HOTĂRÂRE nr. 66 din 10 februarie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 15 februarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (7) se abrogă.2. La articolul 11^1, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui/unor terţ/terţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţei/cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.................................................................. (4) În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să asigure autorităţii contractante, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (5), îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului."3. La articolul 11^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Atunci când ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea unei cerinţe de calificare legată de situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională, acesta poate invoca susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, în condiţiile art. 186, respectiv art. 190 din ordonanţa de urgenţă, capacitatea acestuia/acestora urmând a fi cumulată cu cea a ofertantului/candidatului în ceea ce priveşte respectiva/respectivele cerinţă/cerinţe."4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În aplicarea prevederilor art. 199 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activităţile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de executare a acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi şi la organizarea, calificarea şi experienţa respectivului personal."5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Fără a afecta prevederile art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă nu poate folosi calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru a efectua activităţile contractului, ca parte a procesului de calificare şi selecţie în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.(1^2) În cazul în care, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă stabileşte cerinţe de calificare, în conformitate cu art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă, aceste cerinţe se referă la calificarea şi experienţa profesională a personalului, în special de conducere, al operatorului economic candidat/ofertant, personal care participă constant la activităţile economice ale operatorului economic şi care ocupă posturi/poziţii reprezentate în structura organizatorică a acestuia."6. La articolul 36^1, alineatul (1) se abrogă.7. La articolul 36^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut, autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în condiţiile art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă."8. La articolul 79 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 170 şi 201 din ordonanţa de urgenţă, modificări ale propunerii tehnice se acceptă, în mod excepţional, în următoarele situaţii:".9. La articolul 79 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, constatate în propunerea tehnică, astfel cum sunt acestea din urmă definite la art. 80 alin. (4), fără a se permite însă şi modificarea propunerii financiare."10. La articolul 79, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care ofertantul îşi modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, preţul/preţurile prevăzut(e) în propunerea financiară, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2)."11. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul existenţei unor erori aritmetice care pot fi clarificate în condiţiile art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, elementele propunerii financiare vor fi corectate şi, implicit, preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, documentaţia de atribuire, şi/sau în alte documente prezentate de ofertant."12. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul unei discrepanţe între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător, cu excepţia cazului în care documentaţia de atribuire prevede explicit că preţul total, aferent unei activităţi din contract, este singurul preţ relevant şi preţurile unitare, dacă se solicită, sunt în scopuri de calculare şi verificare."13. La articolul 80, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică ce au la bază erori materiale evidente şi care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce în realitate la depunerea unei noi oferte. O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii: a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice; b) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba clasamentul ofertanţilor; c) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială; d) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe."14. La articolul 97^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul rezilierii contractului de achiziţie publică din vina exclusivă a contractantului, autoritatea contractantă emite documentul constatator în termen de 14 zile de la data rezilierii."15. La articolul 97^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în două exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii: a) să elibereze un exemplar operatorului economic; şi b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice."16. La articolul 97^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Autoritatea contractantă publică în SEAP, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1), documentul prevăzut la alin. (1), semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, precum şi, dacă este cazul, informaţii referitoare la suspendarea sau anularea respectivului document.(2^2) Atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza dacă acesta reflectă îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art. 181 lit. c^1) din ordonanţa de urgenţă."17. Articolul 105^1 se abrogă.  +  Articolul II (1) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare şi contractele în curs de executare, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv a încheierii acestora. (2) Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIDocumentele constatatoare emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi care pot fi utilizate în aplicarea prevederilor art. 181 lit. c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi încărcate în Sistemul electronic de achiziţii publice de autoritatea contractantă în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul fondurilor europene,

  Carmen Aura Răducu

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Marius-Raul Bostan

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 10 februarie 2016.Nr. 66.----