ORDIN nr. 726 din 17 februarie 2016pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 22 februarie 2016  Având în vedere dispoziţiile:- art. 41 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit", cod 14.13.03.13, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

  Daniel Diaconescu,

  vicepreşedinte
  Bucureşti, 17 februarie 2016.Nr. 726.  +  Anexa 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME, PRENUME│ │├──────────────────────┴─────┬─────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│DOMICILIUL FISCAL │├───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────────┤│Judeţ │ │Sector│ │Localitate │ │├───────┼─────────────────────────────┴──────┴──────┼───┬────┬───┴┬────┬────┬──┤│Strada │ │Nr.│ │Bloc│ │Sc. │ │├───┬───┼────┬───┬──────────┬──────────────┬───────┬┴───┴────┴────┴────┴────┴──┤│Et.│ │Ap. │ │Cod Poştal│ │Telefon│ │├───┴───┴────┼───┴──────────┴──────┬───────┴──┬────┴───────────────────────────┤│Fax │ │ E-mail │ │└────────────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │├────────────────────────────┼─────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴─────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│III. În temeiul dispoziţiilor art. 41 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015│privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: ││ [] Optez pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe ││profit, cu plăţi anticipate trimestriale, începând cu anul fiscal______*). ││ [] Renunţ la opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a ││impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, începând cu anul ││fiscal_______. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Numele persoanei care face declaraţia │ │├────────────────────┬──────────────────┴──────────────────────────────────────┤│Funcţia │ │├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│Semnătura │ │└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤│Organ fiscal │ │├──────────────────────┼────────────────┬──────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Număr înregistrare │ │Data înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├──────────────────────┴───────────┬────┴──────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Numele persoanei care a verificat │ │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Opţiunea este valabilă pentru cel puţin 2 ani consecutivi.

  ──────────
  Cod: 14.13.03.13.

  INSTRUCŢIUNI

  de completare a formularului (012) "Notificare privind

  modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare

  şi plată a impozitului pe profit"
  Formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunţarea la această opţiune.Formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunţă la opţiunea de aplicare a acestui sistem.Contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit", în termen de 30 de zile de la începutul anului fiscal modificat.Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar un exemplar se păstrează de către contribuabil.Completarea formularului se face astfel:Secţiunea "I. Date de identificare a contribuabilului"Rândul "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.Rândul "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.Rândul "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.Secţiunea "II. Date de identificare a împuternicitului"Rândul "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.Rândul "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului, pentru activitatea proprie.Secţiunea III se completează bifând, după caz, caseta corespunzătoare: a) exprimării opţiunii de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale, potrivit art. 41 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Opţiunea efectuată pentru aplicarea sistemului anual de declarare şi plată a impozitului pe profit este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. b) renunţării la opţiunea de aplicare a sistemului anual de declarare şi de plată a impozitului pe profit, cu plăţi anticipate trimestriale şi solicitarea aplicării sistemului de declarare şi plată trimestrială a impozitului pe profit, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 2Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şide arhivare a formularului (012) "Notificare privindmodificarea sistemului anual/trimestrial de declarareşi plată a impozitului pe profit"1. Denumire: "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" (012)2. Cod: 14.13.03.133. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la comunicarea opţiunii privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.8. Se întocmeşte în 2 exemplare de către contribuabil/împuternicit/reprezentant legal.9. Circulă:- originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.-------