ORDIN nr. 1.355 din 4 mai 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării(actualizat la data de 26 octombrie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa A.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, prevăzute în anexa B.  +  Articolul 3Anexa A1 la cererea de înregistrare prevăzută la art. 1 constituie anexă şi la cererea de înregistrare prevăzută la art. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul formularului "Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzut în anexa C.  +  Articolul 5Se aprobă modelul formularului "Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzut în anexa D.  +  Articolul 6Se aprobă modelul formularului "Declaraţie pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind modificarea declaraţiei", prevăzut în anexa E.  +  Articolul 7Anexele C-E sunt comune cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 şi 2.  +  Articolul 8Anexele A - E fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.722/C din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 15 noiembrie 2007, şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.240/C din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi al declaraţiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 9 mai 2008.  +  Articolul 10Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiţiei

  şi libertăţilor cetăţeneşti,

  Alina Mihaela Bica,

  secretar de stat
  Bucureşti, 4 mai 2009.Nr. 1.355/C.  +  Anexa A┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐│I. │II. │III. ││ │ │ ││ MINISTERUL JUSTIŢIEI │ CERERE │ ││ ŞI LIBERTĂŢILOR │ │ ││ CETĂŢENEŞTI │ [] înregistrare în registrul │ Nr. intrare: ││ ────────────────────── │ comerţului │ ││ OFICIUL REGISTRULUI │ [] înregistrare fiscală │ .......... ││ COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ │ [] autorizarea funcţionării │ ││ TRIBUNALUL │ │ Data: ........ ││ │ Forma de organizare*1) ......... │ ││ .................. │ │ │└─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. ││ Doamnă/Domnule Judecător delegat, ││ ││ 1. Subsemnat(ul/a) ..................... domiciliat în .................... ││str. ........................., nr....., bloc..... scara...., etaj..., ap.... ││judeţ/sector ........ telefon......, act de identitate..... seria .... nr.... ││eliberat de.................., la data ..........., CNP/NIF ................. ││în calitate de ......................, prin ................................. ││conform ..................................................................... ││ ││ 2. pentru firma: .......................................................... ││având număr de ordine în registrul comerţului .................., cod unic de ││înregistrare ............................... ││ ││ 3. cu sediul în: localitatea ................, str................. nr..... ││bloc...., scara..., etaj..., ap.... judeţ/sector.........., cod poştal ...... ││telefon............................. fax .................................... ││e-mail .........................., web site ................................. ││în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu ││modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 359/2004 privind sim- ││plificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoa- ││nelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea ││fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice││cu modificările şi completările ulterioare, solicit: ││ ││ 4. Obiectul cererii privind înregistrarea în registrul comerţului, prevăzut ││în*2): .................................................., constă în: ││ 4.1. [] autorizarea constituirii persoanei juridice şi/sau îmnatricularea ││în registrul comerţului ││ 4.2. [] autorizarea constituirii sucursalei şi înmatricularea în registul ││comerţului ││ 4.3. [] înmatricularea ca urmare a schimbării sediului în/din judeţul ││........................../din statul membru .......................... ││ 4.4. [] înregistrarea modificării formei juridice ││ 4.5. [] înregistrarea declaraţiei(lor)-tip*3): [] model 1 [] model 2 ││ [] model 3 ││ 4.6. [] [înregistrarea menţiunilor]/ [][radierea cf. art. 25 din Legea ││nr. 26/1990 a menţiunilor] referitoare la: ││┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││Marca-│[] denumire*4) [] participare la [] fuziune [] di-││││jul │[] emblemă profit şi [] dizolvare vi-││││unei │[] sediu în pierderi [] lichidare za-││││căsuţe│ acelaşi judeţ*4) [] obiect de [] act constitutiv re ││││presu-│[] durata societăţii activitate*4) actualizat [] li-││││pune │[] suspendare [] administratori/ [] radiere*5) chi-││││plata │ activitate persoane împu- [] altele, conform da-││││taxei │[] reluare activitate ternicite/repre- art. ....... re ││││pentru│[] capital social zentanţi legali ............ ││││menţi-│[] asociaţi/acţionari [] cenzori ............ ││││unea │[] transmitere părţi [] auditori din actul ││││soli- │ sociale/acţiuni [] sediu secundar*3) modificator/ ││││citată│ [] conducător/ hotărâre ││││ │ reprezentant judecătorească ││││ │ sediu secundar*3) irevocabilă │││└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││ 5. [] Solicit publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/ ││a VII-a, după caz, a ....................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. [] Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) ││din Codul de procedură civilă. ││ În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de ││documente. ││ 7. Cererea este legal timbrată cu ........ lei taxă judiciară de timbru şi ││.................... lei timbru judiciar. ││ ││ Data: ............... Semnătura ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│V.*6) În temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu │ ││modificările şi completările ulterioare ....................., │ ││judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe │ ││lângă Tribunalul..............., examinând înscrisurile depuse │ Loc ││în susţinerea cererii şi, constatând că sunt/nu sunt îndeplinite│ pentru ││cerinţele legale, dispune:.................................... │ timbru ││ │ judiciar ││ Judecător-delegat, │ ││ │ ││ Referent, │ ││ Data: .............. │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘Notă:*1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCS, SCA)/companie naţională/ societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană/sucursală;*2) Se completează cu denumirea actului (act constitutiv, modificator: act adiţional, hotărâre AGA, decizie CA, act înfiinţare, hotărâre asociat unic etc);*3) În cazul menţiunilor, taxa se aplică pentru fiecare declaraţie-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării şi/sau sediu secundar;*4) În cazul schimbării denumirii şi/sau sediului şi/sau activităţii principale la taxa calculată, pentru menţiunile solicitate, se adaugă taxa de preschimbare a certificatului de înregistrare.*5) Se completează numai în cazul în care se solicită radierea ca urmare a fuziunii/divizării/schimbării sediului în alt judeţ;*6) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).cod: 11-10-150 CERERE DE ÎNREGISTRARE Nr. intrare: ...... data: ......┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VI. [] Solicit înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu "X" în ││Anexa nr. 1. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VII. [] Solicit obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru urmatoarele││persoane: ................................................................... ││............................................................................. ││............................................................................. ││............................................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VIII. După caz, solicit: [] verificare calitate asociat unic ││ [] verificare unicitate sediu*1) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IX. [] Datele privind participarea străină la capital*2), pentru prelucrări ││statistice, sunt înscrise în Anexa nr. 2. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│X. [] Solicit copie de pe cererea de înregistrare, anexa/(ele) nr. ........ ││şi declaraţia(ile) - tip model ................. . │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│XI. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art. 28 din Legea ││nr. 26/1990, republicată cu modificările ulterioare: ││ 1. Nume şi prenume: ........................................................ ││ 2. Adresa: localitatea .................., str. ..........................., ││nr....., bloc...., scara....., etaj...., ap.... judeţ/sector................, ││cod poştal........., telefon..........., fax .........., e-mail ............. ││ 3. [] Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării ││în registrul comerţului prin: ││ [] poştă [] e-mail [] biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe lângă││ Tribunalul ................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│XII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea actului │ Nr. şi data actului/ │Nr. file ││crt.│ │ Emitent │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 1.│Anexa nr. 1 - referitor la înregistrarea│ │ ││ │fiscală │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 2.│Anexa nr. 2 - referitor la investiţia │ │ ││ │străină │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 3.│Dovadă disponibilitate firmă │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 4.│Act adiţional/ Hotărâre adunare │ │ ││ │generală/ Decizie CA/Hotărâre directorat│ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 5.│Act constitutiv/ Act administrativ/ │ │ ││ │Act constitutiv actualizat │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 6.│Declaraţii pe propria răspundere │ │ ││ │asociaţi/administratori/cenzori │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 7.│Specimen de semnătură │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 8.│Copii acte identitate │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 9.│Dovadă sediu social │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 10.│Dovadă sediu secundar │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 11.│Dovadă capital social │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 12.│Declaraţie-tip pe propria răspundere │ │ ││ │privind autorizarea funcţionării - │ │ ││ │model ...... │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 13.│Împuternicire │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 14.│Dovadă taxă registru şi publicare în │ │ ││ │Monitorul Oficial │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 15.│Dovadă taxă obţinere informaţii din │ │ ││ │cazierul fiscal │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 16.│Dovadă taxă judiciară de timbru │ │ │├────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┤│ Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează ││documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare. │├────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┤│ 17.│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 18.│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 19.│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 20.│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 21.│ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┼─────────┤│ Total file: │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│XIII. Anexa(ele) nr. ......... şi declaraţia(ile)-tip model...... fac parte ││integrantă din prezenta cerere. ││ ││ Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile ││inexacte sunt pedepsite conform legii. ││ ││ Data:................ Semnătura.................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*1) Se completează la constituire şi la schimbarea sediului;*2) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/ acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.  +  Anexa A1Nr. intrare: ..... data: ............REFERITOR LA ÎNREGISTRAREA FISCALĂ DECLAR URMĂTOARELE*1):┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL ││ ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 1. [] Impozit pe profit*2): ││ 1.1. Perioada fiscală*3): 1.1.1. [] trimestrială 1.1.2. [] anuală ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 2. [] Impozit pe veniturile microîntreprinderilor*2): ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 3. [] Accize*4): ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 4. [] Impozit la ţiţeiul din producţia internă*2): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. [] Număr mediu de salariaţi estimat până la 3 salariaţi exclusiv*5) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. [] Număr mediu de salariaţi estimat până la 3 salariaţi exclusiv*6) ││ [] Venit total estimat până la 100.000 Euro*6) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. [] Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate ││ salariilor*2) ││ 7.1. Perioada fiscală: 7.1.1. [] lunară 7.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 8. [] Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate*7) ││ 8.1. Perioada fiscală: 8.1.1. [] lunară 8.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 9. [] Contribuţia de asigurări pentru şomaj*8) ││ 9.1. Perioada fiscală: 9.1.1. [] lunară 9.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 10. [] Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli ││ profesionale*9) ││ 10.1. Perioada fiscală: 10.1.1. [] lunară 10.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 11. [] Contribuţia de asigurări sociale*10) ││ 11.1. Perioada fiscală: 11.1.1. [] lunară 11.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 12. [] Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor ││ salariale*11) ││ 12.1. Perioada fiscală: 12.1.1. [] lunară 12.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 13. [] Contribuţia pentru concedii si indemnizaţii*12) ││ 13.1. Perioada fiscală: 13.1.1. [] lunară 13.1.2. [] trimestrială ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 14. [] Taxa pe jocuri de noroc*13) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 15. [] Redevenţe miniere*13) ││ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ 16. [] Redevenţe petroliere*13) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLĂTITORII CU STATUT DE SUCURSALĂ: ││ 1. [] Plătitor cu sediul central în străinătate │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ III. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ AL UNITĂŢII DIVIZATE ...................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Data: ................ Semnătura ............----------*1) Datele referitoare la înregistrarea fiscală se completează la constituire. Menţiunile referitoare la modificarea acestor date se declară la organul fiscal competent.*2) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.*3) Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual.*4) Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.*5) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au optat pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor (crt. 2) şi care optează pentruperioada fiscală trimestrială la criteriile 7-13.*6) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au optat pentru impozit pe profit (crt. 1) şi care optează pentru perioada fiscală trimestrială lacriteriile 7-13.*7) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006.*8) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002.*9) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002.*10) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000.*11) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006.*12) Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.*13) Se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.----------Anexa A1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 2.029/C din 10 octombrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 26 octombrie 2011, conform art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa A2Anexa nr. 2Nr. intrare: .......... data: ..............REFERITOR LA INVESTIŢIA STRĂINĂ,pentru evidenţa statistică, declar următoarele*):┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Investiţie străină în total capital: ││total................... echivalent lei; din care:....(valoarea şi moneda de ││subscriere)......., ..........(valoarea şi moneda de subscriere)........., ││.....(valoarea şi moneda de subscriere)......., reprezentând: ............... ││................. echivalent EUR ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────││ 2. Subscrisă de următorii asociaţi/acţionari (numai pentru asociaţii/ ││acţionarii cu domiciliul/sediul în străinătate): ││ 2.1. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.2. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.3. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.4. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.5. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.6. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. ││ ││ 2.7. ......(nume şi prenume/denumire) ....., .........(ţara)...........; ││total................... echivalent lei; din care:......(valoarea şi moneda ││de subscriere)......., ......(valoarea şi moneda de subscriere)......, ││......(valoarea şi moneda de subscriere)......, reprezentând: .............. ││................ echivalent EUR. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Data: .............. Semnătura ................------------*) Se completează pentru societăţile comerciale care au asociaţi/acţionari cu domiciliul/sediul în străinătate cu situaţia investiţiei străine la: constituire, majorare/reducere capital, transmitere părţi sociale/acţiuni.  +  Anexa B┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐│I. │II. │III. ││ │ │ ││ MINISTERUL JUSTIŢIEI │ CERERE │ ││ ŞI LIBERTĂŢILOR │ │ ││ CETĂŢENEŞTI │[] înregistrare [] autorizare a │ ││ ────────────────────── │ în registrul funcţionării │ Nr.: ........ ││ OFICIUL REGISTRULUI │ comerţului [] radiere │ ││ COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ │[] înregistrare │ ││ TRIBUNALUL │ fiscală │ Data: ....... ││ ├──────────────────────────────────┤ ││ .................. │[] PFA [] între- [] între- │ ││ │ prindere prindere │ ││ │ indivi- familială │ ││ │ duală │ │└─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. ││ DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR, ││ ││ 1. Subsemnata(ul/) ...........(nume şi prenume).......... în calitate de*1) ││............ identificat cu ....... seria ....... nr. ........ CIF*2) ...... ││data şi locul naşterii: │_|_│_|_│_|_|_|_│ localitate ..... judeţ/ţară ...... ││ zi lună an ││ ││ 2. Cu domiciliul în: localitatea ............., str................ nr..... ││bloc...., scara..., etaj..., ap.... judeţ/sector.........., cod poştal ...... ││ţara .................... telefon ............... fax ....................... ││cetăţenia: ....................., starea civilă: ............................ ││ ││ 3. Reşedinţa în România (dacă este cazul): localitatea .................... ││str.........., nr......, bloc ......, scara ........ etaj .......ap. ........ ││judeţ/sector ............ cod poştal ........telefon ......... fax .......... ││ ││ 4. Prin ......................(nume, prenume) .........CIF*2) ............. ││în calitate de .................... conform ................................. ││ ││ 5. Pentru firma: .......................................................... ││având număr de ordine în registrul comerţului*3) ..............., cod unic de ││înregistrare*3) ............................ ││ 6. Cu sediul profesional în localitatea ............., str........... nr.... ││bloc...., scara..., etaj..., ap.... judeţ/sector.........., cod poştal ...... ││telefon ................. fax .......... e-mail ....... web site ............ ││ ││În temeiul OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de ││către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprin- ││derile familiale, a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la││înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor fami-││liale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la ││autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările││ulterioare şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, ││cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit: ││ 7.1. [] înregistrarea în registrul comerţului ││ 7.2. [] autorizarea funcţionării prin înregistrarea declaraţiei(lor) - tip ││ [] model 1 [] model 2 [] model 3 ││ 7.3. [] înmatricularea ca urmare a schimbării sediului profesional în ││judeţul .................. ││ 7.4. [] înregistrarea fiscală conform datelor marcate cu "X" în Anexa nr. 1 ││ 7.5. [] obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal pentru următoarele ││persoane: ................................................................... ││............................................................................. ││............................................................................. ││ 7.6. [] înregistrarea menţiunilor referitoare la: ││ [] denumire [] sediul profesional în acelaşi judeţ ││ [] obiect de activitate [] acord de constituire ││ [] patrimoniu de afectaţiune [] puncte de lucru ││ [] reprezentant/[] membru întreprindere familială: [] cooptare [] retragere ││ [] schimbare regim juridic din ............... în ......................... ││ [] schimbarea sediului profesional în: localitatea ........................ ││str. ............... nr. ...... bloc ....... scara ..... etaj ..... ap. ..... ││judeţ/sector.........., cod poştal ...... telefon ........... fax ........... ││e-mail .............................. web site .............................. ││ [] radiere urmare a schimbării sediului profesional în alt judeţ ││ [] radierea din registrul comerţului - motiv radiere: ││ [] deces [] la cerere [] art. 25 din Legea nr. 26/1990│ [] întrerupere temporară a activităţii până la data ..................... ││ [] reluare activitate cu data de ........................................ ││ [] altele*4) ............................................................ ││ 7.7. [] menţionarea depunerii în registrului comerţului a: .............. ││ 7.8. [] copie de pe cererea de înregistrare, anexa(ele) nr. ......... şi ││declaraţia(ile) - tip model ................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*1) Se completează, după caz, persoană fizică/persoană fizică autorizată/ întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale;*2) Se completează, după caz, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;*3) Se completează numai în situaţia în care PFA/întreprinderea individuală/întreprinderea familială este înregistrată;*4) În această rubrică se poate completa: prelungire valabilitate sediu profesional/secundar, hotărâre judecătorească pronunţată în soluţionarea plângerii etc.cod: 11-10-180┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│8. [] Solicit soluţionarea cererii şi în lipsa mea. ││ În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul ││ de documente. ││ ││9. [] Solicit comunicarea documentelor care atestă efectuarea înregistrării ││ în registrul comerţului prin: ││ [] poştă [] e-mail [] biroul eliberări, la sediul O.R.C. de pe langă ││ Tribunalul ............. ││ [] biroul de asistenţă şi reprezentare al Primăriei ............. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│V. Obiectul de activitate: [] înmatriculare [] modificare ││1. Activitatea principală: clasa CAEN |_|_|_|_| .......................... ││ ││.......................................................................... ││ ││2. Activităţi secundare (clasa CAEN şi denumirea): ││ ││ 2.1. [] completare ││ ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|...........................................Raport pag. .......... ││ ││ 2.2. [] renunţare ││ ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|................................................................. ││|_|_|_|_|...........................................Raport pag. .......... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VI. Puncte de lucru: [] înfiinţare: ....................................... ││........................................................................... ││........................................................................... ││........................................................................... ││[] radiere ................................................................ ││........................................................................... ││........................................................................... ││ (localitate, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, ap.) ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VII. Alte modificări ale datelor înregistrate în registrul comerţului: ...... ││............................................................................ ││............................................................................ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│VIII. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE/AUTORIZARE FUNCŢIONARE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea actului │ Nr. şi data actului/ │Nr. file ││crt.│ │ Emitent │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 1.│Anexa nr. 1 - referitor la înregistrarea│ │ ││ │fiscală │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 2.│Dovadă privind disponibilitate şi │ │ ││ │rezervare a firmei │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 3.│Dovadă sediu profesional │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 4.│Specimen de semnătură │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 5.│Fotocopie carte de identitate/paşaport │ │ ││ │titular │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 6.│Fotocopie(i) carte de identitate/ │ │ ││ │paşaport membru (membrii) │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 7.│Fotocopie(i) documente care atestă │ │ ││ │pregătire profesională │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 8.│Fotocopie(i) documente care atestă │ │ ││ │experienţa profesională │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 9.│Acord de constituire │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 10.│Declaraţie-tip pe propria răspundere │ │ ││ │privind autorizarea funcţionării - │ │ ││ │model ...... │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 11.│Împuternicire │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 12.│Procură specială de reprezentare │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 13.│Cerere de reprezentare în vederea │ │ ││ │înregistrării în reg. com. │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 14.│Dovadă taxă registru │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 15.│Dovadă taxă cazier (e) fiscal(e) │ │ │├────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┤│ Şi, după caz, în funcţie de înregistrările solicitate, se menţionează ││documentele doveditoare cerute de prevederile legale în vigoare. │├────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┤│ 16.│ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ 17.│ │ │ │├────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────────┼─────────┤│ Total file: │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IX. Anexa nr. ......... şi declaraţia(ile)-tip model...... fac parte ││integrantă din prezenta cerere. ││ ││ Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile ││inexacte sunt pedepsite conform legii. ││ ││ Data:................ Semnătura.................... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa C┌────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ I. │ II. MODEL 1 │ III. ││ │ │ ││ │ │ OFICIUL REGISTRULUI ││ Spre înaintare │ DECLARAŢIE │ COMERŢULUI DE PE ││ către*1): │ │ LÂNGĂ TRIBUNALUL ││ │ pe propria răspundere dată în │ ││ .................. │ temeiul prevederilor art. 15 │ ................... ││ │alin. (1) lit. a) din Legea nr. ├────────────────────────┤│ .................. │ 359/2004, cu modificările şi │ IV. ││ │ completările ulterioare │ Nr. intrare: ......... ││ .................. │ │ ││ │ │ Data: ................ ││ .................. │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ V. ││ 1. Subsemnat(ul/a ............., domiciliat în ............................. ││str. .........................., nr...., bloc...., scara..., etaj.., ap...... ││judeţ/sector................., telefon............., act identitate..........,││seria......, nr............... CNP/ NIF .....(cod numeric personal/număr de ││identificare fiscală)......, eliberat de...................................., ││la data ........................ în calitate de*2) .............; ││ ││ 2. pentru firma ............................................................ ││având număr de ordine în registrul comertului*3).................., cod unic ││de înregistrare*3)................................. ││ ││ 3. cu sediul social/profesional în: localitatea........... str. ............ ││nr...., bloc..., scara..., etaj..., ap... judeţ/sector................, cod ││poştal .............. căsuţă poştală.............., telefon.................. ││fax................... e-mail................, web site ..................... ││ ││ ││ ││ 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: ││ ││ ││ 4.1. că la data prezentei, în spaţiul destinat sediului social/profesional/ ││ sucursalei din ................................ ││ ││ .......................................................................... ││ ││ 4.2. şi/sau secundar/punctului de lucru din .............................. ││ .......................................................................... ││ ││şi în afara acestora, nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie ││obiectul de activitate declarat la înmatriculare sau ca urmare a actualizări- ││lor ulterioare, şi mă oblig ca, înainte de începerea activităţii, să depun ││declaraţia pe propria răspundere privitoare la legalitatea desfăşurării ││activităţilor declarate conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modifi- ││cările şi completările ulterioare şi, pentru activităţile cu impact ││semnificativ asupra mediului, să solicit autorizarea la sediul autorităţii ││publice teritoriale pentru protecţia mediului. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că ││declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. ││ ││ Data: ................ Semnătura ................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului......, Inspectoratul Teritorial de Muncă al......;*2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător pesoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);*3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;cod: 11-10-141  +  Anexa D┌────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ I. │ II. MODEL 2 │ III. ││ │ │ ││ │ │ OFICIUL REGISTRULUI ││ Spre înaintare │ DECLARAŢIE │ COMERŢULUI DE PE ││ către*1): │ │ LÂNGĂ TRIBUNALUL ││ │ pe propria răspundere dată în │ ││ .................. │ temeiul prevederilor art. 15 │ ................... ││ │alin. (1) lit. b) din Legea nr. ├────────────────────────┤│ .................. │ 359/2004, cu modificările şi │ IV. ││ │ completările ulterioare │ Nr. intrare: ......... ││ .................. │ │ ││ │ │ Data: ................ ││ .................. │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ V. ││ 1. Subsemnat(ul/a ............., domiciliat în ............................. ││str. .........................., nr...., bloc...., scara..., etaj.., ap...... ││judeţ/sector................., telefon............., act identitate..........,││seria......, nr............... CNP/ NIF .....(cod numeric personal/număr de ││identificare fiscală)......, eliberat de...................................., ││la data ........................ în calitate de*2) .............; ││ ││ 2. pentru firma ............................................................ ││având număr de ordine în registrul comertului*3).................., cod unic ││de înregistrare*3)................................. ││ ││ 3. cu sediul social/profesional în: localitatea........... str. ............ ││nr...., bloc..., scara..., etaj..., ap... judeţ/sector................, cod ││poştal .............. căsuţă poştală.............., telefon.................. ││fax................... e-mail................, web site ..................... ││ ││ ││ ││ 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: ││ ││ 4.1. [] cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor ││generale şi specifice din domeniul*4): ││ ││ [] sanitar [] sanitar-veterinar şi ││ [] protecţiei mediului*5) pentru siguranţa ││ alimentelor ││ [] protecţiei muncii │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.2. [] mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului││să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru ││protecţia mediului. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3. [] sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia ││specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, ││protecţiei muncii, care se desfăşoară la: ││ ││4.3.1. []SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariaţi*6): ............ ││ ││┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││Clasa │ Denumire activitate ││││CAEN │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Data: .................. Semnătura ................Notă:*1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului......... Inspectoratul Teritorial de Muncă al..............;*2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător pesoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);*3) Se completează numai în cazul în care firma este înregistrată;*4) Se marchează după caz căsuţa/le corespunzătoare domeniului de autorizare;*5) În cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuţa din caseta 4.2.;*6) Se completează numărul mediu estimativ de angajaţi şi, după caz, capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social/profesional şi pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfăşoară activităţile specificate conform codului CAEN.cod: 11-10-167DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Model 2 Nr. intrare: ........data: ..........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4.3.2. [] SEDII SECUNDARE(puncte de lucru Nr. salariaţi*6): ...... ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────││┌────┬───────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ Adresa │Clasa │ Denumire activitate ││││crt.│ │ CAEN │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││└────┴───────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────┘││ ││ 4.3.3. [] Activităţi proprii de birou Nr. salariaţi*6): ............ ││ pentru firmă ││ Adresa: ............................................................... ││ ............................................................... ││ ││ 4.3.4. [] Activităţi desfăşurate în afara Nr. salariaţi*6): ........... ││ sediului social/profesional şi a ││ sediilor secundare (punctelor de ││ lucru)*7) ││┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││Clasa │ Denumire activitate ││││CAEN │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că ││declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. ││ ││ Data: ................ Semnătura ............... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*7) În această categorie se includ şi activităţile itinerante.  +  Anexa E┌────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ I. │ II. MODEL 3 │ III. ││ │ │ ││ │ │ OFICIUL REGISTRULUI ││ Spre înaintare │ DECLARAŢIE │ COMERŢULUI DE PE ││ către*1): │ │ LÂNGĂ TRIBUNALUL ││ │ pe propria răspundere dată în │ ││ .................. │ temeiul prevederilor art. 15 │ ................... ││ │ alin. (2) din Legea nr. 359/ ├────────────────────────┤│ .................. │ 2004, cu modificările şi │ IV. ││ │ completările ulterioare │ Nr. intrare: ......... ││ .................. │privind modificarea declaraţiei │ ││ │ nr...... din ......., │ Data: ................ ││ .................. │ depusă la ORC de pe lângă │ ││ .................. │ Tribunalul ........... │ │└────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ V. ││ 1. Subsemnat(ul/a ............., domiciliat în ............................. ││str. .........................., nr...., bloc...., scara..., etaj.., ap...... ││judeţ/sector................., telefon............., act identitate..........,││seria......, nr............... CNP/ NIF .....(cod numeric personal/număr de ││identificare fiscală)......, eliberat de...................................., ││la data ........................ în calitate de*2) .............; ││ ││ 2. pentru firma ............................................................ ││având număr de ordine în registrul comertului ...................., cod unic ││de înregistrare ................................... ││ ││ 3. cu sediul social/profesional în: localitatea........... str. ............ ││nr...., bloc..., scara..., etaj..., ap... judeţ/sector................, cod ││poştal .............. căsuţă poştală.............., telefon.................. ││fax................... e-mail................, web site ..................... ││ ││ 4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE: ││ ││ 4.1. [] cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor ││generale şi specifice din domeniul*3): ││ ││ [] sanitar [] sanitar-veterinar şi ││ [] protecţiei mediului*4) pentru siguranţa ││ alimentelor ││ [] protecţiei muncii │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.2. [] mă oblig ca pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului││să solicit autorizarea la sediul autorităţii publice teritoriale pentru ││protecţia mediului. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.3. [] sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia ││specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, ││protecţiei muncii, care se desfăşoară la: ││ ││4.3.1. []SEDIU SOCIAL/PROFESIONAL Nr. salariaţi*5): ............ ││ ││┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││Clasa │ Denumire activitate*6) ││││CAEN*6) │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*1) Se completează, după caz, cu: Direcţia de Sănătate Publică a/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor/Agenţia de Sănătate Publică în Transporturi......, Autoritatea Publică Teritorială pentru Protecţia Mediului......... Inspectoratul Teritorial de Muncă al..............;*2) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică autorizată, întreprinzător pesoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant întreprindere familială, administrator, reprezentant);*3) Se marchează după caz căsuţa/le corespunzătoare domeniului de autorizare;*4) În cazul activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului se marchează căsuţa din caseta 4.2.;*5) Se completează numărul mediu estimativ de angajaţi şi, după caz, capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar (punct de lucru) în care se desfăşoară o activitate specifică conform codului CAEN.*6) Se completează, după caz, cu toate activităţile care se desfăşoară la sediu/în afara sediului, inclusiv activităţile care au făcut obiectul unei declaraţii anterioare; în situaţia în care la sediu/în afara sediului comerciantul nu mai desfăşoară activităţi, se va completa "Declar pe propria răspundere că la sediul ...../în afara sediului social şi a sediilor secundare (punctelor de lucru) nu se desfăşoară niciuna din activităţile ce constituie obiectul de activitate al firmei".cod: 11-10-168DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: Model 3 Nr. intrare: ........Data: ...............┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4.3.2. [] SEDII SECUNDARE (puncte de lucru) Nr. salariaţi*5): ...... ││──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────││┌────┬───────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ Adresa │Clasa │ Denumire activitate*6) ││││crt.│ │CAEN*6) │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││├────┼───────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │ │ │││└────┴───────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────────┘││ ││ 4.3.3. [] Activităţi proprii de birou Nr. salariaţi*5): ............ ││ pentru firmă ││ Adresa: ............................................................... ││ ............................................................... ││ ││ 4.3.4. [] Activităţi desfăşurate în afara Nr. salariaţi*6): ............ ││ sediului social/profesional şi ││ a sediilor secundare (punctelor ││ de lucru)*7) ││┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││Clasa │ Denumire activitate*6) ││││CAEN*6) │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│││ │ │││└──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că ││declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. ││ ││ Data: ................ Semnătura ............... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă:*7) În această categorie se includ şi activităţile itinerante.---------