ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007  Având în vedere:– necesitatea instituirii unor reglementări care să permită acordarea efectivă a despăgubirii pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme;– urgența instituirii în cel mai scurt timp a unui cadru legal care să permită acordarea de despăgubiri în regim nediscriminatoriu tuturor deponenților care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, indiferent de marca acestora, și nu doar acelora care au avut în vedere achiziționarea de autoturisme Dacia,ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate prin intermediul unei ordonanțe de urgență ar conduce la imposibilitatea acordării despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., precum și cele care au transferat aceste sume după 22 decembrie 1989 în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., în vederea achiziționării de autoturisme, au dreptul să obțină despăgubiri bănești dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active ale Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., respectiv ale Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial. (la 09-11-2008, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008. ) (2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiția neafectării soldului inițial, conform alin. (1), sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziționării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă și din care nu s-au efectuat retrageri.  +  Articolul 1^1De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. cu același scop, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2). (la 09-11-2008, Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 31 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 6 noiembrie 2008. )  +  Articolul 1^2Despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., cât și pentru perioada depozitului constituit la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează:a) pentru persoanele care au depus sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. înainte de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013;b) pentru persoanele care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. după data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013. (la 07-03-2014, Art. 1^2 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 9 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014. )  +  Articolul 1^3În cazul în care persoanele fizice au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, iar după data de 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. și nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., calculul despăgubirii se face de la data transferului la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. până la data de 31 decembrie 2013. (la 31-08-2014, Art. 1^3 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. )  +  Articolul 2Valoarea totală a despăgubirii însumează 760.625.341,06 lei și reprezintă cumulul despăgubirilor calculate de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. prin indexarea, de la data depunerii și până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente în cele 37.478 de depozite constituite conform art. 1, cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată. (la 29-09-2008, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. )  +  Articolul 3(1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul Economiei și Finanțelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii.(2) Titlurile de stat prevăzute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă și au scadența la data de 30 octombrie 2008. (la 29-09-2008, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. ) (3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.478 de deponenți. (la 29-09-2008, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. ) (4) Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. înregistrează în conturi deschise pe numele deponenților prevăzuți la art. 1 obligația de plată la scadență a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat, care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceștia.(5) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, care este data de 30 octombrie 2008, Ministerul Economiei și Finanțelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. a sumei de 760.625.341,06 lei, reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat emise. (la 29-09-2008, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008. ) (6) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Economiei și Finanțelor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.(7) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligației de plată prevăzute la alin. (4) prin alimentarea fiecărui cont al deponenților cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare de dobândă.(8) Începând cu data prevăzută la alin. (5), persoanele fizice care au dreptul la despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghișeele Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite.(9) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenții, mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original documentele «cec cu suma limitată» și «act de identitate» valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz. (la 26-03-2008, Art. 3 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2008. )  +  Articolul 3^1(1) În vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la art. 1^3 Ministerul Finanțelor Publice procedează, la solicitarea B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., la emisiuni de titluri de stat în limita unui plafon de 5.000.000 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile și nepurtătoare de dobândă. (la 10-03-2016, Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. ) (1^1) Pentru emisiunile de titluri de stat care se efectuează în limita plafonului prevăzut la alin. (1), datele de emisiune și scadență se menționează în prospectele de emisiune ale titlurilor de stat. (la 10-03-2016, Alin. (1^1) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. ) (1^2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. (la 10-03-2016, Alin. (1^2) al art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. ) (2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., pe numele fiecăruia dintre deponenți.(3) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A.(4) La data scadenței emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora prin plata către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., iar banca evidențiază încasarea într-un cont destinat în mod special acțiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă și de comisioane, din care se vor pune la dispoziția persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.(5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează: din suma transferată la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.(6) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, deponenții îndreptățiți, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate a B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz.(7) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică. (la 31-08-2014, Art. 3^1 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. )  +  Articolul 3^2În cazul în care în termen de 90 de zile de la data scadenței emisiunii de titluri de stat prevăzută la art. 3^1 alin. (1), deponenții prevăzuți la art. 1^3 fac dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. va calcula diferența corespunzătoare despăgubirii, aceștia urmând a fi despăgubiți prin emisiuni de titluri de stat, ale căror elemente tehnice se stabilesc la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 31-08-2014, Art. 3^2 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. )  +  Articolul 3^3(1) Pentru deponenții cărora prin hotărâri judecătorești executorii li s-a dispus plata despăgubirilor în baza art. 2 și 3 și calculul acestora până la data plății, valorile totale ale despăgubirilor se calculează de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. conform art. 3^1 alin. (5).(2) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat calculată pentru deponenții prevăzuți la alin. (1), este egală cu diferența dintre valorile individuale nou-calculate și valorile individuale ale despăgubirilor încasate.(3) Emisiunile de titluri de stat se vor efectua în limita plafonului stabilit la art. 3^1 alin. (1), iar datele de emisiune și scadență se vor menționa în prospectele de emisiune ale titlurilor de stat. Titlurile de stat sunt nenegociabile și nepurtătoare de dobândă. (la 10-03-2016, Art. 3^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 19 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016, care introduce pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA nr. 19 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 28 august 2014. )  +  Articolul 4(1) Ministerului Economiei și Finanțelor îi revine responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, referitoare la emisiunea și răscumpărarea titlurilor de stat.(2) Întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum și pentru ducerea la îndeplinire a acțiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, revine Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 25 mai 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 156.  +  AnexăAbrogată.Anexa a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 29 septembrie 2008.