HOTĂRÂRE nr. 133 din 2 martie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 8 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Potrivit art. 77^1 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj. (2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situaţia în care finanţarea acesteia se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, nu se acordă, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1^2) din lege, angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Din sursele prevăzute la art. 77^1 alin. (1) din lege pot fi subvenţionate categoriile de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi alte activităţi de interes pentru comunităţile locale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale. (5) Prin sintagma «alte activităţi de interes pentru comunităţile locale», prevăzută la alin. (4), se înţelege orice activităţi care, prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale consiliilor judeţene şi, după caz, ale Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în calitate de autorităţi publice deliberative, se stabileşte că sunt de interes pentru comunităţile locale. (6) Măsura de sprijin prevăzută la art. 77^1 din lege, în situaţia în care finanţarea acesteia se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acordă şi autorităţilor administraţiei publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis. Prin sintagma «alte surse alocate conform prevederilor legale», prevăzută la 77^1 alin. (1) din lege şi în cuprinsul acestui alineat, se înţelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul subvenţionării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, altele decât bugetul asigurărilor pentru şomaj. (7) Modalitatea de acordare a subvenţiei prevăzute la art. 77^1 din lege, precum şi modalitatea de organizare a serviciilor prevăzute la art. 77^1 alin. (2) şi a activităţilor de interes pentru comunităţile locale prevăzute la alin. (4), în situaţia în care finanţarea se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, astfel cum aceste surse sunt definite potrivit alin. (6), se reglementează cu respectarea legislaţiei în vigoare."2. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 77^1 din lege, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, un contract de finanţare, al cărui model se va stabili prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 48 alin. (2), cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea categoriilor de servicii prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor pentru prestarea altor activităţi de interes pentru comunităţile locale, prevăzute la art. 48 alin. (4), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, cu excepţia angajatorilor instituţii şi autorităţi publice care nu pot beneficia de subvenţie conform art. 95 alin. (1^2) din lege. (2) În sensul prezentelor norme, prin angajatorii prevăzuţi la alin. (1) care pot organiza serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege, precum şi activităţile de interes pentru comunităţile locale prevăzute la art. 48 alin. (4) se înţelege: a) autorităţile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau judeţean înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 77^1 alin. (2) şi ale art. 77^2 alin. (3) din lege; b) firme private, respectiv societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv societăţile comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) organizaţii neguvernamentale înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) alte organisme înfiinţate potrivit legii, altele decât instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege şi activităţile prevăzute la art. 48 alin. (4) sunt prestate, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, de către regiile autonome de interes local sau judeţean prevăzute la alin. (2) lit. a), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de finanţare prevăzute la alin. (1) se vor încheia între aceste regii şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi (3), precum şi la art. 77^2 din lege sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, ca autorităţi executive, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În vederea încheierii contractului de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura din rândul şomerilor forţa de muncă solicitată de angajatori. (2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. (3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor şi contractul de achiziţie publică, în copii, se anexează de către angajator la contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1). (4) În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu condiţia ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă şi data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat. (5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în condiţiile alin. (4), în copie, se anexează la actul adiţional care se încheie la contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1)."4. Articolul 50^1 va avea următorul cuprins:"Art. 50^1. - Cuantumurile lunare ale subvenţiilor prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor, proporţional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează: a) de la data angajării persoanei, dacă contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) se încheie până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a realizat angajarea; b) de la data încheierii contractului de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), dacă acesta se încheie ulterior termenului prevăzut la lit. a), dar nu mai târziu de data la care expiră durata pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt anexate la contractul de finanţare."5. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Prin sintagma "contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia", prevăzută la art. 77^2 alin. (2) lit. b) din lege, se înţelege contribuţia de asigurări sociale de stat, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori, contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, care se calculează la valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1). (2) Cotele contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1)."6. Anexa nr. 14 se abrogă.  +  Articolul IIProcedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Subvenţionarea locurilor de muncă potrivit art. 77^1 din lege este forma de stimulare adresată angajatorilor, prin care se realizează finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, alocate conform prevederilor legale, a cheltuielilor cu forţa de muncă, în cuantumul prevăzut la art. 77^2 alin. (2) din lege. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale."2. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - Beneficiarii subvenţiilor prevăzute la art. 77^1 din lege sunt angajatorii care încadrează persoane neocupate, înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizaţie de şomaj."3. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Serviciile şi activităţile care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 77^1 din lege sunt serviciile prevăzute la art. 77^1 alin. (2) din lege şi activităţile prevăzute la art. 48 alin. (4) din norme. (2) Serviciile şi activităţile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt prestate de către angajatorii prevăzuţi la art. 49 alin. (1) din norme, în baza contractelor încheiate de către aceştia cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."4. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unui serviciu sau a unei activităţi prevăzute la art. 83 alin. (1), angajatorii trebuie să facă, după caz, dovada că: a) au prevăzut în statut, respectiv în actul de înfiinţare activitatea respectivă; b) sunt acreditaţi/autorizaţi, în condiţiile legii, pentru derularea activităţii respective şi acreditarea/autorizarea respectivă nu este suspendată, retrasă sau încetată; c) li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."5. Articolul 86^1 va avea următorul cuprins:"Art. 86^1. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 77^1 din lege, a cărei finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se face cu respectarea prevederilor art. 95 alin. (1^2) şi (3) din lege şi a reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis."6. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) Programele de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, prevăzute la art. 81 alin. (2), denumite în continuare programe de ocupare, se întocmesc anual de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se prezintă, pentru aprobare, consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative din localităţile şi judeţele pentru care acestea au fost elaborate. (2) Programele de ocupare anuale transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în anul respectiv, luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinaţie, precum şi perioada de încadrare în muncă a forţei de muncă din rândul şomerilor, de maximum 12 luni. (3) Odată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1), se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe servicii şi activităţi din cele prevăzute la art. 83 alin. (1), şi să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."7. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc să presteze servicii şi activităţi din cele prevăzute la art. 83 alin. (1) vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. (2) Propunerile angajatorilor vor conţine în mod expres necesarul de forţă de muncă structurat pe ocupaţii sau meserii, calificări şi niveluri de pregătire. (3) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti aprobă repartizarea locurilor de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj."8. Articolul 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - După aprobarea dată pentru repartizarea numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe angajatori, primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti comunică agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti numărul de locuri de muncă aprobat, pe fiecare angajator, şi durata pe care urmează să fie încadrate în muncă persoanele din rândul şomerilor şi solicită subvenţionarea acestora din bugetul asigurărilor pentru şomaj."9. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) În urma primirii comunicării şi a solicitării de subvenţionare, prevăzute la art. 89, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti vor media şi vor repartiza şomeri, în vederea încadrării în muncă, la angajatorii care au obţinut aprobarea prevăzută la art. 88 alin. (1), în limita locurilor din programul de ocupare. (2) După selecţia şi încadrarea în muncă a persoanelor repartizate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, angajatorul va încheia cu aceasta un contract de finanţare în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din norme. (3) În situaţia în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condiţiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile art. 50 alin. (4) şi (5) din norme."10. Articolul 91 va avea următorul cuprins:"Art. 91. - (1) Subvenţiile prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor şi proporţional cu timpul efectiv lucrat. (2) Subvenţiile se acordă şi pentru perioadele în care persoana se află în concediu de odihnă. (3) Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, avut în vedere la acordarea subvenţiilor, este valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme. (4) Cotele contribuţiilor de asigurări sociale sunt cele în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme."11. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Pentru finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a cheltuielilor cu forţa de muncă încadrată din rândul şomerilor, angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente: a) cerere de finanţare; b) statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordată potrivit art. 77^2 din lege, iar în perioada 1 noiembrie-31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă şi a cotelor de contribuţii în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanţare prevăzut la art. 49 alin. (1) din norme; c) raport tehnic privind execuţia lucrării, respectiv prestarea serviciului sau a activităţii; d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate, respectiv a serviciului sau activităţii prestate în luna respectivă. (2) Cererea de finanţare, raportul tehnic şi raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea."12. Articolul 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii, în situaţia în care finanţarea se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic şi cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti copii de pe statele de plată semnate. (3) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 77^2 alin. (2) din lege, susţinută din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea. (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor susţinute din bugetul asigurărilor pentru şomaj cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 2 martie 2016.Nr. 133.--------