HOTĂRÂRE nr. 103 din 18 februarie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi este 463, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 83 de posturi pentru organismul intermediar pentru transport."2. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală organismul intermediar pentru transport, îndeplineşte şi funcţiile de selecţie şi evaluare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea ex-post a achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, pentru proiectele de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020, potrivit prevederilor art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.Art. 8^2. - Ministerul Transporturilor asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, după cel puţin 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  Bucureşti, 18 februarie 2016.

  Nr. 103.
   +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor*Font 7*                                                                                       Numărul maxim de posturi = 463, exclusiv demnitarii                                                                                       şi posturile aferente cabinetului ministrului,                                                                                       din care 83 posturi pentru organismul intermediar                                                                                       pentru transport                                                          ┌──────────┐                                                          │ MINISTRU │                                                          └────┬─────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐   │CABINETUL MINISTRULUI ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA**)│   └──────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │SERVICIUL AUDIT INTERN├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU │   └──────────────────────┘ │ │ SINDICATELE, PATRONATELE ŞI │                                                               │ │ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE │                                                               │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ CORPUL DE CONTROL*) ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL│   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ SERVICIUL PROBLEME ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ │   │ SPECIALE │ │ └────────────────────────────────┘   └──────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐                                                               ├──────────────────────────────────────┤UNITATEA DE POLITICI PUBLICE**)│                                                               │ └───────────────────────────────┘          ┌──────────────────────────────────┬─────────────────┼───────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌───┴──────────────────┐┌───────────┴──────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤├──────────────────────┤│CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI││CABINETUL SECRETARULUI││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT ││ DE STAT │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘└──────────────────────┘                                                               │                                                   ┌───────────┴───────────┐                                                   │ SECRETAR GENERAL │                                                   └───────────┬───────────┘┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│SECRETAR GENERAL ADJUNCT├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│└────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                               │ ┌───────────────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬────┴──────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴────────┐┌─────┴────┐┌─────┴──┐┌─────┴──┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌──────┴──┐┌────┴────┐┌────┴───┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌────┴────┐┌──────┴───┐│DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││SERVICIUL││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││SERVICIUL││DIRECŢIA ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││INFRA- ││ RESURSE ││ECONO- ││JURIDICĂ││AFACERI ││ MEDICAL ││ACHIZIŢII ││ORGANIS- ││MANAGEMENT││PORT ││PORT ││PORT ││PORT ││STRUCTURĂ││ UMANE ││MICĂ ││ ││EUROPENE││ ││PUBLICE, ││MUL ││ ŞI ││FEROVIAR││RUTIER ││AERIAN ││NAVAL ││ŞI ││ ││ ││ ││ ŞI ││ ││ADMINIS- ││INTER- ││STRATEGIE ││ ││ ││ ││ ││REGLE- ││ ││ ││ ││RELAŢII ││ ││TRAREA ││MEDIAR ││ ││ ││ ││ ││ ││MEN- ││ ││ ││ ││INTERNA-││ ││DOMENIULUI││PENTRU ││ ││ ││ ││ ││ ││TĂRI ││ ││ ││ ││ŢIONALE ││ ││PUBLIC ŞI ││TRANSPORT││ ││ ││ ││ ││ ││TEHNICE ││ ││ ││ ││ ││ ││ADMINIS- ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││TRATIV │└─────────┘└──────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de direcţie.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  -----