NORMĂ din 15 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul castraveţilor conservaţi(actualizată până la data de 18 august 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă prevede cerinţele minime de siguranţă alimentară, igienă alimentară, calitate şi identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea castraveţilor conservaţi pe teritoriul României, pentru a putea garanta că aceştia nu prezintă nici un risc pentru consumul uman şi sunt prezentaţi corect, conform principiilor de bază privind protecţia consumatorului.  +  Articolul 2Reglementările prezentei norme nu se aplică castraveţilor conservaţi preparaţi în gospodării individuale pentru consumul propriu şi nici produselor care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranzitează ţara, dacă nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu.  +  Articolul 3Prezenta normă nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta normă.  +  Capitolul II Natură. Conţinut  +  Articolul 4Castraveţi conservaţi este denumirea de produs finit, fabricat în scopul vânzării, dată în general alimentelor preparate din castraveţi din soiurile de cultură ale speciei Cucumis sativus L., care sunt ambalaţi cu sau fără lichid de conservare, cu sau fără ingrediente auxiliare, în recipiente care se închid ermetic, conservaţi prin lactofermentare naturală sau controlată ori marinaţi până ajung la un pH de 4,5 sau mai mic, înainte sau după introducerea lor în ambalaj, pasteurizaţi, refrigeraţi sau cu adaos de conservanţi chimici, după caz.  +  Articolul 5Denumirea fiecărui produs trebuie să indice corect natura alimentului şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea grupei de produse: "Castraveţi conservaţi", "Castraveţi muraţi", "Cornişon în oţet" etc.; b) denumirea caracteristicii care conferă specificitate produsului, de exemplu: "Castraveţi proaspeţi în oţet cu mărar" (sau numele plantei aromatice) etc., conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 1; c) descrierea modului de prezentare, de exemplu: "întregi", "felii" etc., conform specificaţiilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Fabricare  +  Articolul 6Alimentul "Castraveţi conservaţi", definit şi descris în prezenta normă, trebuie să fie sănătos, salubru, corespunzător pentru consumul uman, preparat din materii prime şi auxiliare sănătoase, fabricat şi ambalat în condiţii de igienă impuse de reglementările în vigoare.  +  Articolul 7Materia primă folosită la fabricarea castraveţilor conservaţi trebuie să îndeplinească cerinţele specificate în anexa nr. 1 şi cerinţele privind calitatea şi siguranţa alimentară pentru legume şi fructe proaspete, prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 8Ingredientele utilizate la fabricarea castraveţilor conservaţi, definite şi descrise în anexa nr. 2, trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare şi să nu depăşească limitele maxime admise.  +  Articolul 9Spaţiile în care se fabrică castraveţii conservaţi, incluzând instalaţiile şi echipamentele aferente, trebuie să îndeplinească cerinţele de igienă alimentară, iar personalul trebuie să îndeplinească cerinţele de sănătate şi calificare, stabilite de reglementările în vigoare.  +  Capitolul IV Calitate. Siguranţă alimentară  +  Articolul 10Castraveţii conservaţi trebuie să îndeplinească cerinţele organoleptice şi fizico-chimice prevăzute în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerinţe nu pot fi denumite şi descrise conform prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 11Prezenţa în produsul finit a microorganismelor, paraziţilor şi substanţelor generate de microorganisme trebuie să nu depăşească limitele maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 12Se interzic fabricarea şi comercializarea castraveţilor conservaţi care conţin cantităţi de contaminanţi şi reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Capitolul V Ambalare, etichetare, marcare, depozitare şi transport  +  Articolul 13Ambalajele care intră în contact cu alimentele definite în prezenta normă trebuie să fie confecţionate din materiale care îndeplinesc cerinţele prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 14Ambalajele de transport trebuie să asigure integritatea produsului, să fie curate, uscate, în stare bună. Aceste ambalaje pot fi confecţionate din lemn, carton, folie termocontractilă sau din alte materiale care trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 15Etichetarea şi marcarea produselor finite trebuie să se facă cu respectarea reglementărilor în vigoare privind etichetarea alimentelor, înscrierea pe etichetă a tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării, şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea sub care este vândut alimentul, conform art. 4;2. cantitatea netă;3. cantitatea netă fără lichid;4. lista ingredientelor;5. condiţiile de depozitare, conform art. 17;6. data durabilităţii minimale, care se înscrie sub forma:"a se consuma, de preferinţă, înainte de .....", cu menţionarea lunii şi a anului;7. o menţiune care să permită identificarea lotului (această menţiune nu este obligatorie în cazul în care data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată cel puţin a zilei şi a lunii, în această ordine);8. numele/denumirea şi sediul/adresa producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;9. ţara de origine a produsului.  +  Articolul 16Pentru castraveţii conservaţi care se comercializează pe teritoriul României informaţiile de pe etichete trebuie să fie înscrise în limba română, indiferent de ţara producătoare, fără a exclude însă prezentarea lor în alte limbi.  +  Articolul 17Depozitarea produsului definit în prezenta normă se face în încăperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de îngheţ, la o temperatură de maximum 20 °C şi o umiditate relativă a aerului de maximum 80%.  +  Articolul 18Transportul castraveţilor conservaţi trebuie să se facă cu vehicule curate, acoperite, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor, precum şi protecţia împotriva razelor solare sau îngheţului.  +  Articolul 19Fiecare transport de castraveţi conservaţi trebuie să fie însoţit de documente care să ateste originea, provenienţa şi securitatea alimentară.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa 1 -------la normă--------MATERIA PRIMĂ. DEFINIŢII ŞI DESCRIERE1. Castraveţii (Cucumis sativus L.) trebuie să fie întregi, sănătoşi, cu aspect proaspăt, ţări, curaţi, fără umiditate exterioară anormală, fără miros şi/sau gust străine, fără gust amar.2. Castraveţii conservaţi pot fi prezentaţi sub următoarele forme: a) întregi - fructe cu diametrul de maximum 54 mm; în recipiente de capacitate mai mare de 4 l, castraveţii pot avea diametrul de maximum 65 mm. Castraveţii întregi pot fi denumiţi "cornişon" numai în cazul în care au diametrul de maximum 27 mm; b) întregi curbaţi - fructe cu diametrul de maximum 54 mm şi având unghiul curburii de cel puţin 35°; c) jumătăţi - fructe tăiate longitudinal în două părţi aproximativ egale; d) "julienne" - fructe tăiate longitudinal sub formă de felii cu dimensiuni aproximativ egale; e) rondele - fructe tăiate perpendicular pe axa longitudinală în rondele având diametrul de maximum 54 mm şi grosimea de 10-40 mm; f) felii - fructe tăiate perpendicular pe axa longitudinală în felii având grosimea de maximum 10 mm şi diametrul de 54 mm; g) batoane ("Asier") - fructe de dimensiuni mari, decojite, tăiate longitudinal. Jumătăţile astfel obţinute sunt tăiate perpendicular pe axa longitudinală, în batoane cu lăţimea de aproximativ 10 mm; h) orice alte forme de divizare, cu condiţia ca produsele respective să fie distincte de cele de mai sus şi să se deosebească între ele, să îndeplinească criteriile de calitate şi siguranţă alimentară cuprinse în prezentele norme.3. Castraveţii conservaţi pot fi preparaţi din: a) castraveţi proaspeţi; b) castraveţi muraţi sau marinaţi anterior, până la un pH de 4,5 desăraţi, în vederea aplicării unui tratament ulterior.4. Castraveţii conservaţi pot fi fabricaţi în gama sortimentală prezentată în tabelul următor:SORTIMENTELE DE CASTRAVEŢI CONSERVAŢI ŞI CARACTERISTICILE FIZICE*Font 8*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                  Substanţa                                                      Materia Aciditate uscatăNr. Sortimentul Gustul caracteristic primă totală NaCl solu-crt. utilizată (g acid (%) bilă                                                                 acetic/ (exclusiv                                                                 100 g) adaosul                                                                                   de sare)                                                                                     (%)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Castraveţi ("cornişon") mărarului şi/sau esenţei castraveţi 0,4-2,0 1,0-4,5 -    cu mărar de mărar proaspeţi                                                      sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Castraveţi ("cornişon") plantei aromatice castraveţi 0,4-2,0 1,0-4,5 -    cu "plante aromatice" şi/sau esenţei acesteia proaspeţi    (numele plantei (altele decât mărarul sau muraţi    aromatice) şi/sau esenţa de mărar)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Castraveţi ("cornişon") acru pronunţat castraveţi 0,7-3,5 1,0-5,0 -    în oţet proaspeţi                                                      sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Castraveţi ("cornişon") dulce-acrişor castraveţi 0,5-2,0 0,5-3,0 1,5-14    dulce-acrişori proaspeţi                                                      sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Castraveţi ("cornişon") dulce pronunţat castraveţi 0,5-2,5 0,5-3,0 minimum    dulci proaspeţi 14                                                      sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Castraveţi ("cornişon") sosului de muştar, castraveţi 0,5-3,0 1,0-3,0 -    cu muştar seminţelor de muştar proaspeţi                            şi/sau esenţei de muştar sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Castraveţi ("cornişon") sărat pronunţat castraveţi 0,5-3,5 5,0-10,0 -    săraţi în oţet proaspeţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Castraveţi ("cornişon") specific, nici dulce, castraveţi 0,4-0,7 1,0-3,5 -    "mild" nici acrişor proaspeţi                                                      sau muraţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Castraveţi ("cornişon") piperat pronunţat castraveţi 0,5-3,0 1,0-3,0 -    piperaţi proaspeţi                                                      sau muraţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 -------la normă--------*Font 8*                          INGREDIENTE. LIMITE MAXIME─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Ingredientul Limita admisă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Castraveţi conform anexei nr. 1 la normă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Apă, oţet, clorură de sodiu, uleiuri stabilită prin tehnologia de fabricaţie vegetale, zaharuri (carbohidraţi), boia iute, plante aromatice uscate, condimente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Legume maximum 5% din cantitatea netă, cu excepţia                                         sortimentului "Castraveţi («cornichon») cu                                         muştar" în care se admit în proporţie de                                         maximum 30%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Aditivi alimentari: Stabilizatori se pot utiliza simpli sau în amestec Polisorbat 80 (monooleat de polioxietilen sorbitan) - E 433 Gumă Xantan - E 415 Gumă arabică - E 414 stabilită prin tehnologia de fabricaţie Alginat de calciu - E 404, alginat de amoniu - E 403, alginat de sodiu - E 401, alginat de potasiu - E 402, Caragenan - E 407 Conservanţi se pot utiliza şi în amestec, concentraţia                                         maximă fiind de 2.000 mg/kg, după caz Dioxid de sulf - E 220 maximum 100 mg/kg (exprimat în SO(2)) Acid benzoic - E 210 şi săruri de maximum 2.000 mg/kg (fără conţinut de acid) sodiu - E 211 sau potasiu - E 212 ale acestuia Sorbat de potasiu - E 202 1.000 mg/kg (individual sau în combinaţie) Coloranţi Riboflavină - E 101 i Complex cupru-clorofilă - E 141 i stabilită prin tehnologia de fabricaţie Beta-caroten - E 160 a ii Caramel simplu - E 150 a Caramel tratat cu sulfit de amoniu -  E 150 d Agenţii de îngroşare admişi prin reglementările în vigoare stabilită prin tehnologia de fabricaţie se utilizează doar în cazul "Castraveţilor «cornişon» cu muştar" Acidifianţi Acid acetic - E 260, acid lactic - E 270, stabilită prin tehnologia de fabricaţie acid malic - E 296, acid citric - E 330 Aromatizanţi naturali şi identic stabilită prin tehnologia de fabricaţie naturali─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 -------la normă--------*Font 8*              CERINŢE ORGANOLEPTICE PENTRU CASTRAVEŢII CONSERVAŢI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Caracteristica Condiţiile de admisibilitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Aspectul exterior al recipientului curat, ermetic închis, nebombat, să nu prezinte                                      fisuri, să nu prezinte pete de rugină la                                      exteriorul sau în interiorul recipientului ori                                      peliculă de lac desprinsă de pe interiorul                                      cutiei; eticheta să fie curată, vizibil                                      imprimată cu toate elementele de identificare,                                      lipită simetric în planul recipientului; la                                      cutiile metalice se admit uşoare deformări la                                      corp, dar nu la falţ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Aspectul conţinutului culoarea trebuie să fie caracteristică soiului, Culoare tipului de conservare şi sortimentului fabricat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Gust şi miros gustul şi mirosul trebuie să fie plăcute, acru,                                      acru-dulceag, caracteristice sortimentului                                      fabricat şi condimentelor folosite; fără gust                                      amar, fără miros de mucegai, rânced sau alt                                      gust şi miros străine─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────── Corpuri străine: nisip, pământ sau maximum 0,08 % (m/m) impurităţi minerale orice impuritate minerală ce afectează comestibilitatea produsului şi care se găseşte în lichidul de acoperire sau aderă la coaja ori la pulpa castraveţilor─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────── Aspectul castraveţilor─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────── Aspectul general castraveţii trebuie să fie uniformi ca                                      dimensiune, fermi, crocanţi, fără zbârcituri,                                      părţi sau exemplare moi─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────── Cerinţe privind forma, uniformitatea, sub limitele prevăzute în tabelele nr. 1 şi 2 pete, defecte mecanice, prezenţa codiţelor, textura necorespunzătoare, culoare anormală, goluri─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────── Uniformitatea dimensiunii castraveţilor*1) "întregi" şi "julienne" lungimea celui mai lung castravete nu trebuie                                      să depăşească cu mai mult de 50% pe al celui                                      mai scurt;                                      diametrul celui mai mare castravete nu trebuie                                      să depăşească cu mai mult de 50% pe al celui                                      mai mic "rondele" şi "felii" pentru cel puţin 80% (m/m) din unităţile cele                                      mai uniforme ca dimensiune, conţinute într-un                                      recipient sau unitate eşantion, diametrul                                      celei mai mari unităţi nu trebuie să depăşească                                      cu mai mult de 50% pe al celei mai mici─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────---------*1) Aceste specificaţii nu se aplică castraveţilor conservaţi, ambalaţi în recipiente cu capacitate mai mare de 4 l.Acceptarea lotuluiO probă de castraveţi conservaţi care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele organoleptice este considerată "necorespunzătoare".Un lot de castraveţi conservaţi va fi considerat corespunzător calitativ dacă numărul recipientelor "necorespunzătoare" nu depăşeşte criteriul de acceptare (c) al planului de eşantionare specific, prezentat în "Planurile de eşantionare pentru produse alimentare preambalate", nivel de calitate acceptabil, NCA = 6,5, din Codex alimentarius.Tabelul nr. 1Toleranţele defectelor pentru castraveţii "întregi","întregi curbaţi", "jumătăţi" şi "julienne"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                       Limita maximă*1)                                                       (nr. de bucăţi)                                               ──────────────────────────         Defecte "întregi", "jumătăţi",                                               "întregi "julienne"                                                curbaţi"─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Castraveţi curbaţi (exceptând modul    de prezentare "curbaţi") 3 2 b) Castraveţi diformi 2 1 c) Castraveţi pătaţi 3 3 d) Defecte mecanice 2 3 e) Codiţe 3 2 f) Textură necorespunzătoare 1 3 g) Culoare anormală 1 2 h) Castraveţi ce prezintă goluri 1 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Total maxim admisibil a)...h) 7 11───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------*1) Unitatea eşantion standard la care se aplică toleranţele defectelor prezentate în tabelul nr. 1 este de 20 de bucăţi pentru castraveţii "întregi", respectiv 40 de bucăţi pentru castraveţii "jumătăţi" şi "julienne".Tabelul nr. 2Toleranţele defectelor pentru castraveţii sub formă de"rondele", "felii" şi "batoane"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Defecte Limita maximă*2)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Pete 15 g b) Defecte mecanice 30 g c) Textură necorespunzătoare 10 g d) Culoare anormală 10 g e) Goluri 30 g f) Codiţe 2 buc. pentru fiecare eşantion───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total maxim admisibil a)...e) 75 g───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------*2) Unitatea eşantion standard la care se aplică toleranţele defectelor prezentate în tabelul nr. 2 este de 300 g castraveţi (fără lichid de acoperire).  +  Anexa 4 -------la normă--------          PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE ALE CASTRAVEŢILOR CONSERVAŢI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Denumirea caracteristicii Condiţii de admisibilitate Metode de                                                                     analiză─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Gradul de umplere pentru: a) sortimentele de castraveţi minimum 55% castraveţi muraţi calculate ca "întregi" şi "întregi curbaţi" minimum 53% castraveţi proaspeţi procent din b) alte moduri de prezentare minimum 57% pentru castraveţi volumul total                                 muraţi al recipi-                                 minimum 55% pentru castraveţi entului                                 proaspeţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Gradul de umplere admis calculat ca pentru un recipient cu produs minimum 90% procent din (inclusiv lichidul de volumul de acoperire) apă distilată                                                                  conţinut de                                                                  recipientul                                                                 complet umplut                                                                  şi închis,                                                                  măsurat la                                                                  temperatura                                                                  de 20°C───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acceptarea lotuluiSe consideră criteriul gradului de umplere îndeplinit dacă media rezultatelor obţinute în urma analizei recipientelor reprezentative pentru un lot nu este mai mică decât minimul impus şi nici unul dintre recipiente nu prezintă o umplere insuficientă.---------