LEGE nr. 21 din 4 martie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 7 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 şi pct. VI.3 şi 4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 august 2015, cu următoarele modificări:1. La articolul II, alineatele (2) şi (3) ale articolului 2^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Sumele care trebuie recuperate în condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt scadente la data efectuării plăţii de către Autoritatea de management către beneficiar. (3) Beneficiarul datorează, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite, o dobândă calculată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din prima zi de după termenul de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), până la data stingerii acesteia."2. La articolul IV, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Metodologia în temeiul căreia se stabilesc preţurile de referinţă prevăzute la alin. (1) se bazează pe o analiză a preţurilor din piaţa comunitară şi se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. (3) Preţurile de referinţă ce se publică pe site-ul instituţiei au caracter obligatoriu şi reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 4 martie 2016.Nr. 21.-----