HOTĂRÂRE nr. 219 din 25 martie 1999privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 7 aprilie 1999    În temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţii la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni: a) nedeclararea sau nepredarea de către deţinător a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) şi (2) din ordonanţa; b) nerespectarea de către deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului a obligaţiilor de inventariere, păstrare şi conservare a acestora până la predarea lor efectivă în vederea valorificării, prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanţa; c) nerespectarea de către organul de valorificare a obligaţiei de întocmire a procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa; d) neevaluarea de către membrii comisiei de evaluare, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) din ordonanţa, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului; e) nerespectarea termenului de eliberare a certificatului constatator al calităţii, prevăzut la art. 6 alin. (6) din ordonanţa.  +  Articolul 2 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează cu amendă de la 200.000 lei la 1.000.000 lei. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.  +  Articolul 3Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către persoanele cu atribuţii de control, împuternicite de conducerea autorităţilor administraţiei publice din care face parte contravenientul.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-Ionescu-----------------