LEGE nr. 17 din 4 martie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 8 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - Asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari."2. La articolul 56 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 48^1."3. La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi g) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE

  CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 4 martie 2016.Nr. 17.-----