ORDIN nr. 124 din 28 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (5) şi art. 9 alin. (3) din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDINprivind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete"2. Articolul 3 se abrogă.3. La articolul 5^2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5^2. - (1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de tichete de masă, tichete-cadou, tichete de creşă, vouchere de vacanţă, precum şi de tichete sociale pentru grădiniţă este prevăzut în anexa nr. 13....................................................................................... (3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, şi va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:- RO reprezintă codul ISO al ţării;- 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;- XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: TH - tichete de masă pe suport hârtie, TE - tichete de masă pe suport electronic; CC - tichete cadou şi tichete de creşă; VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă;- 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente."4. După articolul 5^4 se introduc patru noi articole, articolele 5^5 - 5^8, cu următorul cuprins:"Art. 5^5. - Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, prevăzute în anexa nr. 14.Art. 5^6. - În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 1 şi 2, anexa nr. 10 pct. 1-3, anexa nr. 12 pct. 1-3, respectiv anexa nr. 14 pct. 1 şi 2 se solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii, de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific.Art. 5^7. - În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 8 pct. 3 lit. c), pct. 4 lit. c), anexa nr. 10 pct. 4 lit. d), în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), respectiv anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul, este obligatorie existenţa unei clauze exprese, care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzută de prezentul ordin în spaţiul respectiv.Art. 5^8. - Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7^1, în anexa nr. 10 pct. 5^1, în anexa nr. 12 pct. 7^1, respectiv în anexa nr. 14 pct. 5, se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare."5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin."6. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă, autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi tichete de creşă, autorizarea unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, precum şi autorizarea unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Finanţelor Publice."7. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete de masă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete-cadou şi tichete de creşă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, precum şi operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă."8. Anexele nr. 3 - 5 şi 7 se abrogă.9. În anexa nr. 8, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."10. În anexa nr. 8, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete de masă nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal."11. În anexa nr. 8, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. În cazul în care în activitatea desfăşurată de unităţile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al tichetelor de masă care face obiectul activităţii la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produc efectele de la data comunicării deciziei."12. În anexa nr. 8, la punctul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;"13. Anexa nr. 9 se abrogă.14. În anexa nr. 10, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."15. În anexa nr. 10, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal."16. În anexa nr. 10, la punctul 14, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;"17. Anexa nr. 11 se abrogă.18. În anexa nr. 12, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."19. În anexa nr. 12, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal."20. În anexa nr. 12, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. În cazul în care în activitatea desfăşurată de unităţile emitente se constată nerespectarea prevederilor art. 19 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea acesteia. Măsura se aplică numai pentru tipul de suport al voucherelor de vacanţă care face obiectul activităţii la care se referă abaterea constatată. Suspendarea, respectiv retragerea autorizaţiei îşi produc efectele de la data comunicării deciziei."21. În anexa nr. 12, la punctul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;"22. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul finanţelor publice,

    Anca Dana Dragu
    Bucureşti, 28 ianuarie 2016.Nr. 124.  +  AnexăCRITERII 28/01/2016