HOTĂRÂRE nr. 495 din 11 iunie 2014pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unui procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor industriali electro-intensivi, cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv "Orientările privind ajutoarele pentru mediu și energie pentru perioada 2014-2020", elaborate de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări.(2) Prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute la secțiunea 3.7.2 din Orientări. (la 05-01-2015, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. ) (3) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.(4) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se aplică potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final din 15 octombrie 2014. (la 05-01-2015, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. )  +  Capitolul II Reguli procedurale  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse riscului de a își pierde competitivitatea, din cauza finanțării sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivității beneficiarului și expunerii la comerțul internațional.(2) În sensul alin. (1), ajutorul va fi acordat dacă întreprinderea se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientări. (la 04-08-2014, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 495 din 11 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 4 august 2014. ) (3) Ajutorul de stat se acordă cu condiția ca beneficiarii ajutorului să plătească cel puțin 15% din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fără reducerea acordată prin prezenta schemă de exceptare.(4) În funcție de electro-intensitatea întreprinderilor prevăzute la alin. (2), beneficiarii vor plăti următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii:a) 15% în cazul unei electro-intensități mai mari de 20%;b) 40% în cazul unei electro-intensități cuprinse între 10-20%;c) 60% în cazul unei electro-intensități cuprinse între 5-10%.(5) Electro-intensitatea prevăzută la alin. (4) se calculează conform următoarei formule: Consumul energiei electrice * prețul energiei electrice ───────────────────────────────────────────────────────, (VAB n + VAB n - 1 + VAB n - 2)/3în care:(i) VAB = cifra de afaceri plus producția capitalizată plus alte venituri din exploatare plus/minus variația stocurilor minus achizițiile de bunuri și servicii (fără includerea costurilor de personal) minus impozitele pe produse aferente cifrei de afaceri care nu sunt deductibile minus impozitele și taxele aferente producției;(ii) n = anul financiar anterior anului în care este solicitată exceptarea;(iii) consumul energiei electrice = media aritmetică a consumului energiei electrice pe ultimii 3 ani ai întreprinderilor;(iv) prețul energiei electrice = prețul mediu de vânzare cu amănuntul al energiei electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum, astfel cum rezultă din ultimul raport privind rezultatele monitorizării pieței de energie electrică, aferent anului n, publicat pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE. Prețul energiei electrice include și costul integral al subvențiilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile care ar fi transferat întreprinderii în absența exceptării. (la 05-01-2015, Pct. (iv) a alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. ) (6) În cazul întreprinderilor electro-intensive înființate de mai puțin de un an și care se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientări, se utilizează datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifică încadrarea întreprinderii în condițiile de eligibilitate stabilite de prezenta schemă, urmând să regularizeze sprijinul financiar acordat, după caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizează datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplică media aritmetică a datelor aferente primilor 2 ani de activitate. Începând cu al patrulea an de activitate se utilizează media aritmetică a celor 3 ani anteriori. (la 05-01-2015, Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. )  +  Articolul 3(1) Exceptarea de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data emiterii acordului de exceptare obținut de beneficiarii ajutorului de stat. Respectiva exceptare nu afectează calculul privind atingerea obiectivului național prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, în consumul final brut de energie al anului 2020. (la 29-02-2016, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 113 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 29 februarie 2016. ) (1^1) Pentru anul 2014, exceptarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aplică de la data de 1 decembrie 2014 pentru cantitatea de energie electrică consumată de beneficiari după această dată. (la 05-01-2015, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. ) (2) Beneficiarii ajutorului de stat notifică acordul de exceptare către ANRE, precum și fiecăruia dintre furnizorii lor de energie electrică cu care au încheiate sau încheie contracte de vânzare cumpărare de energie electrică. În baza acordului de exceptare primit de la clientul său, furnizorul este exceptat de la obligația de a achiziționa un număr de certificate verzi aferent cantității de energie electrică livrate clientului său, beneficiar al schemei de ajutor reglementate de prezenta hotărâre.  +  Articolul 4(1) Ministerul Economiei verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condițiilor impuse de reglementările Uniunii Europene și cele naționale în vigoare, precum și de prevederile prezentei hotărâri și monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) și că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condițiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentației depuse de beneficiar până la data de 31 mai a fiecărui an.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) se depune începând cu anul următor celui în care a fost obținut acordul de exceptare.(3) Dacă în cursul monitorizării se constată:a) înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare față de procentele prevăzute la art. 2 alin. (4), Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului;b) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei notifică beneficiarul asupra încetării acordului pentru exceptare și ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), beneficiarul ajutorului de stat informează ANRE, precum și pe fiecare dintre furnizorii săi de energie electrică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3) lit. b), asupra încetării acordului pentru exceptare. (la 05-01-2015, Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. )  +  Articolul 5Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a depus la autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de stat o cerere în acest scop, denumită cerere de acord pentru exceptare, și dacă Ministerul Economiei a confirmat ulterior încadrarea beneficiarului în condițiile de eligibilitate stabilite în schemă.  +  Articolul 6(1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este de 10 ani.(2) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat nu va putea depăși 85% din valoarea maximă prevăzută în decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei de sprijin SA33134/2011.(3) Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro.  +  Articolul 7Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, păstrează, pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ajutorului, înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat, care conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate criteriile din Orientări.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 8(1) Nerespectarea de către beneficiari a condițiilor prevăzute prin prezenta hotărâre determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat conform reglementărilor europene și naționale.(2) Procedura de emitere a acordului pentru exceptare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) În cazul în care beneficiarul unui ajutor acordat în baza prezentei scheme dispune de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene, Ministerul Economiei suspendă plata ajutorului de stat până când respectivul beneficiar rambursează ajutorul ilegal și incompatibil, precum și dobânda de recuperare aferentă. (la 05-01-2015, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.104 din 10 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 5 ianuarie 2015. )  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2014*).
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei,
  Maricel Popa,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru energie,
  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 11 iunie 2014.Nr. 495.PROCEDURĂde emitere a acordului pentru exceptare