ORDIN Nr. 316 din 27 mai 1991privind aprobarea NORMELE DE LUCRU şi NORMELE PRIVIND SARCINILE APARATULUI DE CONTROL FINANCIAR din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat şi direcţiilor din teritoriu
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  Colecţia "CONTROLUL FINANCIAR" - editia 1992  Ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiarÎn baza art. 6 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii FinanciareÎn temeiul Hotărîrii Guvernului României nr. 328/1991 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă NORMELE DE LUCRU şi NORMELE PRIVIND SARCINILE APARATULUI DE CONTROL FINANCIAR din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat şi direcţiilor din teritoriu prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat precum şi direcţiile controlului financiar de stat din judeţe şi municipiul Bucureşti răspund de instruirea aparatului şi aplicarea prezentului ordin.  +  Anexa 1Departamentul Controlului Financiarde Stat şi aI ContabilităţiiDirecţia Generală a ControluluiFinanciar de StatNr. 61.349/27.05.1991NORME DE LUCRUpentru aparatul de control financiar de stat al Ministerului Economiei şi FinanţelorAprobate prin Ordinul ministerului economiei şi finanţelor nr. 316/27.05 1991I. Programarea şi organizarea activităţii de control1. Activitatea aparatului de control financiar de stat al Ministerului Economiei şi Finanţelor se desfăşoară pe bază de programe trimestriale aprobate de Consiliul de Administraţie al Ministerului Economiei şi Finanţelor, urmărind aplicarea actelor normative în domeniile financiar-contabil, bugetar, fiscal şi de preţuri, potrivit modelului din anexa 1.2. Proiectul programului de activitate pentru întregul aparat de control financiar de stat al Ministerului Economiei şi Finanţelor se întocmeşte de Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat pînă la data de 10 ale ultimei luni din trimestru, pentru trimestrul următor, pe baza sarcinilor primite de la conducerea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a propunerilor direcţiilor generale şi direcţiilor din minister, compartimentelor din Direcţia generală a controlului financiar de stat şi direcţiilor generale ale controlului financiar de stat din teritoriu.Acţiunile de control pe linie de preţuri şi tarife ce urmează a se realiza prin compartimentele de preţuri din cadrul direcţiilor generale de control din teritoriu se înscriu în programul de activitate pe baza propunerilor primite de la Inspecţia generală pentru controlul preţurilor şi tarifelor din cadrul Departamentului pentru preţuri şi protecţia concurentei.3. Direcţiile generale ale controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza sarcinilor ce le revin din programul aprobat vor întocmi propriul program de activitate potrivit modelului anexa 2.Orice acţiune de control înscrisă în capitolul "alte acţiuni" trebuie să fie dispusă sau aprobată în prealabil de către Direcţia generală a controlului financiar de stat.4. Nominalizarea agenţilor economici la care se va efectua controlul şi stabilirea duratei acestuia se vor face cu respectarea stricta a prevederilor art. 10 şi 11 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare. În acest scop pentru evitarea controalelor repetate, depăşirii duratei verificării şi asigurarea cuprinderii în control a tuturor unităţilor în cadrul perioadelor de prescripţie fiecare direcţie va tine o evidenta stricta a acţiunilor de control pe fiecare agent economic, cu ajutorul fişelor sau a unui registru, potrivit modelului din anexa 3.În anexa 4 se stabilesc duratele maxime diferenţiate ale acţiunilor de control ce se vor avea în vedere la întocmirea programului de activitate. În situaţiile în care în efectuarea controlului nu se pot respecta duratele stabilite prin program, directorul direcţiei generale a controlului financiar de stat va analiza condiţiile concrete şi va putea dispune prelungirea duratei acţiunii fără a influenţa realizarea celorlalte acţiuni prevăzute în programul de activitate şi fără depăşirea duratei maxime prevăzute de lege.5. Precizări asupra modului de organizare şi desfăşurare a acţiunilor din programele de activitate aprobate, precum şi nominalizarea unor acţiuni necuprinse în programe se efectuează prin directivele de lucru lunare, aprobate de conducerea Direcţiei generale a controlului financiar de stat.Directivele de lucru se transmit la direcţiile generale ale controlului financiar de stat din teritoriu pînă la data de 25 ale lunii premergătoare celei la care se referă.6. Activităţile de informare şi documentare sistematica a întregului aparat, din centrala şi teritoriu, asupra reglementărilor financiar - contabile şi fiscale, a problemelor care apar în realizarea bugetului, precum şi de pregătire a acţiunilor de control pe baza indreptarilor, tematicilor şi a obiectivelor de control se desfăşoară la sediu, la începutul fiecărei luni, potrivit unui program a cărui durata se prevede prin directivele de lucru lunare.7. În vederea folosirii eficiente a timpului afectat controlului, agentul economic ce urmează să fie controlat va fi avizat despre data începerii controlului pentru a lua măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin potrivit legii. Avizarea se face prin scrisoare, care trebuie expediată cu minimum 5 zile înaintea începerii controlului "Avizul de control" are conţinutul prevăzut în anexa 5.În cazul acţiunilor de control inopinat, avizul de control se preda conducerii agentului economic la prima prezentare.II. Întocmirea actelor de control8. Organele de control financiar ale Ministerului Economiei şi Finanţelor întocmesc de regula următoarele documente:- proces-verbal;- proces-verbal de constatare a contravenţiilor;- nota de constatare;- nota unilaterala;- nota de prezentare.9. Procesul verbal se întocmeşte potrivit modelului din anexa 6. Constatările ce se înscriu în procesul verbal trebuie să fie proprii ale organelor de control, bazate pe date şi documente expuse clar şi precis eliminindu-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente, care incarca nejustificat conţinutul procesului verbal.Neregulile constatate se vor consemna în procesul verbal în mod obligatoriu cu precizarea concretă a actelor normative incalcate (articol, alineat) şi cu determinarea exactă a influentelor financiare, bugetare, fiscale şi gestionare nefavorabile.Pentru fiecare abatere înscrisă în procesul-verbal se vor nominaliza persoanele şi funcţiile acestora care nu au respectat prevederile legale.În procesul verbal se vor înscrie la fiecare abatere constatată măsurile luate operativ în timpul controlului, cu menţiunea documentelor pe baza cărora s-au materializat sau măsurile ce urmează a fi luate în continuare, cu indicarea termenului de comunicare la direcţia generală a controlului financiar de stat.10. Procesul-verbal se semnează de organele de control şi de conducerea agenţilor economici controlati. Procesul-verbal în care sînt consemnate fapte ce atrag răspunderea penală se semnează obligatoriu şi de persoanele făcute răspunzătoare.11. În cazul în care conducerea sau salariaţii agenţilor economici controlati, au unele obiecţiuni asupra constatărilor organelor de control, ele vor fi clarificate şi soluţionate înainte de semnarea procesului-verbal. Dacă în continuare se menţin obiectiunile, acestea vor fi prezentate în scris, odată sau în termen de maximum trei zile de la semnarea procesului-verbal. Obiectiunile respective vor fi analizate de organele de control care îşi vor formula punctul lor de vedere, legal şi fundamentat pe baza datelor înscrise în procesul verbal iar materialul va fi anexat la procesul-verbal şi va fi analizat în mod temeinic de şeful serviciului.În cazul cînd din diferite motive nu se pot finaliza constatările şi nu se poate încheia actul de control, se refuza sau se tergiverseaza semnarea actelor de control nu se depun obiectiunile în termenul stabilit, precum şi atunci cînd obiectiunile făcute sînt de natura sa modifice total sau parţial unele constatări, şeful serviciului notifica agentului economic constatările pe care le retine în urma analizei efectuate, stabilind şi un termen de maximum 15 zile pînă la care agentul economic e obligat sa răspundă punct cu punct.Notificarea cuprinde în ordine sistematica pe puncte, toate constatările, numerotate, pentru fiecare punct trebuind să rezulte fără echivoc următoarele elemente (anexa 7):- constatarea;- actul normativ încălcat (articol alineat);- consecinţa financiară sau fiscală;- măsura ce urmează să se ia;- consecinţa neluării măsurii pentru agentul economic controlat.Pe baza raspunsurilor primite, şeful serviciului face propuneri conducerii direcţiei cu privire la modul de valorificare a constatărilor şi măsurile ce trebuie dispuse agentului economic respectiv; în acelaşi mod va proceda şeful serviciului şi în cazul în care agentul economic nu răspunde la termenul stabilit.12. La procesul-verbal se vor anexa situaţii, tabele, documente, acte note explicative, strict necesare sustinerii constatărilor.Tabelele sau situaţiile se întocmesc în cazurile în care deficienta se repeta, constatarea se bazează pe un număr mai mare de acte sau operaţiuni ori alte cazuri pentru a se putea sintetiza expunerea constatărilor în procesul-verbal. Se va evita întocmirea de situaţii şi tabele inutile voluminoase. Tabelele şi situaţiile anexate la procesul-verbal vor fi semnate de organele de control şi, după caz de conducerea şi salariaţii agenţilor economici.Documentele sau actele în care sînt consemnate operaţiuni financiar - contabile necesare confirmării sau fundamentarii constatărilor se anexează după necesitaţi în copie certificată de organul de control şi şeful compartimentului de la care emana actul. Acestea se anexează în original cînd sînt considerate fictive sau dubioase precum şi cînd exista indicii ca s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesaţi. În acest caz se lasă agenţilor economici controlati copii confirmate de conducerea acestora şi de organele de control.13. Notele explicative se întocmesc potrivit modelului anexa 8 şi se iau în toate cazurile de la persoanele făcute răspunzătoare de abaterile constatate şi consemnate în procesul-verbal şi care pot atrage raspunderi în sarcina acestora precum şi de la alte persoane pentru clarificarea cauzelor şi împrejurărilor care au condus la nerespectarea prevederilor actelor normative. Notele explicative se pot lua în orice etapa a controlului însă numai după ce s-a epuizat controlul asupra obiectivului la care s-a constatat abaterea ce necesita explicaţii, astfel încît organele de control să fie în măsura sa pună întrebări precise şi sa combata eventualele raspunsuri necorespunzătoare. Organele de control vor analiza răspunsurile primite şi în funcţie de concluzii vor înscrie constatarea în procesul-verbal.Dacă cei în cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa răspundă la unele întrebări, organele de control vor formula întrebările printr-o adresa scrisă (înregistrată la agentul economic controlat), stabilind termenul în cadrul căruia trebuie primit răspunsul. În cazul în care nu se primeşte răspuns, va consemna refuzul în procesul-verbal (anexind copia adresei) şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.14. În cazul controlului prin inventariere a unor gestiuni, la procesele-verbale se vor anexa declaraţiile date de gestionari, înainte de începerea inventarierii, potrivit modelului anexa 9; liste de inventariere, situaţia plusurilor şi a lipsurilor constatate după caz, şi explicaţiile gestionarilor asupra cauzelor care le-au determinat.15. În cazul în care din control a rezultat săvîrşirea unor fapte prevăzute de legea penală, constatările se consemnează în proces-verbal separat.Procesele verbale se semnează de organele de control, conducerea agenţilor economici, persoanele răspunzătoare, precum şi de eventualii martori în asistenţa cărora s-a făcut constatarea.Procesele verbale în care sînt consemnate fapte prevăzute în Legea penală, avînd ataşate anexele respective şi alte probe se înaintează procurorului în termenele şi condiţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.16. Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se încheie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, potrivit cărora organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sînt organe constatatoare.Pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se va întocmi proces - verbal potrivit modelului anexa 10. La constatarea, stabilirea, sancţionarea şi încasarea contravenţiilor se vor aplica prevederile legilor speciale şi generale cu privire la contravenţii.În cazul în care agentul constatator aplica sancţiunea, el dispune şi confiscarea; atît în acest caz cît şi atunci cînd sancţiunea se aplică de un alt organ, agentul constatator va descrie în procesul verbal lucrurile supuse confiscării şi va lua în privinta lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute în dispoziţiile legale. Despre măsurile luate se fac menţiunile corespunzătoare în procesul verbal.Dacă lucrurile confiscate aparţin altei persoane decît contravenientului în procesul-verbal se vor arata numele prenumele şi domiciliul persoanei ori denumirea şi sediul persoanei juridice, în măsura în care aceste date sînt cunoscute.Cînd prin săvîrşirea contravenţiei s-a pricinuit şi o paguba şi exista tarif de evaluare a acesteia, agentul constatator, dacă are dreptul să aplice sancţiunea, stabileşte şi despăgubirea, făcînd menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.Dacă pentru contravenţia constatată se încasează amenda, nu se mai încheie proces-verbal de constatare a contravenţiilor, despre toate acestea se va face menţiune în actul de control de baza.17. Notele de constatare se întocmesc atunci cînd în cursul controlului se fac constatări a căror reconstituire ulterioară nu este întotdeauna posibila sau care nu pot fi dovedite, sau în alte situaţii apreciate de organele de control.În notele de constatare se consemnează situaţiile de fapt precum şi măsurile luate operativ pentru remedierea deficienţelor constatate. În situaţii mai deosebite este indicat: folosirea martorilor asistenţi la stabilirea realităţii faptelor constatate.Notele de constatare se semnează de organul de control, de conducătorul agentului economic, subunitatii, compartimentului şi de persoanele la care se referă constatarea, precum şi de martorii asistenţi, după caz.18. Notele unilaterale se întocmesc în cazurile în care în urma controlului nu s-au constatat abateri ori acestea prin volumul şi importanţa lor nu justifica întocmirea de procese verbale. În acestea organele de control vor arata concret ce anume documente au controlat, constatările făcute.19. La actele de control încheiate se anexează notele de prezentare care vor cuprinde, în principal, următoarele:- organele sau persoanele, după caz, în afară agentului economic controlat, care au dat dispoziţii ce au determinat abaterile constatate;- problemele care necesita control în continuare, facindu-se propunerile corespunzătoare;- măsurile ce mai trebuie luate în continuare de agentul economic controlat şi de organul care a dispus controlul;- propunerile de aplicare a unor sancţiuni disciplinare, de imputare sau stabilire a răspunderii penale, după caz.În cazul în care organul de control nu are nimic de arătat sau propus faţă de cele cuprinse în actul de control nu se mai întocmeşte nota de prezentare.20. Procesul verbal şi după caz notele de constatare, împreună cu anexele respective se înregistrează la agenţii economici controlati, imediat după semnarea lui de către cei îndreptăţiţi, dîndu-se acelaşi număr şi data pentru toate exemplarele.Exemplarele procesului verbal şi după caz a notelor de constatare care se depun sau se înaintează Direcţiei generale a controlului financiar de stat sau direcţiilor generale din teritoriu se înregistrează şi la acestea, imediat după primirea lor.III. Valorificarea constatărilor controlului21. Măsurile care se dispun în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare se iau pe baza actelor de control legal întocmite de organele Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi ale direcţiilor generale judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se adresează în toate cazurile conducătorului agentului economic controlat.22. Documentul cuprinzînd dispoziţiile date unităţii controlate ce se emite pentru luarea măsurilor legale se întocmeşte potrivit modelului din anexa 11 şi se transmite după încheierea actului de control dar nu mai tirziu de 30 de zile de la data terminării controlului la sediul agentului economic controlat. Totodată se va fixa şi termenul pînă la care agentul economic este obligat sa comunice măsurile luate.23. În termen de 15 zile de la sfîrşitul fiecărei acţiuni de control din care au rezultat sume datorate bugetului statului, se întocmeşte documentul "Aviz de urmărire-încasare" (anexa 12) care se trimite sub semnatura şefului de serviciu şi a directorului direcţiei la Direcţia generală a finanţelor publice.Copiile avizelor de urmărire-încasare se păstrează la contabilitatea direcţiei de control, unde după confruntarea cu datele din "Fişa acţiunii", serveşte la completarea datelor în "Registrul de încasări şi vărsăminte la buget" (anexa 13)IV. Evidenta, urmărirea şi raportarea rezultatelor activităţii de control24. Compartimentele de lucru din Direcţia generală a controlului financiar de stat şi conducerile direcţiilor generale din teritoriu vor asigura ori de cîte ori este necesar urmărirea la agenţii economici controlati a aplicării măsurilor stabilite în timpul controlului sau a celor transmise prin documentele de valorificare, precum şi raportarea rezultatelor controlului pe baza următoarelor evidente: a) Fişa cu rezultatele controlului - model anexa 14 - se întocmeşte în mod obligatoriu de fiecare echipa (organ) de control şi se anexează la actul de control.În fişa se vor înscrie numai acele realizari obţinute ca efect al muncii organelor de control.Datele din fişa vor fi analizate de conducerile direcţiilor care vor face şi aprecieri asupra activităţii şi muncii desfăşurate de organele de control. b) Evidenta urmăririi aplicării măsurilor dispuse prin documentele de valorificare a controlului - model anexa 15. c) Evidenta proceselor verbale de imputatii şi pentru fapte penale model anexa 16. d) Evidenta cererilor reclamatiilor sesizarilor şi propunerilor - model anexa 17 - în care se vor înscrie atît cererile, reclamaţiile, sesizările primite direct, cît şi cele primite de la Ministerul Economiei şi Finanţelor sau alte organe, pentru control.Reclamaţiile, sesizările, cererile şi propunerile primite care presupun controale la sediul agenţilor economici se analizează de conducerea direcţiei de control şi cu respectarea prevederilor art. 10 şi 11 din Legea privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, vor fi programate pentru control în luna sau trimestrul următor, după caz în partida agentului economic (fişa sau registru) facindu-se menţiunea cu privire la natura acţiunii desfăşurate.25. Raportarea controalelor efectuate şi rezultatele acestora se face după cum urmează: a) La termenele fixate pentru trimiterea actelor de control la Direcţia generală a controlului financiar de stat sau în 5 zile de la terminarea controlului (în situaţiile în care: nu s-a precizat termenul de trimitere a actelor de control; nu s-a solicitat trimiterea actelor de control; pentru acţiuni incluse în program de conducerea direcţiei de control financiar de stat) se trimite la Direcţia generală a controlului financiar de stat "fişa acţiunii" (anexa 18). b) în termen de 15 zile de la încheierea trimestrului, se trimite la Direcţia generală a controlului financiar de stat situaţia privind realizarea programului de control pe trimestrul expirat, completindu-se formularul prezentat în anexa 19.Toate acţiunile întreprinse care nu se regăsesc în programul aprobat de conducerea ministerului transmis direcţiilor din teritoriu la începutul trimestrului, se înscriu în formular la capitolul "alte acţiuni" facindu-se menţiune în legătură cu natura acţiunii şi cine a aprobat-o (acţiuni dispuse de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin telex sau scrisoare, acţiuni dispuse de conducerea direcţiei de control, sesizări, reclamaţii).26. Pînă la 30 aprilie, 31 iulie şi 31 octombrie, Direcţia generală a controlului financiar de stat va întocmi o informare pentru activitatea desfăşurată în trimestrul expirat, pe care o va prezenta conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor.Direcţia generală a controlului financiar de stat va întocmi pînă la 1 februarie raportul pentru anul precedent asupra activităţii aparatului de control din centrala şi teritoriu, care se va supune spre dezbatere Consiliului de Administraţie al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Anexa 1MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDepartamentul controlului financiarde stat şi al contabilităţiiDirecţia Generală a ControluluiFinanţelor de StatPROGRAM DE ACTIVITATE--------------------------------------------------------------------------------Nr.      Denumirea acţiunii de control                      Perioada                Sfera decrt.                                                               controlului               activitate--------------------------------------------------------------------------------Cap. I Acţiuni de control privind realizarea veniturilor statului1......................................................2......................................................--------------------------------------------------------------------------------Cap. II Acţiuni de control privind alocaţiile şi subvenţiile de la buget          - control regii autonome1......................................................2......................................................--------------------------------------------------------------------------------Cap. III Acţiuni de control privind execuţia bugetului de stat1......................................................2......................................................--------------------------------------------------------------------------------Cap. IV Acţiuni de control în domeniul preţurilor şi tarifelor1......................................................2......................................................--------------------------------------------------------------------------------Cap. V Alte acţiuni de control1......................................................2......................................................--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2Directia Generala a Controlului Financiar de StatJudetul ...........................PROGRAM DE ACTIVITATEpe trim II. 1991
    Nr. crt.Pozitia din programul aprobat de conducerea M.E.E.Denumirea actiuniiUnitatile ce vor fi controlatePerioada programata
    I . Actiuni de control privind realizarea veniturilor statului
    1.I/1Controlul respectarii reglementarilor legale privind- Comet S.A.aprilie
        - Laromet S.A.mai
        - Select S.A.iunie
    II. Actiuni de control privind alocatiile si subventiile de la buget-control regii autonome
    2.II/6Controlul legalitatii subventiilor incasate- S.Aaprilie
        ....  
             
    III. Actiuni de control privind executia bugetului de stat
    3.III/2Controlul executiei bugetului- Institutul Xmai
        - Teatrul Nationaliunie
          - Universitateiunie
    IV. Actiunile de control in domeniul preturilor si tarifelor
    V . Alte actiuni
    4.V/3      
  NOTĂ:Acţiunile care nu se regăsesc în programul aprobat de conducerea M.E.F. se înscriu la capitolul V "Alte acţiuni" indicându-se şi cine le-a dispus.
   +  Anexa 3(fişa sau fila registruSocietatea comercială/Regie autonomă
                     
    Nr.Obiectul controlului numarul si data actului de controlPerioada controlataDurata controluluiImpozite si taxe suplimentare stabilite la control, inclusiv majorarile
    Impozit pe profitImpozit pe circ. marfiiImpozit pe salariiAlte impozite si taxeAlte varsaminte la buget
    012345678
   +  Anexa 4DURATA MAXIMAdiferenţiată a acţiunilor de control ce vor fi avute în vedere la DCFS la întocmirea programelor proprii de activitate şi la efectuarea controlului
           
    Cifra de afaceri anuala - leiDuratele maxime (in luni) ale controlului in functie de perioadele supuse controlului
    1 an2 ani3 ani si peste
    - pina la 10 mil.0,250,30,5
    - intre 10 - 100 mil.0,30,50,7
    - intre 100 - 500 mil.0,50,71,0
    - intre 500 - 1.000 mil.0,71,02,0
    - peste 1.000 mil.1,02,03,0
   +  Anexa 5Direcţia Generală a ControluluiFinanciar de StatAVIZ DE CONTROL Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale (Regie Autonoma) Str. ........... Nr. .............. Va facem cunoscut ca, in baza legii nr. 30/1991, societatea comerciala (regie autonoma) ................ va face obiectul unui control financiar sifiscal, incepind cu data de ............................................. Va rugam sa luati masurile necesare pentru punerea la dispozitie abilanturilor contabile, registrelor, actelor si pieselor justificative si acelorlalte documente precum si pentru asigurarea tuturor conditiilor necesaredesfasurarii controlului potrivit art. 8 din Legea mentionata. Va reamintim totodata ca in baza art. 12 din Legea nr. 30/1991 aveti dreptulsa fiti asistat de catre un consilier, la alegere.DIRECTOR GENERAL,  +  Anexa 6PROCES VERBAL(ziua ......... luna ........... anul .........)Subsemnatul(ii) .............................................. dir. DCFS a (numele si prenumele organului de control)judetului .......... in baza Legii nr. 30/1991 si a delegatiei nr. ..........din ............... am efectuat in perioada .................................controlul ................................ (Denumirea exacta a tematicii controlului si perioada supusa verificarii)la ............................................................................. (denumirea agentului economic, fara prescurtari) din (localitatea si adresa)inmatriculata in registrul comertului sub nr. ..................................Unitatea este reprezentata de .................................................. (numele, prenumele si functia) Din controlul efectuat au rezultat constatArile inscrise mai jos.(Ordinea in care se redau datele si elementele legate de fiecare constatare). - continutul constatarii (abaterii) concret, clar si precis; - dispozitii legale incalcate - numarul ei data, articolul si alineatul; - consecintele economice, financiare, bugetare, fiscale si gestionare aleconstatarii (abaterii) cu evaluarea exacta a acestora; - numele, prenumele si functia persoanelor raspunzatoare (in cazul in caresint antrenate raspunderi); - masuri luate operativ in timpul controlului, cu mentiunea documentului pebaza caruia s-au materializat; - masuri ce urmeaza a fi luate in continuare, cu indicarea termenelor decomunicare la DCFS. La terminarea controlului au fost restituite toate actele si documentele pusela dispozitia organelor de control. Prezentul proces-verbal s-a intocmit in ............... exemplare, din careunul inregistrat sub nr. ........ din a fost lasat unitatii verificate, iar............. exemplare au fost luate de organele de control. ORGANE DE CONTROL, PRESEDINTE (DIRECTOR),  +  Anexa 7DGCFS..................(Notificarea agentului economicpentru finalizarea constatarilorcontrolului) Domnului Presedinte (Director General) al Societatii comerciale (Regii autonome) Str ............... Nr. ............. In urma controlului efectuat in baza Legii nr. 30/1991 la:................................................. s-au constatat urmatoarele: (denumirea unitatii) 1. a) constatarea (abaterea) b) actul normativ incalcat c) consecinte financiare, bugetare, fiscale, dupa caz d) masura ce urmeaza a se lua de conducerea agentului economic controlat e) consecinta neluarii masurii pentru agentul economic controlat 2. a) .................................................. b) ..................................................... c) ..................................................... d) ..................................................... e) ..................................................... Pina la data de ................... ne veti face cunoscute eventualeleobservatii, fundamentate pe texte de lege, punct cu punct, asupra tuturorconstatarilor de mai sus. DIRECTOR (GENERAL) SEF SERVICIU,  +  Anexa 8NOTA EXPLICATIVASubsemnatul ........................ salariat la ...................................................... in functia de ...................................de la data de .............................. la intrebarile puse de ............................................................................. din DCFS (numele si prenumele organului de control care pune intrebari)............. in baza art. 8 din Legea nr. 30/1991 dau urmatoarele explicatii: 1. Intrebare: ........................................................................................................................................... 1. Raspuns: ............................................................................................................................................. 2. Intrebare: ........................................................................................................................................... 2. Raspuns: ............................................................................................................................................. Daca mai aveti ceva de adaugat ............................................ Semnatura ................. Data ............Data in fata noastra(organ de control)  +  Anexa 9DECLARAŢIE Subsemnatul................................................................. (numele si prenumele)gestionar la ............................... declar urmatoarele: (denumirea agentului economic) - daca are cunostinta ca are plusuri sau valori banesti sau materiale ingestiunea sa; - daca are in pastrare si alte valori apartinind tertilor; - daca a primit sau eliberat valori fara documente legale; - existenta in gestiune a unor bunuri nereceptionate sau care trebuieexpediate, pentru care s-au intocmit documentele respective; - existenta unor documente de primire - eliberare care nu au fost operate inevidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate; - daca gestioneaza valori materiale si in alte locuri de depozitare decitacelea cu privire la care se ia declaratia si unde anume; - daca detine numerar rezultat din vinzarea marfurilor din gestiune; - numarul si data ultimelor documente de intrare si iesire a valorilormateriale si banesti; - alte date si elemente pe care organul de control sau gestionarul leconsidera necesare, pentru buna desfasurare a inventarierii gestiunii. Semnatura .................. Data .................  +  Anexa 10MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR DE STATJud. (Municipiul) ..............................PROCES VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilor Incheiat in ............. ziua ..... luna ...... anul ...... ora ........ Subsemnatul ............................... avind functia de .................................................. in Ministerul Finantelor - DCFS .......... in urma controlului efectuat la ........................................... am constatat urmatoarele: ................................................. Fapta consemnata constituie contraventie prevazuta la art. ................din .................... si este sanctionata cu ..................... amenda dela ................. lei la .......................... lei De savirsirea abaterilor de mai sus se face raspunzator dl. (d-na)...................................... avind ocupatia ..................................domiciliat in .................... str. ................. nr. .... bl ........scara .............. etaj ........ apartament ............... judet ...........sector............... posesor al Buletinului de identitate seria ........ nr................. eliberat de ............................... la data de .................................. 1. Se amendeaza cu: ....................... lei, conform .................................................................................................. 2. Totodata, conform prevederilor ..........................................contravenientului i-au fost confiscate urmatoarele bunuri:................................................................................ 3. Contravenientul a formulat urmatoarele obiectiuni si a indicat urmatoareleprobe de care intelege sa se serveasca ............................................................................................................ Cu drept de plingere la .................. in termen de ....................zile de ................ la comunicarea prezentului proces-verbal. Prezentul proces-verbal s-a incheiat in trei exemplare, din care cite unexemplar se comunica: contravenientului, organului care a instrumentat actul sisectiei financiare care executa amenda. Organ constatator, Contravenient, ............................... .............................. Martor: numele si prenumele ...............................................domiciliat in ........................ str. ................. nr. .............jud. ..................... sector ......... Buletin de identitate seria .......nr. ............. eliberat de .................. la data de ................... Semnatura martorului, .............................. Se confirma de noi ca prezentul proces-verbal s-a incheiat in lipsa de martordeoarece............................................................. Organ constatator, ..................................... DOVADA Bunurile aratate in prezentul proces-verbal au fost predate in ziua de ................. luna ............. anul .............. d-lui (d-nei) ................................... avind functia de ............... la .....................cu sediul Predator, Primitor, .......................... ...............................  +  Anexa 11 DGCFS.................... (Dispozitie de inlaturare si prevenire a deficientelor constatate respectiv de suspendare a aplicarii masurilor nelegale) Catre, .................................................................... (denumirea unitatii controlate si adresa) Domnului .................................................................. (numele, prenumele si functia persoanei care asigura conducerea) In baza art. 7 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionareacontrolului financiar ai a Garzii financiare DISPUN:I. (măsurile pentru înlăturarea ai prevenirea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila a administraţiei centrale şi locale şi a regiilor autonome)II. (măsuri pentru combaterea şi corectarea bilanţurilor contabile).III. (măsuri pentru vărsarea la buget a impozitelor şi a altor venituri legal datorate statului).IV. (măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor).V. (alte măsuri ce rezultă ca se impun în funcţie de abaterile consemnate în documentele de control).VI. (măsuri privind suspendarea aplicării unor măsuri contrar reglementărilor financiar-contabile şi fiscale).Asupra celor de mai sus ne veţi comunică pînă la data de ...................Eventualele contestaţii se depun la Ministerul Economiei al Finanţelor - Direcţia generală a controlului financiar de stat în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei.DIRECTOR GENERAL,  +  Anexa 12CătreDIRECŢIA GENERALĂ AFINANŢELOR PUBLICE...................AVIZ DE URMĂRIRE - ÎNCASARE nr. .............. din .................În urma controlului efectuat în baza Legii nr. 30/1991 privind organizareaşi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare la ...................................................... s-au constatat următoarele sume datorate(denumirea şi adresa agentului economic)bugetului de stat (proces-verbal înregistrat la unitate sub nr. ................din ..................................--------------------------------------------------------------------------------Nr. Explicaţii Impozit pe I.C.M. Impozit Taxe Alte impozitecrt. profit salarii vamale şi taxe                   ----------------------------------------------                   prin- majo- prin- majo- prin- majo- prin- majo                   cipal rari cipal rari cipal rari cipal rari--------------------------------------------------------------------------------1. Stabilit lacontrol2. Vărsateefectiv întimpulcontrolului*3. Diferenţade încasat-------------------------------------------------------------------------------Va rugăm a lua măsurile necesare potrivit legii pentru urmărirea şi încasarea în totalitate a sumelor stabilite; un punctaj asupra rezultatelor obţinute se va face lunar, pînă la data de 5 ale lunii următoare.DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,---------------* conform documentelor menţionate pe verso  +  Anexa 13REGISTRUde încasări şi vărsăminte la buget
                       
    Nr. crt.Agentul economic controlatNr. si data actului de controlStabilit la controlIncasari si varsaminte facute in timpul controluluiIncasari si varsaminte ulterioare
    Nr. si data documentuluiSumaNr. si data avizului de urmarire incasareSumaConfirmat la punctajul cu DGFP
    DataSuma
   +  Anexa 14FIŞArezultatelor controlului 1. Agentul economic verificat ............................................ 2. Denumirea actiunii .................................................... 3. Data: - inceperii actiunii ............................................ - terminarea actiunii ............................................ 4. Numar zile/om utilizate ............................................... 5. Perioada cuprinsa in control .......................................... 6. Impozite si taxe suplimentare stabilite la control - impozit pe profit - principal ....................................... - majorari ........................................ - din care varsat in timpul controlului ................................................. - impozit pe circulatia marfurilor: - principal ....................... - majorari ....................... - din care varsat in timpul controlului ................................................. - impozite salarii: - principal ....................................... - majorari ........................................ - din care varsat in timpul controlului ................................................. - taxe vamale ......................................................... - din care varsate in timpul controlului .............................................. - alte impozite si taxe ............................................... - din care varsate in timpul controlului .............................................. - alte varsaminte la buget stabilite .................................. - din care efectuate in timpul controlului .............................................. - reduceri de subventii ............................................... 7. Contraventii aplicate: - numar ........................................ - suma ......................................... 8. Amenzi incasate efectiv: - numar ...................................... - suma ....................................... 9. Valori confiscate: - lei .............................................. - dolari ........................................... 10. Acte de imputatii: - numar ............................................ - valoare .......................................... 11. Acte de raspundere penala: - numar .................................... - valoare .................................. 12. Plusuri in gestiuni: .................................................. 13. Alte rezultate: .......................................................  +  Anexa 15EVIDENTAurmăririi aplicării măsurilor dispuse prin documentele de valorificare
               
    Nr. crt.Nr. si data documentului de valorificareAgentul economic caruia i s-a transmisTermen de raspunsNr. si data document. de raspunsObservatii
    - reveniri
    - contestatii
    - clasare
               
  * evidenta se tine separat pentru măsuri şi separat pentru suspendări
   +  Anexa 16EVIDENTAproceselor verbale de imputatii şi pentru fapte penale
                 
    Nr. crt.Nr. si data procesului verbal prin care se stabileste paguba sau infractiuneaAgentul economic verificatValoarea pagubei constatate 1)Nr. si data deciziei de imputare 2)Nr. si data documentului prin care paguba a ramas definitivaObservatii 3)
  - Evidenta se tine separat pentru imputatii şi separat pentru fapte penale- La fapte penale: 1) dacă exista; 2) nr. şi data începerii acţiunii penale; 3) în cazul în care nu se reţin faptele penale, pentru paguba constatată se va trece la imputatii şi urmărire pe cale civilă
   +  Anexa 17EVIDENTAcererilor, reclamatiilor, sesizarilor şi propunerilor
    Nr. crt.Nr. de inregistrare la DCFSPetentulDe unde a venit 1)Actiuni intreprinse pentru solutionare 2)Nr. si data adresei de raspuns 3)
               
  1) se va menţiona direct de la petent, DGCFS, poliţie, procuratura, prefectura etc.2) se va menţiona control, transmisă la alte organe, analiza la direcţie etc.3) se va menţiona petent, DGCFS, poliţie, procuratura, prefectura etc.
   +  Anexa 18    DGCFS (DCFS)                            FIŞA         privind acţiunea .......................                            Data: - începerii acţiunii                                  - terminării acţiunii                                  - trimiterii actelor de control şi a fisei                                    acţiunii la DGCFS--------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea Nr. Rezultatele obţinutecrt. agentului zile/om ---------------------------------------------------     economic afectate Impozite şi Va-                                  taxe Alte Contravenţii lori Alte                              suplimentare vars. aplicate con- rezul-                           ---------------- la fiscate tate                           Consta- Plătite buget------------------------                             tate Nr. suma                           mii lei mii lei mii lei/$--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 19    DGCFS    ................                      REALIZAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE                    pe tr. ................ / ................--------------------------------------------------------------------------------      Poziţia dinNr. programul de Denumirea acţiunii Unităţile controlate Perioada zile/omcrt. activitate al realizată consumate        Direcţiei-------------------------------------------------------------------------------        I. Acţiuni de control privind realizarea veniturilor statului  1. I/I Controlul respectării regle- - Comet S.A. aprilie        mentarilor legale privind - Laromet S.A. mai      ................................. - Select S.A. iunie       II. Acţiuni de control privind alocaţiile şi subvenţiile           de la buget-control regii autonome  2. II/6 Controlul legalităţii sub- - S.A aprilie        ventiilor încasate ...............        III. Acţiuni de control privind execuţia bugetului de stat  3. III/I 1. Controlul execuţiei bugetu- - Institutul X mai                 lui - Teatrul Naţional iunie                                             - Universitate X iunie        IV. Acţiuni de control în domeniul preţurilor şi tarifelor        V. Alte acţiuni    4. V/13------------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Acţiunile care nu se regăsesc în programul aprobat de conducerea MEF se înscriu la capitolul V "Alte acţiuni" indicându-se şi cine le-a dispus.--------------------------