuate, în conformitate cu pct. 10 de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, s-au constatat următoarele elemente privind situația fiscală a contribuabilului/plătitorului, la data de .................................[] figurează, în evidența fiscală, cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;[] nu are în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;[] nu face obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare;[] nu este înscris în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi, cu excepția situației prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.C. Alte constatări:................................................................................................................................................................................................................................................D. Concluzii:[] Se propune aprobarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu pentru perioada ..................................................... .[] Se propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, având în vedere următoarele:.......................................................................................................................................... .
  Aprobat ------- Conducătorul unității fiscale, ..................... (numele și prenumele) Data ................ Avizat ------ Șef compartiment specialitate, ..................... (numele și prenumele) Data ................ Întocmit -------- Funcția  ..................... (numele și prenumele) Data ................
   +  Anexa nr. 3 ┌───────────┐ 162 │ │ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......../ │ Sigla │ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili │D.G.R.F.P./│ Unitatea fiscală ........................................ │D.G.A.M.C. │ Nr. ......................./...................... │ │ └───────────┘
  DECIZIE
  privind aprobarea/respingerea cererii de
  acordare a regimului de declarare derogatoriu
  Către:Denumirea/Numele și prenumele .........................................................................Domiciliul fiscal:Localitatea ...................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., etaj..., județul/sectorul ........................Codul de identificare fiscală ................................................În temeiul prevederilor art. 101 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a Cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată cu nr. ................... din data de ..........................., vă comunicăm următoarele:[] se aprobă regimul de declarare derogatoriu pentru perioada: ...../...../........./ - /...../...../........./[] nu se aprobă regimul de declarare derogatoriu, din următoarele motive: ................................................................................................................................................................................................................................................................Regimul de declarare derogatoriu aprobat prin prezenta decizie se aplică pe perioada menționată, cu respectarea condițiilor prevăzute de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din același act normativ.AprobatConducătorul unității fiscale,..............................(numele și prenumele)Data ........................Cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d.Număr de operator de date cu caracter personal - ............
   +  Anexa nr. 4 ┌───────────┐ │ │ Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ......../ │ Sigla*) │ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili │D.G.R.F.P./│ Unitatea fiscală ........................................ │D.G.A.M.C. │ Nr. ......................./...................... │ │ └───────────┘ Către**) ............................. Codul de identificare fiscală ........ Str. ....................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...................., localitatea ..................., codul poștal .................*) Se vor introduce sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.**) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a contribuabilului.
  NOTIFICARE
  privind încetarea regimului de declarare derogatoriu
  Stimată/e doamnă/domn,Pentru a beneficia de alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, pe perioada supusă regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii au obligația îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiții prevăzute la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016:a) să nu desfășoare niciun fel de activitate;b) să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;c) să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;d) să figureze în evidența fiscală cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;e) să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;f) să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală în curs de derulare;g) să nu fie înscriși în lista contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi;h) inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau la organizațiile profesionale care au eliberat documentele de funcționare, în cazul persoanelor fizice a căror activitate este organizată și reglementată prin legi speciale.Întrucât s-a constatat că nu mai îndepliniți condiția/condițiile prevăzută/prevăzute la lit. .... de mai sus, regimul de declarare derogatoriu încetează începând cu LL/AAAA.Pentru informații suplimentare, persoana care poate fi contactată este dna/dl .............................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele ..........-......... .AprobatConducătorul unității fiscale,..............................(numele și prenumele)Data ........................Număr de operator de date cu caracter personal ..........
   +  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICI
  de tipărire, de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: "Referat privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu"1.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului/ plătitorului.1.2. Se utilizează la soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.1.3. Format: A4/t1.1.4. Se întocmește într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.1.5. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.2. Denumire: 162 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d2.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.2.2. Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.2.3. Format: A4/t1.2.4. Se difuzează gratuit.2.5. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.2.6. Circulă: - un exemplar la contribuabil/plătitor;– un exemplar la organul fiscal competent.2.7. Se arhivează copia la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu "Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu".3. Denumire: "Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu"3.1. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.3.2. Se utilizează la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind încetarea regimului de declarare derogatoriu.3.3. Format: A4/t1.3.4. Se difuzează gratuit.3.5. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.3.6. Circulă: - un exemplar la contribuabil/plătitor;– un exemplar la organul fiscal competent.3.7. Se arhivează copia la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu" și cu "Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu".
  -----