PROCEDURĂ din 19 martie 2014(*actualizată*)de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule(actualizat până la data de 2 martie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------  +  Capitolul I Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-bugetare, în situaţia în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este obligată la restituirea acestora1. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2. Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, care reprezintă: a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.3. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.4. Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.5. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 30 zile, cererea prevăzută la pct. 1 se respinge de către organul fiscal competent, înştiinţându-l pe contribuabil cu privire la aceasta.6. În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti executorii, instanţele dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată, se va proceda astfel: a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile; b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.7. La cererea de restituire se anexează, în vederea verificării acestora, următoarele documente: a) hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată; b) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;8. Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la pct. 7, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.9. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.10. După verificarea prealabilă potrivit pct. 9 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.11. În vederea stabilirii cuantumului sumelor anuale de restituit, organul fiscal competent întocmeşte graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, care va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.----------Pct. 11 al cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016.12. Abrogat.----------Pct. 12 al cap. I a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016.13. Abrogat.----------Pct. 13 al cap. I a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016.14. Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din graficul prevăzut la pct. 11 este următoarea: a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării deciziei de soluţionare a cererii de restituire şi a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire;----------Lit. a) a pct. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016. b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:- pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia din următorii 4 ani;- pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.15. În sensul prezentului ordin, prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din: a) taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; b) cheltuielile de judecată; c) alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti.16. Organul fiscal competent întocmeşte, în două exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, precum şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi comunică un exemplar din acestea contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.----------Pct. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 2 martie 2016.17. Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, precum şi pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, conform hotărârilor judecătoreşti executorii, organul fiscal competent întocmeşte, în 3 exemplare, Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plăţii tranşelor anuale, astfel cum este menţionată în borderou, respectiv în înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, după caz, ori până la data stabilită prin hotărârea judecătorească executorie.18. În vederea restituirii tranşelor anuale stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, a sumelor actualizate şi a dobânzilor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, pentru fiecare tranşă anuală.19. Pentru plata fiecărei tranşe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, a sumelor actualizate şi a dobânzilor, organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente: a) Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin; b) Nota privind restituirea unor sume, aferentă fiecărei tranşe anuale stabilite prin grafic, precum şi a sumelor actualizate şi a dobânzilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin; c) Decizia de restituire a sumelor de la buget, al cărui model este prevăzut în anexa la Procedura de restituire şi rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004; d) Înştiinţarea de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.20. În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/restituire, organul fiscal competent transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la pct. 19 lit. a) şi b), după caz, cu cel puţin 5 zile înainte de data programată pentru efectuarea plăţii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la pct. 21.21. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit pct. 18, organul fiscal competent întocmeşte Borderoul privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8, iar o copie a acestuia se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu.22. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, conform formulei de calcul prevăzute la art. 2 din ordin, şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire ori în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".23. În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 22 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris, în cel mult două zile lucrătoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată, din contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).24. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.25. Dacă până la restituirea integrală a sumelor prevăzute la pct. 1 intervin schimbări privind datele de identificare ale contribuabilului sau ale contului bancar menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent de îndată.26. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal competent la data stabilită în borderoul prevăzut la pct. 21, respectiv în înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, după caz.27. În situaţia în care contribuabilul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa. Dacă până la sfârşitul fiecărui an contribuabilul nu se prezintă la unitatea Trezoreriei Statului în vederea ridicării sumei cuvenite, plata acestora se va efectua odată cu tranşa următoare sau, în cazul ultimei tranşe, la data stabilită de contribuabil prin solicitarea acestuia.28. Documentele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.29. Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, sumele actualizate cu indicele preţurilor de consum, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.30. Organul fiscal competent este răspunzător de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.31. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru asigurarea sumelor în conturile prevăzute la pct. 22 şi 23, în vederea compensării/restituirii sumelor stabilite de instanţele de judecată, la termenele menţionate în borderoul primit de la organul fiscal competent, conform pct. 21.32. Procedura de întocmire şi eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule este cea prevăzută la capitolul III al anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.33. Cererile de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărâri executorii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv cererile de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanţi decizia de restituire şi nota privind restituirea unor sume se vor soluţiona potrivit prevederilor cuprinse în prezenta procedură.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora1. În vederea restituirii sumelor prevăzute de alin. (1) al art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, contribuabilul depune la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentaţia necesară.2. Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire la care anexează graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile cap. I.3. În vederea realizării unei baze de date centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 11 la ordin, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.4. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.------