HOTĂRÎRE nr. 307 din 25 aprilie 1991 (*republicată*)cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 8 iulie 1992  ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, publicată în acest numar. Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 10 mai 1991.În baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,Guvernul României hotaraste:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinind seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unităţi de invatamint, unităţi de cercetare stiintifica fundamentala şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatica, unităţi sanitare şi de asistenţa sociala, unităţi de cultura, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finantate de la bugetul public naţional.  +  Articolul 2 (1) Salariile personalului din unitatile prevăzute la art. 1 cuprind:- salariul de baza, care se stabileste în raport cu raspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;- sporuri la salariul de baza: pentru vechimea în munca şi în functie de rezultatele obtinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza;- premii pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea individuala, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile pe ansamblul institutiei;- premii speciale stabilite în valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizarilor obtinute. (2) Pe linga drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natura - masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinta de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.  +  Capitolul II Salarii de baza  +  Articolul 3 (1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sînt diferentiate pe functii şi, în cadrul fiecarei functii, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sînt stabilite pe 3-4 gradatii, iar în invatamint, pe transe de vechime. (2) Salariile de baza pentru personalul de conducere-sef birou, sef serviciu, director şi director general, adjunctii şi asimilatii acestora prevăzuţi în anexele la prezenta hotărîre - sînt cele corespunzătoare functiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata în raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unităţilor şi subunitatilor, precum şi cu ponderea muncii de conducere faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza şi în cazul în care functia de conducere este indeplinita la o alta unitate bugetară decit aceea la care s-a stabilit functia de execuţie de baza. Atribuţiile functiei de execuţie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi**), sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul unităţii, sau după caz, al organului care îl numeste în functia de conducere, în raport cu rezultatele obtinute, cu marimea unităţii şi cu raspunderea ce îi revine în anul următor. (3) Personalul de execuţie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi incadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o functie de conducere stabilita în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizatia prevăzută la alin.(2). (4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin.(3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva şi se stabileste de ministru, conducatorul organului central, al instituţiilor asimilate acestora sau de prefect**), după caz.---------- Notă **) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate.  +  Articolul 4 (1) Salariile de baza pentru functiile de specialitate din unitatile de invatamint, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţa sociala, de informatica, de cultura şi sport, precum şi din alte unităţi finantate de la bugetul public naţional sînt prevăzute în anexele nr. 1-10. Pentru celelalte functii de conducere şi de execuţie din unitatile prevăzute în anexele nr. 1-10, salariile sînt prevăzute în anexa nr. 11***).---------- Notă ***) Conform Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, anexa nr. 11 cuprinde salariile pentru alte unităţi bugetare decit cele prevăzute în anexa nr. 10, precum şi pentru activitatea de specialitate din administratie, contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii proprii, servicii de contencios etc., de secretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire din unitatile de invatamint, sănătate, cercetare, cultura, sport, precum şi din celelalte institutii de stat şi alte unităţi bugetare. (2) Salariile de baza prevăzute în anexele menţionate la alin. (1) sînt valabile pentru anul 1991****).---------- Notă ****) Conform Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, salariile prevăzute în anexele menţionate la alin. (1) sînt valabile incepind cu data de 1 iunie 1992. (3) Pentru rezultatele deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit mai mare cu pînă la 15% faţă de cel prevăzut la gradatia în care este incadrat. Persoanele care beneficiaza de astfel de salarii, ca şi nivelul concret al salariului, în limita prevăzută mai sus, se stabilesc de consiliul de administratie sau, după caz, de organele de conducere similare din institutia respectiva, pe baza criteriilor elaborate de către fiecare minister, organ central sau prefectura*). Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5%**) din numărul personalului de specialitate pe total minister, organ central sau prefectura. Activitatea persoanelor respective se analizeaza în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obtinute, se stabileste menţinerea sau retragerea salariului de merit.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate. Notă **) Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, salariul de merit poate fi acordat în condiţiile prevăzute de reglementarile în vigoare, pentru cel mult 15% din numărul personalului de specialitate pe total institutie, din care cel puţin două treimi va fi utilizat pentru functiile de execuţie de specialitate.  +  Articolul 5 (1) Trecerea personalului în gradatia imediat superioara se face o dată pe an pentru intregul personal, de regula la inceputul anului bugetar, la propunerea sefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea în gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea în aceste functii. (2) La trecerea în gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute în activitatea profesionala, notate cu calificativul "bun" sau "foarte bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioara este de 2 ani***).---------- Notă ***) Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, pentru personalul care a obţinut rezultate deosebite în activitate, în mod excepţional, vechimea minima de 2 ani pentru trecerea intr-o gradatie superioara poate fi redusa la jumătate. (3) Avansarea în functii, în grade sau trepte profesionale se face prin concurs, în raport de competenţa profesionala şi rezultatele obtinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr.12. Incadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradatia 1, cu excepţia cadrelor didactice la care incadrarea se face pe transe de vechime. Vechimea minima în grad sau treapta profesionala pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioara este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele incadrate în functiile prevăzute în anexele la prezenta hotărîre, cu salariul de debutant. (4) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducatorul organului central sau prefectul*), pentru unitatile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fără indeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate. (5) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe functii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari şi altele - se face de către ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi*), pentru activităţile unităţilor organizate în structura acestora. (6) Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime superioara se face incepind cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care cadrul didactic a implinit vechimea prevăzută. (7) Avansarea personalului didactic din invatamintul preuniversitar se face în baza reglementarilor proprii privind definitivarea în invatamint sau obtinerea gradelor didactice II sau I.  +  Articolul 6Activitatea profesionala se apreciaza anual de către conducatorul unităţii, la propunerea sefului ierarhic, şi se acordă calificativele: "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".  +  Capitolul III Sporuri la salariul de baza  +  Articolul 7 (1) Pentru vechimea în munca şi rezultatele obtinute salariaţii beneficiaza de un spor de vechime de pînă la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani3%
    de la 5 la 10 ani6%
    de la 10 la 15 ani9%
    de la 15 la 20 ani12%
    peste 20 ani15%
  (2) Pentru personalul incadrat în unităţi bugetare, după data aplicarii prezentei hotărîri, conducerea unităţii poate aproba, la data angajarii, luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca şi perioadele lucrate în alte sectoare de activitate decit cele bugetare, dacă se apreciaza ca experienta dobîndită în perioada respectiva este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. (3) Trecerea intr-o transa superioara de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". (4) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cit persoana respectiva a obţinut calificativul "slab". (5) Sporul corespunzător vechimii în munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare aceleia în care s-a implinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva şi se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de muncă.
   +  Articolul 8În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vatamatoare, un spor de pînă la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiţii deosebit de periculoase, vatamatoare sau nedorite, marimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărîre.Locurile de muncă, categoriile de personal, marimea concreta a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, cu consultarea sindicatelor; b) pentru activităţi ce solicita o incordare psihică foarte ridicata sau se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, un spor de pînă la 15% din salariul de baza pentru personalul de specialitate din unele activităţi medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica şi reparatorie, anestezie şi terapie intensiva, hemodializa; institute şi centre medicale, clinici universitare, precum şi alte unităţi sanitare cu condiţii deosebite, nominalizate de Ministerul Sănătăţii; personalul sanitar din statiile de salvare, personalul mediu şi auxiliar sanitar din unitatile şi compartimentele de pediatrie, obstetrica-ginecologie, de ocrotire, şi cel care lucreaza în trei ture.De prevederile de mai sus beneficiaza şi personalul care se ocupa de ingrijirea sau educarea speciala a copiilor, de calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficientilor, personalul didactic care asigura predarea simultana de doua-patru clase de elevi în invatamintul primar sau indrumarea practicii psihopedagogice şi perfectionarea de specialitate a invatatorilor şi educatoarelor.Marimea concreta a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi*), cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale;---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate. c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de pînă la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.Locurile de muncă, categoriile de personal, marimea concreta a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi*), cu consultarea sindicatelor; d) pentru activitatea desfăşurată în mediul rural în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pînă la 20% din salariul de baza. Pentru condiţii deosebit de grele desfăşurate în mediul rural, la altitudine, în condiţiile unor cai de acces dificile, marimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărîre. Zonele, localităţile, unitatile, categoriile de personal şi marimea concreta a sporului se stabilesc anual de către ministere şi celelalte organe centrale interesate, cu acordul prefecturilor*); e) pentru activitatea desfăşurată de nevazatori, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei incadrati în gradul I de invaliditate. Nevazatorii incadrati în gradele I şi II de invaliditate beneficiaza, potrivit legii, de scutire de impozit; f) pentru activitatea în imersiune, o indemnizatie de scufundare de 75 lei/ ora de scufundare**).---------- Notă **) Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, indemnizatia de scufundare, indexata şi majorata cu 20%, este de 170 lei/ora de scufundare, incepind cu data de 1 iunie 1992.  +  Articolul 9 (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza. (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul institutiei respective, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte organe centrale sau prefecturile*) pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.  +  Articolul 10Munca prestata în unitatile sanitare în sîmbăta libera, în ziua de duminica sau în zilele de sarbatori legale, în cadrul schimbului normal de muncă stabilit potrivit graficului de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza.  +  Articolul 11Personalul care îşi desfăşoară activitatea în schimbul de noapte între orele 22-6 beneficiaza, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezinta cel puţin jumătate din programul de lucru.  +  Articolul 12 (1) Pentru indeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţii suplimentare functiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa şi altele, personalul beneficiaza de un spor stabilit în suma fixa care se adauga la salariul de baza şi face parte din acesta conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărîre. Pentru indeplinirea unor activităţi în afara functiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice şi altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe care nu fac parte din salariul de baza, conform prevederilor din anexele la prezenta hotărîre. (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrată de invatamint medico-farmaceutic va beneficia, pe linga salariul functiei didactice, şi de o indemnizatie clinica de pînă la 50% din salariul de baza lunar al functiei medicale sau farmaceutice indeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministerului sănătăţii.
   +  Capitolul IV Premii  +  Articolul 13Unitatile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pînă la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administratie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.  +  Articolul 14 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unitatile bugetare beneficiaza, după caz, la sfirsitul anului calendaristic, anului scolar, stagiunii etc., de un premiu anual de pînă la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Consiliul de administratie sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariatilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.  +  Articolul 15Unitatile bugetare care realizează prin efort propriu venituri suplimentare peste cele alocate de organul ierarhic superior, prin activităţi suplimentare faţă de cele finantate de la buget, cum ar fi: lucrari de cercetare, expertize, analize de laborator şi altele similare, executate pe bază de contracte incheiate cu persoane juridice sau persoane fizice din tara şi strainatate, sau care obtin economii faţă de subventia stabilita, pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea, în limita a 30% din totalul veniturilor nete suplimentare sau al economiilor bugetare realizate.Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale şi prefecturile*) interesate, cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate.  +  Articolul 16 (1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanţa naţionala din cultura şi din cercetarea stiintifica şi tehnologica, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda o dată pe an premii speciale, după cum urmeaza: a) 10 premii a 100.000 lei; b) 15 premii a 75.000 lei; c) 20 premii a 50.000 lei. (2) Sumele necesare acordarii premiilor se aproba, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului. Premiile individuale se aproba, după caz, de ministrul culturii, de preşedintele Academiei Române, de ministrul învăţămîntului şi stiintei şi, respectiv, de presedintii Academiei de Stiinte Agricole şi Silvice şi Academiei de Stiinte Medicale.  +  Capitolul V Alte drepturiA. Plata cu ora  +  Articolul 17 (1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai caror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi aminate şi nici nu pot fi distribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalti salariati incadrati pe functii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeasi unitate sau din alte unităţi, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare sau, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în limita fondurilor disponibilizate pe total unitate. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora în sensul prevederilor de mai sus se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale sau prefecturi*).---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate. (2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru indeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu norma întreaga. Aceste fractiuni de norma vor fi prevăzute ca atare în statul de functii. (3) Calculul tarifului orar se face luînd în considerare salariul de baza cu care este incadrat titularul inlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situaţiile prevăzute la alin.(2), se ia în considerare salariul de baza prevăzut în statul de functii. Pentru personalul care presteaza activităţi didactice cu ora în invatamint, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactica de predare săptămînală, cu functia didactica indeplinita şi cu vechimea recunoscută în invatamint. (4) Personalul sanitar cu pregatire superioara, care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la functia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al functiei de baza.  +  Articolul 18Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum şi pentru munca remunerata prin plata cu ora, potrivit art. 9 şi art. 17 alin. (1), nu poate depăşi un salariu de baza lunar corespunzător încadrării fiecaruia.B. Salarizarea în cazul cumulului de functii  +  Articolul 19 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care se salarizeaza la nivelul gradatiei I a functiei, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de functii. (2) În invatamintul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pînă la inceputul anului scolar (universitar), cit şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeasi unitate. Persoanele care cumuleaza vor fi salarizate corespunzător functiei didactice indeplinite, vechimii recunoscute în invatamint şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar). (3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauza are functia de baza, dacă o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia în care este incadrat; în acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.C. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara în alta munca  +  Articolul 20Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice şi care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale în care sînt incadrate, indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul careia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.  +  Articolul 21 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana în cauza îşi păstrează functia, gradul sau treapta profesionala şi salariul avute anterior. (2) Cînd detasarea sau trecerea temporara în alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe linga salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Face excepţie personalul detasat în perioada de sezon în statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.D. Drepturi în cazul mutarii în alta localitate şi alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Personalul mutat, în cadrul aceleiasi unităţi, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodaria sa; b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar; c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie; d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, în vederea mutarii efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzătoare. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiaza şi persoanele solicitate să fie transferate în alta unitate situata intr-o localitate diferita decit cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta menţiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.  +  Articolul 23 (1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decit cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzător functiei, gradului sau treptei profesionale în care urmeaza a fi incadrat; în cazul medicilor şi farmacistilor, indemnizatia de instalare se acordă după terminarea stagiului de internat. (2) Indemnizatia de instalarea poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere şi celelalte organe centrale, împreună cu prefecturile*) şi avizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de muncă din motive imputabile înainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizatia primita, calculată proportional cu perioada rămasă pînă la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul VI State de functii  +  Articolul 24 (1) În limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul administraţiei centrale şi locale de stat, fiecare minister sau organ central şi prefectura*) defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unitatile organizate în structura acestora. (2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte statul de functii, care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numărul de posturi, nivelul studiilor şi nivelul salariilor de baza pe gradatii. Pe baza statelor de functii se întocmeşte statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de functii şi fondul de salarii corespunzător. (3) Statele de personal ale unităţilor, centralizate de ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi*) se aproba de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor. Statele de functii pentru unitatile organizate în structura ministerelor şi celorlalte organe centrale şi prefecturilor*) se aproba de către acestea.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice nr.69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) La aplicarea prezentei hotărîri, conducerea unităţii bugetare va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare, conducerea unităţii va ţine seama de competenţa profesionala reflectata în rezultatele obtinute pînă la data reincadrarii**).---------- Notă **) Reglementarile respective au avut aplicabilitate la data de 1 aprilie 1991, cu ocazia intrarii în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 307/1991. (2) În unitatile de invatamint, sănătate şi cercetare stiintifica, la care gradele profesionale au fost obtinute pe bază de examen sau concurs, desfăşurate potrivit reglementarilor proprii, incadrarea la aplicarea prezentei hotărîri se va face cu menţinerea gradului profesional obţinut. În cazurile în care prin menţinerea gradului profesional ar rezultă salarii necorelate cu cele ce s-ar putea acorda celorlalte categorii de personal din unitatea respectiva, în limita fondului de salarii alocat pe total unitate, în mod temporar se pot stabili salarii de baza cu pînă la 15% mai mici decit cele prevăzute la gradatia 1, iar pentru unitatile de invatamint, faţă de cele prevăzute la transa de vechime corespunzătoare**). (3) Prevederile alin.(2) referitoare la stabilirea unor salarii de baza mai mici cu pînă la 15%, în mod temporar, se pot aplica şi celorlalte categorii de salariati, inclusiv celor incadrati pe trepte profesionale, pentru a se asigura cresteri corelate ale salariilor cu ocazia reincadrarii personalului**). (4) Prevederile art.13, 14 şi 15 se vor aplica incepind cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat***).---------- Notă ***) Conform Legii bugetului de stat pe anul 1992 nr. 36/8.04.1992, în anul 1992 la instituţiile publice se va aplica sistemul de premiere, potrivit prevederilor legale în vigoare pentru anul 1991.  +  Articolul 26 (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite în urma reincadrarii personalului, împreună cu sporurile, premiile şi celelalte drepturi, trebuie să se incadreze în alocatiile bugetare stabilite cu aceasta destinatie. (2) Cresterea medie a salariilor pe ansamblul fiecarui organ central sau local, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotărîri, poate fi de cel mult 60% . În acest scop, se majoreaza cu 35% alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, iar diferenţa se va asigura de către fiecare ordonator principal de credite bugetare prin reducerea cheltuielilor de personal, precum şi prin utilizarea veniturilor proprii realizate. (3) În anul 1991, veniturile de la unele institutii publice, realizate după data de 1 aprilie la nivelul ordonator principal de credite care aplica prevederile prezentei hotărîri, vor fi reţinute integral de acestia pentru finantarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli, potrivit normelor legale.  +  Articolul 27 (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărîri este de competenţa consiliului de administratie sau, după caz, a altor organe de conducere similare, a organului ierarhic superior fiecarei unităţi bugetare, respectiv a consiliului de administratie al ministerului, organului central sau prefecturii*), pentru aparatul propriu.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de solutionare a contestatiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva masurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărîri, cei interesati se pot adresa cu contestaţie la judecatorie, în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoştinţa de măsura contestata.  +  Articolul 28Persoanele incadrate în functiile prevăzute în anexele la prezenta hotărîre, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pînă la expirarea perioadei de proba şi avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesionala imediat superioara.  +  Articolul 29Prevederile din prezenta hotărîre se aplică şi instituţiilor publice a caror finanţare se face din mijloace extrabugetare.  +  Articolul 30Personalul de specialitate trimis în strainatate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni stiintifice, culturale, artistice, sportive şi altele, beneficiaza de drepturile prevăzute în anexa nr. 13.  +  Articolul 31Se recomanda ca salariile pentru unitatile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii şi a contributiei din partea statului acordată cu aceasta destinatie unităţilor de cult.  +  Articolul 32Ministerele, celelalte organe centrale şi prefecturile*) vor putea include în statele de functii pentru unităţi şi unele functii care nu sînt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective, prin preluarea acestor functii din celelalte anexe la prezenta hotărîre.---------- Notă *) Potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile respective sînt de competenţa consiliilor locale pentru unitatile subordonate.  +  Articolul 33Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în aplicarea prezentei hotărîri, pot da indrumari metodologice şi avizeaza, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale, altor institutii asimilate acestora şi prefecturilor*), ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii şi a condiţiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri şi adaosuri la salarii, pentru unităţi bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedeaza şi în cazul reorganizarii unor unităţi bugetare sau extrabugetare.  +  Articolul 34Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărîre atrage, după caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.  +  Articolul 35Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unitatile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate şi informeaza Guvernul.  +  Articolul 36 (1) Dispozitiile prezentei hotărîri intră în vigoare de la data de 1 aprilie 1991, data pînă la care rămîn aplicabile reglementarile privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991. (2) Salariile din prezenta hotărîre nu cuprind suma fixa acordată sub forma de indexare şi compensatiile pentru cresterea preturilor**).---------- Notă **) Conform Hotărîrii Guvernului nr. 314/1992, salariile din anexe cuprind compensarile şi indexarile acordate pînă la data de 1 iunie 1992. (3) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărîre***).---------- Notă ***) Anexele nr. 1-12 sînt reproduse astfel cum au fost modificate prin Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992, iar anexa nr. 13, astfel cum a fost modificata prin Hotărîrea Guvernului nr. 22/1991. (4) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărîri îşi inceteaza aplicabilitatea hotărîrile Guvernului şi alte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurile şi marimea acestora, precum şi orice dispozitii contrare acestei hotărîri.  +  Anexa 1                            UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÎNT *1)1) Salariile de bază pentru personalul din unităţile de învăţămînt se vor majora, de la data de 1 septembrie 1992, cu 12%.I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Învăţămîntul superior
    Nr. crt.FuncţiaVechimea în învăţămînt
    pînă la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 anipeste 25 ani
    1.Profesor universitar--33.00034.00035.20036.30037.400
    2.Conferenţiar universitar-28.50029.40030.30031.20032.10033.000
    3.Şef de lucrări (lector) universitar-25.50026.20027.00027.80028.50029.400
    4.Asistent universitar21.70022.30022.80023.50024.20024.80025.500
    5.Preparator21.100------
                         
    B. Învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorVechimea în învăţămînt
    pînă la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 anipeste 25 ani
    6.Profesor cu grad                  
      didactic IS*)--25.50026.20027.00027.80028.50029.400
      cu grad didactic II   -22.30022.80023.50024.20024.80025.50026.200
      definitiv   -20.05020.60021.10021.70022.30022.80023.500
      debutant   19.600-------
    7.Profesor cu grad                  
      didactic II.P. 3**)--23.50024.20024.80025.50026.20027.000
      cu grad didactic II   -20.60021.10021.70022.30022.80023.50024.200
      definitiv   -18.70019.15019.60020.05020.60021.10021.700
      debutant   18.200-------
    8.Institutor I cu                  
      grad didactic IS*)--24.20024.80025.50026.20027.00027.800
      cu grad didactic II   -21.10021.70022.30022.80023.50024.20024.800
      definitiv   -19.15019.60020.05020.60021.10021.70022.300
      debutant   18.700-------
    9.Institutor II cu                  
      grad didactic II.P. 3**)--22.30022.80023.50024.20024.80025.500
      cu grad didactic II   -19.60020.05020.60021.10021.70022.30022.800
      definitiv   -17.80018.20018.70019.15019.60020.05020.600
      debutant   17.350-------
    10.învăţător,                  
      educatoare,M                
      educator; maistru                  
      instructor, cu                  
      grad didactic I   --21.70022.30022.80023.50024.20024.800
      cu grad didactic II   -19.15019.60020.05020.60021.10021.70022.300
      definitiv   -17.35017.80018.20018.70019.15019.60020.050
      debutant   17.000-------
    11.Profesor,                  
      învăţător,                  
      educator,                  
      educatoare,                  
      maistru instructor                  
      cu studii de nivel                  
      liceal fără                  
      pregătire de                  
      specialitate.M16.30016.65017.00017.35017.80018.20018.70019.150
  *) Studii universitare cu durata de 4-6 ani, învăţămînt de zi, sau 5-6 ani, învăţămînt seral şi fără frecvenţă.**) Studii superioare cu durata de 2-3 ani, învăţămînt de zi, sau 3-4 ani, învăţămînt seral şi fără frecvenţă.***) Se poate utiliza numai în instituţiile de învăţămînt de categoria cea mai mare.II. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare din învăţămînt
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar I***)S25.50026.20027.00027.800
    2.Secretar IIS22.80023.50024.20024.800
    3.Secretar IIIS20.60021.10021.70022.300
    4.Secretar IVS19.15019.60020.050-
    5.Secretar debutantS18.700---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Şef atelier şcoală IM20.60021.10021.70022.300
    7.Şef atelier şcoală IIM18.70019.15019.60020.050
    8.Şef atelier şcoală IIIM17.00017.35017.80018.200
    9.Secretar IM19.15019.60020.05020.600
    10.Secretar IIM17.35017.80018.20018.700
    11.Secretar IIIM16.00016.30016.65017.000
    12.Secretar debutantM15.650---
    13.Laborant I, pedagog şcolar I*), instructor IM16.30016.65017.00017.350
    14.Laborant II, pedagog şcolar II*), instructor IIM14.95015.30015.65016.000
    15.Laborant debutantM14.650---
    16.Pedagog şcolar, supraveghetor noapteG14.95015.30015.65016.000
    17.Pedagog şcolar, supraveghetor noapte debutantG14.650---
  III. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă
    a) Învăţămînt superior
    1.RectorSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite14.300
    2.Prorector11.900
    3.Decan10.100
    4.Secretar ştiinţific al senatului   9.500
    5.Prodecan   8.600
    6.Secretar ştiinţific al consiliului profesoral   6.200
    7.Şef catedră   5.300
    8.Director educativ de cămine studenţeşti   4.200
    9.Secretar şef   3.900
    b) învăţămînt preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    10.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite sau gradului didactic9.200
    11.Director adjunct6.200
    12.Secretar I şef**)2.600
  IV. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şiresponsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de bază, carefac parte din salariul de bază
    Învăţămîntul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştriSpor maxim
    - Profesor-diriginte
    1.000
  *) Pedagogul şcolar, absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic), se salarizează corespunzător funcţiei de învăţător, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţi şcolare, stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei.***) Se poate utiliza numai în instituţiile de învăţămînt de categoria cea mai mare.V. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din centre deperfecţionare, calificare şi recalificare
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert I*)S29.40030.30031.20032.100
    2.Expert IIS26.20027.00027.80028.500
    3.Expert III**)S23.50024.20024.80025.500
    4.Expert IV**)S21.10021.70022.30022.800
    5.Expert debutant**)S20.600---
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie11.400
    2.Director adjunct9.500
  *) Funcţia de expert I se utilizează numai în cazul în care peste 50% din norma de predare se realizează pentru cursanţi cu pregătire superioară.**) Se utilizează şi la Casa Agronomului.
   +  Anexa 2                     UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Medic primar gradul IS34.00035.20036.30037.400
    2.Medic primar gradul IIS30.30031.20032.10033.000
    3.Medic primar gradul IIIS26.20027.00027.80028.500
    4.Medic specialistS23.50024.20024.80025.500
    5.Medic secundarS21.70022.30022.800-
    6.MedicS21.70022.30022.800-
    7.Medic internS21.100---
    8.Farmacist gradul I*)S30.30031.20032.10033.000
    9.Farmacist gradul IIS27.00027.80028.50029.400
    10.Farmacist gradul IIIS24.20024.80025.50026.200
    11.Farmacist specialistS22.30022.80023.500-
    12.Farmacist secundarS20.60021.10021.700-
    13.FarmacistS20.60021.10021.700-
    14.Farmacist internS20.050---
    15.Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul IS27.00027.80028.50029.400
    16.Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul IIS24.20024.80025.50026.200
    17.Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; gradul IIIS21.70022.30022.80023.500
    18.Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent socialS20.05020.60021.100-
    19.Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social; debutantS19.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    20.Dentist, profesor C.F.M.; I**)Învăţămînt superior de 3 ani24.20024.80025.50026.200
    21.Dentist, profesor C.F.M.; II**)Învăţămînt superior de 3 ani21.70022.30022.80023.500
    22.Dentist, profesor C.F.M.; III**)Învăţămînt superior de 3 ani20.05020.60021.100-
    23.Dentist, profesor C.F.M.**)Învăţămînt superior de 3 ani18.70019.15019.600-
    24.Dentist, profesor C.F.M.;**)Învăţămînt debutant superior de 3 ani18.200---
    25.Asistent medical I***) Tehnician dentar IM22.30022.80023.500-
    26.Asistent medical II***) Tehnician dentar IIM20.60021.10021.700-
    27.Asistent medical III***) Tehnician dentar IIIM19.15019.60020.050-
    28.Asistent medical***) Tehnician dentarM17.80018.20018.700-
    29.Asistent medical debutant***) Tehnician dentar debutantM17.350---
    30.Soră medicală cu liceu sanitar I****)M21.70022.30022.800-
    31.Soră medicală cu liceu sanitar II****)M20.05020.60021.100-
    32.Soră medicală cu liceu sanitar III****)M18.70019.15019.600-
    33.Soră medicală cu liceu sanitar****)M17.35017.80018.200-
    34.Soră medicală cu liceu sanitar debutantă****)M17.000---
    35.Soră medicală I*****)Şcoala sanitară19.60020.05021.100-
    36.Soră medicală II*****)Şcoala sanitară18.20018.70019.150-
    37.Soră medicală III*****)Şcoala sanitară17.00017.35017.800-
    38.Soră medicală debutantă*****)Şcoala sanitară16.650---
    39.Infirmieră IG16.30016.65017.00017.350
    40.Infirmieră IIG14.95015.30015.65016.000
    41.Infirmieră debutantăG14.650---
    42.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; IG16.00016.30016.65017.000
    43.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; IIG14.65014.95015.30015.650
    44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutantG14.300---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    45.Medic (farmacist) director:Salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite11.400
    46.Medic (farmacist) director adjunct9.500
    47.Medic şef (policlinică, staţie salvare, centru recoltare sînge şi altele similare)   9.200
    48.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, laborator şi altele similare   5.800
  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Nivelul de salarizare prevăzut la poziţiile 20-24 se utilizează şi pentru salarizarea funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă învăţămîntul superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2-3 ani învăţămînt de zi sau 3-4 ani învăţămînt seral şi fără frecvenţă.***) Se aplică şi funcţiilor de tehnicieni sanitari din profilele: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă, precum şi funcţiilor de asistenţi sociali.****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant, cu liceu sanitar; dentist, instructor de cultură fizică medicală, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, statistician medical, asistent social.*****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, moaşă, laborant, maseur, cu şcoală sanitară; registrator medical, gipsar, autopsier, asistent social.II.a) sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şiresponsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac partedin salariul de bază
    1.Farmacist-diriginteSpor maxim
    2.800
    2.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef2.600
  b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilorfuncţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
        - lei/şedinţă -
    600 - 1.200 (dar nu mai mult de 20%, în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei îndeplinite)
    1.Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicale
  c) Spor pentru responsabilitatea actului medical
        - lei/lună -
    1.550*)
    1.Medici încadraţi în unităţile sanitare bugetare, subordonate ministerelor cu reţea sanitară proprie, pe perioada cît îşi exercită responsabilitatea de medic
  *) Începînd cu 1 septembrie 1992 sporul pentru responsabilitatea actului medical se majorează la 3.000 lei lunar şi va face parte din salariul de bază.NOTĂ:1. Funcţiile şi salariile de bază din anexă se aplică şi la alte unităţi din sectorul sanitar stabilite de Ministerul Sănătăţii.2. Condiţiile de acordare a sporului pentru responsabilitatea actului medical se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.3. Pentru condiţii deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Sănătăţii - leprozerii, anatomie patologică, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea -, cuantumul sporului poate fi de pînă la 100% din salariul de bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din hotărîre.4. Pentru dispensarele medicale cu condiţii deosebite de muncă - izolare, dispersare, altitudine, căi de acces dificile - sporul poate fi de pînă la 60% din salariul de bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. d) din hotărîre.5. Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generatori de radiaţii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de pînă la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologie, astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a
   +  Anexa 3           UNITĂŢI DE CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI AVANSATĂ ŞI PROIECTARE1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate dincercetarea fundamentală şi avansată
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător principal gradul IS34.00035.20036.30037.400
    2.Cercetător principal gradul IIS30.30031.20032.10033.000
    3.Cercetător principal gradul IIIS26.20027.00027.80028.500
    4.CercetătorS23.50024.20024.80025.500
    5.Cercetător asistentS21.70022.30022.800-
    6.Cercetător stagiarS21.100---
                 
      b) Funcţii de execuţie auxiliare cercetării pe grade profesionale
    7.Asistent de cercetare IS24.80025.50026.20027.000
    8.Asistent de cercetare IIS22.30022.80023.50024.200
    9.Asistent de cercetare IIIS20.05020.60021.10021.700
    10.Asistent de cercetare stagiarS19.600---
                 
      c) Funcţii de execuţie auxiliare cercetării pe trepte profesionale
    11.Asistent IM21.10021.70022.30022.800
    12.Asistent IIM19.15019.60020.05020.600
    13.Asistent IIIM17.35017.80018.20018.700
    14.Asistent IVM16.00016.30016.65017.000
    15.Asistent stagiarM15.650---
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    16.Director institutSalariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional10.100
    17.Director adjunct ştiinţific6.200
    18.Secretar ştiinţific, director centru5.300
    19.Şef secţie   4.200
    20.Şef laborator, atelier   2.800
  NOTĂ:1. Prezenta anexă se aplică şi la unităţile şi subunităţile (secţii, laboratoare colective) de cercetare fundamentală şi avansată, precum şi la alte activităţi de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sînt finanţate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.2. Studenţii de la institutele de învăţămînt superior, cursuri de zi, din ultimii ani, care sînt cooptaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică, pot fi angajaţi cu contract individual de muncă de unităţile şi subunităţile prevăzute la pct. 1 din prezenta notă, urmînd a fi salarizaţi cu salariul de bază pentru cercetătorul stagiar, diminuat astfel:- cu 30% pentru studenţii din ultimul an de studii;- cu 50% pentru studenţii din penultimul an de studii, dar nu mai puţin de salariul de bază minim brut pe ţară.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din proiectare
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS29.40030.30031.20032.100
    2.Proiectant gradul IIS26.20027.00027.80028.500
    3.Proiectant gradul IIIS23.50024.20024.80025.500
    4.Proiectant gradul IVS21.10021.70022.30022.800
    5.Proiectant debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Tehnician proiectant IM20.05020.60021.10021.700
    7.Tehnician proiectant IIM18.20018.70019.15019.600
    8.Tehnician proiectant IIIM16.65017.00017.35017.800
    9.Tehnician proiectant IVM15.30015.65016.00016.300
    10.Tehnician proiectant debutantM14.950---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    11.Director institutSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie9.500
    12.Director adjunct institut, secretar ştiinţific institut6.000
    13.Director centru   5.300
    14.Şef secţie   4.200
    15.Şef atelier   2.800
   +  Anexa 4UNITĂŢI DE INFORMATICĂSalarii de bază pentru funcţii de execuţie pentru personalul decercetare-proiectare, implementare sisteme informatice şi exploatareechipamente de calcul şi auxiliare
                 
    A. Funcţii de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem IS29.40030.30031.20032.100
    2.Analist, programator, inginer de sistem IIS26.20027.00027.80028.500
    3.Analist, programator, inginer de sistem IIIS23.50024.20024.80025.500
    4.Analist, programator, inginer de sistem IVS21.10021.70022.30022.800
    5.Analist, programator, inginer de sistem debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Analist (programator) ajutor IAM22.30022.80023.500-
    7.Analist (programator) ajutor IM20.05020.60021.10021.700
    8.Analist (programator) ajutor IIM18.20018.70019.15019.600
    9.Analist (programator) ajutor IIIM16.65017.00017.35017.800
    10.Analist (programator) ajutor IVM15.30015.65016.00016.300
    11.Analist (programator) ajutor debutantM14.950---
    12.Operator, controlor date IM19.60020.05020.60021.100
    13.Operator, controlor date IIM17.80018.20018.70019.150
    14.Operator, controlor date IIIM16.30016.65017.00017.350
    15.Operator, controlor date IVM14.95015.30015.65016.000
    16.Operator, controlor date debutantM14.650---
           
    B. Funcţii de co nducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional9.600
    2.Director adjunct tehnic5.600
    3.Şef secţie, laborator, oficiu (cercetare, proiectare, implementare, exploatare etc.)3.000
    4.Şef atelier (proiectare, implementare; exploatare, pregătire şi control date etc.)   2.600
   +  Anexa 5                                UNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţileteatrale muzicale şi de cinematografie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf          
      IS33.00034.00035.20036.300
      II   29.40030.30031.20032.100
      III   26.20027.00027.80028.500
      IV   23.50024.20024.80025.500
      V   21.10021.70022.30022.800
      debutant   20.600---
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru          
      IS32.10033.00034.00035.200
      II   28.50029.40030.30031.200
      III   25.50026.20027.00027.800
      IV   22.80023.50024.20024.800
      V   20.60021.10021.70022.300
    3.Dirijor cor, instrumentist şef partidă, instrumentist, şef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical), operator imagine (sunet), sufleor operă          
      IS31.20032.10033.00034.000
      II   27.80028.50029.40030.300
      III   24.80025.50026.20027.000
      IV   22.30022.80023.50024.200
      V   20.05020.60021.10021.700
      debutant   19.600---
    4.Artist liric*), balerin, dansator acompaniator, corepetitor, actor mînuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, corifeu          
      IS27.00027.80028.50029.400
      II   24.20024.80025.50026.200
      III   21.70022.30022.80023.500
      IV   19.60020.05020.60021.100
      V   17.80018.20018.70019.150
      debutant   17.350---
    ___________ *) Se vor încadra persoanele cu studii superioare care au ocupat funcţia de corist.
    5.Maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, maestru de studii balet          
      IM22.80023.50024.20024.800
      II   20.60021.10021.70022.300
      III   18.70019.15019.60020.050
      IV   17.00017.35017.80018.200
    6.Dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist şef partidă, instrumentist, şef orchestră, sufleor operă          
      IM21.10021.70022.30022.800
      II   19.15019.60020.05020.600
      III   17.35017.80018.20018.700
      IV   16.00016.30016.65017.000
      debutant   15.650---
    7.Maestru artist circ, artist circ          
      I   29.40030.30031.20032.100
      II   26.20027.00027.80028.500
      III   23.50024.20024.80025.500
      IV   21.10021.70022.30022.800
      V   19.15019.60020.05020.600
      VI   17.35017.80018.20018.700
      debutant   17.000---
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mînuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, corifeu          
      IM21.10021.70022.30022.800
      II   19.15019.60020.05020.600
      III   17.35017.80018.20018.700
      IV   16.00016.30016.65017.000
      debutant   15.650---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    9.Regizor scenă, culise, secretar platou          
      IM20.60021.10021.70022.300
      II   18.70019.15019.60020.050
      III   17.00017.35017.80018.200
      debutant   16.650---
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator          
      IM; G14.95015.30015.65016.000
      II   13.60013.95014.30014.650
      debutant   13.400--  
  II. Salarii de bază pentru funcţiile de execuţie din presă, edituri,informare documentară, muzee, biblioteci, case de cultură,cămine culturale şi alte instituţii de cultură
                 
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    11.Publicist comentator, corespondent în străinătate, redactor de rubrică, redactor, lector          
      IS29.40030.30031.20032.100
      II   26.20027.00027.80028.500
      III   23.50024.20024.80025.500
      IV   21.10021.70022.30022.800
      debutant   20.600---
    12.Reporter (fotoreporter, corespondent local), şef agenţie publicitate,          
      IS27.00027.80028.50029.400
      II   24.20024.80025.50026.200
      III   21.70022.30022.80023.500
      IV   19.60020.05020.60021.100
      debutant   19.150---
    13.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar          
      IS27.00027.80028.50029.400
      II   24.20024.80025.50026.200
      III   21.70022.30022.80023.500
      IV   19.60020.05020.60021.100
      debutant   19.150---
    14.Referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor          
      IS26.20027.00027.80028.500
      II   23.50024.20024.80025.500
      III   21.10021.70022.30022.800
      IV   19.15019.60020.05020.600
      debutant   18.700---
    15.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, referent, redactor          
      IÎnvăţămîntul superior de 3 ani24.20024.80025.50026.200
      II21.70022.30022.80023.500
      III19.60020.05020.60021.100
      IV   17.80018.20018.70019.150
      debutant   17.350---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16.Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală          
      IM21.70022.30022.80023.500
      II   19.60020.05020.60021.100
      III   17.80018.20018.70019.150
      IV   16.30016.65017.00017.350
      debutant   16.000---
    17.Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor          
      IM21.70022.30022.80023.500
      II   19.60020.05020.60021.100
      III   17.80018.20018.70019.150
      IV   16.30016.65017.00017.350
      V   14.95015.30015.65016.000
      debutant   14.650---
    18.Operator          
      IM16.65017.00017.35017.800
      II   15.30015.65016.00016.300
      debutant   14.950---
    19.Laborant foto, retuşor foto, fotograf          
      IM19.60020.05020.60021.100
      II   17.80018.20018.70019.150
      III   16.30016.65017.00017.350
      IV   14.95015.30015.65016.000
      debutant   14.650---
    20.Supraveghetor muzeu, mînuitor carte          
      IM; G16.30016.65017.00017.350
      II   14.95015.30015.65016.000
      III   13.60013.95014.30014.650
      debutant   13.400---
      NOTĂ:    Persoanele din unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală aministrului, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.III. Funcţii de conducere din unităţile de la pct. I şi II
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Director generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie11.400
    2.Director general adjunct10.100
    3.Director, redactor şef9.500
    4.Director adjunct, redactor şef adjunct   8.200
    5.Şef redacţie, secretar general de redacţie   5.000
    6.Şef serviciu, şef secţie   4.200
    7.Şef birou, şef oficiu   2.800
  IV. Salarii de bază pentru funcţiile de execuţie şi de conducerespecifice Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres"
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comentator politic, publicist, corespondent special (în ţară şi în străinătate), editorialist, redactor de rubrică, redactor, reporter special, fotoreporter special          
      I*)S33.00034.00035.20036.300
      IIS29.40030.30031.20032.100
      IIIS26.20027.00027.80028.500
      IVS23.50024.20024.80025.500
      VS21.10021.70022.30022.800
      debutantS20.600---
    2.Redactor documentarist, redactor translator, secretar de redacţie (emisie), translator emisie, grafician, corector transmisie          
      I*)S29.40030.30031.20032.100
      IIS26.20027.00027.80028.500
      IIIS23.50024.20024.80025.500
      IVS21.10021.70022.30022.800
      debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Redactor documentarist, redactor translator, reporter, fotoreporter, secretar (de redacţie şi de emisie), redactor-translator emisie, grafician, corector transmisie, fototecar          
      I*)M24.20024.80025.50026.200
      IIM21.70022.30022.80023.500
      IIIM19.60020.05020.60021.100
      IVM17.80018.20018.70019.150
      debutantM17.350---
    4.Operator emisie-recepţie          
      I*)M17.80018.20018.70019.150
      IIM16.30016.65017.00017.350
      IIIM14.95015.30015.65016.000
      debutantM14.650---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    5.Secretar general de agenţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie11.400
    6.Director, redactor şef10.100
    7.Director adjunct, redactor şef adjunct8.900
    8.Secretar general de redacţie   8.300
    9.Şef secţie, şef serviciu   7.000
    10.Şef birou   5.200
  *) Se poate utiliza numai cu aprobarea consiliului de administraţie şi în limita a 15% din numărul celor care ocupă aceste funcţii.
   +  Anexa 6                                 UNITĂŢI SPORTIVEI. FEDERAŢII SPORTIVESalariile de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); expert sportiv gradul I   29.40030.30031.20032.100
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); referent sportiv gradul II   26.20027.00027.80028.500
    3.Secretar federaţie, antrenor federal gradul III, antrenor lot naţional**); instructor sportiv I   23.50024.20024.80025.500
    4.Secretar federaţie, antrenor federal gradul IV, instructor sportiv II   21.10021.70022.30022.800
    5.Secretar federaţie, antrenor federal gradul V, instructor sportiv III   19.15019.60020.05020.600
    6.Instructor sportiv debutant   18.700---
                 
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I   18.20018.70019.15019.600
    8.Instructor sportiv II, referent II   16.65017.00017.35017.800
    9.Instructor sportiv III, referent III   15.30015.65016.00016.300
    10.Instructor sportiv debutant   14.950---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    11.Preşedinte federaţieSalariul de bază11.400
    12.Vicepreşedinte federaţiecorespunzător8.600
    13.Secretar general federaţiefuncţiei de execuţie5.800
  II. ALTE UNITĂŢI SPORTIVE
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare***)
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   26.20027.00027.80028.500
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   23.50024.20024.80025.500
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   21.10021.70022.30022.800
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   19.15019.60020.05020.600
    5.Antrenor categoria V, referent sportiv gradul V   17.35017.80018.20018.700
    6.Antrenor debutant, referent debutant   17.000---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Cluburi Preşedinte clubSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie4.700
    2.Vicepreşedinte club, şef complex sportiv3.300
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului.***) Categoria de clasificare de antrenor, în sensul prezentei hotărîri, corespunde gradului profesional    NOTĂ:    Persoanele utilizate în cadrul unităţilor sportive în calitate decolaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de pînă la 2000 lei,stabilită în raport de perioada de colaborare şi importanţa lucrărilorefectuate.
   +  Anexa 7           UNITĂŢI TERITORIALE SUBORDONATE DIRECŢIEI GENERALE A VĂMILOR                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii ele execuţie pe grade profesionale
    1.Controlor general specialistS27.80028.50029.40030.300
    2.Controlor generalS24.80025.50026.20027.000
    3.Controlor vamal grad IS22.30022.80023.50024.200
    4.Controlor vamal grad IIS20.05020.60021.10021.700
    5.Controlor vamal debutantS19.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Controlor vamal IM20.05020.60021.10021.700
    7.Controlor vamal IIM18.20018.70019.15019.600
    8.Controlor vamal IIIM16.65017.00017.35017.800
    9.Controlor vamal IVM15.30015.65016.00016.300
    10.Controlor vamal debutantM14.950---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    11.Şef vamăSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie10.100
    12.Şef vamă adjunct8.600
    13.Şef tură   2.600
   +  Anexa 8                      UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI                               I. UNITĂŢI NAVALE                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitateI. UNITĂŢI NAVALESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    1.Comandant instructorS27.00027.80028.50029.400
    2.Şef mecanic instructorS27.00027.80028.50029.400
                 
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS27.80028.50029.40030.300
    4.Şef mecanicS27.00027.80028.50029.400
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS24.20024.80025.50026.200
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician; IIS21.70022.30022.80023.500
    7.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician; IIIS19.60020.05020.60021.100
    8.Ofiţer aspirantS19.150---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    9.CăpitanM22.30022.80023.50024.200
    10.Şef mecanicM21.10021.70022.30022.800
    11.Ofiţer punteM19.60020.05020.60021.100
    12.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM19.15019.60020.05020.600
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    13.Şef staţie RTGM19.60020.05020.60021.100
    14.Ofiţer RTG IM19.60020.05020.600-
    15.Ofiţer RTG IIM17.80018.20018.70019.150
    16.Şef echipaj   19.15019.60020.050-
    17.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM17.80018.20018.700-
    18.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   16.65017.00017.350-
    19.Electrician, motorist, motopompist, marinar; debutant   16.300---
    20.Scafandru autonom   20.60021.10021.700-
    21.Scafandru greu   19.15019.60020.050-
    22.Scafandru debutant   18.700---
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    23.Şef grup scafandriSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie3.900
  II. CĂPITANII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Căpitan de port, specialistS30.30031.20032.10033.000
    2.Căpitan de port gradul IS26.20027.00027.80028.500
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Căpitan de port gradul IIM21.70022.30022.80023.500
    4.Ofiţer de port gradul IM19.60020.05020.60021.100
    5.Ofiţer de port gradul IIM17.80018.20018.70019.150
    6.Ofiţer ele port debutantM17.350---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    7.Director (căpitănii coordonatoare)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie11.400
    8.Căpitan şef port5.800
    9.Şef serviciu5.300
    10.Şef birou   3.900
   +  Anexa 9          LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,               PENTRU CONTROLUL SANITAR VETERINAR DE DIAGNOSTIC,                PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ,                   PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR  BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ,              PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ                    SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU          AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITARE VETERINARE     JUDEŢENE, CENTRULUI NAŢIONAL DE REPRODUCŢIE ŞI SELECŢIE A ANIMALELOR,                 AGENŢII DE SUPRAVEGHERE A PROTECŢIEI MEDIULUI:               ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Medic primar veterinar*)S29.40030.30031.20033.000
    2.Inginer, meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert*)S29.40030.30031.20032.100
    3.Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog) gradul IS25.50026.20027.00027.800
    4.Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog) gradul IIS22.80023.50024.20024.800
    5.Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog) gradul IIIS20.60021.10021.70022.300
    6.Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog) debutantS20.050---
    7.Subinginer IS. ing.22.30022.80023.50024.200
    8.Subinginer IIS. ing.20.05020.60021.10021.700
    9.Subinginer IIIS. ing18.20018.70019.15019.600
    10.Subinginer debutantS. ing.17.800---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Asistent veterinar I, tehnician veterinar (hidrolog) I A**), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I A**)M21.70022.30022.80023.500
    12.Asistent veterinar II, tehnician veterinar (hidrolog) I, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IM19.60020.05020.60021.100
    13.Asistent veterinar III, tehnician veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IIM17.80018.20018.70019.150
    14.Asistent veterinar IV, tehnician veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) IIIM16.30016.65017.00017.350
    15.Asistent veterinar, tehnician veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) debutantM16.000---
    16.Agent veterinar IŞc. prof.16.30016.65017.00017.350
    17.Agent veterinar IIŞc. prof.14.95015.30015.65016.000
    18.Agent veterinar debutantŞc. prof.14.650---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    19.Guvernator***)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie12.700
    20.Director, inspector şef****), şef oficiu*****)9.500
    21.Director adjunct   8.300
    22.Inginer şef   5.800
    23.Şef serviciu, şef secţie   5.300
    24.Şef atelier, şef staţie, şef birou, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie, şef laborator   3.900
  ----------    *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie, geodezie).Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacăpersoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitateafuncţiei.    În funcţia de inginer expert, meteorolog expert sau medic primar veterinarpot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional, pe bazaexamenului organizat de ministerele coordonatoare, potrivit regulamentuluicuprinzînd criteriile şi condiţiile de participare la concurs elaborat deacelaşi organ central.   **) Nivelul de salarizare 1 A se poate utiliza numai pentru încadrareapersonalului absolvent al învăţămîntului postliceal de specialitate.    ***) Se utilizează numai la Administraţia Rezervaţia Biosferei "DeltaDunării".    ****) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică, precum şila agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.    *****) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică.    NOTĂ:    1. Nivelul salariilor de la poziţiile 2-6 se poate utiliza şi pentrufuncţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cupersonalitate juridică, precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţieimediului.    2. Pentru condiţii deosebit de periculoase stabilite de MinisterulAgriculturii şi Alimentaţiei - epizootii deosebit de grave şi altele asemenea,cuantumul sporului poate fi de pînă la 25% din salariul de bază şi se acordă încondiţiile prevăzute la art. 8 lit. a) din hotărîre.    3. Pentru dispensarele medicale cu condiţii deosebite de muncă, izolare,dispersare, căi de acces dificile - sporul poate fi de pînă la 50% din salariulde bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 8 lit. d) din hotărîre.
   +  Anexa 10                      ALTE INSTITUŢII BE STAT DE SUBORDONARE                   CENTRALĂ ŞI LOCALĂ DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN                                ANEXELE Nr. 1-9Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
                 
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IS29.40030.30031.20032.100
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIS26.20027.00027.80028.500
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS23.50024.20024.80025.500
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS21.10021.70022.30022.800
    5.Referent, inspector, debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Referent IM21.10021.70022.30022.800
    7.Referent IIM19.15019.60020.05020.600
    8.Referent IIIM17.35017.80018.20018.700
    9.Referent IVM16.00016.30016.65017.000
    10.Referent debutantM15.650---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    11.Director general, inspector de stat şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie11.400
    12.Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct9.500
    13.Director, inspector şef9.500
    14.Director adjunct, inspector şef adjunct   8.300
    15.Şef serviciu, şef secţie   5.300
    16.Şef birou   3.900
      NOTĂ:    1. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexă se utilizează laDirecţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, Direcţia muzeelorşi colecţiilor, Direcţia pentru prestări editoriale "ROMLIBRI", Direcţia pentrupresă, publicaţii, tipărituri, Institutul Român de Management, Inspecţia de Statpentru Resurse Minerale, Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie aAnimalelor, Centrul European al UNESCO, Comisia Europeană pentru învăţămîntSuperior a UNESCO, Oficiul Român "Tempus", precum şi la alte instituţii publice,cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Economieişi Finanţelor.    2. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent despecialitate, pe grade profesionale prevăzute la lit. a) din prezenta anexă, vorfi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimişti, fizicieni şi alţispecialişti, absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar, caresînt încadraţi în compartimentele de bază din specialitatea unităţii respective.    3. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute la lit. b) dinprezenta anexă, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţispecialişti cu studii liceale şi postliceale încadraţi în compartimentele debază din specialitatea unităţii respective.
   +  Anexa 10 A                               AEROCLUBUL ROMÂNIEI         I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate specifice                       A. Personal navigant profesionist
    a) Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază Gradaţia
    1234
    1.Personal navigant profesionist, clasa I   29.40030.30031.20032.100
    2.Personal navigant profesionist, clasa a II-a   26.20027.00027.80028.500
    3.Personal navigant profesionist, clasa a III-a   23.50024.20024.80025.500
    4.Personal navigant profesionist, clasa a IV-a   21.10021.70022.30022.800
    5.Personal navigant profesionist, debutant   20.600---
           
    b) Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Comandant detaşament zborSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale7.900
    2.Comandant aeroclub teritorial A4.400
    3.Comandant aeroclub teritorial B4.200
    4.Comandant adjunct aeroclub teritorial A2.800
    5.Comandant adjunct aeroclub teritorial B   2.100
    6.Şef sector zbor aeroclub teritorial   1.500
  *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.    NOTĂ:    1. Personalul navigant profesionist este încadrat pe clase de calificareastfel:    Clasa I - cuprinde personalul navigant profesionist, posesor al uneicalificări, cu licenţă îa zi;    a) pilot/paraşutist încercător;    b) pilot recepţie şi control pe toate tipurile de aeronave (la avionminimum 2 tipuri).    Clasa a II-a - cuprinde personalul navigant profesionist, posesor alurmătoarelor calificări, cu licenţă la zi:    a) pilot recepţie şi control pe un tip de aeronavă;    b) paraşutist recepţie şi control;    c) pilot instructor pe minimum 2 tipuri de aeronavă;    d) mecanic navigant recepţie şi control.    Clasa a III-a - cuprinde personalul navigant profesionist, posesor alurmătoarelor calificări, cu licenţă la zi:    a) pilot instructor pe un tip de aeronavă;    b) instructor paraşutism aeronavă;    c) mecanic navigant instructor.    Clasa a IV-a - cuprinde personalul navigant profesionist, posesor alurmătoarelor calificări, cu licenţă la zi:    a) pilot instructor în primul an de activitate;    b) pilot comandant de bord;    c) mecanic navigant.    Clasa a V-a - cuprinde personalul navigant profesionist debutant.    2. Personalul navigant profesionist, care execută misiuni de inspecţieşi control în zbor, va primi un spor de 10% la salariul de bază.    3. Aeroclub tip A = 3-4 activităţi de zbor.    Aeroclub tip B = 1-2 activităţi de zbor.                         B. Personal tehnic aeronautic
    1) Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale    
    1.Inginer de aviaţie clasa IS29.40030.30031.20032.100
    2.Inginer de aviaţie clasa a II-aS26.20027.00027.80028.500
    3.Inginer de aviaţie clasa a III-aS23.50024.20024.80025.500
    4.Inginer de aviaţie clasa a IV-aS21.10021.70022.30022.800
    5.Inginer de aviaţie debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Tehnician de aviaţie clasa IM21.70022.30022.80023.000
    2.Tehnician de aviaţie clasa a II-aM19.60020.05020.60021.100
    3.Tehnician de aviaţie clasa a III-aM17.80018.20018.70019.150
    4.Tehnician de aviaţie clasa a IV-aM16.65017.00017.350-
    5.Tehnician de aviaţie debutantM16.300---
    6.Mecanic de aviaţie clasa IŞc. tehn. av. sau echiv.22.80023.50024.200-
    7.Mecanic de aviaţie clasa a II-aŞc. tehn. av. sau echiv.21.10021.70022.300-
    8.Mecanic de aviaţie clasa a III-aŞc. tehn. av. sau echiv.19.60020.05020.600-
    9.Mecanic de aviaţie clasa a IV-aŞc. tehn. av. sau echiv.18.20018.70019.150-
    10.Mecanic de aviaţie clasa a V-aŞc. tehn. av. sau echiv.17.00017.35017.800-
    11.Mecanic de aviaţie debutantŞc. tehn. av. sau echiv.16.650---
    12.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.) clasa IŞc. prof. sau M21.10021.70022.300-
    13.clasa a II-aŞc. prof. sau M19.60020.05020.600-
    14.clasa a III-aŞc. prof. sau M18.20018.70019.150-
    15.clasa a IV-aŞc. prof. sau M17.00017.35017.800-
    16.debutantŞc. prof. sau M16.650---
    17.Maistru de aviaţie clasa IŞc. maiştri aviaţie23.50024.20024.80025.500
    18.Maistru de aviaţie clasa a II-aŞc. maiştri aviaţie21.10021.70022.30022.850
    19.Maistru de aviaţie clasa a III-aŞc. maiştri aviaţie19.15019.60020.050-
           
    2) Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.Şef serviciu, şef sector, şef secţieSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie şi clasei profesionale5.300
    2.Şef birou, şef atelier, şef laborator, grupa LR3.900
    3.Şef sector tehnic1.500
      NOTĂ:    Încadrarea ca personal tehnic aeronautic, conform normelor interne şiinternaţionale pentru aviaţia civilă, se menţine numai dacă licenţa defuncţionare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.                       C. Personal operativ aeronautic
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic, specialist, gradul IS29.40030.30031.20032.100
    2.Meteorolog aeronautic, specialist, gradul IIS26.20027.00027.80028.500
    3.Meteorolog aeronautic, specialist, gradul IIIS23.50024.20024.80025.500
    4.Meteorolog aeronautic, specialist, gradul IVS21.10021.70022.30022.800
    5.Meteorolog aeronautic, specialist, debutantS20.600---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Meteorolog aeronautic IM + curs de calificare19.15019.60020.05020.600
    2.Meteorolog aeronautic IIM + curs de calificare17.35017.80018.20018.700
    3.Meteorolog aeronautic IIIM + curs de calificare16.00016.30016.65017.000
    4.Meteorolog aeronautic debutantM + curs de calificare15.650---
    5.Controlor trafic dirijare IM + curs de calificare23.50024.20024.800-
    6.Controlor trafic dirijare IIM + curs de calificare21.70022.30022.800-
    7.Controlor trafic dirijare IIIM + curs de calificare19.60020.05020.600-
    8.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IM + curs de calificare21 10021.70022.30022.800
    9.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IIM + curs de calificare19.15019.60020.05020.600
    10.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IIIM + curs de calificare17.35017.80018.20018.700
    11.Controlor trafic operaţiuni auxiliare IVM + curs de calificare16.00016.30016.65017.000
    12.Controlor trafic operaţiuni auxiliare debutantM + curs de calificare15.650---
      NOTĂ:    A. În funcţia de controlor trafic dirijare I va fi încadrat personalul careexecută dirijare în limba engleză, cu licenţă ia zi.    În funcţia de controlor trafic dirijare II şi III va fi încadrat personalulcare execută dirijare în limba română, cu licenţă la zi.    B. Personalul meteo aeronautic şi de control trafic aerian poate fimenţinut în funcţie numai dacă are licenţă de funcţionare la zi.    C. Pînă la obţinerea calificării iniţiale şi a licenţei de funcţionare,personalul operativ aeronautic (meteorologi şi controlori trafic operaţiuniauxiliare) va fi salarizat ca debutant.                            D. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    1.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie10.800
    2.Director zbor9.100
    3.Director tehnic   9.100
    4.Şef serviciu informare zbor, meteo, navigaţie   5.300
            II. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant: avion,     planor, aeronave ultrauşoare şi personal tehnic navigant profesionist
                             
    Nr. crt.Funcţia la bord MisiuniZbor şcoalăRemorcaj planoareTransport lans. paraşut.Zbor planorZbor motoplanor
    -lei/h--lei/h--lei/h--lei/start--lei/h--lei/h-- lei/h -
    NT.P. raidT.R.L.P.T.P.Term.Dist.T.P.RaidTerm.
    1.Pilot instructor1802252251802257022522570225225
    2.Pilot comandant160190180160190------
    3.Copilot---135180------
    4.Mecanic navigant instructor---135180------
    5.Mecanic navigant---125160------
         
    Legenda:N - zbor normalL.P. - lansări paraşutişti
      T.P. - tur de pistăTerm. - zbor termic
      T.R. - transportDist. - zbor distan
      NOTĂ:    1. Piloţii în pregătire vor primi conform programului de pregătire în zbor,pînă la obţinerea primei calificări pentru fiecare nou tip de aeronavă, 50% dinindemnizaţia de zbor cuvenită, respectiv categoriei de personal navigant şimisiunii pentru care se pregăteşte.    2. Piloţii în pregătire, ce parcurg programe de zbor pentru obţinerea unorcalificări superioare, vor primi indemnizaţia de zbor ce le revine conformcalificării obţinute.    3. Indemnizaţia de zbor pentru zboruri de acrobaţie aeriană şi înaltăacrobaţie aeriană va fi majorată conform zborurilor echivalente, prevăzute înbaremurile personalului navigant profesionist, grupa I de muncă:    1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal;    1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.    Zborul acrobatic în formaţie de avioane este echivalent cu zborul de înaltăacrobaţie, cînd aceste zboruri cuprind evoluţii în plan vertical.    4. Indemnizaţia pentru zborurile tehnice oficiale şi interne se majoreazăcu 60% din indemnizaţia de zbor la bază.    5. Indemnizaţia de zbor se majorează cu 25% pentru misiunile de zborinstruire elevi.    6. Indemnizaţia de zbor la bază se majorează cu 50% pentru misiuni de zborexecutate noaptea sau în condiţii de zbor după instrumente.    7. Pentru fiecare depanare de planor din teren neomologat, pilotulremorcher, pe lîngă indemnizaţia de zbor orară, primeşte şi o primă în valoarede 300 lei pentru misiune de înaltă dificultate, cu grad maxim de risc.    8. Se majorează cu 25% indemnizaţia de zbor la bază pentru pilotulremorcher şi piloţii planor în remorcaj de două sau mai multe planoare şi zborîn curenţi ondulatorii.    9. Pentru aeronave ultrauşoare, indemnizaţia de zbor va fi cea prevăzutăpentru planoare şi motoplanoare.    10. În misiunile de zbor în care există mai multe condiţii de suplimentare,la indemnizaţia de zbor la bază se vor cumula suplimentările.    11. Indemnizaţia de zbor la bază se include în salariul de bază şiconstituie bază de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cuacesta.                 III. Indemnizaţiile de salt cu paraşuta pentru              personalul navigant profesionist din aviaţia sportivă
           
    a)Salturi de instrucţie cu paraşuta:- lei -
    1. cu deschidere automată292
      2. cu deschidere comandată387
    b)Salturi speciale cu paraşuta:cu deschidere
        automatăcomandată
    1. salturi pe apă387486
      2. salturi de noapte387486
      3. salturi în teren accidentat486580
      4. salturi din aeronavă cu viteză peste 250 km/h486580
      5. salturi din aeronavă executate la demonstraţii aviatice580
      6. salturi cu paraşuta TENDEM (salturi cu elevi la bord)1.271
      7. salturi A.F.F. (salturi de lucru relativ în cădere cu elevi)953
    c)Acrobaţie clasică, lucru relativ în cădere liberă, lucru relativ pe cupolă580
    d)Paraşute în fază de prototip şi serie 0 (zero)675
    e)Paraşute în fază de încercare şi model experimental1.350
    f)Salturi din turn:  
      1. de la platformă56
      2. declanşate112
    g)Salturi la pantă (planare) sau remorcaj, cu diferenţă de nivel mai mare de 50 m.225
    h)Ora de zbor ca instructor paraşutist la bordul aeronavei din care se execută salturi:  
      - 50% din indemnizaţia orei de zbor a unui pilot care lansează paraşutiştii în situaţia în care instructorul nu execută salturi.  
    i)Indemnizaţia de zbor pentru salturi de recepţie pentru prelungirea licenţei anuale după- reparaţii şi pentru paraşutele noi din fabricaţia de serie se majorează cu 60% faţă de salturile de instrucţie.  
                           IV. Indemnizaţia de exploatare                pentru personalul tehnic aeronautic care asigură               întreţinerea, repararea şi exploatarea aeronavelor                        şi aparatelor de lansare la zbor
           
      Mecanic aviaţieAvionPrima de exploatare
    1.Mecanic aviaţieZlin1 aterizare = 4,50 lei
    2.Mecanic aviaţiePZL-1041 aterizare = 4,50 lei
    3.Mecanic aviaţieAN-21 aterizare = 9,00 lei
    4.Mecanic aviaţieMotoplanor1 aterizare = 4,50 lei
    5.Mecanic aviaţiePlanor D.C.1 aterizare = 2,25 lei
    6.Mecanic aviaţiePlanor S.G.1 aterizare = 6,75 lei
    7.Remorcher mosoristAutomosor tract. (mosor) planor1 remorcaj = 4,50 lei
    8.Mecanic automosorAutomosor1 remorcaj = 4,50 lei
    9.Plior paraşuteParaşute1 salt/pliaj = 9,00 lei
    10.Mecanic turnTurn paraşutişti1 lansare = 4,50 lei
    11.Şef sector tehnicAutomosor1 remorcaj = 2,25 lei
    12.Mecanic aviaţie-radio şi I.E.A.B.Turn paraşutism1 lansare = 2,25 lei
    Zlin1 aterizare = 2,25 lei
        PZL-1041 aterizare = 2,25 lei
        AN-21 aterizare = 2,25 lei
        Motoplanor1 aterizare = 2,25 lei
        Planor1 aterizare = 2,25 lei
      NOTĂ:    Criteriile de acordare a indemnizaţiei de exploatare se stabilesc deConsiliul de administraţie al Aeroclubului României.
   +  Anexa 11                        ALTE UNITĂŢI BUGETARE DECÎT CELE                PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 10, PRECUM ŞI ACTIVITATEA                  DE ADMINISTRAŢIE (CONTABILITATE, FINANCIAR,                 APROVIZIONARE, INVESTIŢII PROPRII, SERVICII DE                              CONTENCIOS ETC), DE         SECRETARIAT-ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE, INTREŢINERE-REPARAŢII   ŞI DE DESERVIRE DIN UNÎTĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, SĂNĂTATE, CERCETARE, CULTURĂ,   SPORT, PRECUM ŞI DIN CELELALTE INSTITUŢII DE STAT ŞI ALTE UNITĂŢI BUGETARE             I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate                   
    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer, economist; specialist I AS27.00027.80028.50029.400
    2.Inginer, economist, referent, administrator publicaţii, administrator editură; gradul IS24.20024.80025.50026.200
    3.Inginer, economist, referent, administrator publicaţii, administrator editură; gradul IIS21.70022.30022.80023.500
    4.Inginer, economist, referent, administrator publicaţii, administrator editură; gradul IIIS19.60020.05020.60021.100
    5.Inginer, economist, referent, administrator publicaţii, administrator editură; debutantS19.150---
    6.Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist ISing.; I.P.322.30022.80023.50024.200
    7.Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist IISing.; I.P.320.05020.60021.10021.700
    8.Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist IIISing.; I.P.318.20018.70019.15019.600
    9.Subinginer, conductor arhitect; debutantSing.; I.P.317.800---
                 
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A*)M21.70022.30022.80023.500
    11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM19.60020.05020.60021.100
    12.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM17.80018.20018.70019.150
    13.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM16.30016.65017.00017.350
    14.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IVM15.30015.65016.000-
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM14.950---
  ----------    *) Nivelul de salarizare I A se poate utiliza numai pentru încadrareapersonalului absolvent al învăţămîntului postliceal de specialitate.                           II. Servicii de contencios                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    16.Consilier juridic gradul IS24.20024.80025.50026.200
    17.Consilier juridic gradul IIS21.70022.30022.80023.500
    18.Consilier juridic gradul IIIS19.60020.05020.60021.100
    19.Consilier juridic debutantS19.150---
           
    B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    20.Şef serviciu contencios în unităţi bugetareSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie4.200
    21.Unităţi bugetare, indiferent de nivelul lor, în care serviciul de contencios este încadrat cu un singur consilier juridic2.600
             III. Salarii de bază pentru personalul din activitatea de                    secretariat-adimnistrativ, gospodărire,   întreţinere-reparaţii şi de deservire din unităţile pentru care salariile   de bază ale funcţiilor de specialitate sînt prevăzute în anexele nr. 1-10                   Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Gradaţia
    1234
    22.Administrator IM21.70022.30022.80023.500
    23.Administrator IIM19.60020.05020.60021.100
    24.Administrator IIIM17.80018.20018.70019.150
    25Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IM16.65017.00017.35017.800
    28.Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIM15.30015.65016.00016.300
    27.Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM14.950---
    28.Funcţionar IM17.80018.20018.70019.150
    29.Funcţionar IIM16.30016.65017.00017.350
    30.Funcţionar IIIM14.95015.30015.65016.000
    31.Funcţionar debutantM14.650---
    32.Casier, şef depozit, magaziner, arhivar; IM17.80018.20018.70019.150
    33.Casier, şef depozit, magaziner, arhivar; IIM; G16.30016.65017.00017.350
    34.Casier, magaziner, arhivar; IIIM; G14.95015.30015.65016.000
    35.Casier, magaziner, arhivar; debutantM; G14.650---
    36.Şef formaţie pază pompieri, portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I   14.95015.30015.650-
    37.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II   13.95014.30014.650-
    38.Curier I   14.30014.65014.950-
    39.Curier II   13.40013.60013.950-
    40.Maistru I   21.10021.70022.30022.800
    41.Maistru II   19.15019.60020.05020.600
    42.Maistru III   17.35017.80018.20018.700
    43.Muncitor I*)   20.60021.10021.700  
    44.Muncitor II*)   19.15019.60020.050  
    45.Muncitor III*)   17.80018.20018.700  
    46.Muncitor IV*)   16.65017.00017.350  
    47.Muncitor V*)   15.65016.00016.300  
    48.Muncitor VI*)   14.65014.95015.300  
    49.Muncitor necalificat   13.95014.30014.650  
   IV. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă
    50.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie9.500
    51.Director adjunct8.300
    52.Contabil şef   5.800
    53.Inginer şef   5.800
    54.Şef serviciu, şef secţie   5.300
    55.Şef birou, şef atelier   3.900
    56.Şef echipă muncitoriSalariul de bază corespunzător funcţiei de muncitor treptele I-II2.600
  ----------    *) Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale în raport cucomplexitatea lucrărilor şi răspunderea în muncă, iar în cazul şoferilor, ţinîndseama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit indicatorului tarifarde calificare elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
   +  Anexa 12CONDIŢIIprivind angajarea şi avansarea personalului în functii1. Angajarea personalului intr-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unităţii.2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmeaza să se angajeze trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii:- să fie cetatean român. În anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale interesate sau instituţiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetăţeni straini;- sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;- să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de invatamint, pentru absolventii care se angajează prima data. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei care se angajează;- să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.3. În cadrul fiecarei unităţi bugetare, conducerea unităţii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesionala a candidaţilor.Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, seful compartimentului în care urmeaza să se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialisti din invatamintul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil, ori din ministerul, organul central sau local coordonator. Reprezentantii numiti în comisie din afara unităţilor bugetare vor fi desemnaţi de conducatorul institutiei unde sînt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar ce va fi numit de conducatorul unităţii. Secretarul raspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.4. *) Toate posturile vacante la unitatile bugetare vor fi scoase la concurs, o dată pe an, la o dată fixa stabilita de conducerea acestora, publicarea facindu-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unităţilor respective cu cel puţin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.5. *) În mod excepţional, dacă ministerele, organele centrale sau prefecturile considera strict necesar ca unele posturi vacante să fie ocupate cu titulari înainte de data stabilita pentru publicarea anuală a posturilor vacante, acestea se vor putea publică în presa centrala, locala sau se vor afisa la sediul unităţii cu cel puţin 15 zile înainte de data sustinerii concursului.6. *) O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publică şi data şi locul sustinerii concursului, precum şi modalitatile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitantilor de către unitate.---------- Notă *) Pct. 4, 5 şi 6 sînt reproduse astfel cum au fost modificate prin Hotărîrea Guvernului nr. 314/1992.7. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, organ central sau prefectura şi va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire şi avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, organ central sau prefectura, în condiţiile stabilite de ministru, conducatorul organului central sau de prefect.8. Concursul consta intr-o proba scrisa şi o proba orala.Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obţină la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.La medii egale obtinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reusit în raport cu datele personale cuprinse în recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare şi altele).Pentru functiile de paza, de deservire şi de întreţinere a curateniei, stabilite de conducatorul unităţii, concursul va consta dintr-o proba practica.9. Dosarele cuprinzind notele obtinute de candidati la concurs, împreună cu toate actele acestora, vor fi depuse la preşedintele comisiei de angajare, pregatire şi avansare din ministerul, organul central sau prefectura în structura cărora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificării se comunică unităţii, care va afisa lista candidaţilor admisi la concurs. În termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestaţiile se analizeaza şi se solutioneaza de conducerea ministerului sau organului central şi se comunică în termen de 5 zile petitionarului.După confirmarea de către ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile către candidatii reusiti şi către persoanele care urmeaza să fie angajate.10. Candidatii cărora li s-a aprobat angajarea sînt obligati să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. În cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmind să se comunice urmatoarei persoane declarate reusita la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.11. Condiţiile prevăzute la pct. 9 şi 10 se aplică şi specialistilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanţa deosebită pentru o perioadă determinata, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unităţii.12. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.Dacă, la sfirsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. Definitivarea se acordă pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, ramine sau va fi trecuta pe un post de execuţie vacant potrivit pregatirii şi competentei sau, după caz, i se desface contractul de muncă.13. (1) Ocuparea functiilor de director general, director, respectiv a celor de adjunct şi asimilatele acestora, se face prin numire de către ministrul sau conducatorul organului central respectiv, din rindul specialistilor care sînt incadrati în gradul profesional I, II sau III. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător şi acestor functii. (2) Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul conducătorilor unităţilor de invatamint, cercetare, sanitare, de cultura şi ai altor unităţi, care ar urma să fie aleşi sau numiti, conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective. (3) Criteriile pentru angajarea şi avansarea în grade şi trepte profesionale, precum şi pentru promovarea în functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamint, cercetare, sanitare, de cultura şi organele administraţiei de stat se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.  +  Anexa 13DREPTURILEcare se acordă personalului de specialitate trimisîn strainatate, pe contul organizaţiilor sau la invitaţia altor parteneriexterni, pentru acţiuni stiintifice, culturale, artistice, sportive şi altele1. Personalului trimis în strainatate pentru o perioadă de pînă la 3 luni i se acordă, în tara, salariul integral şi celelalte drepturi aferente, în lei.În cazul deplasarilor care depasesc 3 luni, personalul respectiv beneficiaza în tara de o indemnizatie lunara în lei calculată în raport cu salariul de baza şi sporul de vechime, corespunzător functiei şi gradului profesional, după cum urmeaza:- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;- 25% pentru fiecare copil sau parinte, aflati în întreţinere legala, sau sot (sotie) care nu realizează venituri proprii.Suma acordată potrivit celor de mai sus nu poate depăşi 100% din salariul de baza şi sporul de vechime avute în ultima luna anterioara plecarii în strainatate, actualizate.Alocatia de stat pentru copii se va plati în continuare, potrivit legii.2. Perioada deplasarii în strainatate se considera vechime în munca.3. Conducerea unităţii trimitatoare poate aproba: a) suportarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli, a costului în lei a biletului de calatorie (dus-intors), pînă la destinatie, pentru transportul international cu trenul clasa I, vagon de dormit, cu loc în cuseta de 2-4 locuri sau cu avionul la clasa economica; b) acordarea, din fondurile valutare proprii, a unei sume minime în valută - în situaţia în care unitatile dispun de asemenea fonduri - rambursabila la inapoierea din deplasare, necesară pentru asigurarea unor cheltuieli imediate la sosirea în strainatate (taxe aeroport, transport urban etc.).4. Personalul trimis în strainatate, care realizează venituri în valută pe bază de contracte ori în mod intimplator, sub forma de onorarii din conferinte sau consultanţă, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare din activitatea stiintifica, culturala, artistica, sportiva, publicistica sau de alta natura, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data inapoierii din strainatate sau de la data incasarii veniturilor în tara sa declare aceste venituri la unitatea trimitatoare şi la Banca Română de Comert Exterior, în scopul recuperării cheltuielilor efectuate de unitatea trimitatoare. Persoanele care nu declara în termen de 15 zile de la inapoierea în tara sumele încasate vor suporta în valută cheltuielile efectuate de unitatea trimitatoare, majorate cu 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere.Bursele sau sumele în valută acordate de partenerul extern în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, cazare, scolarizare şi transport, precum şi a altor cheltuieli uzuale nu sînt supuse obligaţiei de declarare.5. Prevederile prezentei anexe se aplică urmatoarelor acţiuni: a) documentare, schimb de experienta, burse sau cursuri şi stagii de specializare sau perfectionare; b) studii de invatamint postuniversitar şi efectuarea doctoratului; c) participarea la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte forme de reuniuni şi manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive şi altele; d) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice, sportive şi altele; e) desfăşurarea unei activităţi temporare stiintifice, culturale, artistice, sportive şi altele, fără dobindirea calităţii de salariat al partenerului extern, precum şi pentru tinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator.6) Trimiterea în strainatate pentru actiunile prevăzute la pct. 5 se aproba de ordonatorul principal de credite.Atunci cînd partenerii externi nu au stabilit nominal persoana invitata şi exista mai mulţi candidati care indeplinesc condiţiile pentru participarea la actiunea respectiva, selecţia candidaţilor se va realiza prin concurs organizat, potrivit prevederilor din anexa nr. 12 la prezenta hotărîre, de unitatea care a primit invitaţia organizatorilor din strainatate.7. Personalul aflat în strainatate pentru actiunile de la pct. 5 lit. a), b) şi e) primeste aceste drepturi de la data trimiterii în strainatate.----------