ORDIN nr. 315 din 15 martie 2016privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 17 martie 2016    Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 109.291 din 7 martie 2016,în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 67 se abrogă.2. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploataţiei cu cod ANSVSA/exploataţiilor cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar."3. La articolul 78 alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Începând cu anul de cerere 2016, documentul specific pentru schemele prevăzute la art. 72 şi 73 este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau a berbecilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau a ţapilor de reproducţie, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ, după caz, care se poate depune până la data de 1 septembrie 2016, la centrul APIA unde a fost înregistrată cererea unică de plată."  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 şi 148 bis din 26 februarie 2016, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Cerere unică de plată 2016", capitolul IV "SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE", poziţia 57A "Sector zootehnic", câmpul "Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, cu excepţia SCZ pentru viermi de mătase, care atestă:" nu se completează.2. La anexa nr. 1 "Cerere unică de plată 2016", capitolul IV "SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN/AJUTOR SOLICITATE", poziţia 57B "Scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor", câmpul "Documente pentru ANTZ şi SCZ" nu se completează.3. La anexa nr. 2 "Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2016, informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin", partea V "Angajamente şi Declaraţii", secţiunea "Documente anexate cererii", paragraful "Sector zootehnic (document general pentru ANTZ şi SCZ)" se abrogă.4. La anexa nr. 2 "Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2016, informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin", partea V "Angajamente şi Declaraţii", secţiunea "Documente anexate cererii", primul paragraf de după enumerarea de la punctul 7.24. "Sprijin cuplat pentru viermi de mătase", subsecţiunea "Documente specifice" se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim IrimescuBucureşti, 15 martie 2016.Nr. 315.-----