ORDIN nr. 1.738 din 16 decembrie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate**)(actualizat până la data de 8 februarie 2016*)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.

  ──────────
  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016. (3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun şi intabularea dreptului de ipotecă convenţională sau a dreptului de ipotecă legală constituit în aplicarea Programului Prima Casă, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul aferent încheierii de intabulare a dreptului de ipotecă.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 2Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 2^1Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă, cu consultarea prealabilă a preşedintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 3 (1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă, la solicitarea persoanei interesate şi cu achitarea unui tarif suplimentar. (2) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif. (3) Termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă sunt cele prevăzute în anexă şi se calculează de la data achitării tarifului de urgenţă, situaţie în care ziua înregistrării intră în calculul termenului. Dovada achitării tarifului de urgenţă se înregistrează în Registrul general de intrare la cererea iniţială şi se ataşează la dosar de îndată. În cazul serviciilor de publicitate imobiliară solicitate prin intermediul notarilor publici, în ceea ce priveşte dovada achitării tarifului, rămân aplicabile prevederile Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 4 (1) Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix, iar eliberarea acestora în regim normal se face la împlinirea termenului. (2) Termenul de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal, iar eliberarea acestora în regim de urgenţă se poate face oricând în acest termen.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 5Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condiţiile legii.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 16 decembrie 2015.Nr. 1.738.  +  AnexăLISTAprivind termenele de eliberare a documentelor şi datelor rezultate dinfurnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şiPublicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate*Font 8*┌────┬───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ │ Codul │ │Termen*) │ Termen ││crt.│ Grupe de servicii │serviciului│ Denumirea serviciului │ (zile │ în regim ││ │ │ │ │lucrătoare)│de urgenţă ││ │ │ │ │ │ (zile ││ │ │ │ │ │lucrătoare)│├────┼───────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│ 1. │ Avize, recepţii şi furnizare date │├────┼───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│1.1.│Avize şi recepţii │1.1.1. │Aviz începere lucrări │ 7 │ 2 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.1.2. │Recepţie tehnică pentru lucrări de │ │ ││ │ │ │măsurători terestre/Recepţie tehnică │ │ ││ │ │ │pentru aplicaţie software de │ │ ││ │ │ │transformare a coordonatelor │ 15 │ 5 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.1.3. │Recepţie lucrări fotogrammetrice │ 15 │ 5 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.1.4. │Recepţia documentelor cartografice de uz│ │ ││ │ │ │public, care nu implică măsurători │ 30 │ 10 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Furnizare date de │1.2.1. │Înregistrări GNSS de la o staţie │ │ ││ │cadastru, geodezie │ │permanentă, cu anunţ prealabil cu 24 de │ │ ││ │şi cartografie │ │ore │ 2 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.2. │Servicii poziţionare GNSS în timp real -│ │ ││ │ │ │ROMPOS │ - │ - ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.3. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice tipărite │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.4. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice digitale - raster │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.5. │Hărţi şi planuri cadastrale şi │ │ ││ │ │ │topografice digitale - vectorial │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.6. │Coordonate planimetrice, altimetrice şi │ │ ││ │ │ │3D │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.7. │Copii certificate ale planurilor şi │ │ ││ │ │ │hărţilor │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.8. │Plan parcelar în format digital │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.9. │Plan parcelar analogic │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.10. │Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.11. │Ortofotoplan rezoluţie 0,1-0,4 m │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.12. │Aerofotograme │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.13. │Mozaic ortofotoplan rezoluţie 0,5-10 m │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.14. │Model numeric al terenului cu densitatea│ │ ││ │ │ │punctelor cuprinsă între 1-20 m │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │1.2.15. │Model numeric al terenului cu densitatea│ │ ││ │ │ │punctelor mai mică de 20 m │ 3 │ 1 │├────┼───────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│2. │ Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară │├────┼───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│2.1.│Prima înregistrare │2.1.1. │Recepţie şi înfiinţare carte funciară │ 18 │ 6 ││ │a imobilelor/ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │unităţilor │2.1.2. │Recepţie (nr. cadastral) │ 11 │ 4 ││ │individuale ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.1.3. │Înfiinţare carte funciară │ 11 │ 4 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Dezmembrare/ │2.2.1. │Recepţie dezmembrare/comasare │ 7 │ 3 ││ │Comasare ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.2.2. │Înscriere dezmembrare/comasare în cartea│ │ ││ │ │ │funciară │ 7 │ 3 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.2.3. │Dezmembrare pentru exproprieri │ 7 │ 3 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.3.│Intabulare sau │2.3.1. │Drept de proprietate sau dezmembrăminte │ │ ││ │înscriere │ │în favoarea persoanelor juridice │ 7 │ 2 ││ │provizorie ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.3.2. │Drept de proprietate sau dezmembrăminte │ │ ││ │ │ │în favoarea persoanelor fizice şi a │ │ ││ │ │ │cultelor religioase recunoscute în │ │ ││ │ │ │condiţiile legii │ 7 │ 2 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.3.3. │Ipotecă/Privilegiu │ 2 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.3.4. │Imobile expropriate │ 7 │ 2 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.4.│Notare │2.4.1. │Fuziune/Divizare │ 5 │ 2 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.4.2. │Alte notări (inclusiv radierea) │ 4 │ 2 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.5.│Rectificare │2.5.1. │Îndreptare eroare materială şi │ │ ││ │ │ │repoziţionare imobil │ 1 │ - ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.5.2. │Rectificare limite imobil şi modificare │ │ ││ │ │ │suprafaţă │ 15 │ 5 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.5.3. │Reconstituire carte funciară │ 3 │ 1 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.6.│Actualizare │ │ │ │ ││ │informaţii tehnice │2.6.1. │Înscriere construcţii │ 15 │ 5 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.6.2. │Extindere sau desfiinţare construcţii şi│ │ ││ │ │ │actualizare categorie de folosinţă, │ │ ││ │ │ │destinaţie sau alte informaţii tehnice │ 15 │ 5 │├────┼───────────────────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.7.│Consultare/ │2.7.1. │Consultare documente din arhivă │ 1 │ - ││ │Informare ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.2. │Extras de carte funciară pentru │ │ ││ │ │ │informare │ 2 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.3. │Extras de carte funciară pentru │ │ ││ │ │ │autentificare │ 2 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.4. │Certificat de sarcini │ 4 │ 2 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.5. │Copii certificate din mapa de acte şi │ │ ││ │ │ │cărţi funciare │ 2 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.6. │Certificat privind identificarea │ │ ││ │ │ │numărului topografic/cadastral şi de │ │ ││ │ │ │carte funciară după numele/denumirea │ │ ││ │ │ │proprietarului │ 10 │ 3 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.7. │Extras din planul cadastral, pe │ │ ││ │ │ │ortofotoplan │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.8. │Eliberare duplicat │ 3 │ 1 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.9. │Schimbarea certificatului de autorizare │ │ ││ │ │ │pentru persoane fizice/juridice/Emiterea│ │ ││ │ │ │certificatului de autorizare pentru │ │ ││ │ │ │geodezii cu drept de semnătură***) │ 9 │ 3 ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.10. │Extras de carte funciară pentru │ │ ││ │ │ │informare on-line**) │ - │ - ││ │ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ │2.7.11. │Copie documente arhivă on-line**) │ - │ - │└────┴───────────────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) În situaţia prestării unor servicii pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  **) Serviciile a căror plată se face prin aplicaţia E-payment şi care sunt înregistrate on-line se furnizează de îndată, dacă informaţia este disponibilă în mediul electronic.

  ***) Termenul se calculează de la data comunicării rezultatelor finale ale comisiei de autorizare, nu de la data înregistrării cererii de autorizare.

  ──────────
  ----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 117 din 1 februarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 8 februarie 2016 conform modificării aduse de pct. 11 al art. I din acelaşi act normativ.-----