ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2016    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 106.355/AC din 30 decembrie 2015 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul Academiei Române nr. 3.791/CJ din 28 decembrie 2015,în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se declară ca situri de importanţă comunitară zonele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se instituie regimul de arie naturală protejată pentru suprafeţe suplimentare şi se declară ca situri de importanţă comunitară pentru suprafeţe extinse siturile prevăzute în anexa nr. 2. (3) Lista consolidată a siturilor de importanţă comunitară se publică pe site-ul web al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2 (1) Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute în lista consolidată a siturilor de importanţă comunitară se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul serviciilor de vizualizare şi de descărcare ale setului de date "ariile naturale protejate din România", care poate fi găsit prin intermediul serviciilor de căutare prin intermediul geoportalului INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va pune la dispoziţia factorilor interesaţi informaţii referitoare la setul de date "ariile naturale protejate din România" prin intermediul metadatelor aferente acestui set de date care poate fi găsit prin intermediul serviciilor de căutare prin intermediul geoportalului INSPIRE al Comisiei Europene (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va pune la dispoziţia factorilor interesaţi un ghid cu informaţii referitoare la modul de descoperire al setului de date şi modul de utilizare al serviciilor de vizualizare şi de descărcare, prin intermediul site-ului www.biodiversity.ro, în secţiunea "Date GIS". (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va pune la dispoziţia factorilor interesaţi un instrument web-GIS pentru vizualizarea setului de date "ariile naturale protejate din România" în raport cu alte straturi de fundal la adresa http://ariiprotejate.biodiversity.ro/, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va actualiza periodic setul de date "ariile naturale protejate din România" ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună, ca urmare a conformării la specificaţiile tehnice INSPIRE şi/sau pentru asigurarea topologiei cu alte seturi de date INSPIRE proprii şi va consemna actualizările în fişierul de metadate aferent setului de date.  +  Articolul 3 (1) Formularele standard Natura 2000 completate pentru siturile de importanţă comunitară prevăzute la art. 1 alin. (3) se publică pe site-ul web al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Formularele standard Natura 2000, prevăzute la alin. (1), se actualizează periodic în baza informaţiilor noi colectate ca urmare a monitorizării şi cercetărilor derulate la nivelul siturilor. (3) Actualizarea formularelor standard Natura 2000 se face electronic, în aplicaţia informatică special dezvoltată în acest sens, disponibilă la adresa de internet http://ibis.anpm.ro.  +  Articolul 4Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va raporta baza de date aferentă siturilor Natura 2000, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de către Comisia Europeană.  +  Articolul 5Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

    Cristiana Paşca Palmer
    Bucureşti, 12 ianuarie 2016.Nr. 46.  +  Anexa 1LISTA SITURILORde importanţă comunitară1. ROSCI0274 Agârbiciu2. ROSCI0276 Albeşti3. ROSCI0282 Arpaşu de Sus4. ROSCI0288 Băileşti5. ROSCI0301 Bogata6. ROSCI0302 Bozânta7. ROSCI0311 Canionul Viteaz8. ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia9. ROSCI0313 Confluenţa Mureş cu Arieş10. ROSCI0317 Cordăreni - Vorniceni11. ROSCI0332 Coşava Mică12. ROSCI0340 Cuiugiuc13. ROSCI0342 Pădurea Târgu Mureş14. ROSCI0351 Culmea Cucuieţi15. ROSCI0371 Cumpărătura16. ROSCI0372 Dăbuleni - Potelu17. ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei - Sângeorzu Nou18. ROSCI0397 Dealurile Podoleni19. ROSCI0404 Dealurile Racoviţeni20. ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Bâtlanele21. ROSCI0409 Fânaţele de la Bogdana22. ROSCI0410 Fânaţele de la Sucutard23. ROSCI0411 Groşii Ţibleşului24. ROSCI0412 Ivrinezu25. ROSCI0413 Lobul sudic al Câmpului de Phyllophora al lui Zernov26. ROSCI0414 Lovrin27. ROSCI0415 Lunca Bârsei28. ROSCI0416 Măgura Bătarci29. ROSCI0417 Manoleasa30. ROSCI0418 Movilele de la Iacobeni31. ROSCI0419 Mureşul Mijlociu - Cugir32. ROSCI0420 Oprăneşti33. ROSCI0421 Pădurea celor Două Veveriţe34. ROSCI0422 Pădurea Dandara - Corneanca35. ROSCI0423 Pădurea Dorobanţul36. ROSCI0424 Pădurea şi Lacul Mărgineni37. ROSCI0425 Pădurea Şemiţa38. ROSCI0426 Pădurea Ştorobăneasa39. ROSCI0427 Pajiştile de la Liteni - Săvădisla40. ROSCI0428 Pajiştile de la Mănărade41. ROSCI0429 Pajiştile de la Morişti şi Cojocna42. ROSCI0430 Pajiştile de la Tiur43. ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veşeud44. ROSCI0432 Prunişor45. ROSCI0433 Seaca46. ROSCI0434 Siretul Mijlociu47. ROSCI0435 Someşul între Rona şi Ţicău48. ROSCI0436 Someşul Inferior49. ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean50. ROSCI0438 Spinoasa51. ROSCI0439 Valea Chiuruţilor52. ROSCI0440 Valea Şardului53. ROSCI0441 Viile Tecii54. ROSCI0442 Vlădaia - Oprişor  +  Anexa 2LISTA SITURILORde importanţă comunitară extinse1. ROSCI0281 Cap Aurora2. ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu-Băiuţ3. ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei4. ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu5. ROSCI0218 Dealul Mocrei Rovina Ineu6. ROSCI0295 Dealurile Clujului Est7. ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului8. ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină9. ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni10. ROSCI0088 Gura Vedei - Şaica - Slobozia11. ROSCI0093 Insulele stepice Şura Mică - Slimnic12. ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia13. ROSCI0103 Lunca Buzăului14. ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei15. ROSCI0113 Mlaştina după Luncă16. ROSCI0118 Movilele de la Păucea17. ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi Ogra18. ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi Reghin19. ROSCI0231 Nădab - Socodor - Vărşand20. ROSCI0154 Pădurea Glodeni21. ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud22. ROSCI0210 Râpa Lechinţa23. ROSCI0374 Râul Negru24. ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia25. ROSCI0227 Sighişoara Târnava Mare26. ROSCI0394 Someşul Mic27. ROSCI0268 Valea Vâlsanului28. ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai29. ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla-----