LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*)privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 6 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) condițiile asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;b) raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți la contractul de asigurare obligatorie a locuințelor;c) constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) locuință, locuință socială, locuință de serviciu, locuință de intervenție, locuință de necesitate, locuință de protocol, casă de vacanță - au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul locuințelor situate în condominii, prin locuință se înțelege atât spațiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcții comune;b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale;c) tipuri de locuințe:– tip A - construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;– tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;d) poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia;e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale**) denumit în continuare PAID - societate de asigurare/reasigurare, constituită prin asocierea societăților de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi; Notă
  **) A se vedea Norma Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.
  f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuințe, în condițiile prezentei legi;g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcției, în funcție de tipul locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condițiile prezentei legi;h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilității unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabilește la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.
   +  Articolul 3(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administrației și Internelor și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor***), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale. Notă
  ***) În anul 2011 a fost emis Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 6 mai 2011. În prezent, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Administrației și Internelor a fost înlocuit cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - în cazul domeniului "administrație publică" și cu Ministerul Afacerilor Interne - în cazul domeniului "interne".
  (2) Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze.(3) În cazul în care o locuință face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială direct în contul PAID în conformitate cu dispozițiile legale.(5) În cazul construcțiilor cu destinație de locuință aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuință în parte.(6) Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.(7) Nu intră sub incidența prezentei legi anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.(8) Dovada existenței asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autoritățile abilitate, o constituie polița de asigurare PAD.(9) Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.
   +  Articolul 4Elementele contractuale și condițiile de asigurare cuprinse în polița de asigurare, precum și criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și la art. 25 alin. (1), precum și cele stabilite prin norme*) emise de A.S.F. Notă
  *) A se vedea Norma Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul II Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale  +  Secţiunea 1 Suma asigurată obligatoriu și condițiile asigurării obligatorii a locuințelor  +  Articolul 5(1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței, a:a) 20.000 euro, pentru fiecare locuință de tip A;b) 10.000 euro, pentru fiecare locuință de tip B.(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, a:a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).(3) Suma asigurată obligatoriu, precum și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin normă A.S.F.(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi și trebuie să vizeze cel puțin suprafața locuinței, costurile de înlocuire și rata inflației.(5) Încadrarea pe tipuri de locuințe a locuințelor care prezintă în același timp elemente specifice atât tipului A, cât și tipului B se face în condițiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcție.  +  Articolul 6Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.  +  Articolul 7(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID și proprietarul locuinței, fie prin mijlocirea societăților de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.(2) Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin norme A.S.F.(3) PAD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) denumirea/numele și sediul/domiciliul părților contractante;b) numele beneficiarului asigurării;c) tipul locuinței și adresa acesteia;d) suma asigurată obligatoriu;e) prima obligatorie și termenele de plată a acesteia;f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;g) numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum și numărul și data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieței concurențiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.  +  Articolul 8Se consideră îndeplinită condiția existenței asigurării obligatorii a locuinței în condițiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:a) prin PAD se asigură construcția cu destinația de locuință pentru suma asigurată obligatoriu;b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;c) asiguratul a plătit prima obligatorie.  +  Secţiunea a 2-a Valabilitatea PAD  +  Articolul 9(1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a plătit prima obligatorie și s-a emis și semnat contractul de asigurare.(2) În cazul polițelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare și s-a emis și semnat contractul de asigurare.(3) În cazuri bine determinate și reglementate prin norme ale A.S.F., PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID.(4) În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.(5) Înainte de expirarea valabilității prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.  +  Articolul 10Persoana care devine proprietară a unei locuințe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeași locuință, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.  +  Articolul 11(1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinații nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.(2) Beneficiarii asigurării și asigurații care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiți în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.  +  Secţiunea a 3-a Prima de asigurare  +  Articolul 12(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilității PAD.(2) Pentru locuințele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorității locale și se face direct în contul PAID. Pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite polițele de asigurare pe baza listelor transmise de autoritățile locale ori de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, după caz.  +  Articolul 13(1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii rețin o cotă-parte cu titlu de comision.(2) Comisionul încasat de societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabilește prin normă A.S.F.  +  Secţiunea a 4-a Drepturi și obligații ale asiguratului și asigurătorului  +  Articolul 14Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condițiile prezentei legi și ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 15Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligații și drepturi:1. obligații:a) să achite prima obligatorie, în condițiile prezentei legi;b) să îndeplinească celelalte obligații și să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege.2. drepturi:– să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.  +  Articolul 16Potrivit PAD, societățile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligații și drepturi:1. obligații:a) să constate și să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii și să finalizeze dosarele de daună în termenele și în condițiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;b) să îndeplinească celelalte obligații și să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege;c) să emită asiguratului polița de asigurare la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD;2. drepturi:– să rețină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin normă A.S.F.  +  Secţiunea a 5-a Obligațiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 17(1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID semestrial, în lunile iunie și, respectiv, decembrie ale fiecărui an, lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, respectând formatul pus la dispoziție de către PAID.(2) Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să încheie asigurări de locuințe vor transmite semestrial către PAID lista proprietarilor, persoane fizice și juridice, care au încheiat o poliță facultativă pentru un imobil cu destinația de locuință, astfel cum este definită aceasta în prezenta lege.(3) PAID va pune semestrial la dispoziția primăriilor, în format electronic, lista proprietarilor care au încheiat contracte de asigurare obligatorie.(4) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite, în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate.  +  Secţiunea a 6-a Cererile de despăgubire, constatarea daunelor și plata despăgubirilor  +  Articolul 18(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD și va fi adresată asigurătorului care a emis polița.(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:1. În cazul persoanelor fizice:a) proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință, asigurate în condițiile prezentei legi;b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuți la lit. a);c) succesorii legali și/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);2. În cazul persoanelor juridice:a) proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință, asigurate în condițiile prezentei legi;b) în cazul locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritățile desemnate, în condițiile legii, să le administreze;c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asigurați.(3) În cazul în care beneficiarii prevăzuți la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanții legali, desemnați în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(2) În cazul polițelor emise direct de PAID, cererea de despăgubire se adresează direct PAID și, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea și evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face și de o societate desemnată de PAID, conform normelor emise de A.S.F.(3) În cazul în care asigurătorul care a eliberat PAD informează în scris PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate desemna o altă societate, conform normelor emise de A.S.F.(4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea și evaluarea prejudiciilor.(5) În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât și unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferența dintre valoarea totală a locuinței asigurate și valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.(6) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalități care se plătesc persoanei asigurate, în condițiile și în cuantumul stabilite de A.S.F.(7) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar.(8) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăși valoarea sumei asigurate obligatoriu.(9) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare și evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate și determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.  +  Articolul 20PAID va plăti asiguraților numai contravaloarea costurilor de reparații/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.  +  Articolul 21Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de către PAID asiguratului, cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.  +  Articolul 22(1) Persoanele fizice sau juridice care nu își asigură locuințele aflate în proprietate, în condițiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor.(2) Persoanele fizice despăgubite, în condițiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea locuințelor sociale.  +  Secţiunea a 7-a Locuințele din condominii  +  Articolul 23În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte.  +  Capitolul III Constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea PAID  +  Articolul 24(1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuințelor se constituie societatea de asigurare/reasigurare, denumită PAID, potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) PAID are următoarele atribuții:a) tipărește sau emite în sistem electronic PAD;b) contractează reasigurarea;c) administrează baza de date privind evidența construcțiilor cu destinația de locuință, pentru care au fost emise polițe PAD;d) îndeplinește funcția de centru de coordonare a activității de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfășurată de societățile de asigurări autorizate.(3) În ceea ce privește statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării și supravegherii A.S.F., în condițiile legii.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul A.S.F., regulamente privind organizarea și funcționarea societății, inclusiv relația dintre societățile de asigurare autorizate și PAID, fluxurile financiare și de informații și orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcționarea societății, în condițiile prezentei legi.(5) Atribuțiile organelor statutare, precum și cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și de normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.  +  Articolul 25(1) Pot fi acționari ai PAID societățile de asigurare-reasigurare autorizate de către A.S.F. să practice riscuri de catastrofă, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăți de asigurare controlate de aceleași persoane ori același grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deținerea unor acțiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor PAID.(2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acționari la această societate în aceleași condiții cu acționarii PAID care au calitatea de asigurători autorizați să practice riscuri de catastrofă.  +  Articolul 26Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general și de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 27Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28Disponibilitățile PAID pot fi plasate la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau obligațiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Contravenții  +  Articolul 29(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepția cazurilor în care persoanele respective se află în situația prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 32;b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 10;c) nerespectarea, în orice mod, de către societățile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și în normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.(5) Amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul.  +  Capitolul V Susținerea financiară a PAID  +  Articolul 30(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să contracteze împrumuturi pentru:a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și pentru completarea, după caz, a diferenței până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensațiilor necesare în cazul în care pagubele depășesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID și de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.(2) Condițiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condițiile legii.(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID.  +  Articolul 31Autoritățile administrației publice centrale și locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plății primei obligatorii pentru locuințele aflate în proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 32Pentru primul an, proprietarii de construcții cu destinația de locuință sunt obligați să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuințelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 33Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează:a) în cazul orașelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi;b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către A.S.F., emise în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 34În aplicarea prezentei legi, A.S.F. va emite norme privind:a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuințelor;b) forma și clauzele poliței PAD, precum și forma certificatului de asigurare;c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condițiile prevăzute de lege;d) condițiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuințelor;f) constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor*); Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 2 iunie 2009.
  g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale.
   +  Articolul 35În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorități, instituții sau asociații a căror contribuție la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.  +  Articolul 36Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislația civilă, comercială și cu cea din domeniul asigurărilor și reasigurărilor.  +  Articolul 37Normele de aplicare a prezentei legi**) se adoptă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și A.S.F. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  **) A se vedea nota de subsol de la art. 3 alin. (1).
   +  Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 260/2008 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale legii modificatoare:  +  Articolul IIPentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligația prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu prima aniversare anuală.
  ------