HOTĂRÂRE nr. 239 din 1 aprilie 1999privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 8 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Tineretului şi Sportului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi programul Guvernului în domeniile tineretului şi sportului.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii generale: a) asigura aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului şi a altor acte normative în domeniul sau de competenţa, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi a autorităţilor administraţiei publice locale; b) fundamentează şi propune Guvernului politica în domeniile tineretului şi sportului; c) elaborează, propune măsuri şi acţionează pentru aplicarea strategiei Guvernului de reforma economico-socială, de restructurare şi dezvoltare; d) analizează evoluţia fenomenelor specifice în domeniile tineretului şi sportului, în raport cu tendintele existente pe plan internaţional, şi propune Guvernului măsurile care se impun, în concordanta cu cerinţele vieţii sociale; e) iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente; f) reprezintă interesele statului în diferite organisme internaţionale, în conformitate cu convenţiile, acordurile şi alte înţelegeri încheiate în acest scop; dezvolta relaţii de colaborare cu organizaţii de tineret şi sportive din alte state şi cu organisme internaţionale cu preocupări în domeniu; g) negociaza şi încheie protocoale de colaborare şi de schimburi internaţionale pe linie de tineret şi sport, în baza convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri aprobate de Guvern, în limita bugetului alocat; h) realizează, direct sau în colaborare cu persoane juridice autorizate, potrivit legii, cercetări şi studii orientate către cunoaşterea şi rezolvarea problemelor tineretului şi ale activităţii sportive; i) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi, ordonanţe şi, respectiv, hotărâri ale Guvernului - în probleme de tineret şi sport şi de înfiinţare, în condiţiile legii, de unităţi de specialitate în subordine; elaborează norme de folosire a mijloacelor materiale şi financiare pentru activitatea de tineret şi sportiva, cu avizul Ministerului Finanţelor; avizează proiectele de construcţie a bazelor sportive, în vederea respectării cerinţelor tehnice înscrise în regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport; j) avizează dobândirea personalităţii juridice de către organizaţii neguvernamentale, în temeiul legii; k) colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 3În domeniul activităţii de tineret Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) colaborează cu organizaţiile de tineret legal constituite; b) stimuleaza înfiinţarea şi funcţionarea, în condiţiile legii şi conform propriilor statute, a unor unităţi autonome pentru aplicarea programelor pentru tineret; c) finanţează acţiuni proprii, în conformitate cu strategia elaborata de Guvern în domeniul tineretului, pe baza programelor aprobate de ministrul tineretului şi sportului; sprijină financiar acţiuni ale unor organizaţii de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială. Finanţarea acţiunilor de tineret se poate face din venituri realizate din derularea acestor acţiuni, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop; d) stabileşte şi dezvolta relaţii de colaborare cu instituţiile şi organismele specializate în domeniul tineretului sau având preocupări în acest domeniu; e) facilitează pentru organizaţiile de tineret stabilirea contactelor internaţionale directe, în vederea cunoaşterii reciproce şi a realizării de programe comune; f) colaborează în exercitarea atribuţiilor sale cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interesate, în vederea rezolvarii problemelor specifice tineretului; g) asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 4În domeniul sportului Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice: a) stabileşte direcţiile de dezvoltare a sportului pentru toţi, în vederea creşterii standardului de pregătire fizica şi ameliorării stării de sănătate a populaţiei; b) elaborează strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă; extinde, pe măsura creării condiţiilor, activitatea sportiva profesionista; c) colaborează şi răspunde, împreună cu Comitetul Olimpic Roman, de selecţionarea, pregătirea şi participarea sportivilor români la programele olimpice; d) asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul sportului în cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţara şi din străinătate; e) asigura, în colaborare cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice, dezvoltarea bazei materiale a activităţii sportive; f) finanţează, în funcţie de volumul resurselor financiare alocate anual prin bugetul de stat, federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi complexurile sportive naţionale din subordine; poate încheia contracte civile, în nume propriu sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice de drept public sau privat, precum şi cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni sportive; g) elaborează norme tehnico-metodologice şi de organizare a activităţii sportive; h) facilitează relaţiile internaţionale ale federaţiilor sportive naţionale şi ale celorlalte unităţi subordonate; i) organizează şi controlează, sub toate aspectele, activitatea unităţilor sportive din subordine; îndrumă din punct de vedere tehnico-metodic şi celelalte unităţi sportive; j) sprijină din punct de vedere metodic, organizatoric şi financiar participarea sportivilor care reprezintă România la competitiile internaţionale oficiale.  +  Articolul 5Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive de interes public se poate face numai cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu garanţia construirii altor baze sportive similare.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, se pot organiza servicii şi birouri. (2) Numărul maxim de posturi este de 140, conform anexei nr. 1, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (3) Conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului este exercitată de ministru; ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul tineretului şi sportului emite ordine şi instrucţiuni. (5) Ministrul tineretului şi sportului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat. (6) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul tineretului şi sportului. (7) Secretarii de stat răspund, în principal, de probleme şi activităţi specifice domeniului pe care îl reprezintă. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (8) Secretarul general al Ministerului Tineretului şi Sportului este funcţionar public de cariera, numit pe criterii profesionale. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului. (9) Secretarul general al Ministerului Tineretului şi Sportului poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (10) Secretarul general este subordonat ministrului tineretului şi sportului. (11) Secretarul general coordonează doua direcţii generale conduse de directori generali şi direcţiile coordonate de secretarul general adjunct. (12) Secretarul general adjunct este funcţionar public de cariera, numit pe criterii profesionale. (13) Funcţia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevăzut pentru funcţia de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare, diminuat cu 10% . (14) Funcţiile de secretar general şi de secretar general adjunct se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre, se ocupa prin examen sau prin concurs în condiţiile legii, iar persoanele care promovează sunt numiţi în funcţiile respective prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (15) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (16) Pe lângă ministrul tineretului şi sportului funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului; componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. (17) La nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului pot funcţiona consilii consultative pe probleme de tineret sau de sport; înfiinţarea, desfiinţarea, competentele şi componenta acestora se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 7 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor, precum şi statele de funcţii ale unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se aproba prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.  +  Articolul 8 (1) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat. Personalul acestora se salarizeaza în condiţiile prevăzute în anexele nr. V şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare. (2) Direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti asigura aplicarea şi respectarea în teritoriu a strategiei generale a Guvernului privind tineretul şi activitatea sportiva. (3) În domeniul tineretului, prin compartimentele specializate, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează acţiuni proprii destinate tineretului şi acorda asistenţa metodica şi sprijin financiar organizaţiilor de tineret. (4) În domeniul sportului direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează acţiuni sportive proprii şi exercită în cadrul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, atribuţiile prevăzute la art. 4 lit. i). (5) În subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi fără personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea, întreţinerea şi amenajarea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportiva şi de tineret; personalul acestor unităţi sportive se salarizeaza în condiţiile prevăzute în anexele nr. VII/6, VIII/1 şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tineret şi sportive.  +  Articolul 10 (1) Federaţiile sportive naţionale sunt unităţi cu personalitate juridică şi cu statut propriu, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat; ele conduc, organizează şi răspund de activitatea sportiva din ramura respectiva. Personalul acestor unităţi sportive se salarizeaza în condiţiile prevăzute în anexele nr. VII/6, VIII/1 şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare. (2) Pentru fiecare disciplina sportiva poate exista doar o singura federatie sportiva naţionala.  +  Articolul 11Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt unităţi cu personalitate juridică şi statut propriu, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, în care se organizează şi se desfăşoară activitate sportiva de performanţă. Personalul acestor unităţi sportive se salarizeaza în condiţiile prevăzute în anexele nr. VII/6, VIII/1 şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Complexurile sportive naţionale sunt unităţi cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. Personalul acestor unităţi se salarizeaza în condiţiile prevăzute în anexele nr. VII/6, VIII/1 şi VIII/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare. (2) Complexurile sportive naţionale asigura organizarea şi desfăşurarea în regim de cantonament a pregătirii sportivilor nominalizaţi în loturile naţionale şi olimpice.  +  Articolul 13Federaţiile sportive naţionale, cluburile sportive şi complexurile sportive naţionale se pot asocia, în condiţiile legii, cu persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, în vederea dezvoltării bazei materiale şi a activităţii sportive.  +  Articolul 14Ministerul Tineretului şi Sportului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 405/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 6 august 1997.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:--------------- p. Ministrul tineretuluişi sportului,Ioan Dobrescu,secretar de statMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesDepartamentul pentruReforma AdministraţieiPublice CentralePetre Diaconu,secretar de stat  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi = 140 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora)MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI                         ------------------                        | MINISTRU |                        |------------------|                        | CABINET DEMNITAR |                         ------------------                                 |    -------------- |   | COLEGIUL |______________|   | MINISTERULUI | | -------------------    -------------- |____________________| DIRECŢIA CONTROL |                                 | | FINANCIAR PROPRIU |                                 | -------------------                                 |           ---------------------------------------------           | | |       ---------- | ----------      | SECRETAR | | | SECRETAR |      | DE STAT | | | DE STAT |      |----------| | |----------|      | CABINET | | | CABINET |      | DEMNITAR | | | DEMNITAR |       ---------- | ----------                                 |                             ----------          -------------------| SECRETAR |------------------         | | GENERAL | |    ---------- ---------- ----------   | DIRECŢIA | | | DIRECŢIA |   | GENERALĂ | | | GENERALĂ |   | TINERET | ------------------ | SPORT |    ---------- | SECRETAR GENERAL | ----------      | | ADJUNCT | |      | ------------------ |      | | |      | | |      | | |      | ----------------------------------------------- |       | | | | | |      | ---------- ---------- ---------- ---------- |      | | DIRECŢIA | | | | DIRECŢIA | | DIRECŢIA | |      | | GENERALĂ | | DIRECŢIA | | RESURSE | |PATRIMONIU| |      | | RELAŢII | | ECONOMICĂ| | UMANE, | | ŞI | |      | | INTERNA- | | | |CONTENCIOS | |INVESTIŢII| |      | | TIONALE | | | |SECRETARIAT| | | |      | ---------- ---------- ----------- ---------- |       | |     ------------------------ ----------------------     | | | |   ---------- ---------- ---------- ------------  | | | DIRECŢIA | | DIRECŢIA | | DIRECŢIA |   | DIRECŢIA | | SINTEZA | |COORDONARE | |COORDONARE |   | PROGRAME | | ŞI | | ŞI | | A |  | | | EVALUARE | |PROMOVARE | |STRUCTURILOR|   ---------- ---------- |A SPORTULUI| | SPORTULUI |                                              | DE | ------------                                              |PERFORMANTA|                                               -----------  +  Anexa 2 UNITĂŢILE care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    A. Unităţi în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
         
    I.Direcţii pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului BucureştiAlocaţii de la bugetul de stat
      - servicii publice descentralizate  
    II.Federaţii sportive naţionaleVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Federaţia Aeronautică Română  
    2.Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă  
    3.Federaţia Română de Arte Marţiale  
    4.Federaţia Română de Arte Marţiale Contact  
    5.Federaţia Română de Atletism  
    6.Federaţia Română de Badminton  
    7.Federaţia Română de Baschet  
    8.Federaţia Română de Baseball şi Softball  
    9.Federaţia Română de Biliard  
    10.Federaţia Română de Box  
    11.Federaţia Română de Bob şi Sanie  
    12.Federaţia Română de Bridge  
    13.Federaţia Română de Canotaj  
    14.Federaţia Română de Ciclism  
    15.Federaţia Română de Culturism  
    16.Federaţia Ecvestră Română  
    17.Federaţia Română de Gimnastică  
    18.Federaţia Română de Go  
    19.Federaţia Română de Haltere  
    20.Federaţia Română de Handbal  
    21.Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă  
    22.Federaţia Română de Hochei pe Iarbă  
    23.Federaţia Română de Judo  
    24.Federaţia Română de Kaiac-Canoe  
    25.Federaţia Română de Karate Modern  
    26.Federaţia Română de Karate Tradiţional  
    27.Federaţia Română de Lupte  
    28.Federaţia Română de Modelism  
    29.Federaţia Română de Motociclism  
    30.Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern  
    31.Federaţia Română de Oină  
    32.Federaţia Română de Orientare  
    33.Federaţia Română de Patinaj  
    34.Federaţia Română de Polo  
    35.Federaţia Română de Popice  
    36.Federaţia Română de Radioamatorism  
    37.Federaţia Română de Rugby  
    38.Federaţia Română de Schi şi Biatlon  
    39.Federaţia Română de Scrabble  
    40.Federaţia Română de Scrimă  
    41.Federaţia Română Sportul pentru Handicapaţi  
    42.Federaţia Română Sportul pentru Toţi  
    43.Federaţia Română de Şah  
    44.Federaţia Română de Taekwondo  
    45.Federaţia Română de Tenis  
    46.Federaţia Română de Tenis de Masă  
    47.Federaţia Română de Tir  
    48.Federaţia Română de Tir cu Arcul  
    49.Federaţia Română de Volei  
    50.Federaţia Română de Yachting  
         
    III.Cluburi sportiveVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Clubul- Sportiv "Unirea" Alba Iulia  
    2.Clubul Sportiv Municipal Arad  
    3.Clubul Sportiv Municipal Piteşti  
    4.Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung  
    5.Sport Club Bacău  
    6.Clubul Sportiv Municipal Oneşti  
    7.Clubul Sportiv "Crişul" Oradea  
    8.Clubul Sportiv Municipal Bistriţa  
    9.Clubul Sportiv Botoşani  
    10.Clubul Sportiv Municipal Brăila  
    11.Clubul Sportiv Municipal Buzău  
    12.Clubul Sportiv Municipal Călăraşi  
    13.Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca  
    14.Clubul Sportiv "Farul" Constanţa  
    15.Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe  
    16.Clubul Sportiv Târgovişte  
    17.Clubul Sportiv Municipal Craiova  
    18.Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi  
    19.Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu  
    20.Sport Club Miercurea-Ciuc  
    21.Clubul Sportiv Municipal Iaşi  
    22.Clubul Sportiv Municipal Baia Mare  
    23.Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş  
    24.Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ  
    25.Clubul Atletic Român  
    26.Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti  
    27.Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia  
    28.Clubul Sportiv Satu Mare  
    29.Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău  
    30.Clubul Sportiv Municipal Sibiu  
    31.Clubul Sportiv Municipal Suceava  
    32.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava  
    33.Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria  
    34.Clubul Sportiv Municipal Timişoara  
    35.Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea  
    36.Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui  
    37.Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea  
    38.Clubul Sportiv "Unirea" Focşani  
    39.Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti  
    40.Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti  
    41.Clubul Central de Şah Bucureşti  
    42.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti  
         
    IV.Complexuri sportive naţionaleVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    1.Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti  
    2.Complexul Sportiv Naţional Snagov  
    3.Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov  
    4.Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov  
    5.Complexul Sportiv Naţional Bascov  
    6.Complexul Sportiv Naţional Orşova  
    7.Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă  
    8.Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti  
         
    V.Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a AntrenorilorVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    VI.Muzeul SportuluiVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    VII.Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN)Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
         
    VIII.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret INFOTINVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
     
    NOTĂ: Unităţile prevăzute la pct. I pot utiliza un număr de maximum 339 de posturi, iar cele prevăzute la pct. II-VIII, un număr de maximum 2.500 de posturi.
       
    B.Unităţi care funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti
         
    IX.Unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridicăVenituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
     
    NOTĂ: Se poate utiliza un număr de maximum 900 de posturi.
     
    C.  Alte unităţi
         
    X.Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)Venituri extrabugetare
    XI.Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (C.C.P.S)Venituri extrabugetare
  --------