PROCEDURĂ din 27 ianuarie 2016de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016   +  Articolul 1 (1) Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de către persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, denumită în continuare Procedură, se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca salariat, una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene. (2) Accesul la exercitarea uneia dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activităţi în România, în conformitate cu dispoziţiile art. 35^15 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Recunoaşterea experienţei profesionale permite solicitantului să aibă acces pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi să o exercite în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde solicitantul doreşte să o practice.  +  Articolul 2 (1) Procedura se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură. (2) Agenţiile fac parte din Sistemul de informare al pieţei interne, denumit în continuate IMI, şi duc la îndeplinire obligaţiile privind recunoaşterea experienţei profesionale pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.  +  Articolul 3 (1) În vederea obţinerii atestatului prevăzut la art. 2 alin. (1), solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură; b) documentul de identitate, în fotocopie; c) certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz; d) certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie; e) declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, în original. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail. (3) Agenţiile au obligaţia de a afişa pe pagina electronică proprie prezentul ordin, adresa la care solicitanţii pot transmite prin poştă documentaţia pentru eliberarea atestatului, precum şi e-mailul la care pot transmite documentaţia în format electronic. (4) În situaţia transmiterii documentelor enumerate la alin. (1) prin poşta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. e).  +  Articolul 4 (1) Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordin. (2) Prin director al unei întreprinderi se înţelege persoana care a exercitat într-o întreprindere din domeniul profesional activităţi enumerate în anexa nr. 2 la ordin, prin practicarea uneia din următoarele ocupaţii: a) ocupaţia de director al unei întreprinderi sau al unei sucursale; b) ocupaţia de administrator ori reprezentant al acţionarului şi/sau al proprietarului ori al directorului unei întreprinderi; în acest caz solicitantul trebuie să dovedească că această funcţie implică o responsabilitate corespunzătoare celei a proprietarului sau a directorului reprezentat; c) ocupaţii de cadru superior, cu sarcini de natură comercială şi/sau tehnică pentru unul ori mai multe servicii/compartimente ale întreprinderii; în acest caz aceste ocupaţii vor avea denumirile şi codurile corespunzătoare în condiţiile aplicării legislaţiei în vigoare privind Clasificarea ocupaţiilor din România. (3) Prin lucrător cu titlu independent se înţelege persoana care a desfăşurat efectiv şi legal cu titlu independent o activitate prevăzută în anexa nr. 2 la ordin în condiţiile aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru practicarea acelei activităţi, o formare prealabilă de cel puţin trei ani atestată printr-un certificat recunoscut în România sau o formare profesională considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c) a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; d) a practicat acea activitate cel puţin 9 ani: cu titlu independent pe o perioadă de patru ani consecutivi şi în calitate de salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani; e) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, într-o funcţie superioară, având pe o perioadă de cel puţin trei ani sarcini tehnice, fiind responsabil pentru cel puţin un departament al întreprinderii, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România sau considerat pe deplin valabil de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să se fi încheiat cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale. (3) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică activităţilor incluse la fosta grupă 855 din nomenclatorul ISIC, saloane de coafură. (4) Condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3) transpun prevederile art. 17 din Directiva 2005/36/CE.  +  Articolul 6 (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista II a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c) a practicat acea activitate pe o perioadă de patru ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, în cazul în care beneficiarul dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; d) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin cinci ani; e) a practicat acea activitate pe o perioadă de cinci ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin trei ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; f) a practicat acea activitate pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă de cel puţin doi ani, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau o formare considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi d), această activitate nu trebuie să fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale. (3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 18 din Directiva 2005/36/CE.  +  Articolul 7 (1) Pentru recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării de activităţi incluse în Lista III a anexei nr. 2 la ordin, solicitantul completează declaraţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură din care să reiasă că îndeplineşte una din următoarele condiţii: a) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere; b) a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent; c) a practicat acea activitate pe o perioadă de doi ani consecutivi, cu titlu independent sau în calitate de director de întreprindere, şi a exercitat activitatea în cauză cu titlu salariat pe o perioadă de cel puţin trei ani; d) a practicat acea activitate pe o perioadă de trei ani consecutivi, cu titlu salariat, şi dovedeşte că a urmat, pentru activitatea în cauză, o formare prealabilă, atestată printr-un certificat recunoscut în România, sau considerată pe deplin valabilă de către un organism profesional competent. (2) În cazurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi c) activitatea nu trebuie să fi fost încheiată cu mai mult de 10 ani înainte de data prezentării dosarului complet pentru recunoaşterea experienţei profesionale. (3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) transpun prevederile art. 19 din Directiva 2005/36/CE.  +  Articolul 8 (1) Experienţa profesională dobândită în calitate de salariat se dovedeşte cu: a) o copie de pe pagina din registrul electronic, care cuprinde înscrierile referitoare la persoana sa, certificată de către reprezentantul legal al angajatorului sau de către persoana împuternicită de acesta; b) adeverinţe eliberate de angajatori care cuprind informaţiile înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), data angajării, denumirea ocupaţiei conform Clasificaţiei ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului; atribuţiile exercitate; c) carnetul de muncă, în fotocopie, dacă este cazul; d) orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, aşa cum rezultă din dosarul personal. (2) Experienţa profesională în calitate de lucrător independent se dovedeşte cu: a) certificatul de înregistrare eliberat în condiţiile legii, în copie; b) documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) orice document din care rezultă perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea şi a obţinut venituri, pentru care solicită atestatul. (3) Experienţa profesională în calitate de director se dovedeşte cu documente eliberate de angajator, în condiţiile legii, din care să rezulte perioadele în care a desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită atestatul. (4) Formarea prealabilă, precum şi durata acesteia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi e), art. 6 alin. (1) lit. b), c), e) şi f) şi art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) se dovedesc cu actul de calificare, eliberat în condiţiile legii, în fotocopie.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care, în urma analizei dosarului, se constată nereguli privind documentele prevăzute la art. 3, agenţia comunică solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la înregistrarea dosarului, modul în care pot fi remediate aceste nereguli, precum şi termenul prevăzut la alin. (2). (2) Remedierea neregulilor semnalate se face în termen de cel mult 15 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1) de către solicitant. (3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) de către solicitant atrage respingerea cererii. (4) Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acesteia se comunică în scris solicitantului, precum şi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) persoana care nu a obţinut atestatul se poate adresa CNRED care acordă asistenţă privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Adresa poştală a CNRED este: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, 010176, Bucureşti; e-mail: cnred@medu.edu.ro  +  Articolul 10 (1) Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează: a) în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, prevăzute la art. 3 alin. (1), la agenţie; b) în termen de 15 zile de la data soluţionării neregulilor constatate în condiţiile art. 9. (2) Atestatul se eliberează solicitantului sau, după caz, persoanei desemnate de solicitant prin procură notarială/ consulară. (3) Pentru atestatele eliberate pe bază de procură notarială/consulară, la rubrica "Observaţii" din registrul prevăzut la anexa nr. 4 la procedură se completează: numele, prenumele, calitatea împuternicitului şi datele de identitate ale acestuia.  +  Articolul 11 (1) Analiza, completarea, gestionarea şi arhivarea atestatelor şi documentaţiei depuse se fac de persoana desemnată de conducerea agenţiei pentru realizarea acestor activităţi. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt trecute în fişa postului. (3) Atestatele eliberate de agenţie se înscriu în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, denumit în continuare Registrul atestatelor. (4) Registrul atestatelor se completează lunar de fiecare agenţie, în format electronic, şi se transmite direcţiei de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice până în data de 10 a lunii următoare pentru care se completează registrul. (5) După prima completare, Registrul atestatelor devine document cu regim special.  +  Articolul 12 (1) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi o fotocopie a atestatului eliberat solicitantului se păstrează în arhiva agenţiei care l-a întocmit, în dulapuri metalice, pe timp nelimitat. (2) Anual, Registrul atestatelor se imprimă pe suport hârtie, se semnează de directorul agenţiei şi se arhivează împreună cu documentele precizate la alin. (1).  +  Articolul 13În situaţia desfiinţării agenţiei, arhiva este predată instituţiei care preia activitatea acesteia.  +  Articolul 14 (1) Eliberarea atestatului cu încălcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage nulitatea acestuia. (2) În situaţia pierderii sau distrugerii atestatului, titularul poate solicita agenţiei emitente sau instituţiei care a preluat arhiva agenţiei un duplicat în baza unei cereri însoţite de dovada publicării pierderii atestatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Duplicatul se întocmeşte pe un formular identic cu cel original, pe baza documentelor aflate în arhivă, şi se înregistrează în Registrul atestatelor, dându-i-se un alt număr. (4) Pe formular se înscrie cu cerneală roşie menţiunea "duplicat", precizându-se seria şi numărul atestatului original, şi se aplică ştampila instituţiei emitente şi semnătura conducătorului acesteia. (5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 15La solicitarea persoanelor interesate din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, agenţiile furnizează informaţii privind legalitatea informaţiilor care au condus la eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăMinisterul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceAgenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie SocialăAgenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ............./Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului BucureştiAdresă: ...........................................Tel.: ............., fax: ............. e-mail: ...............ATESTAT DE RECUNOAŞTERE A EXPERIENŢEI PROFESIONALESeria... Nr. ........ din ..............*1)În baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 se atestă faptul că domnul/doamna ................, născut/născută la data de .............., având naţionalitatea ......................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ........ seria ...... nr. ......, a exercitat în România următoarele activităţi cuprinse în Lista*2) nr. ... la anexa IV din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale:*Font 8*┌──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐│Grupa ISIC│ Subgrupa │ Denumirea │ COD CAEN │ Denumirea │ Perioada/ │ Denumirea │ Datele de ││(la nivel │ ISIC │ activităţii│(clasa la │activităţii │ Perioadele │ agentului │ identificare││ de 2 │(la nivel de│ *5) │ nivel de │ corespun- │ în care │ economic │ale agentului││cifre)*3) │ 3 cifre)*4)│ │ patru │ zătoare │ activitatea │ │ economic*9) ││ │ │ │ cifre)/ │ codului │ a fost │ │ ││ │ │ │ Cod COR*6)│ CAEN/ │ prestată în │ │ ││ │ │ │ │ Denumirea │ calitate de │ │ ││ │ │ │ │ocupaţiei*7)│ director, │ │ ││ │ │ │ │ │ lucrător cu │ │ ││ │ │ │ │ │ titlu │ │ ││ │ │ │ │ │ independent │ │ ││ │ │ │ │ │ sau │ │ ││ │ │ │ │ │ salariat*8) │ │ │├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┤│ Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate la col. (5) domnul/doamna a urmat o formare prealabilă ││de ... ani atestată prin actul de calificare ......................................................... ││ Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea experienţei profesionale potrivit art. 10 ........ ││alin. () lit. .... din Directiva 2005/36/CE. ││ Atestatul de recunoaştere a experienţei profesionale seria...... nr. ...... din ......... a fost ││înregistrat cu nr. ............ în Registrul atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Director executiv, │ Întocmit │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ Numele şi prenumele │ Numele şi prenumele ││ Semnătura │ Semnătura │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ LS ... │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│ Data eliberării ziua ..... luna...... anul...... Semnătura titularului │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘Instrucţiuni de completare:1. Completarea atestatului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12.2. Numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.3. Menţiunile referitoare la an şi zi se înscriu cu cifre arabe, iar luna se completează cu litere mari de tipar. Notă

  ──────────

  *1) Prin serie se înţelege indicativul judeţului în care are loc eliberarea atestatului; de exemplu, pentru AJPIS Argeş seria este AG; pentru APIS Bucureşti seria este B; pentru AJPIS Brăila seria este BR; numerotarea se face pornind de la numărul 1, continuându-se de la un an la altul; de asemenea, se înscrie data completării, astfel: ziua... luna ... anul .........

  *2) Prin Liste se înţeleg cele 3 liste de activităţi cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016:

  Lista I - Grupe care intră sub incidenţa Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, şi a directivelor 68/366/CEE şi 82/489/CEE

  Lista II - Grupe care intră sub incidenţa: Directivei 75/368/CEE, activităţi prevăzute la art. 5 alin. (1); Directivei 75/369/CEE, art. 6: în cazul în care activitatea este considerată a fi de natură industrială sau meşteşugărească; Directivei 82/470/CEE, art. 6 alin. (1) şi (3)

  Lista III - Directivele 64/222/CEE; 68/364/CEE; 68/368/CEE; 75/368/CEE, art. 7; 75/369/CEE, art. 5; 70/523/CEE; 82/470/CEE, art. 6 alin. (2)

  De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare într-un stat membru al UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană activităţi referitoare la "Producţia de textile" atunci în atestat se va înscrie: "Lista I".

  *3) Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la "Producţia de textile" în atestat se va înscrie grupa: "23".

  *4) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" în atestat se va înscrie Subgrupa ISIC - 237; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC se va înscrie denumirea directivei, de exemplu, "Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE".

  *5) Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - 237 atunci în atestat numele activităţii va fi: "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate"; dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".

  *6) Codul CAEN se completează pentru solicitanţii care au avut calitatea de lucrător independent sau, după caz, de director. La nivel european pe baza Clasificării industriale internaţionale standard a Naţiunilor Unite (ISIC) a fost elaborată clasificarea NACE. NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2. Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde: un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni); un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni); un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe); un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase). Codurile CAEN au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN. Clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

  Codul Clasificarea activităţilor din Economia Naţională 2015 la nivel de 4 cifre se preia din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu, pentru activităţile referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" cod ISIC 237, codul CAEN la nivel de 4 cifre poate fi: 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare; 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie; 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.

  În cazul în care persoana a avut calitatea de salariat se va specifica codul COR (sau, după caz, codurile COR) preluat/preluate din documentaţia depusă de solicitant; codurile COR se pot verifica pe pagina electronică a MMFPSPV.

  *7) Denumirea activităţii specifice codului CAEN se preia din documentaţia depusă de solicitant şi se verifică din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. De exemplu, dacă un cetăţean român a desfăşurat activităţi de liberă iniţiativă şi a desfăşurat activităţi specifice cod CAEN "1391" atunci denumirea activităţii specifice este "Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare". Denumirea ocupaţiei se completează numai dacă solicitantul a avut calitatea de salariat şi se preia din documentaţia depusă de acesta.

  *8) Perioada/Perioadele în care activitatea a fost/au fost prestată/(e) în calitate de director, lucrător independent sau salariat se preia/preiau din documentaţia depusă de solicitant. De exemplu: dacă un solicitant doreşte recunoaşterea experienţei profesionale necesare practicării unor activităţi incluse în Lista I, Subgrupa ISIC - 237 în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016, atunci perioada lucrată din ultimii 10 ani trebuie să fie de cel puţin şase ani consecutivi dacă persoana a practicat activitatea cu titlu independent, sau în calitate de director de întreprindere; în acest caz perioada lucrată ar putea fi de cel puţin 6 ani şi atunci se va completa astfel: director: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014 sau lucrător independent: 1 ianuarie 2007-15 noiembrie 2014.

  *9) Se completează în funcţie de situaţiile prevăzute în coloana (6), după caz, adresa şi codul unic de înregistrare.

  *10) De exemplu, se va completa "Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în Lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE.

  ──────────
   +  Anexa 2la procedurăCERERENumele şi prenumele: .................................................Naţionalitatea ................................................Actul de identitate: tip ..., seria ..... nr. ...., data eliberării ..........., autoritatea ................, cod numeric personal: .............................Data naşterii: ..........................................................Domiciliul/Reşedinţa*1): localitatea ......................, str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............, tel. fix .............., tel. mobil ..................,e-mail ....................Domiciliul/Reşedinţa*2): Ţara ................... localitatea ................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., tel. fix ..............., tel. mobil ......................, e-mail ....................Prin prezenta solicit recunoaşterea experienţei profesionale dobândite în România pentru a exercita următoarele activităţi prevăzute de art.*3) ...... din Directiva 2005/36/CE în*4) ..............................┌─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Grupa ISIC │ Subgrupa ISIC │ ││(la nivel de 2 cifre)*5) │(la nivel de 3 cifre)*6)│ Denumirea activităţilor*7)│├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤│ (1) │ (2) │ (3) │├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘Instrucţiuni de completare: Notă

  ──────────

  *1) Se va completa domiciliul/reşedinţa din România.

  *2) După caz, se va completa domiciliul/reşedinţa din statul în care persoana doreşte să presteze activităţi prevăzute de Directiva 2005/36/CE.

  *3) De exemplu, se va completa "Articolul 17 alin. (1) lit. a)" dacă solicitantul doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi incluse în lista I din anexa IV la Directiva 2005/36/CE, iar în România el a desfăşurat aceste activităţi, în ultimii 10 ani, pe o perioadă de şase ani consecutivi, cu titlu independent. Art. 17 alin. (1) lit. a) din Directiva 2005/36/CE este preluat de prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

  *4) Se va completa denumirea statului în care persoana doreşte să desfăşoare activităţi prevăzute de anexa IV la Directiva 2005/36/CE.

  *5) Grupa ISIC la nivel de 2 cifre se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare activităţi referitoare la "Producţia de textile", în cerere se va înscrie grupa: "23".

  *6) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - "237".

  *7) Denumirea activităţii se va prelua din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Subgrupa ISIC - "237", atunci în cerere denumirea activităţii va fi "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate".

  ──────────
  Anexez prezentei cereri următoarele documente:┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1 │documentul de identitate, în fotocopie │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │certificatul de naştere, tradus în limba română (după caz), în fotocopie│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în fotocopie │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │declaraţia pe propria răspundere*8), în original, dată în faţa notarului││ │public, din care rezultă experienţa profesională, însoţită de documente ││ │justificative, în copie: ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │2. ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │3. ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │4. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Alte documente │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Data .........................Semnătura ..................... Notă

  ──────────

  *8) Declaraţia al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016.

  ──────────
   +  Anexa 3la procedurăDECLARAŢIEprivind recunoaşterea experienţei profesionale potrivit Ordinuluiministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelorvârstnice nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii deatestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopulrecunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriulRomâniei de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unuialt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţieneactivităţi cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CEa Parlamentului European şi a Consiliului privindrecunoaşterea calificărilor profesionaleSubsemnatul(a), .................., cetăţean ................., născut la data de ............... în localitatea ................., de sex M/F, căsătorit/necăsătorit, domiciliat(ă) în ...................., str. ............................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ............, posesor/posesoare al/a .................., seria ....... nr. ............... eliberat(ă) de .................... la data de ............., cod numeric personal ............, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: a) Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca salariat în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*1) .................., după cum urmează:*Font 7*┌────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐│ Datele de identificare │ │ │ │ │ ││ ale angajatorului │ │ │ │ │ Sancţiuni disciplinare ││(denumirea instituţiei, │ │ │ Perioada în care │ Denumirea │ sau penale cu caracter ││ adresa sediului şi, │ Denumirea ocupaţiei │ Descrierea │ a avut loc │ documentului │ profesional care nu au ││ dacă este cazul, a │ şi codul COR │ activităţilor │ desfăşurarea │ din care reiese │fost radiate/reabilitate││ sucursalei, punctului │ corespunzător │ desfăşurate │ activităţii în │ vechimea în │ ││ de lucru în care │ │ la angajator*2) │ ani, luni, zile │ activitate*3) │ ││ solicitantul şi-a │ │ │ calendaristice │ │ ││desfăşurat activitatea) │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤│ Total vechime │ ..... ani .... luni .... zile calendaristice │└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani, atestată prin actul de calificare ............ seria ...... nr. ............, eliberat la data .................... de ...................................... b) Am o experienţă profesională de ...... ani ... luni .... zile calendaristice ca director de întreprindere în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*1) ..............................................., după cum urmează:*Font 7*┌────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┐│ Datele de identificare │ │ │ │ │ ││ ale angajatorului │ │ │ │ │ Sancţiuni disciplinare ││(denumirea instituţiei, │ │ │ Perioada în care │ Denumirea │ sau penale cu caracter ││ adresa sediului şi, │ Denumirea ocupaţiei │ Descrierea │ a desfăşurat │ documentului │ profesional care nu au ││ dacă este cazul, a │ şi codul COR │ activităţilor │ activitatea │ din care reiese │fost radiate/reabilitate││ sucursalei, punctului │ corespunzător │ desfăşurate │(în ani, luni, zile│ vechimea în │ ││ de lucru în care │ │ │ calendaristice │ activitate │ ││ solicitantul şi-a │ │ │ │ │ ││desfăşurat activitatea) │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤│ Total vechime │ ..... ani .... luni .... zile calendaristice │└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de ........ ani atestată prin actul de calificare ............ seria ...... nr. ........., eliberat la data ................... de .................... c) Am o experienţă profesională de ... ani ..... luni .... zile calendaristice ca lucrător independent în domeniul practicării activităţilor prevăzute la Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre)*1) ..............................., după cum urmează:*Font 7*┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────────────┐│Datele de identificare │ Denumirea activităţilor desfăşurate │ │ │ ││ persoanei autorizate ├───────────────────┬─────────────────┤ │ │ Sancţiuni disciplinare ││ să desfăşoare │ │ │Perioadele în care │ Denumirea │ sau penale cu caracter ││ activităţi de │ Clasa CAEN │ Descrierea │ a desfăşurat │ documentului │ profesional care nu au ││ liberă iniţiativă │ la nivel de │ activităţilor │ activităţile │ din care reiese│fost radiate/reabilitate││ │ 4 cifre │ │ │ vechimea în │ ││ │ │ │ │ activitate*4) │ │├───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼───────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────────────┤│ Total vechime │ ..... ani .... luni .... zile calendaristice │└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru desfăşurarea activităţilor enumerate în tabel am urmat o formare prealabilă de .......... ani atestată prin actul de calificare ............ seria ...... nr. .........., eliberat la data ............... de .............................Dau prezenta declaraţie, fiindu-mi necesară la Agenţia*5) ................................Data ...........................Semnătura .....................Instrucţiuni de completare: Notă

  ──────────

  *1) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 2 la ordin. De exemplu, dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate" atunci în cerere se va înscrie Subgrupa ISIC - 237 "Fabricarea de obiecte tricotate şi croşetate"; în cazul în care activitatea nu are cod ISIC, se va înscrie denumirea directivei, de exemplu "Grupe care intră sub incidenţa Directivei 82/470/CEE". Dacă un cetăţean român doreşte să desfăşoare în alt stat membru activităţi referitoare la Directiva 82/470/CEE, atunci denumirea activităţii ar putea fi, de exemplu: "organizarea, oferirea spre vânzare şi vânzarea, direct sau pe bază de comision, a unor elemente individuale sau coordonate (transport, masă, cazare, excursii etc.) pentru o călătorie sau un sejur, indiferent de scopul călătoriei".

  *2) Informaţiile privind descrierea activităţilor desfăşurate la angajator se preiau din documentele solicitate de salariat angajatorului potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare. De exemplu, în cazul ocupaţiei "Cizmar-confecţioner încălţăminte după comandă" - Cod COR 753601, coloana se poate completa cu informaţii obţinute de la angajator, astfel: construirea tiparelor, croirea pieselor componente, asamblarea, tragerea pe calapod, tălpuirea şi finisarea încălţămintei. Activităţi de reparaţii: înlocuire flecuri, lipire tălpi, consolidare (fixare) tocuri; aplicare petec din piele ascuns sau la vedere - la faţă sau sub talpă; cusături la maşina - pe porţiuni; acoperiş de branţ - damă, bărbăteşti din piele; spiţuri dama şi bărbăteşti; tras la calapod sau transformare după mărime şi formă. Activitatea implică şi o colaborare cu clienţii, cărora le sunt oferite informaţii de specialitate. Activitatea presupune, de asemenea, aprovizionarea cu materii prime şi materialele necesare confecţionării încălţămintei şi utilizarea uneltelor şi echipamentelor specifice.

  *3) Potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia: a) copii de pe documentele existente în dosarul personal; b) copii de pe paginile din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul. Dacă, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, astfel cum a fost întocmit şi transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

  *4) Documentele eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  *5) Se completează denumirea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la care se depune documentaţia în vederea eliberării atestatului.

  ──────────
   +  Anexa 4la procedurăREGISTRULatestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale*Font 7*┌────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────┐│Nr. │ │ Seria, nr. │ │ │ Subgrupa ISIC │ Data │ Numele şi prenumele │ ││crt.│ Numele │ şi data │ Naţiona- │ Temeiul │ (la nivel de │ eliberării │ persoanei care a │Observaţii ││*1) │ beneficiarului*2) │atestatului │ litatea*3) │ legal*4) │ 3 cifre)*5) │ Ziua/luna/anul*6)│ eliberat atestatul │ *7) │├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────┘Instrucţiuni de completare:1. Completarea registrului se face prin scriere la calculator, cu font Times New Roman, dimensiunea 12.2. Informaţiile necesare pentru completarea coloanelor (1)-(7) se preiau din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016. Notă

  ──────────

  *1) Se completează pornind de la cifra 1.

  *2) Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat; numele titularului, precum şi toate prenumele se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele. Se înscriu cu majuscule toate iniţialele prenumelui tatălui. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut.

  *3) Se completează naţionalitatea beneficiarilor, care pot fi cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană.

  *4) Temeiul legal se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016/Instrucţiunea de completare, nota de subsol 10.

  *5) Subgrupa ISIC (la nivel de 3 cifre) se preia din anexa nr. 1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134/2016.

  *6) Se completează cu cifre arabe, de exemplu: 01.05.2016.

  *7) Se completează, după caz, cu: a) informaţii referitoare la retragerea sau pierderea atestatului; b) sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional; c) informaţii solicitate din alte state membre pentru verificarea atestatului; d) dacă este cazul, numele şi prenumele împuternicitului, precum şi datele de identitate.

  ──────────
  -----