DECIZIE nr. 361 din 12 februarie 2016privind sancţionarea Societăţii LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 19 februarie 2016    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 20 ianuarie 2016, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. 143 din 15 ianuarie 2016 privind propunerea de sancţionare a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară, întocmit în baza prevederilor art. 38^1 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 1, et. 4, ap. 16, sectorul 1, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J40/18118/10.11.2006, cod unic de înregistrare 19184010/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-445, reprezentată legal de domnul Ivan Gheorghe în calitate de director general/administrator, a constatat următoarele:- nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termenul legal, raportările aferente trimestrului III/2015, în format letric şi în format electronic.Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III - Termen de transmitere, din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, modificate şi completate prin Norma nr. 19/2014.Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 163, bl. J, sc. 1, et. 4, ap. 16, sectorul 1, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J40/18118/10.11.2006, cod unic de înregistrare 19184010/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK445, reprezentată legal de domnul Ivan Gheorghe în calitate de director general/administrator, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare, până la data la care vor fi transmise integral raportările restante.  +  Articolul 2 (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi/sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.  +  Articolul 3Reluarea activităţii Societăţii LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 4 (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

    Mişu Negriţoiu
    Bucureşti, 12 februarie 2016.Nr. 361.-------