ORDIN nr. 149 din 21 iunie 2010(*actualizat*)privind comercializarea seminţelor de cereale(actualizat până la data de 1 iulie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Notă

  Art. II din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016 prevede:

  " În sensul prezentului ordin, termenul ştiinţific utilizat în România "androsterilitate citoplasmatică" este sinonim cu termenul european sterilitate masculin citoplasmatică ("CMS - Cytoplasmic Male Sterility")."

  ──────────
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.160 din 21 iunie 2010, întocmit de Serviciul Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor,luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 27 iunie 2009,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică producţiei de sămânţă în vederea comercializării, precum şi comercializării seminţelor de cereale. (2) În sensul prezentului ordin, termenul comercializare reprezintă vânzarea, deţinerea în scopul vânzării, oferta spre vânzare şi orice formă de cedare, furnizare sau transfer, în vederea exploatării comerciale, al seminţelor către terţi, fie că sunt remunerate sau nu. (3) Nu se consideră comercializare schimburile de seminţe care nu au ca scop exploatarea comercială a varietăţilor, cum sunt următoarele operaţiuni: a) furnizarea de seminţe unor organisme oficiale de testare şi de inspecţie; b) furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, prestatorilor de servicii, în vederea procesării sau ambalării, dacă prestatorul de servicii nu deţine un titlu asupra seminţelor astfel furnizate. (4) Furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, prestatorilor de servicii, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate utilizării industriale, sau în vederea înmulţirii seminţelor în acest scop, nu este considerată comercializare dacă prestatorul de servicii nu deţine un drept asupra seminţelor astfel furnizate sau asupra produselor recoltate. Furnizorul de seminţe pune la dispoziţia autorităţii competente prevăzute la art. 2. alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele şi condiţiile actuale privind seminţele furnizate.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentului ordin:I. Cereale înseamnă plante aparţinând următoarelor specii, destinate producţiei agricole sau horticole, cu excepţia destinaţiilor ornamentale:    Avena nuda L. Ovăz golaş    Avena sativa L. Include:       - A. byzantina K. Koch Ovăz şi ovăz roşu       - Avena strigosa Schreb. Ovăz negru, ovăz ţepos    Hordeum vulgare L. Orz    Oryza sativa L. Orez    Phalaris canariensis L. Iarba cănăraşului    Secale cereale L. Secară    Sorghum bicolor (L.) Moench Sorg    Sorghum sudanense (Piper) Stapf Iarbă de Sudan    xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hibrizi rezultaţi din încrucişarea                                              unei specii din genul Triticum                                              cu o specie din genul Secale    Triticum aestivum L. Grâu comun    Triticum durum Desf. Grâu durum    Triticum spelta L. Alac    Zea mays L (partim). Porumb, cu excepţia porumbului                                              pentru floricele şi a porumbului                                              zaharat    Definiţia conţine în egală măsură următorii hibrizi, rezultaţi dinîncrucişarea speciilor menţionate anterior.    Sorghum bicolor (L.) Moench x    Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hibrizi rezultaţi din încrucişarea                                              dintre sorg şi iarba de SudanÎn lipsa unor dispoziţii contrare, seminţele hibrizilor menţionaţi anterior trebuie să corespundă standardelor sau altor condiţii aplicabile seminţelor fiecăreia dintre speciile din care sunt derivaţi.II. Soiuri, hibrizi şi linii consangvinizate de porumb şi Sorghum spp.: a) soi cu polenizare liberă reprezintă un soi suficient de omogen şi stabil; b) linie consangvinizată reprezintă o linie suficient de uniformă şi stabilă, obţinută fie prin autofecundare artificială însoţită de selecţie în mai multe generaţii succesive, fie prin operaţiuni echivalente; c) hibrid simplu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între două linii consangvinizate, definit de menţinător; d) hibrid dublu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între 2 hibrizi simpli, definit de menţinător; e) hibrid triplu reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între o linie consangvinizată şi un hibrid simplu, definit de menţinător; f) hibrid Top Cross reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între o linie consangvinizată sau un hibrid simplu şi un soi cu polenizare liberă, definit de menţinător; g) hibrid intervarietal reprezintă prima generaţie dintr-o încrucişare între plante din seminţe de bază provenite de la două soiuri cu polenizare liberă, definit de menţinător.III. Sămânţa Bază (ovăz, orz, orez, iarba cănăraşului, secară, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii respectivi) înseamnă sămânţa: a) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului, după reguli de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul; b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată" sau din categoriile "sămânţă Certificată prima generaţie" sau "sămânţă Certificată a doua generaţie"; c) care, sub rezerva prevederilor art. 4 lit. a), îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).IV. Sămânţa Bază (hibrizi de ovăz, orz, orez, secară, grâu comun, grâu durum, alac şi triticale autogame) înseamnă sămânţa: a) care este destinată producerii de hibrizi; b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).V. Sămânţa Bază (porumb şi Sorghum spp.) înseamnă:1. din soiurile cu polenizare liberă, sămânţa: a) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului, în conformitate cu regulile de selecţie conservativă în ceea ce priveşte soiul; b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată", de hibrizi "Top Cross" sau de hibrizi intervarietali; c) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c);2. din linii consangvinizate, sămânţa: a) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi b) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a);3. din hibrizi simpli, sămânţa: a) care este destinată producerii de hibrizi dubli, hibrizi triliniari sau de hibrizi "Top Cross"; b) care, în conformitate cu prevederile art. 4, îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Bază, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).VI. Sămânţa Certificată (iarba cănăraşului, alta decât hibrizii săi, secară, sorg, iarbă de Sudan, porumb şi hibrizi de ovăz, de orz, de grâu comun, de grâu durum, de alac şi de triticale autogame) înseamnă sămânţa: a) care provine direct din sămânţa Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată unei alte producţii decât cea de seminţe de cereale; c) care, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b), îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr. 2, fie în urma unei examinări oficiale, fie în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).VII. Sămânţa Certificată (C1), din prima generaţie (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânţa: a) care a fost produsă direct din sămânţa Bază sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată producerii de sămânţă din categoria "sămânţă Certificată (C2) a doua generaţie" sau altor scopuri decât producţia de sămânţă de cereale; c) care îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată (C1) din prima generaţie prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).VIII. Sămânţa Certificată (C2) a doua generaţie (ovăz, orz, orez, triticale, grâu comun, grâu durum şi alac, altele decât hibrizii fiecăruia) înseamnă sămânţa: a) care provine direct din sămânţa Bază, din sămânţa Certificată (C1) prima generaţie sau, la cererea amelioratorului, din sămânţă dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază, care a îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; b) care este destinată unei alte producţii decât celei de seminţe de cereale; c) care îndeplineşte condiţiile pentru sămânţa Certificată (C2) a doua generaţie, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; şi d) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale sau în urma unei examinări efectuate sub supraveghere oficială, că respectă condiţiile prevăzute la lit. a)-c).IX. Măsuri oficiale înseamnă măsurile luate de către:1. autorităţile competente: a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS); b) autorităţile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii competente prevăzute la lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS; c) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea şi înregistrarea soiurilor de plante este MADR, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS); d) autorităţile competente fitosanitare de la nivel central şi teritorial;2. persoane juridice de drept public sau privat, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la subpct. 1 lit. b); sau3. persoane fizice abilitate în acest sens pentru activităţi auxiliare, sub responsabilitatea autorităţilor competente prevăzute la subpct. 1 lit. b), cu condiţia ca persoanele menţionate la subpct. 2 şi 3 să nu folosească aceste măsuri în vederea obţinerii unui profit personal. (2) Atunci când se efectuează examinările sub supraveghere oficială prevăzute la: alin. (1) pct. III lit. d); alin. (1) pct. IV lit. c); alin. (1) pct. V subpct. 1 lit. d); alin. (1) pct. V subpct. 2 lit. b); alin. (1) pct. V subpct. 3 lit. c); alin. (1) pct. VI lit. d); alin. (1) pct. VII lit. d); alin. (1) pct. VIII lit. d); alin. (1) pct. IX subpct. 2 şi 3, trebuie respectate următoarele cerinţe:I. Pentru inspecţia în câmp: a) inspectorii trebuie:(i) să deţină calificările tehnice necesare;(ii) să nu obţină niciun câştig personal prin efectuarea inspecţiilor;(iii) să fie autorizaţi în mod oficial de autoritatea competentă prevăzută alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), iar această autorizare trebuie să conţină o declaraţie pe propria răspundere a inspectorilor sau un angajament scris semnat de ei cu privire la respectarea normelor care reglementează examinările oficiale;(iv) să efectueze inspecţiile sub supraveghere oficială în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor oficiale; b) cultura seminceră care urmează să fie inspectată a fost obţinută din seminţe care au fost supuse unui postcontrol oficial, iar rezultatele obţinute au fost satisfăcătoare; c) cel puţin 5% din culturile semincere sunt verificate de inspectorii oficiali ai autorităţii competente prevăzute la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b); d) un procentaj al eşantioanelor provenind din loturile de seminţe recoltate din culturile de seminţe se prelevă pentru verificare în postcontrol şi, după caz, pentru testarea oficială în laborator a seminţelor în privinţa identităţii şi purităţii varietale; e) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a) pct. (iii), în situaţia în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale şi, anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.II. Pentru testarea seminţelor: a) testarea seminţelor se efectuează de către laboratoarele de testare a seminţelor care au fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condiţiile stabilite la lit. b)-d); b) laboratorul de testare a seminţelor:(i) are un analist-şef care este direct răspunzător pentru operaţiile tehnice ale laboratorului şi deţine calificările necesare pentru conducerea tehnică a laboratorului de testare a seminţelor;(ii) are analişti pentru seminţe care deţin calificările tehnice necesare, obţinute în cadrul cursurilor de formare organizate în condiţiile aplicabile analiştilor oficiali pentru seminţe şi confirmate prin examene oficiale;(iii) este instalat în locaţii şi dotat cu echipamente în mod oficial considerate de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării;(iv) trebuie să efectueze testarea seminţelor, în conformitate cu metodele internaţionale actuale; c) laboratorul de testare a seminţelor este:(i) un laborator independent; sau(ii) un laborator care aparţine unei companii producătoare de seminţe.În situaţia prevăzută la pct. (ii), laboratorul poate efectua testarea seminţelor numai pe loturi de seminţe produse în numele companiei producătoare de seminţe căreia îi aparţine, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între compania producătoare de seminţe respectivă, solicitantul certificării şi autoritatea de certificare a seminţelor; d) activităţile de testare a seminţelor efectuate de laborator se supun supravegherii oficiale de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b); e) în scopul supravegherii oficiale menţionate la lit. d), cel puţin 5% din loturile de seminţe înscrise pentru certificarea oficială trebuie verificate prin testarea oficială a seminţelor de către autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b); f) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare.  +  Articolul 3 (1) Seminţele de cereale nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca "sămânţă Bază", "sămânţă Certificată", "sămânţă Certificată din prima generaţie" sau "sămânţă Certificată din a doua generaţie". (2) Umiditatea maximă conţinută de sămânţa Bază şi sămânţa Certificată de orice tip nu trebuie să depăşească 14%. (3) Examinările oficiale ale seminţelor se realizează după metodele internaţionale curente, în măsura în care există astfel de metode.  +  Articolul 4Fără a se aduce atingere dispoziţiilor art. 3 alin. (1), se pot comercializa şi alte categorii de seminţe de cereale, cu condiţia ca identitatea lor să fie garantată: a) seminţele din generaţiile anterioare seminţei Bază (sămânţă Prebază); b) seminţele brute, comercializate pentru prelucrare.  +  Articolul 5 (1) Prin derogare de la prevederile art. 3, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) autorizează: a) certificarea oficială şi comercializarea seminţelor Bază care nu îndeplinesc condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2, furnizorul având obligaţia să garanteze facultatea germinativă cunoscută, pe care o indică pentru comercializare pe o etichetă specială care să conţină numele şi adresa furnizorului, precum şi numărul de referinţă al lotului; b) atunci când este nevoie de o aprovizionare rapidă cu seminţe, certificarea oficială şi comercializarea, până la primul cumpărător al seminţelor din categoriile de sămânţă Bază sau Certificată pentru care nu s-a încheiat examinarea oficială menită să verifice respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 cu privire la facultatea germinativă. (2) Certificarea seminţelor se va acorda doar după prezentarea unui raport de analiză provizorie a seminţelor şi cu următoarele condiţii: a) să se indice numele şi adresa primului destinatar; b) să se ia toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze facultatea germinativă constatată la analiza provizorie; c) în vederea comercializării, facultatea germinativă trebuie să fie înscrisă pe o etichetă specială conţinând numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică seminţelor importate din ţări terţe, excepţie făcând cazurile prevăzute la art. 19, în ceea ce priveşte înmulţirea în afara Uniunii Europene. (4) În situaţia utilizării uneia dintre derogările prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) informează autorităţile competente ale statelor membre şi acordă, în condiţii de reciprocitate, asistenţă administrativă în ceea ce priveşte controlul.  +  Articolul 6 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 3 alin. (1), autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) poate autoriza producătorii stabiliţi în România să comercializeze: a) cantităţi mici de seminţe, pentru scopuri ştiinţifice sau pentru activitatea de ameliorare; b) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care cererea de înscriere în catalog a fost depusă la autoritatea competentă pentru înregistrarea soiurilor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. c). (2) În cazul seminţelor modificate genetic, această autorizaţie nu poate fi acordată decât dacă au fost luate toate măsurile adecvate în vederea evitării riscurilor pentru sănătatea umană şi protecţia mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009. (3) Scopurile pentru care sunt eliberate autorizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), dispoziţiile privind marcarea ambalajelor, cantităţile, precum şi condiţiile în care autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) acordă aceste autorizări sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind modalităţile de aplicare conform cărora statele membre pot autoriza comercializarea seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole şi de specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 269M din 14 octombrie 2005. (4) Autorizaţiile acordate producătorilor stabiliţi pe teritoriul României, în sensul dispoziţiilor alin. (1), de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile până la stabilirea dispoziţiilor prevăzute la alin. (3). Ulterior, toate aceste autorizări trebuie să respecte dispoziţiile stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3).  +  Articolul 7La cererea menţinătorului, descrierea solicitată a componentelor genealogice este confidenţială.  +  Articolul 8 (1) Pentru verificarea soiurilor şi examinarea seminţelor pentru certificare, eşantioanele trebuie să fie prelevate oficial sau sub supraveghere oficială. Eşantionarea seminţelor în vederea efectuării controalelor prevăzute la art. 22 se efectuează numai oficial. (2) Atunci când eşantionarea seminţelor se efectuează sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile alin. (1), se respectă următoarele cerinţe: a) eşantionarea seminţelor se efectuează de eşantionori care au fost autorizaţi în acest scop de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în condiţiile stabilite la lit. b)-d); b) eşantionorii trebuie să deţină calificările tehnice necesare, obţinute prin cursuri de formare organizate în condiţiile aplicabile eşantionorilor oficiali şi confirmate prin examene oficiale, şi efectuează eşantionarea seminţelor în conformitate cu metodele internaţionale actuale; c) eşantionorii pot fi:(i) persoane fizice independente;(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implică producerea seminţelor, cultivarea seminţelor, tratarea seminţelor sau comercializarea seminţelor; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implică producerea seminţelor, cultivarea seminţelor, tratarea seminţelor sau comercializarea seminţelor. În acest caz, un eşantionor poate efectua eşantionarea seminţelor numai pe loturi de seminţe produse în numele angajatorului său, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării şi autoritatea de certificare a seminţelor prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b); d) activităţile eşantionorilor se supun supravegherii oficiale corespunzătoare de către autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b). În cazul eşantionării automate, trebuie aplicate proceduri corespunzătoare care fac obiectul unei supravegheri oficiale; e) în scopul supravegherii prevăzute la lit. d), cel puţin 5% din loturile de seminţe destinate certificării oficiale se supun unei verificări de către eşantionorii oficiali ai autorităţii competente prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b). Acest procent se repartizează, în principiu, cât mai echitabil posibil, între persoanele fizice şi persoanele juridice care prezintă seminţe pentru certificare, precum şi între speciile prezentate, dar poate să fie orientat şi către eliminarea anumitor îndoieli. Această da, le aratverificare a eşantionării nu se aplică în cazul eşantionării automate. Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) compară eşantioanele de seminţe prelevate oficial cu cele din acelaşi lot de seminţe prelevate sub supraveghere oficială; f) nerespectarea dispoziţiilor interne ce reglementează examinarea sub supraveghere oficială, adoptate în conformitate cu prezentul ordin, atrage retragerea autorizării prevăzute la lit. a), în cazul în care se constată că inspectorii autorizaţi oficial nu au respectat, în mod deliberat sau din neglijenţă, normele care reglementează examinările oficiale, şi anularea oricărei certificări a seminţelor examinate, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că seminţele respective respectă totuşi toate cerinţele corespunzătoare. (3) Procedurile, condiţiile şi regulile aplicabile eşantionării seminţelor sub supraveghere oficială pe teritoriul României sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială. (4) În cursul examinării seminţelor în vederea certificării, eşantioanele sunt prelevate din loturi omogene, greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe fiind prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Sămânţa Bază şi sămânţa Certificată, de orice tip, nu pot fi comercializate decât în loturi suficient de omogene şi în ambalaje închise şi dotate cu sistem de închidere şi marcare, în conformitate cu prevederile art. 10 şi 11. (2) La comercializarea unor cantităţi mici de seminţe direct către utilizatorul final pot să nu se aplice prevederile alin. (1) în ceea ce priveşte ambalajul, sistemul de închidere şi marcare.  +  Articolul 10 (1) Ambalajele seminţei Bază şi ale seminţei Certificată, de orice tip, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) ori ambalajul să prezinte urme de manipulare. (2) În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere presupune cel puţin fie încorporarea etichetei menţionate anterior în acesta, fie aplicarea unui sigiliu oficial. (3) În situaţia utilizării unui sistem de închidere de unică folosinţă, măsurile prevăzute la alin. (2) sunt facultative. (4) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) constată dacă un anumit sistem de închidere corespunde sau nu dispoziţiilor alin. (1) şi (2). (5) Ambalajele desigilate nu pot fi resigilate decât în mod oficial sau sub control oficial, situaţie în care pe eticheta oficială prevăzută la art. 11 alin. (1) se menţionează data ultimei resigilări şi autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b) care a realizat-o. (6) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condiţiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii.  +  Articolul 11 (1) Ambalajele seminţei Bază şi ale seminţei Certificată, de orice tip, trebuie: a) să fie prevăzute la exterior cu o etichetă oficială care nu a mai fost utilizată anterior, conform condiţiilor stabilite la lit. A din anexa nr. 4, şi ale cărei indicaţii sunt redactate în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Comunităţii, după cum urmează:(i) culoarea etichetei este albă pentru sămânţa Bază, albastră pentru sămânţa Certificată şi sămânţa Certificată din prima generaţie şi roşie pentru sămânţa Certificată din a doua generaţie;(ii) atunci când eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea acesteia este asigurată în toate cazurile cu un sigiliu oficial;(iii) dacă în cazul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) sămânţa Bază nu îndeplineşte condiţiile stabilite la anexa nr. 1 referitoare la facultatea germinativă, acest lucru se menţionează pe etichetă;(iv) utilizarea etichetelor oficiale adezive este autorizată;(v) în conformitate cu procedura Comunităţii, se poate autoriza aplicarea pe ambalaj, sub control oficial, a indicaţiilor obligatorii, într-un mod rezistent la ştergere şi în funcţie de modelul etichetei; b) să conţină un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puţin indicaţiile prevăzute pentru etichetă la lit. A pct. 3-5 din anexa nr. 4. Prospectul este astfel constituit încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Prospectul nu mai este obligatoriu în cazul în care informaţiile respective sunt înscrise pe ambalaj şi nu pot fi şterse sau dacă, în conformitate cu lit. a), s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material rezistent. (2) Autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate prevedea derogări de la aplicarea alin. (1), în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României, condiţiile referitoare la aceste derogări fiind stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii.  +  Articolul 12 (1) Ambalajele seminţei Bază şi seminţei Certificată, de orice tip, altele decât cele prevăzute de prezentul ordin, trebuie să poarte o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informaţii ale furnizorilor imprimate direct pe ambalajul propriu-zis. (2) Loturile de seminţe care îndeplinesc condiţiile speciale cu privire la prezenţa de Avena fatua, stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii, trebuie să fie însoţite de un certificat oficial care să ateste conformitatea acestora cu condiţiile menţionate anterior.  +  Articolul 13În cazul seminţelor aparţinând unei varietăţi modificate genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de seminţe sau orice document care însoţeşte lotul conform dispoziţiilor prezentului ordin, în mod oficial sau nu, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.  +  Articolul 14Orice tratament chimic aplicat asupra seminţei Bază şi seminţei Certificată, de orice tip, trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 15 (1) Seminţele unei specii de cereale pot fi comercializate sub formă de amestec stabilit din seminţele diferitelor soiuri, în măsura în care amestecul respectiv este de natură, pe baza cunoştinţelor ştiinţifice sau tehnice, să fie în mod deosebit eficace împotriva propagării organismelor dăunătoare şi atât timp cât compuşii amestecului corespund, înaintea amestecului, normelor de comercializare care li se aplică. (2) Seminţele de cereale pot fi comercializate sub formă de amestecuri de seminţe din specii diferite, cu condiţia ca, înainte de a fi amestecate, componentele amestecului să îndeplinească regulile de comercializare care le sunt aplicabile. (3) Condiţiile specifice în care astfel de amestecuri pot fi comercializate sunt stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii. (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică dispoziţiile art. 9, 10 şi 12, precum şi cele ale art. 11, sub rezerva că, pentru amestecurile de seminţe, eticheta oficială este de culoare verde.  +  Articolul 16 (1) În conformitate cu prevederile comunitare, autoritatea competentă din România prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate participa la experimentele temporare organizate în condiţii determinate la nivel comunitar, în scopul îmbunătăţirii reglementărilor comunitare şi naţionale în vigoare. (2) În cadrul acestor experimente, România poate fi scutită de anumite obligaţii menţionate de prezentul ordin. Obiectul acestor excepţii se defineşte în funcţie de condiţiile în care se aplică excepţiile. Durata unui astfel de experiment nu trebuie să depăşească 7 ani.  +  Articolul 17Seminţele comercializate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fie obligatoriu, fie facultativ, nu sunt supuse, în ceea ce priveşte caracteristicile lor, condiţiile de examinare, marcare şi sigilare, niciunor restricţii de comercializare, cu excepţia celor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 18Seminţele din generaţiile anterioare seminţei Bază (sămânţă Prebază), prevăzute la art. 4 lit. a), pot fi comercializate dacă: a) au fost controlate oficial de autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. b), în conformitate cu dispoziţiile care se aplică certificării seminţei Bază; b) sunt ambalate în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin; şi c) ambalajele poartă o etichetă oficială care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:(i) autoritatea competentă pentru certificare pe teritoriul României (INCS) şi indicativul RO;(ii) numărul de referinţă al lotului;(iii) luna şi anul sigilării; sau(iv) luna şi anul ultimei eşantionări oficiale în vederea certificării;(v) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere romane;(vi) denumirea soiului, indicată cel puţin cu caractere romane;(vii) menţiunea (sămânţă Prebază);(viii) număr de generaţii anterioare seminţelor din categoria "sămânţă Certificată" şi "sămânţă Certificată din prima generaţie"; d) eticheta este de culoare albă, cu o dungă diagonală de culoare violet.  +  Articolul 19 (1) Sămânţa de cereale: a) provenită direct din sămânţă Bază şi sămânţă Certificată din prima generaţie certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o ţară terţă căreia i s-a acordat echivalenţă, în conformitate cu procedura Comunităţii, sau provenită direct din încrucişarea seminţei Bază, certificată oficial într-un stat membru, cu sămânţa Bază certificată oficial în una dintre aceste ţări terţe; şi b) recoltată într-un alt stat membrutrebuie, la cerere şi fără a se aduce atingere dispoziţiilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şiînregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare,care transpune Directiva Consiliului 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun alsoiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, să fie certificată oficial ca sămânţă certificată în fiecare stat membru încazul în care această sămânţă a fost supusă unei inspecţii în câmp în conformitate cu condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 pentru categoria în cauză şi în cazul în care s-a constatat, înurma unei examinări oficiale, respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. (2) Seminţele care au fost obţinute direct din seminţe certificate oficial din generaţii anterioare seminţei Bază pot fi certificate oficial ca sămânţă Bază, în cazul în care s-au respectat condiţiile menţionate pentru această categorie. (3) Seminţele de cereale care au fost recoltate pe teritoriul unui alt stat membru şi urmează să fie certificate conform dispoziţiilor alin. (1): a) sunt ambalate şi etichetate cu ajutorul unei etichete oficiale îndeplinind condiţiile stabilite la lit. A şi B din anexa nr. 5, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (1); b) sunt însoţite de un document oficial îndeplinind condiţiile stabilite la lit. C din anexa nr. 5. (4) Dispoziţiile privind ambalarea şi etichetarea prevăzute la alin. (3) lit. a) nu se aplică dacă inspecţia în câmp şi eliberarea documentelor pentru aceste seminţe necertificate final, în vederea certificării lor, precum şi certificarea finală se fac de către aceeaşi autoritate competentă sau dacă autorităţile competente se pun de acord cu această scutire. (5) Seminţele de cereale recoltate într-o ţară terţă sunt certificate oficial, la cerere, în cazul în care: a) au fost obţinute direct din:(i) sămânţă Bază sau sămânţă Certificată din prima generaţie, certificată în mod oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o ţară terţă căreia i s-a acordat echivalenţă, în conformitate cu procedura Comunităţii; sau(ii) încrucişarea seminţei Bază certificate oficial într-un stat membru cu sămânţa Bază certificată oficial într-o ţară terţă prevăzută la pct. (i); b) au fost supuse unei inspecţii în câmp care satisface condiţiile prevăzute într-o decizie de echivalenţă adoptată în conformitate cu procedura Comunităţii pentru categoria respectivă; c) examinarea oficială a demonstrat respectarea condiţiilor stabilite în anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie.  +  Articolul 20 (1) În conformitate cu procedura Comunităţii, autoritatea competentă prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. IX subpct. 1 lit. a) poate autoriza, pentru o perioadă determinată, comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, a seminţelor unei categorii supuse unor cerinţe mai puţin stricte sau a seminţelor unei varietăţi care nu figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de plante agricole sau în Catalogul naţional al soiurilor de plante de cultură din România. (2) Pentru o categorie de seminţe aparţinând unei varietăţi determinate, eticheta oficială este aceea prevăzută pentru categoria corespunzătoare, iar pentru seminţele varietăţilor care nu figurează în cataloagele menţionate anterior, eticheta oficială este de culoare maro, care indică, în toate cazurile, că seminţele respective sunt dintr-o categorie cu cerinţe mai puţin stricte.  +  Articolul 21Prezentul ordin nu se aplică seminţelor de cereale, dacă se dovedeşte că acestea sunt destinate exportului spre ţări terţe.  +  Articolul 22 (1) Seminţele de cereale se controlează oficial în cursul comercializării, cel puţin prin sondaj, pentru verificarea conformităţii cu cerinţele şi condiţiile prevăzute prin prezentul ordin. (2) Fără a prejudicia libera circulaţie a seminţelor, la comercializarea seminţelor importate din terţe ţări, în cantităţi mai mari de 2 kg, trebuie să se furnizeze informaţii privind: a) specia; b) varietatea; c) categoria; d) ţara producătoare şi autoritatea competentă pentru certificare; e) ţara expeditoare; f) importatorul; g) cantitatea de seminţe. (3) Procedura furnizării informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte la nivel comunitar.  +  Articolul 23Sub rezerva limitelor de toleranţă prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2, referitoare la prezenţa organismelor dăunătoare, prezentul ordin nu aduce atingere dispoziţiilor contrare din legislaţia naţională, dacă acestea sunt justificate prin motive privind sănătatea şi viaţa persoanelor şi a animalelor, conservarea plantelor sau protecţia proprietăţii industriale şi comerciale.  +  Articolul 24România poate fi scutită, la cerere, în totalitate sau parţial, în conformitate cu procedura adoptată la nivelul Comunităţii, de aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin, cu excepţia celor ale art. 17 alin. (1), referitoare la: a) următoarele specii:(i) alac;(ii) sorg;(iii) iarbă de Sudan; b) alte specii pentru care nu există în mod normal multiplicare sau comercializare de seminţe pe teritoriul României.  +  Articolul 25Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 iunie 2010.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 125 din 11 iulie 1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare 2012/37/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE şi 66/402/CEE, în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească seminţele de Galega orientalis Lam., greutatea maximă a unui lot de seminţe de anumite specii de plante furajere şi dimensiunea eşantionului de Sorghum spp., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 325/13 din 23 noiembrie 2012.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.522 din 30 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Mihail Dumitru
  Bucureşti. 21 iunie 2010.Nr. 149.  +  Anexa 1CONDIŢIILEpe care trebuie să le îndeplinească cultura1. Culturile premergătoare din câmp trebuie să fie compatibile cu producţia de seminţe din specia şi soiul culturii, iar câmpul trebuie să fie suficient de liber de plante străine rămase din culturile anterioare.2. Cultura se conformează următoarelor standarde privind distanţele faţă de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă nedorită, în special în cazul Sorghum spp., de surse de Sorghum halepense:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Cultura │ Distanţa ││ │ minimă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibrizii: │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - pentru producerea de sămânţă Bază │ 300 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - pentru producerea de sămânţă Certificată │ 250 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Sorghum spp. │ 300 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│xTriticosecale, soiuri autogame │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - pentru producerea de sămânţă Bază │ 50 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - pentru producerea de sămânţă Certificată │ 20 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Zea mays │ 200 m │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Aceste distanţe pot fi ignorate dacă există suficientă protecţie faţă de orice polenizare externă nedorită.3. Cultura are o suficientă identitate şi puritate de soi sau, în cazul unei culturi provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate şi puritate în ceea ce priveşte caracteristicile sale. În ceea ce priveşte producţia de seminţe din hibrizi, dispoziţiile menţionate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componentelor, inclusiv sterilităţii de origine masculină sau restaurării fertilităţii.În special culturile de Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibrizii, Sorghum spp. şi Zea mays se conformează următoarelor alte standarde sau condiţii:A. Oryza sativa:Numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind atacate de Fusarium fujikuroi nu depăşeşte:- 2 la 200 m² pentru producţia de seminţe de bază;- 4 la 200 m² pentru producţia de seminţe certificate, prima generaţie;- 8 la 200 m² pentru producţia de seminţe certificate, a doua generaţie.Numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind plante sălbatice sau plante cu seminţe roşii nu depăşeşte:- 0 pentru producţia de seminţe de bază;- 1 la 100 m² pentru producţia de seminţe certificate de prima şi a doua generaţie.-------------Lit. A a pct. 3 al anexei 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 125 din 5 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 11 iunie 2012.B. Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibriziiNumărul de plante din speciile de cultură care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu trebuie să depăşească:- una la 30 m² pentru producţia de sămânţă Bază;- una la 10 m² pentru producţia de sămânţă Certificată.C. Sorghum spp. a) Procentul din numărul de plante din speciile Sorghum, altele decât speciile de cultură sau de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu linia consangvină sau cu componentul, nu depăşeşte:(i) pentru producţia de sămânţă Bază:- la înflorire: 0,1%;- la maturitate: 0,1%;(ii) pentru producerea de sămânţă Certificată:- plantele componentului mascul care au scuturat polenul atunci când plantele componentului femel au stigmate receptive: 0,1%;- plante ale componentului femel:- la înflorire: 0,3%- la maturitate: 0,1%. b) Pentru producţia de sămânţă Certificată din soiuri hibride se respectă următoarele alte standarde sau condiţii:- plantele componentului mascul scutură suficient polen în timp ce plantele componentului femel au stigmate receptive;- atunci când plantele componentului femel au stigmate receptive, procentul de plante din acea componentă care au scuturat polen sau care scutură polen nu depăşeşte 0,1%. c) Culturile din soiuri cu polenizare liberă sau de soiuri sintetice de Sorghum spp. se conformează următoarelor standarde: numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul nu depăşeşte:- una la 30 m² pentru producţia de sămânţă Bază;- una la 10 m² pentru producţia de sămânţă Certificată.D. Zea mays a) Procentul din numărul de plante care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu soiul, cu linia consangvină sau cu componentul, nu depăşeşte:(i) pentru producţia de sămânţă Bază:- linii consangvine, 0,1%;- hibrizi simpli, pentru fiecare componentă, 0,1%;- soiuri cu polenizare liberă, 0,5%;(ii) pentru producţia de sămânţă Certificată:- componente din soiuri hibride:- linii consangvine, 0,2%;- hibrid simplu, 0,2%;- soiuri cu polenizare liberă, 1%. b) Pentru producţia de seminţe de hibrizi se îndeplinesc următoarele standarde sau condiţii:- plantele componentului mascul scutură suficient polen în timp ce plantele componentului femel sunt înflorite;- dacă este cazul, se efectuează castrare;- în cazul în care 5% sau mai mult din plantele componentului femel au stigmate receptive, procentul componentului femel care a scuturat sau care scutură polen nu depăşeşte:- 1% la orice inspecţie oficială în câmp; şi- 2% pentru totalul inspecţiilor oficiale în câmp.Se consideră că plantele au scuturat sau scutură polen dacă pe o lungime de cel puţin 50 mm de la axul principal al unui panicul sau al ramificaţiilor acestuia anterele au ieşit din glume şi au scuturat sau scutură polen.4. Hibrizi de Secale cereale a) Cultura îndeplineşte următoarele standarde privind distanţele faţă de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze polenizare externă nedorită:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ Cultura │ Distanţa ││ │ minimă │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│Pentru producerea de sămânţă Bază: │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - în situaţia în care se utilizează sterilitatea masculină │ 1.000 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ - în situaţia în care nu se utilizează sterilitatea masculină │ 600 m │├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│pentru producerea de sămânţă Certificată │ 500 m │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ b) Cultura are o identitate şi o puritate suficiente în ceea ce priveşte caracteristicile componentelor, incluzând sterilitatea masculină.În special, cultura respectă următoarele alte standarde sau condiţii:(i) numărul de plante din specia cultivată care pot fi recunoscute în mod evident ca fiind neconforme cu componenta nu depăşeşte:- una la 30 m² pentru producţia de sămânţă Bază;- una la 10 m² pentru producţia de sămânţă Certificată; în cursul inspecţiilor oficiale în câmp, acest standard se aplică numai componentului femel;(ii) pentru sămânţă Bază, în cazul utilizării sterilităţii masculine, nivelul de sterilitate al componentului mascul steril este de cel puţin 98%. c) Dacă este cazul, sămânţă Certificată se produce într-o cultură mixtă de component femel mascul-steril cu un component mascul care restaurează fertilitatea masculină.5. Culturile destinate producţiei de seminţe Certificate de hibrizi de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta şi xTriticosecale autopolenizant şi culturile destinate producţiei de seminţe certificate de hibrizi de Hordeum vulgare prin intermediul unei alte tehnici decât androsterilitatea citoplasmatică.----------Pct. 5 al anexei 1 a fost modificat de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.5^1. Culturile destinate producţiei de sămânţă Bază şi Certificată de hibrizi de Hordeum vulgare prin intermediul tehnicii de androsterilitate citoplasmatică: a) Cultura trebuie să îndeplinească următoarele standarde privind distanţele faţă de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită: ┌────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ Cultura │Distanţa│ │ │ minimă │ ├────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Pentru producerea de sămânţă Bază │ 100 m │ ├────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Pentru producerea de sămânţă Certificată │ 50 m │ └────────────────────────────────────────────────┴────────┘ b) Cultura trebuie să aibă suficientă identitate şi puritate varietală în ceea ce priveşte caracteristicile componentelor.În special, cultura trebuie să respecte următoarele standarde:(i) Procentul în număr de plante care în mod evident sunt netipice şi nu trebuie să depăşească:- pentru culturile folosite pentru producţia de sămânţă Bază, 0,1% pentru linia menţinătoare şi linia restauratoare şi 0,2% pentru linia maternă androsterilă;- pentru culturile folosite pentru producţia de sămânţă Certificată, 0,3% pentru linia restauratoare şi linia maternă androsterilă şi 0,5% în cazul în care linia maternă androsterilă este un hibrid simplu;(ii) nivelul de androsterilitate al componentei feminine trebuie să fie de cel puţin:- 99,7% pentru culturile folosite pentru producţia de sămânţă Bază;- 99,5% pentru culturile folosite pentru producţia de sămânţă Certificată;(iii) cerinţele de la pct. (i) şi (ii) sunt evaluate în cadrul postcontrolului oficial. c) Sămânţa Certificată poate fi produsă prin cultivarea într-o cultură mixtă de componentă maternă androsterilă cu o componentă paternă care restaurează fertilitatea.----------Pct. 5^1 al anexei 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.6. Organismele dăunătoare care reduc calitatea seminţelor, în special a celor de Ustilaginaceae, sunt prezente la cel mai mic nivel posibil.7. Respectarea acestor alte standarde sau condiţii menţionate anterior se verifică, pentru sămânţa Bază, în cursul inspecţiilor oficiale în câmp, iar pentru sămânţa Certificată, fie în cursul inspecţiilor oficiale în câmp, fie în cursul inspecţiilor efectuate sub supraveghere oficială.Aceste inspecţii în câmp se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:A. Starea culturii şi stadiul de dezvoltare al culturii permit efectuarea unei examinări adecvate.B. Numărul de inspecţii în câmp trebuie să fie de cel puţin: a) pentru Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: una; b) pentru Sorghum spp. şi Zea mays în cursul sezonului de înflorire:    aa) soiuri cu polenizare liberă: una;    bb) linii consangvine sau hibrizi: 3.Atunci când cultura urmează o cultură de Sorghum spp. şi Zea mays din anul precedent sau din anul curent se efectuează cel puţin o inspecţie specială în câmp, pentru a verifica respectarea condiţiilor menţionate la pct. 1.C. Dimensiunea, numărul şi distribuţia parcelelor de inspectat pentru a se verifica respectarea condiţiilor menţionate în prezenta anexă se stabilesc în conformitate cu metode adecvate.  +  Anexa 2CONDIŢIILEpe care trebuie să le îndeplinească sămânţa1. Seminţele au suficientă identitate şi puritate varietală sau, în cazul unor seminţe provenite dintr-o linie consangvină, suficientă identitate şi puritate în ceea ce priveşte caracteristicile acestora. În ceea ce priveşte seminţele de soiuri hibride, dispoziţiile menţionate anterior se aplică, de asemenea, caracteristicilor componenţilor.În special seminţele din speciile menţionate mai jos respectă următoarele alte norme sau condiţii:A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa,Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum,Triticum durum, Triticum spelta, altele decât hibrizii, în fiecare caz:┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Categoria │Puritatea minimă││ │ a soiului (%) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Bază │ 99,9 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Certificată, prima generaţie (C1) │ 99,7 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Certificată, a doua generaţie (C2) │ 99,0 │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecţii în câmp, efectuate conform condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 la ordin.B. Soiurile autopolenizante de Triticosecale altele decât hibrizii┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Categoria │Puritatea minimă││ │ a soiului (%) │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Bază │ 99,7 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Certificată, prima generaţie (C1) │ 99,0 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│Sămânţă Certificată, a doua generaţie (C2) │ 98,0 │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘Puritatea minimă a soiului se examinează în principal prin inspecţii în câmp, efectuate conform condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 la ordin.C. Hibrizii de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta şi xTriticosecale autopolenizant:Puritatea varietală minimă pentru seminţele categoria Certificată trebuie să fie de 90%.Pentru Hordeum vulgare produs prin intermediul androsterilităţii citoplasmatice aceasta trebuie să fie de 85%. Impurităţile, altele decât linia restauratoare, nu trebuie să depăşească 2%.Puritatea varietală minimă trebuie să fie examinată în postcontrol oficial pe un număr corespunzător de eşantioane.----------Lit. C a anexei 2 a fost modificată de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.D. Sorghum spp. şi Zea mays:În cazul în care pentru producţia de sămânţă Certificată din soiuri hibride s-a utilizat un component femel mascul-steril şi un component mascul care nu restaurează fertilitatea masculină, seminţele se produc:- fie prin amestec de loturi de seminţe în proporţii adecvate soiului, în cazul în care, pe de o parte, s-a utilizat un component femel mascul-steril şi, pe de altă parte, un component femel mascul-fertil;- fie prin cultivarea componentului femel mascul-steril şi a componentului femel mascul-fertil, în proporţii adecvate soiului.Proporţia între aceste două componente se examinează în cursul inspecţiilor în câmp efectuate conform condiţiilor menţionate în anexa nr. 1 la ordin.E. Hibrizi de Secale cereale şi hibrizi de Hordeum vulgare produşi prin intermediul androsterilităţii citoplasmatice----------Titlul lit. E a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 92 din 14 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.1. Seminţele nu pot fi certificate ca sămânţă Certificată decât dacă s-a ţinut cont în mod corespunzător de rezultatele oficiale în postcontrol, în perioada de vegetaţie a seminţelor prezentate spre certificare ca sămânţă Certificată, pentru a verifica dacă sămânţa Bază a îndeplinit condiţiile stabilite în prezentul ordin pentru sămânţa Bază din punctul de vedere al identităţii şi purităţii aplicabile caracteristicilor componentelor, incluzând sterilitatea masculină.2. Seminţele respectă următoarele alte standarde sau condiţii în ceea ce priveşte facultatea germinativă, puritatea specifică şi conţinutul de seminţe din alte specii de plante:A. (Tabel)*Font 7*┌────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Conţinut maxim ca număr de seminţe de alte specii de plante ││ │ │ │ incluzând seminţe roşii de Oryza sativa într-un eşantion cu greu- ││ │ │ │tatea specificată în coloana 4 a tabelului din anexa nr. 3 la ordin││ │ │ │ (total per coloană) ││ │Germinaţie│Puritate ├──────┬───────┬───────┬───────┬──────────┬────────────┬────────────┤│ Specii şi categorii │ minimă │specifică│ Alte │Seminţe│ Alte │Specii │ Avena │ Raphanus │ ││ │ (% de │ minimă │specii│ roşii │specii │ de │ fatua, │raphanistrum│ ││ │ seminţe │ (% din │ de │ de │ de │plante,│ Avena │ Agrostemma │ Panicum ││ │ pure) │greutate)│plante│ Oryza │cereale│altele │ sterilis,│ githago │ spp. ││ │ │ │ (a) │sativa │ │ decât │ Lolium │ │ ││ │ │ │ │ │ │cereale│temulentum│ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Triticum spelta: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 85 │ 99 │ 4 │ │ 1(b) │ 3 │ 0(c) │ 1 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată, prima şi a doua │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ generaţie │ 85(d) │ 98 │ 10 │ │ 7 │ 7 │ 0(c) │ 3 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Avena nuda: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 75 │ 99 │ 4 │ │ 1(b) │ 3 │ 0(c) │ 1 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată, prima şi a doua │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ generaţie │ 75(d) │ 98 │ 10 │ │ 7 │ 7 │ 0(c) │ 3 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Oryza sativa: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 80 │ 98 │ 4 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată, prima generaţie │ 80 │ 98 │ 10 │ 3 │ │ │ │ │ 3 │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată, a doua generaţie │ 80 │ 98 │ 15 │ 5 │ │ │ │ │ 3 │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Secale cereale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 85 │ 98 │ 4 │ │ 1(b) │ 3 │ 0(c) │ 1 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată │ 85 │ 98 │ 10 │ │ 7 │ 7 │ 0(c) │ 3 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Phalaris canariensis: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 75 │ 98 │ 4 │ │ 1(b) │ │ 0(c) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată │ 75 │ 98 │ 10 │ │ 5 │ │ 0(c) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Sorghum spp. │ 80 │ 98 │ 0 │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│xTriticosecale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Bază │ 80 │ 98 │ 4 │ │ 1(b) │ 3 │ 0(c) │ 1 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│- sămânţă Certificată, prima şi a doua │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ generaţie │ 80 │ 98 │ 10 │ │ 7 │ 7 │ 0(c) │ 3 │ │├────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┤│Zea mays │ 90 │ 98 │ 0 │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┘B. Alte norme sau condiţii aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la pct. 2 lit. A a) conţinutul maxim de seminţe menţionat în coloana 4 include, de asemenea, seminţele din speciile menţionate în coloanele 5-10; b) a doua sămânţă nu se consideră impuritate dacă un al doilea eşantion de aceeaşi greutate nu conţine seminţe din alte specii de cereale; c) prezenţa unei singure seminţe de Avena fatua, Avena sterilis sau Lolium temulentum într-un eşantion cu greutate stabilită nu se consideră impuritate dacă un al doilea eşantion cu aceeaşi greutate nu conţine seminţe din aceste specii; d) în cazul soiurilor de Hordeum vulgare (orz golaş), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 75% de seminţe pure. Prospectul oficial include menţiunea: "Capacitate germinativă minimă 75%".3. Organismele dăunătoare care reduc utilitatea seminţelor sunt prezente la cel mai mic nivel posibil. În special, seminţele îndeplinesc următoarele norme privind Claviceps purpurea (număr maxim de scleroţi sau de fragmente de scleroţi într-un eşantion având greutatea indicată în coloana 3 a tabelului din anexa nr. 3 la ordin).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Categoria │ Claviceps ││ │ purpurea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Cereale, altele decât hibrizi de Secale cereale: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sămânţă Bază │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sămânţă Certificată │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Hibrizi de Secale cereale: │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sămânţă Bază │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Sămânţă Certificată │ 4*) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘--------*) Prezenţa a 5 scleroţi sau fragmente de scleroţi într-un eşantion cu greutate stabilită se consideră a fi în conformitate cu standardele în cazul în care un al doilea eşantion de aceeaşi greutate conţine maximum 4 scleroţi sau fragmente de scleroţi.  +  Anexa 3GREUTATEA LOTURILOR ŞI A EŞANTIOANELOR*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┐│ │ │ │ Greutatea ││ │ │ │ eşantionului ││ │ │ │ pentru ││ │ │ │ determinările││ │ │ Greutatea │ numărului ││ │ │ minimă │ menţionat în ││ │ Greutatea│ a unui │coloanele 4-10││ Specia │ maximă │eşantion de│ale tabelului ││ │a unui lot│ prelevat │ de la pct. 2 ││ │ (tone) │ dintr-un │ lit. A şi la ││ │ │ lot │ pct. 3 din ││ │ │ (grame) │anexa nr. 2 la││ │ │ │ ordin ││ │ │ │ (grame) │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, │ 30 │ 1.000 │ 500 ││Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum │ │ │ ││durum, Triticum spelta, Secale cereale, │ │ │ ││xTriticosecale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Phalaris canariensis │ 10 │ 400 │ 200 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Oryza sativa │ 30 │ 500 │ 500 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Sorghum bicolor (L.) Moench │ 30 │ 900 │ 900 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Sorghum sudanense (Piper) Stapf │ 10 │ 250 │ 250 │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Hibrizii de Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum│ 30 │ 300 │ 300 ││sudanense (Piper) Stapf │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Zea mays, sămânţă Bază din linii │ 40 │ 250 │ 250 ││consangvinizate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┤│Zea mays, sămânţă Bază, alta decât din linii │ 40 │ 1.000 │ 1.000 ││consangvinizate sămânţă Certificată │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘----------Rubricile pentru Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense din anexa 3 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.522 din 30 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.Rubrica Hibrizii de Sorghum bicolor din anexa 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.522 din 30 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014.  +  Anexa 4ETICHETAA. Indicaţii prevăzute a) Pentru sămânţa Bază şi sămânţa Certificată:1. "Norme şi standarde CE";2. autoritatea competentă pentru certificare din România sau iniţialele acesteia: Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS), ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO;3. numărul de referinţă al lotului;4. luna şi anul închiderii exprimate prin menţiunea: "închis..." (luna şi anul) sau luna şi anul ultimei prelevări oficiale de probe în vederea certificării, exprimate prin menţiunea: "prelevat..." (luna şi anul);5. specia indicată cel puţin sub denumirea sa botanică care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;6. soiul, indicat cel puţin în latină;7. categoria;8. ţara producătoare;9. greutate netă sau brută declarată sau număr declarat de seminţe;10. în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală;11. în cazul soiurilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate: a) pentru sămânţa Bază pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provine sămânţa a fost oficial admis/ă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, numele componentului sub care a fost oficial admis, cu sau fără referire la varietatea finală, însoţit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau al liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finală; b) pentru sămânţa Bază, în alte situaţii: numele componentului căruia îi aparţine sămânţa Bază, care poate fi menţionat sub formă de cod, însoţit de o trimitere la soiul final, cu sau fără referire la funcţia acestuia (mascul sau femel), însoţit de cuvântul "component"; c) pentru sămânţa Certificată: denumirea soiului căruia îi aparţin seminţele, însoţită de cuvântul "hibrid";12. în cazul în care cel puţin germinaţia a fost supusă unei noi analize, pot fi menţionate cuvintele "reanalizat... (luna şi anul)", precum şi autoritatea responsabilă pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;13. nu este obligatorie indicarea denumirii botanice pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, în situaţia în care neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate ale comercializării seminţelor. b) Pentru amestecurile de seminţe:1. "Amestec de... "(speciile sau soiuri);2. serviciul care a realizat închiderea şi statul membru;3. numărul de referinţă al lotului;4. luna şi anul închiderii exprimate prin menţiunea: "închis..." (luna şi anul);5. specia, categoria, soiul, ţara producătoare şi procentul de masă al fiecărei componente (denumirile speciei şi soiului sunt indicate cel puţin în latină);6. greutate netă sau brută declarată sau număr declarat de seminţe;7. în cazul indicării greutăţii şi utilizării pesticidelor granulate, a substanţelor de acoperire sau a unor aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, precum şi a raportului aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală;8. în cazul în care cel puţin germinarea a fost supusă unei noi analize, pot fi menţionate cuvintele "reanalizat... (luna şi anul)", precum şi serviciul responsabil pentru această repetare a analizei. Indicaţiile respective pot fi furnizate pe o vinietă adezivă oficială, aplicată pe eticheta oficială;9. menţiunea "comercializare admisă exclusiv în..." (statul membru în cauză).B. Dimensiuni minime:110 mm x 67 m  +  Anexa 5ETICHETA ŞI DOCUMENTULprevăzute în cazul seminţelorcertificate provizoriu recoltate în alt stat membruA. Informaţiile care trebuie să figureze pe etichetă:- autoritatea competentă pentru inspecţia în câmp din România sau iniţialele acesteia: Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS), ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO;- specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină;- soiul, indicat cel puţin în latină; în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) destinate să servească numai drept componenţi ai soiurilor hibride, se adaugă cuvântul "component";- categoria;- în cazul soiurilor hibride, se adaugă cuvântul "hibrid";- numărul de referinţă al câmpului sau lotului;- greutatea netă sau brută declarată;- cuvintele "seminţe certificate provizoriu".Nu este obligatorie indicarea denumirii botanice pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, în situaţia în care neajunsurile rezultate din respectarea acestei obligaţii depăşesc avantajele scontate ale comercializării seminţelor.B. Culoarea eticheteiEticheta trebuie să fie de culoare gri.C. Informaţiile care trebuie să figureze pe document:- autoritatea competentă care eliberează documentul;- specia, indicată cel puţin sub denumirea sa botanică, care poate figura sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, în latină, soiul, indicat cel puţin în latină;- categoria;- numărul de referinţă al seminţelor folosite şi denumirea ţării sau a ţărilor care le-a/le-au certificat;- numărul de referinţă al câmpului sau lotului;- suprafaţa cultivată pentru producţia lotului acoperit de certificat;- cantitatea de seminţe recoltate şi numărul de ambalaje;- numărul de generaţii ulterioare seminţei Bază, în cazul producerii de sămânţă Certificată;- atestarea faptului că sunt îndeplinite condiţiile pe care trebuie să le satisfacă culturile din care provin seminţele;- după caz, rezultatele unei analize preliminare a seminţelor.--------