PROTOCOL din 25 ianuarie 2016privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2016    Subscrisele:DACIN SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, având RO 9068034, cont bancar RO64RNCB0285008414510181 deschis la BCR, Sucursala Unic, reprezentată legal de Bogdan Ficeac, în calitate de director general,şiUniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, având RO 9670110, cont bancar RO66BRDE445SV20971204450 deschis la BRD, Sucursala Dorobanţi Bucureşti, reprezentată legal de Mihaela Alexandrina Scrioşteanu, în calitate de director executiv,având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 ce conferă posibilitatea organismelor de gestiune colectivă de a conveni printr-un protocol desemnarea organismului colector comun pe un domeniu de plătitori pentru remuneraţiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea,având în vedere că ambele organisme de gestiune colectivă, DACIN SARA şi UPFR, colectează remuneraţii de la aceeaşi categorie de utilizatori din domeniul unităţilor de alimentaţie publică (baruri, restaurante etc.), din domeniul cazinourilor, hotelurilor şi altor unităţi de cazare, în ceea ce priveşte comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale, respectiv a fonogramelor, potrivit Deciziei ORDA nr. 173/2007, de publicare în Monitorul Oficial a Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, şi potrivit Deciziei ORDA nr. 399/2006, de publicare în Monitorul Oficial a Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme,în considerarea atribuţiilor pe care cele două organisme de gestiune colectivă le au în relaţia lor cu utilizatorii,părţile au convenit încheierea prezentului protocol, după cum urmează:  +  Articolul 1 (1) Părţile convin UPFR drept colector comun în relaţia cu utilizatorii care, potrivit metodologiilor în vigoare, au obligaţia de plată a remuneraţiei cuvenite atât autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, cât şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor. (2) În această calitate, UPFR urmează să colecteze, în numele şi pe seama DACIN SARA, remuneraţia cuvenită autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, cu ocazia colectării remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor în scop ambiental, în cazul în care utilizatorul datorează remuneraţie pentru ambele categorii de titulari de drepturi, potrivit metodologiilor în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Părţile vor coopera pentru consolidarea drepturilor patrimoniale ale ambelor categorii de titulari de drepturi, în relaţia cu utilizatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din prezentul protocol. (2) UPFR este mandatată de DACIN SARA să colecteze sumele datorate de utilizatori reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, inclusiv cele datorate pentru trecut. În acest sens, UPFR are dreptul de a emite autorizaţie licenţă neexclusivă în numele şi pe seama DACIN SARA, de a formula pretenţii în instanţă în legătură cu sumele datorate de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor cinematografice şi alte opere audiovizuale, inclusiv de a promova căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti ori de a renunţa la judecată sau de a încheia tranzacţii cu utilizatorii, după caz, şi de a urmări sumele datorate de utilizatori prin executarea lor silită. (3) UPFR va emite utilizatorului autorizaţie licenţă neexclusivă pentru comunicarea publică a operelor cinematografice şi alte opere audiovizuale, în mod distinct de autorizaţia licenţă neexclusivă pe care o emite utilizatorului pentru comunicarea publică a fonogramelor în scop ambiental. (4) Sumele colectate de UPFR, în calitatea sa de colector comun, în numele şi pe seama DACIN SARA, se evidenţiază în conturi analitice distincte. (5) DACIN SARA va comunica UPFR repertoriul operelor cinematografice şi audiovizuale pe care îl gestionează la data încheierii prezentului protocol, împreună cu lista membrilor activi ai DACIN SARA, precum şi orice alte informaţii în legătură cu acestea, necesare colectării remuneraţiei. (6) DACIN SARA va comunica UPFR lista utilizatorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale sub forma comunicării lor publice, cu care a încheiat contracte sau autorizaţii licenţă neexclusivă până la data încheierii prezentului protocol, indicând pentru fiecare în parte situaţia lor juridică, cum ar fi, însă fără a se limita la informaţii privind durata valabilităţii autorizaţiei licenţă neexclusive acordate, sumele scadente şi restante, eventuale litigii aflate pe rolul instanţei de judecată. (7) UPFR va prelua de la DACIN SARA datele şi informaţiile prevăzute la alineatele precedente pe bază de proces-verbal. Aceste date şi informaţii urmează a fi puse la dispoziţie în format electronic sub forma unor situaţii tabelare. (8) La prezentul protocol se anexează graficul de implementare a procedurii de colectare, inclusiv cu tipurile de activităţi gestionate pentru demararea colectării. În cazul în care, din cauza neplăţii serviciilor de start-up sau neaprobării formularelor, se întârzie implementarea procedurii, începerea activităţii de colectare se va decala în mod corespunzător cu perioada de întârziere a plăţii sau de aprobare a formularelor. (9) După parcurgerea etapei de implementare a procedurii de colectare, UPFR va începe activitatea de colectare a drepturilor cuvenite DACIN SARA în termen de două luni de la semnarea prezentului protocol.  +  Articolul 3 (1) În situaţia contractelor sau autorizaţiilor licenţă neexclusivă pe care DACIN SARA le-a încheiat cu utilizatorii înainte de încheierea prezentului protocol, valabile la data încheierii prezentului protocol, DACIN SARA îşi rezervă dreptul de a colecta remuneraţiile de la respectivii utilizatori până la data încetării valabilităţii acestora. (2) DACIN SARA va înştiinţa UPFR în legătură cu încetarea valabilităţii contractelor sau autorizaţiilor licenţă neexclusivă, prevăzute la alin. (1), ori în legătură cu orice aspect privind plata remuneraţiilor datorate de utilizatori, în vederea preluării lor de UPFR şi exercitării pe viitor a mandatului încredinţat în condiţiile art. 2 alin. (2) din prezentul protocol.  +  Articolul 4 (1) UPFR va repartiza trimestrial către DACIN SARA sumele colectate în condiţiile prezentului protocol, până cel târziu la data de 15 ale lunii următoare trimestrului în care au fost colectate. (2) La repartizarea sumelor colectate către DACIN SARA, UPFR îşi va deduce şi va reţine din acestea cheltuielile ce acoperă costurile pentru colectarea remuneraţiei cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică, reprezentând salariu fix, comisioane, bonuri de masă şi contribuţii sociale aferente acestor venituri pentru operator nou baze de date, comisioane inspectori, coordonator regional şi coordonator colectare, costuri papetărie, tonner, costuri anuale şi mentenanţă IT, cota-parte regie (chirie, amortizări, utilităţi etc.), în limita de 13,56% din sumele colectate anual de UPFR pentru DACIN SARA. (3) Limita procentuală stabilită la alin. (2) este aplicabilă în cazul în care suma colectată anual de UPFR pentru DACIN SARA este mai mare de 900.000 lei. (4) În situaţia acţiunilor în instanţă, ce vizează deopotrivă drepturile patrimoniale ale autorilor de opere audiovizuale şi drepturile conexe ale producătorilor de fonograme, cheltuielile judiciare şi de executare silită ocazionate de acestea urmează a fi suportate de ambele părţi, direct proporţional cu cota remuneraţiei solicitate ori încuviinţate de instanţă, după caz, corespunzătoare fiecărei categorii de titulari beneficiari. (5) Cheltuielile pentru demararea colectării remuneraţiei, în condiţiile prezentului protocol, denumite "cheltuieli de start-up", cuprinzând costuri IT (achiziţie PC, achiziţii licenţe şi dezvoltarea softurilor de gestionare a bazelor de date - CRM şi NAVISION) şi trainingul inspectorilor, vor fi suportate integral de DACIN SARA. Aceste cheltuieli sunt estimate la suma de 29.544 lei. (6) Cheltuielile poştale curente, necesare trimiterii corespondenţei, sunt de asemenea suportate integral de DACIN SARA.  +  Articolul 5 (1) Întrucât la data semnării prezentului protocol nu se cunoaşte o dimensiune a sumelor ce vor fi colectate, în cazul în care va fi necesar, UPFR va informa DACIN SARA pentru a decide asupra comisionului real de colectare. (2) Comisionul real de colectare reflectă cheltuielile avansate de UPFR pentru colectarea remuneraţiilor în numele şi pe seama DACIN SARA şi nu va putea depăşi cuantumul prevăzut de lege din valoarea remuneraţiilor colectate.  +  Articolul 6UPFR va ţine un registru electronic special al licenţelor emise în condiţiile prezentului protocol, în care va menţiona numele utilizatorului licenţiat, perioada pentru care a fost emisă licenţa, remuneraţia datorată şi/sau achitată, spaţiile publice pentru care se datorează remuneraţia, precum şi alte informaţii relevante în legătură cu colectarea remuneraţiei datorate de utilizator. Baza de date constituită de UPFR, ca urmare a desfăşurării activităţii de colector comun, reprezintă proprietatea UPFR, utilizarea acesteia fiind permisă doar cu acordul prealabil al UPFR. (2) DACIN SARA va putea consulta acest registru la sediul UPFR, având dreptul de a solicita înscrisuri justificative în legătură cu cele menţionate în registru. (3) Părţile convin ca odată cu efectuarea repartiţiei UPFR să transmită DACIN SARA raportări trimestriale privind încasările şi situaţia utilizatorilor plătitori, în formatul pe care acestea îl vor stabili de comun acord. Aceste raportări vor putea fi transmise DACIN SARA şi punctual, la solicitarea ORDA ori pentru adunarea generală a membrilor DACIN SARA, în formatul stabilit de comun acord de către părţi. (4) Părţile convin asupra formei documentelor standard după cum urmează: Informare în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, proces-verbal de constatare a difuzării muzicii/operelor audiovizuale, notificare în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, contract în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, anexa contract în vederea obţinerii autorizaţiei-neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, act adiţional contract în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, înştiinţare de plată în vederea obţinerii autorizaţiei neexclusive de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, notificare de plată, factură fiscală, autorizaţie licenţă neexclusivă de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, anexa la autorizaţie licenţă neexclusivă de utilizare a muzicii/operelor audiovizuale, toate formularele urmând a fi cuprinse într-un proces-verbal care se va încheia în cel mult două săptămâni de la data semnării prezentului protocol.Orice modificare a formularelor care nu presupune modificare a programului software de colectare şi repartiţie se consideră aprobată şi asumată de către DACIN SARA iar, în cazul în care presupune o astfel de modificare, formularele vor fi agreate de părţi de comun acord pe bază de proces-verbal.  +  Articolul 7Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor comunicate între acestea în condiţiile prezentului protocol, partea ce ar divulga terţilor astfel de informaţii fiind direct răspunzătoare pentru prejudiciile ce ar fi cauzate şi solicitate de utilizatori.  +  Articolul 8 (1) Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de 1 an de la data încheierii lui, termenul de valabilitate prelungindu-se în mod tacit pe perioade succesive de 1 an în situaţia în care niciuna din părţi nu notifică cealaltă parte pentru încetarea prezentului protocol cu 60 de zile înaintea termenului de valabilitate. (2) Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între organismele de gestiune colectivă beneficiare, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.Prezentul protocol se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi comunicat ORDA în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.                Din partea Din partea   DACIN SARA - Drepturi de Autor în UPFR - Uniunii Producătorilor de     Cinematografie şi Audiovizual - Fonograme din România,Societatea Autorilor Români din Audiovizual, Mihaela-Alexandrina Scrioşteanu,              Bogdan Ficeac, director executiv             director general  +  Anexăla protocolGRAFICde implementare a procedurii de colectare pentrucomunicare publică DACIN SARA*Font 7*                                           ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐                                           │Săptămână 1│Săptămână 2│Săptămână 3│Săptămână 4│Săptămână 5│Săptămână 6│Săptămână 7│                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤Pregătire + aprobare formulare │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │ │                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤Angajare + training personal calificat │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤Dezvoltare programe software personalizate │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤Achiziţie PC + licenţe │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤                                           ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤Training inspectori + coordonatori │ │ │ │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│                                           └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘                 Pentru Pentru               DACIN SARA, UPFR,              Bogdan Ficeac, Mihaela-Alexandrina Scrioşteanu,             director general director executiv---------