ORDIN nr. 794 din 19 februarie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 26 februarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 35 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) contribuabili nerezidenţi persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România."2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Daniel Diaconescu,

  vicepreşedinte
  Bucureşti, 19 februarie 2016.Nr. 794.-----