ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2016  Având în vedere că aplicarea dispoziţiilor art. 324 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 privind constatarea şi dovedirea abaterilor de la buna conduită în cercetare-dezvoltare de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării a determinat denaturarea scopului şi spiritului reglementării legale,având în vedere faptul că unele mecanisme prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru anularea actelor de studii sunt considerate, în decizii definitive ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a fi în contradicţie cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, iar modificările propuse nu au în vedere anularea actului administrativ, ci retragerea şi încetarea efectelor pentru viitor, îndepărtând astfel şi posibila viciere a procedurilor legale de retragere a titlurilor de doctor,ţinând seama de creşterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 şi 2015, a numărului tezelor de doctorat suspectate de plagiat elaborate inclusiv de către persoane de demnitate publică, tinzând spre un fenomen de mare amploare care nu mai poate fi stopat, îndepărtând prevederile legale în ceea ce priveşte acordarea titlurilor de doctor de la scopul lor legitim, şi anume acela de recunoaştere publică a unor competenţe specifice,pentru că prin lipsa unor mecanisme credibile şi funcţionale de combatere a încălcării standardelor de etică profesională se ajunge la situaţia în care nu se mai realizează scopul şi funcţiile unui program de studii universitare de doctorat,apreciind că modificările propuse vor permite, pe de o parte, stoparea fenomenului, iar, pe de altă parte, efectuarea unor analize ale cazurilor suspectate de plagiat de către instituţiile care au şi competenţa, astfel încât să se identifice cazurile de încălcare a standardelor de etică profesională, iar sancţiunile să poată fi aplicate unitar şi în conformitate cu prevederile legale,luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la încurajarea perpetuării abuzului şi deturnarea de la scopul reglementării a prevederilor legale în discuţie, cu consecinţe negative pe planul percepţiei societăţii privind titlurile şi diplomele acordate de stat, precum şi pe planul încrederii în educaţie, apreciind că modul de aplicare a dispoziţiilor legale a determinat consecinţe nu doar asupra modului de depistare şi sancţionare a încălcării standardelor de etică profesională, ci şi a valorii lucrărilor de doctorat în general, provocând o reacţie puternică din partea societăţii civile şi a mediului academic de respingere a mecanismului de depistare a plagiatelor în cadrul unei teze de doctorat,deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 146 se introduce un nou articol, articolul 146^1, cu următorul cuprins:"Art. 146^1. - Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de retragere a titlului."2. La articolul 324, literele c) şi d) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 4.-----