LEGE nr. 20 din 4 martie 2016pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire prevăzute la art. 18, precum şi pentru achiziţia directă, astfel: a) în anul 2016, cel puţin 60% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice; b) în anul 2017, cel puţin 80% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice; c) începând cu anul 2018, 100% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice."2. La articolul 293, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) şi ale art. 23;"3. La articolul 294, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Contravenţiile prevăzute la art. 293 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 4 martie 2016.Nr. 20.-----