ORDIN nr. 549 din 5 iunie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia(actualizat până la data de 4 martie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ----------Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu", prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la Administraţia Fondului pentru Mediu.---------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 35 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014. (2) Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraţiei prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie contribuabililor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.ro. (3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 223 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2016. (4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.---------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 35 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014. (5) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.-------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010. (6) În situaţia în care plătitorul de taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.-------------Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010. (7) Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.-------------Alin. (7) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.477 din 16 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 21 septembrie 2010.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică pentru obligaţiile la Fondul pentru mediu datorate începând cu 1 ianuarie 2006, cu termen de declarare 25 februarie 2006, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 334/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 24 august 2004.  +  Articolul 6Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

    Sulfina Barbu
    Bucureşti, 5 iunie 2006.Nr. 549.  +  Anexa 1    ............./.........................    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Loc rezervat organului    Administraţia Fondului pentru Mediu competent:                                                      Nr. de înregistrare:                                                      Data:                                   DECLARAŢIE                 privind obligaţiile la Fondul pentru mediu    Perioada de raportare ┌────────────────────────────────────────────┐    Luna Anul │ RECTIFICATIVĂ │    |_|_| |_|_|_|_| │(Se generează de către programul informatic │                                 │ de asistenţă.) │                                 └────────────────────────────────────────────┘I. Date de identificare ale plătitoruluiCod de identificare fiscală ............................Denumire ...............................................Judeţul ......., localitatea ........, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., cod poştal ....., sectorul ...., tel. ...., fax ...., e-mail ........, cont ........., banca .............II. Date privind obligaţia bugetară┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumire obligaţie bugetară │ Suma datorată │├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Denumire* │ │├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│TOTAL: │ │└────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘III. Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili┌────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Tip material│Cantitatea introdusă│ Cantitatea valorificată (kg) ││ │pe piaţa naţională ├───────────────────────┬────────────────────┤│ │ (kg) │Cantitatea valorificată│ Cantitatea ││ │ │prin altă operaţiune de│ valorificată prin ││ │ │ valorificare decât │ reciclare (kg) ││ │ │ reciclare (kg) │ │├────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Denumire** │ │ │ │├────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │├────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘IV. Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Cantitatea introdusă pe piaţa │ ││ naţională*** (kg) │ Cantitatea gestionată**** (kg) │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│TOTAL: │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘__________*) Se completează: obligaţia de plată la bugetul Fondului pentru mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se completează: denumirea materialului de ambalaje introduse pe piaţa naţională (sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu şi PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.***) Se completează: cantitatea totală introdusă pe piaţă în perioada de raportare aferentă anului precedent perioadei de raportare.****) Se completează: cantitatea gestionată în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea anvelopelor uzate.Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.Numele şi prenumele .......................Semnătura .................................Funcţia ...................................Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă.----------Ultimul paragraf al anexei 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 223 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2016.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 35 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde completare şi depunere a formularului "Declaraţie privindobligaţiile la Fondul pentru mediu"  +  Capitolul ICompletarea formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"Perioada de raportare:În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia, acest lucru fiind valabil şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent lunar şi pentru obligaţiile de plată cu termen scadent trimestrial şi anual (de exemplu: 02 pentru obligaţiile de plată reprezentând taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, aferente lunii februarie).În rubrica "Anul" se completează anul de raportare cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).  +  Secţiunea I Date de identificare ale plătitoruluiRubrica "Cod de identificare fiscală" se completează astfel: a) contribuabilii persoane juridice înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare; b) contribuabilii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.În cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată nu se completează atributul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului la Fondul pentru mediu, după caz.Rubricile privind adresa se completează cu datele corespunzătoare domiciliului fiscal al contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane juridice sau persoane fizice, după caz.  +  Secţiunea a II-a Date privind obligaţia bugetarăPentru fiecare obligaţie de plată prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru perioada de raportare, cu termen de declarare lunar, trimestrial sau anual, se completează în acelaşi formular tabelul generat cu ajutorul programului informatic de asistenţă. Sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare la care se referă Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se înscriu în rândurile corespunzătoare, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă sume datorate, reprezentând contribuţii şi taxe, pentru care persoanele juridice şi persoanele fizice au dobândit calitatea de contribuabili la bugetul Fondului pentru mediu, se înscrie cifra 0 (zero).Sumele stabilite prin actele de inspecţie, ca diferenţe de contribuţii şi taxe, nu se înscriu în Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.În coloana "Denumirea obligaţiei bugetare" se înscrie denumirea obligaţiei de plată la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, datorată în perioada de raportare.În cazul taxelor cu termen de declarare şi de plată anual, obligaţiile de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia aferentă ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie 2009 se înscriu în declaraţia lunii decembrie 2009, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv).În coloana "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând contribuţii şi taxe datorate la bugetul Fondului pentru mediu în perioada de raportare, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a III-a Date privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabiliÎn coloana "Tip material" se înscrie denumirea materialului de ambalaje introdus pe piaţa naţională (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie şi carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent.În coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare.În coloana "Cantitatea valorificată (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare de operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate, astfel: a) în coloana "Cantitatea valorificată prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin altă operaţiune de valorificare decât reciclare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate; b) în coloana "Cantitatea valorificată prin reciclare (kg)" se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate prin reciclare de către operatorii economici responsabili în perioada de raportare, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de ambalaje sau deşeuri de ambalaje pentru care operatorii economici responsabili sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.  +  Secţiunea a IV-a Date privind cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economiciÎn coloana "Cantitatea introdusă pe piaţa naţională (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate, în kilograme, introduse pe piaţă de către operatorii economici în perioada de raportare aferentă anului precedent.În coloana "Cantitatea gestionată (kg)" se înscriu cu cifre arabe cantităţile, în kilograme, de anvelope uzate gestionate în perioada de raportare de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate.În situaţia în care, pentru perioada de raportare, nu rezultă cantităţi de anvelope pentru care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării sunt răspunzători, se înscrie cifra 0 (zero) la poziţia corespunzătoare din tabel.  +  Capitolul IIInstrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" - rectificativăÎn cazul în care contribuabilii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.În cazul în care contribuabilii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.În cazul rectificării obligaţiilor prevăzute la secţiunile a III-a şi a IV-a ulterior depunerii sau transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv.  +  Capitolul IIIDepunerea sau transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativeDeclaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se completează şi se depune sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la bugetul Fondului pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile legii.Termenele de declarare a obligaţiilor la Fondul pentru mediu sunt prevăzute în actele normative în vigoare, astfel:1. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu; b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici; d) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor; e) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare;2. lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, pentru: a) cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa naţională şi cantităţile valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare, în vederea stabilirii diferenţei dintre obiectivul anual de realizat şi se cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici responsabili; b) cantităţile de anvelope noi şi/sau uzate introduse pe piaţa naţională şi cantităţile gestionate, pentru stabilirea diferenţei dintre obiectivul anual de realizat, prevăzut de legislaţia privind gestionarea anvelopelor uzate, şi cel efectiv realizat. Declaraţiile se completează şi se depun/se transmit de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării;3. trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, pentru obligaţiile de plată reprezentând:- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;4. anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligaţiile de plată aferente anului precedent, reprezentând: a) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare; c) contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate; d) contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare; e) contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.Depunerea sau transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se realizează de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea entităţilor fără personalitate juridică ale acesteia.Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă.Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale.  +  Capitolul IVCaracteristici de tipărire, utilizare şi păstrare ale formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu"Denumire: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediuCaracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului informatic de asistenţă, asigurat gratuit de Administraţia Fondului pentru Mediu.Programul informatic de asistenţă poate fi descărcat de pe serverul de web al Administraţiei Fondului pentru Mediu, la adresa http://www.afm.roUtilizare: declararea obligaţiilor la Fondul pentru mediu datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, potrivit legislaţiei în vigoare.Întocmire: de către toţi contribuabilii la Fondul pentru mediu cărora le revin obligaţii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioareDeclaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în forma editată pe suport hârtie, se întocmeşte în două exemplare, semnate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:----------Partea introd. a celui de-al 6-lea paragraf al cap. IV al anexei 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 223 din 11 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 4 martie 2016.- un exemplar pentru contribuabil, cu confirmare de primire;- un exemplar la organul competent.Formatul electronic al Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, potrivit legislaţiei în vigoare.Arhivare: la Administraţia Fondului pentru Mediu- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;- formatul hârtie, în arhivă.---------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 35 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 7 februarie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.------