HOTĂRÂRE nr. 112 din 24 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016  Având în vedere prevederile art. 4 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 6 şi 7 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul de pregătire profesională al Agenţiei Naţionale, prevăzut la art. 4 lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.Art. 2^2. - Organizarea, atribuţiile şi competenţele Centrului de pregătire profesională se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 3 alin. (5), cu aprobarea consiliului de administraţie."3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Repartizarea numărului de posturi între Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate se stabileşte prin ordin al directorului general."4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Atribuţiile compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei Naţionale se stabilesc prin ordin al directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie."5. La articolul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Finanţarea activităţii Agenţiei Naţionale este asigurată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Lege, iar modalitatea de utilizare a subvenţiilor şi veniturilor proprii este cea prevăzută la art. 9 alin. (2) şi (3) din Lege. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, constituite conform dispoziţiilor art. 9 alin. (3) din Lege, pot fi încasate şi prin intermediul instituţiilor subordonate, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Lege. (3) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează în condiţiile prevăzute de art. 9 alin. (17) din Lege."6. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Agenţia Naţională exercită următoarele funcţii: a) de planificare strategică; b) de reglementare şi avizare; c) de monitorizare, coordonare şi control; d) de reprezentare; e) de administrare."8. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În realizarea funcţiei de monitorizare, coordonare şi control, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii: a) monitorizează şi coordonează, prin direcţiile de specialitate, activitatea instituţiilor subordonate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor legale, asigurând aplicarea unitară a legislaţiei în vigoare; b) controlează activitatea instituţiilor subordonate, propunând măsuri de remediere, în cazul constatării unor deficienţe; c) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările din domeniile sale de activitate; d) controlează executarea lucrărilor de topografie, cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, potrivit competenţei."9. La articolul 6 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) colaborează cu instituţii de specialitate ale altor autorităţi publice pentru realizarea infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale şi a lucrărilor de specialitate de importanţă naţională."10. La articolul 6, alineatul (6) se abrogă.11. La articolul 7, literele a), b), g) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) gestionează Programul naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Program naţional, prin planificarea anuală a acţiunilor pentru realizarea activităţilor acestuia, în condiţiile legii; b) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la nivelul întregii ţări, şi execută, la nivel naţional, prin Centrul Naţional de Cartografie, lucrări de modernizare a reţelei geodezice naţionale, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. a) şi f) din Lege;.......................................................................... g) avizează şi recepţionează, prin instituţiile subordonate, lucrările de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie, în condiţiile Regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general;.......................................................................... p) pune la dispoziţie situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile, conform evidenţelor din bazele de date gestionate, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. i) din Lege;"12. La articolul 7, după litera p) se introduc trei noi litere, literele q)-s), cu următorul cuprins:"q) furnizează gratuit sau cu plata tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare produsele cartografice şi serviciile specifice domeniului său de activitate; r) furnizează lucrări de specialitate, prin Centrul Naţional de Cartografie, conform tarifelor prevăzute la art. 9 alin. (17) din Lege, pe baza normelor de timp, ce se vor aproba prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României; s) avizează, prin Centrul Naţional de Cartografie, conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice, destinate uzului public."13. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Tot personalul angajat îndeplineşte atribuţiile specifice Agenţiei Naţionale şi oficiilor teritoriale, inclusiv pentru activităţile corespunzătoare Programului naţional, atribuţiile în acest sens fiind stabilite, prin fişa postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."14. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi din sectorul public şi privat cu respectarea condiţiilor art. 3 alin. (9) din Lege."15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi, ori de câte ori este convocat de către preşedinte, în şedinţe extraordinare. (2) Şedinţele consiliului de administraţie sunt convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare, materialele de şedinţă urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul. (3) În cazuri excepţionale, preşedintele consiliului de administraţie poate supune la vot completarea şi aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare. (4) Materialele aferente documentelor de şedinţă, supuse aprobării sau informării consiliului de administraţie, sunt prezentate în şedinţă de către autorii acestora, pot fi modificate şi completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţei, iar forma rezultată se supune la vot. (5) Consiliul de administraţie este statutar întrunit cu condiţia prezenţei a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenţi. (6) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului de administraţie, desemnat de către membrii prezenţi. (7) La finalul fiecărei şedinţe se întocmeşte un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenţi, precum şi ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal de şedinţă se redactează de către secretar şi se semnează de către membrii consiliului de administraţie şi de către secretar. (8) În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de şedinţă, şi se semnează, ulterior analizării, de către preşedinte şi membrii consiliului. (9) Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an. (10) Hotărârile consiliului de administraţie se transmit, prin grija secretarului, instituţiilor subordonate, precum şi direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agenţiei Naţionale, în vederea punerii în aplicare. (11) Documentele şedinţelor consiliului de administraţie sunt: a) ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie; b) convocatorul consiliului de administraţie; c) procesele-verbale şi hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale şi cel de evidenţă a hotărârilor; d) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie; e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.); f) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie. (12) Documentele fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie şi hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază şi se arhivează de către secretarul consiliului de administraţie. (13) Registrul de procese-verbale şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie se arhivează şi în format digital de către secretar. (14) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi. (15) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei Naţionale, în funcţie de votul exprimat."16. La articolul 12, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) stabileşte, modifică şi actualizează tarifele pentru serviciile prestate în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general;"17. La articolul 12, după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j), cu următorul cuprins:"f) aprobă proiectul de buget din venituri proprii şi avizează proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite; g) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; h) analizează şi avizează raportul de activitate anual al Agenţiei Naţionale, prevăzut la art. 3 alin. (14) şi (15) din Lege, raport ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale; i) analizează şi avizează raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (14) şi (15) din Lege, identificând modul în care activităţile şi rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile Programului naţional, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenţiei Naţionale; j) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor."18. La articolul 14 alineatul (2), literele c) şi d) se abrogă.19. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza I din Lege. (2) Indemnizaţia de şedinţă se acordă doar în cazul prezenţei la şedinţă. (3) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, conform dispoziţiilor art. 3 alin. (12) teza a III-a din Lege."20. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Directorul general este numit şi revocat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:".21. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) aprobă, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (17) din Lege, prin ordin cu caracter normativ, tarifele serviciilor din domeniile de activitate ale Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;"22. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Directorii generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii. (2) Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii, să exercite cu caracter temporar funcţia de director general adjunct, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile directorilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului general, precum şi prin fişa postului. (4) În realizarea atribuţiilor sale, directorul general poate delega atribuţiile funcţiei de director general, prin ordin, directorilor generali adjuncţi. (5) În cazul delegării atribuţiilor privind operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor, care sunt în competenţa directorului general, în calitate de ordonator secundar de credite, în actul de delegare sunt specificate limitele şi condiţiile delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate şi termenul de valabilitate a împuternicirii."23. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Directorii instituţiilor subordonate sunt angajaţi ai instituţiilor pentru care au susţinut concursul pentru ocuparea funcţiei, sunt ordonatori terţiari de credite şi emit decizii în exercitarea atribuţiilor."24. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist şi consilier juridic. Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul instituţiilor subordonate, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei, să exercite cu caracter temporar funcţia de director, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare."25. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Pentru realizarea Programului naţional, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, se pot utiliza mijloace de transport aparţinând Agenţiei Naţionale şi instituţiilor sale subordonate, repartizarea fiind făcută prin ordin al directorului general. (4) Repartizarea cotei de combustibil suplimentar necesar realizării activităţilor din Programul naţional se face potrivit anexei nr. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015."26. Anexa nr. 1 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.27. Anexa nr. 2 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,

  secretar de stat

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru

  şi Publicitate Imobiliară,

  Radu-Codruţ Ştefănescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea
  Bucureşti, 24 februarie 2016.Nr. 112.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la regulament)*Font 7*                                                                                             ┌─────────────────────────┐                                                                                             │Numărul de posturi - 2880│                                                                                             └─────────────────────────┘                                                  ┌──────────────────────────┐                                                  │Consiliul de Administraţie│                                                  └────────────┬─────────────┘ ┌────────────────────────┐          ┌───────────────────────────────┐ │ │Direcţia corp control şi│          │ *) Serviciul de securitate şi │<───┐ │ ┌───>│protecţia informaţiilor │          │ sănătate în muncă │ │ │ │ │ clasificate │          └───────────────────────────────┘ │ │ │ └────────────────────────┘          ┌───────────────────────────────┐ │ ┌────────────┴─────────────┐ │ ┌────────────────────────┐          │ Serviciul Comunicare │<───┼──┤ Director General ├───┼───>│ Serviciul audit intern │          └───────────────────────────────┘ │ └────────────┬─────────────┘ │ └────────────────────────┘          ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────┐          │ Centrul de pregătire │ │ ┌─────────────┼──────────────┐ └───>│ Direcţia Juridică şi │          │ profesională │<───┘ │ v │ │ Resurse Umane │          └───────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────┐ │ └────────────────────────┘                                                 │ │Director General Adjunct│ │          ┌────────────────────────┐ │ └───────────┬────────────┘ │ ┌────────────────────────┐          │Director General Adjunct│<────────────┘ │ └───────>│Director General Adjunct│          └───────────┬────────────┘ │ └────────────┬───────────┘                      │ │ │                      │ │ │┌──────────────────┐ │ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐│Direcţia operativă│<─┤ │ Direcţia │ │Direcţia de │ ├─>│Direcţia de│ │Direcţia de │<─┤ │ Direcţia │└──────────────────┘ ├─>│informatică│ │înregistrare│<─┤ │cadastru şi│ │managementul│ ├─>│ achiziţii │ ┌─────────────────┐ │ └───────────┘ │sistematică │ │ │ geodezie │ │proiectelor │ │ │ publice │ │Serviciul relaţii│ │ ┌───────────┐ └────────────┘ │ └───────────┘ └────────────┘ │ └───────────┘ │ cu publicul │<─┤ │Oficiile de│ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────┐ └─────────────────┘ └─>│cadastru şi│ │ Centrul │ ├─>│Direcţia de│ │ Direcţia │<─┤ │ Direcţia │                         │publicitate│ │Naţional de│<─┘ │publicitate│ │ sisteme │ └─>│ economică│                         │imobiliară │ │Cartografie│ │imobiliară │ │informaţionale│ └──────────┘                         └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ │ geografice │                                                                                  └──────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Serviciul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la regulament)NORMATIVELE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu mijloace de transport şi consumulde carburanţi pentru Agenţia Naţională de Cadastru şiPublicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, învederea desfăşurării activităţilor specificeDotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Agenţia) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele: a) Agenţia şi instituţiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă; b) consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate: ┌────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Nr. │ Unitatea │Plafonul maxim lunar**)│ │crt.│ │(litri/autovehicul/ │ │ │ │ echipament/lună) │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 1. │Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate│ 200 │ │ │Imobiliară │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 2. │Instituţii subordonate*) │ 200 │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 3. │Oficiul de Cadastru şi Publicitate │ │ │ │Imobiliară Tulcea - nave operative │ 300 │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 4. │Autovehiculele utilizate de Agenţia │ 500 │ │ │Naţională de Cadastru şi Publicitate │ │ │ │Imobiliară şi instituţiile subordonate în │ │ │ │implementarea Programului naţional de │ │ │ │cadastru şi carte funciară │ │ │ │(1 autovehicul/instituţie subordonată) │ │ └────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, Centrul Naţional de Cartografie

  **) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

  ──────────
  --------