HOTĂRÂRE nr. 45 din 3 februarie 2016 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare(actualizată până la data de 19 februarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, denumită în continuare ANCSI, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (2) ANCSI este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (3) Sediul ANCSI este în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) ANCSI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile altor acte normative, în vigoare, incidente în domeniu. (2) ANCSI exercită, în numele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, competenţele acestuia care decurg din calitatea de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform legii.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, asigură conducerea sistemului naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniul său de activitate. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, poate delega ANCSI şi alte competenţe prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării rolul şi responsabilitatea: a) de a defini obiectivele strategice; b) de a defini, aplica, monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute la lit. a); c) de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite; h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 6Pentru a-şi realiza rolul şi obiectivele strategice în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniul său de activitate; c) de elaborare, coordonare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; d) de sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate; e) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; f) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; g) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul său de activitate şi promovarea de noi acorduri; h) de implementare de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită prin intermediul ANCSI următoarele atribuţii: a) fundamentează, elaborează, implementează, monitorizează, evaluează şi actualizează periodic politicile şi strategiile în domeniu; b) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea; c) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice implementate prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi prin celelalte instrumente pentru implementarea Strategiei naţionale, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; d) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora; e) urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul educaţiei, industriei, comerţului, mediului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii; f) elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent; g) avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice; h) monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare; i) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea sa; j) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; k) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate; l) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare, prin absorbţia şi difuzia acestora; m) stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi proiecte internaţionale, europene şi bilaterale în domeniu; n) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă; o) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern; p) defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; q) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării; r) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă; s) asigură alocarea, conform legii, fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi celorlalte instrumente pentru implementarea Strategiei pe care le gestionează; ş) elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi; t) stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile; ţ) coordonează şi poate finanţa activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific; u) diseminează informaţii în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării prin acţiuni organizate inclusiv în cooperare, prin dezvoltarea şi actualizarea de aplicaţii informatice de tip portal, registru sau altele asemenea, prin publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; v) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (2) ANCSI, corespunzător obiectului său de activitate, exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terţii.  +  Articolul 8 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi statul de funcţii ale ANCSI se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, la propunerea preşedintelui ANCSI. (2) În structura organizatorică a ANCSI funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Structura organizatorică a ANCSI este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condiţiile legii. (5) ANCSI poate constitui şi alte structuri organizatorice: servicii, birouri, compartimente, colective temporare de lucru, în condiţiile legii, pentru realizarea reformei cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene, inclusiv pentru implementarea de programe/proiecte cu finanţare externă nerambursabilă. (6) În cadrul ANCSI se constituie, la nivel de compartiment, Unitatea de implementare programe şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, cu scopul de a asigura coordonarea şi suportul instituţional necesare funcţionării echipelor de proiect. (7) Structura şi atribuţiile compartimentului pentru implementarea programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANCSI prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru ANCSI este de 141, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. (2) Personalul ANCSI se constituie din funcţionari publici şi personal contractual.  +  Articolul 10 (1) ANCSI este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (2) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui ANCSI se face conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele ANCSI are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea operativă a ANCSI; b) reprezintă ANCSI în relaţia cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, în condiţiile legii; c) încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; d) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ANCSI emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele ANCSI este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele ANCSI poate delega dreptul de semnătură vicepreşedintelui ANCSI, secretarului general, directorilor generali sau directorilor, după caz.  +  Articolul 12Preşedintele ANCSI reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.  +  Articolul 13Atribuţiile vicepreşedintelui şi ale secretarului general ANCSI se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, conform legii.  +  Articolul 14 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, ANCSI este sprijinită de Consiliul Naţional pentru Inovare şi Antreprenoriat, organism consultativ, precum şi de alte organismele consultative pentru cercetare-dezvoltare şi inovare care se constituie şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Atribuţiile şi componenţa organismelor consultative prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 15 (1) În cadrul ANCSI funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru cercetare. (2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice şi pentru Programul operaţional Competitivitate prin acordul părţilor implicate. (3) Organismul intermediar pentru cercetare funcţionează cu un număr de 59 de posturi. (4) Numărul de posturi care funcţionează în cadrul Organismului intermediar pentru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea ANCSI.  +  Articolul 16 (1) Patrimoniul ANCSI este constituit la nivelul stabilit conform ultimelor înregistrări contabile ale acesteia valabile la data publicării prezentei hotărâri. (2) ANCSI are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3a. (3) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 3b. (4) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 18 (1) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru entităţile subordonate se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANCSI, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului entităţii. (2) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali ai entităţilor aflate în subordinea ANCSI, prevăzute în anexa nr. 2, se fac prin decizie a preşedintelui ANCSI. (3) Numirea şi eliberarea directorilor sau, după caz, a directorilor generali, precum şi a membrilor consiliilor de administraţie din cadrul entităţilor aflate, după caz, în coordonarea sau sub autoritatea ANCSI, prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b şi în anexa nr. 4, se fac prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 19În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 20ANCSI poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatorii economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Ciprian Cătălin Necula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 3 februarie 2016.Nr. 45.  +  Anexa 1Număr maxim de posturi 141, exclusiv preşedintele şi vicepreşedinteleStructura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare*Font 8*                                    ┌──────────────┐                                    │ PREŞEDINTE │                                    └───────┬──────┘                                            │┌──────────────────────────────┐ ││ Cabinet preşedinte ├────────────┤ ┌────────────────┐└──────────────────────────────┘ ├────────────┤ Vicepreşedinte │┌──────────────────────────────┐ │ └────────────────┘│Unitatea de politici publice*)├────────────┤└──────────────────────────────┘ │┌──────────────────────────────┐ ││ Audit public intern*) ├────────────┤└──────────────────────────────┘ │┌──────────────────────────────────┐ ││Juridic, contencios, administrativ│ ││ şi resurse umane*) ├────────┤ ┌────────────────┐└──────────────────────────────────┘ ├────────────┤Secretar general│┌───────────────────────────────┐ │ └────────────────┘│Comunicare şi relaţii publice*)├───────────┤└───────────────────────────────┘ │┌───────────────────────────────┐ ││ IT şi infrastructură suport*) ├───────────┤└───────────────────────────────┘ │                                            │                                            │            ┌─────────────────────┬─────────┴───────┬────────────────┬───────────────────┐┌───────────┴─────────────┐┌──────┴───────┐┌────────┴────────┐┌──────┴──────┐┌───────────┴────────────┐│ Direcţia generală**) ││ Direcţia ││Direcţia generală││ Direcţia ││Unitatea de implementare││ coordonare strategică, ││ relaţii ││ organism ││economică şi ││ programe/proiecte cu ││ politici, programe şi ││internaţionale││ intermediar ││ logistică/ ││ finanţare externă ││dezvoltare instituţională│└──────────────┘│ cercetare ││administrativ││ nerambursabilă*) │└─────────────────────────┘ └─────────────────┘└─────────────┘└────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment.

  **) Direcţia generală condusă de un director general şi un director general adjunct.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 45 din 3 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 19 februarie 2016.
   +  Anexa 2Instituţiile şi unităţile de cercetareştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează însubordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare ││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│1. │Agenţia Spaţială Română │Venituri proprii │├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│2. │Institutul de Fizică Atomică │Venituri proprii │├────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│3. │Institutul Naţional de Cercetare│Venituri proprii şi subvenţii acordate││ │"Cantacuzino" │de la bugetul de stat │└────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3aInstituţiile şi unităţile de cercetareştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează încoordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare┌────┬───────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │Sursa de finanţare││crt.│ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────────┤│1. │Institutul de Cercetare- │Venituri proprii ││ │Dezvoltare pentru Protecţia│ ││ │Plantelor Bucureşti │ │└────┴───────────────────────────┴──────────────────┘  +  Anexa 3bInstitutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează încoordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ││ │Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti │ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi ││ │ │completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Turbomotoare - COMOTI Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Industriei Alimentare - INMA Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Tehnică - IFT Iaşi │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Materialelor - INCDFM Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Pământului - INCDFP Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico- │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Farmaceutică - ICCF Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC Timişoara │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Microtehnologie - IMT Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19 │Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │"Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │pentru Electrotehnică - ICMET Craiova │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Petrolier - IPCUP Ploieşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Încercări de Materiale - ISIM Timişoara │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale│Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Neferoase şi Rare - INMR Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28 │Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX -│şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │S.A. Petroşani │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Energie - ICEMENERG Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Durabilă - URBAN - INCERC │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Comunicaţii - Bucureşti - INSCC Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Protecţia Mediului - Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │Bucureşti │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Fundulea │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Biotehnologii în Horticultură - Ştefăneşti, Argeş │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42 │Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │INCDT │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Dunării" - INCDDD Tulcea │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│44 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Cercetări Marine "Grigore Antipa" - INCDM Constanţa │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│45 │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │Conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări ││ │Silvicultură "Marin Drăcea" │şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare carefuncţionează sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentruCercetare Ştiinţifică şi Inovare┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │Sursa de finanţare││crt.│ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│1. │Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în │Venituri proprii ││ │Transporturi INCERTRANS" - S.A. │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤│2. │Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi │Venituri proprii ││ │Organe de Asamblare - ICPROA - S.A. Braşov │ │└────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘--------