HOTĂRÂRE nr. 154 din 10 martie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi."2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale."3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP."4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I şi III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (6) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."5. După articolul 17^1 se introduce un nou articol, articolul 17^2, cu următorul cuprins:"Art. 17^2. - (1) În structura Ministerului Sănătăţii funcţionează, în condiţiile legii, UMP finanţată din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat, rambursabile. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile. (3) Ministrul sănătăţii numeşte personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii. (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/ contractului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii."6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul sănătăţii,

  Francisk Iulian Chiriac,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Gabriel Lungu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 10 martie 2016.Nr. 154.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)Număr maxim de posturi = 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Sănătăţii*Font 9*    ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐    │ COLEGIUL ├─────────┤ MINISTRU ├──────────────┤ COLEGIUL │    │ MINISTERULUI │ └─────┬────┘ │ CONSULTATIV │    │ SĂNĂTĂŢII │ │ │ AL MINISTRULUI │    └─────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │                                      │ └────────────────┘                                      │ ┌──────────────────┐                      ┌─────────────┐ ├──┤ Cabinet ministru │                      │ U.P.P. ***) ├─┤ └──────────────────┘                      └─────────────┘ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │Corpul de control**) ├──────────────┼──┤ Compartimentul │ └─────────────────────┘ │ │ de integritate │                                      │ └────────────────┘                    ┌───────────────┐ │ ┌───────────┐                    │Serviciul audit│ ├─────┤ U.M.P. *) │                    │ public ├─┤ └───────────┘┌──────────────────┐└───────────────┘ ││ Direcţia relaţii │ ││cu presa, afaceri ├──────────────────┤│ europene şi │ ││ relaţii │ ││ internaţionale │ │└──────────────────┘ │       ┌───────────────────┬──────────┼──────────┬────────────────┬─────────────────┐       │ │ │ │ │ │┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐│Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │Subsecretar││ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ de stat ││secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │└────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────────┘                                      │                                 ┌────┴────┐ ┌─────────────────┐                                 │Secretar │ ┌─┤Secretar general │ ┌────────────────────┐                                 │ general ├──┤ │ adjunct │ │ Serviciul avizare │                                 └─────┬───┘ │ └─────────────────┘ │interministerială şi│                                       │ ├──────────────────────┤ pregătire şedinţe │                                       │ │ ┌─────────────────┐ │ de Guvern │                                       │ └─┤Secretar general │ └────────────────────┘                                       │ │ adjunct │                                       │ └─────────────────┘ ┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬┴────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│M1 │ │M2 │ │M3 │ │M4 │ │M5 │ │M6 │ │M7 │ │M8 │ │M9 │ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│ │M14│└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │M1 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │ │M2 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios │ │M3 - Direcţia generală buget şi contabilitate │ │M4 - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare│ │M5 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │ │M6 - Agenţia naţională pentru programe de sănătate*) │ │M7 - Inspecţia sanitară de stat**) │ │M8 - Unitatea de implementare şi coordonare programe**) │ │M9 - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare │ │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │ │M11 - Serviciul medicină de urgenţă │ │M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │ │M13 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │ │M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │ │ │ │*) Funcţionează la nivel de direcţie. │ │**) Funcţionează la nivel de serviciu. │ │***) Funcţionează la nivel de compartiment. │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate însubordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*); Notă

  ──────────

  *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

  ──────────
  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă;4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau";5. Agenţia Naţională de Transplant;6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale;7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov.Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.496, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătateArad1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" DeznaBihor2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă ŞteiBraşov4. Sanatoriul de Nevroze PredealBucureşti5. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"6. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"7. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare8. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă"9. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"10. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"11. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie12. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"13. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"15. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"16. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"17. Institutul Clinic Fundeni18. Spitalul Clinic de Urgenţă19. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"20. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"21. Spitalul Universitar de Urgenţă22. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi23. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"24. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"25. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"26. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice27. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"Buzău28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă SăpocaCluj29. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"30. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă"31. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca33. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-NapocaConstanţa34. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare TechirghiolCovasna37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" CovasnaDolj38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova39. Spitalul de Psihiatrie Poiana MareHunedoara40. Spitalul de Psihiatrie ZamIaşi41. Institutul Regional de Oncologie Iaşi42. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"44. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri45. Institutul de Psihiatrie "Socola" IaşiMaramureş46. Spitalul de Recuperare BorşaMureş47. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş48. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu MureşPrahova49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii BuşteniTimiş50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia54. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel55. Institutul Regional de Oncologie TimişoaraVrancea56. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni58. Spitalul "N.N. Săveanu" VidraNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-58 este de 45.850.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;8. Academia de Ştiinţe Medicale.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar BucureştiNumărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.
  ------