LEGE nr. 16 din 29 februarie 2016privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 3 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea altor acte normative din domeniul agriculturii"2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:«d) utilizator de păşuni şi fâneţe:(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an; sau(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an;».2. La articolul 5 alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:«f) pajiştile permanente expropriate pentru cauze de utilitate publică, necesare realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;».3. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase definitiv din circuitul agricol al pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligaţia de recuperare se face până la echivalarea suprafeţei de pajişti din România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament.»4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:«(4^1) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (4) amenajările de interes public local aprobate prin hotărâre a consiliului local.»5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul pajiştilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional să nu scadă, după caz.»6. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:«(11) Procedura privind emiterea şi eliberarea avizelor prevăzute la alin. (9) şi (10), precum şi procedura privind recuperarea din terenurile neproductive a suprafeţei egale cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol vor fi reglementate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) Fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.»8. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:«(5) În vederea reglementării perioadelor şi condiţiilor de păşunat, consiliile locale pot aproba regulamentul de păşunat valabil pe întreg teritoriul administrativ al unităţii administrativ-teritoriale.»9. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 10. - (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2018, este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.»"3. La articolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 8 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:«n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cerere;»"4. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - La articolul II din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:«c) drumurilor de utilitate privată;»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 29 februarie 2016.Nr. 16.---------