ORDIN nr. 2.225 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului "Prima casă" și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 2.225 din 6 iulie 2009
 • MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Nr. 994 din 6 iulie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 7 iulie 2009  În vederea reglementării condițiilor necesare facilitării aplicării programului "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, precum și necesitatea creării cadrului legal pentru aplicarea dispozițiilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă",în temeiul art. 4 și 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri,ministrul finanțelor publice și ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Convenția privind implementarea programului "Prima casă", prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Convenția de garantare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2^1În baza contractului de garantare se înscrie în cartea funciară dreptul de ipotecă legală prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și se notează interdicția de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data achiziționării acesteia și interdicția de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.390 din 28 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009.  +  Articolul 2^2Se aprobă Convenția de garantare pentru construcția de locuințe, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.--------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.814 din 10 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 iunie 2010.  +  Articolul 2^3Se aprobă Protocolul-cadru, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.--------------Art. 2^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 2^4(1) Pentru achiziția sau construcția unei locuințe sau a unei noi locuințe în cadrul programului «Prima casă» pot fi acordate exclusiv garanții în condițiile împărțirii proporționale a riscurilor și a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare MFP, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, și Finanțator.(2) La cererea finanțatorilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanție, în cadrul procedurii de executare silită.----------Art. 2^4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 2^5(1) Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziționate prin programul "Prima casă", pentru care a fost instituită ipoteca de rang I proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cât și a finanțatorului, se vor elibera și se vor distribui proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(2) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligate să îi înștiințeze din oficiu pe finanțatorii în favoarea cărora au fost înscrise sarcinile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru a participa la distribuirea prețului.(3) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.--------------Art. 2^5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 3Prin prezentul ordin, Ministerul Finanțelor Publice, în numele statului român, acordă finanțatorilor, prin reprezentanții lor legali, un mandat special în vederea efectuării formalităților de înscriere/radiere a ipotecilor prevăzute la art. 10 alin. (3), art. 10^1 alin. (4) și art. 10^2 alin. (4) din normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare, și de notare/radiere a interdicțiilor prevăzute de lege în cartea funciară, precum și pentru constituirea, efectuarea publicității, executarea și, respectiv, înscrierea notificării privind stingerea garanției reale mobiliare prevăzute la art. 10^4 din normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, precum și finanțatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Constantin Niță
   +  Anexa nr. 1CONVENȚIEde implementare pentru anul 2009--------------Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și al normelor de implementare a acesteia, între:Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, în calitate de ............................, denumit în continuare MFPșiFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Aurel Șaramet, în calitate de președinte-director general, și de ..............................., în calitate de ............................, denumit în continuare FNGCIMM.  +  Capitolul I Obiectul convenției  +  Articolul 1(1) Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate din aplicarea programului "Prima casă", denumit în continuare Programul.(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.(3) Sursa de plată a garanțiilor emise de FNGCIMM în numele și în contul statului este bugetul de stat.(4) Pentru anul 2009, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii următori, plafonul se va stabili potrivit legii.(5) Termenii utilizați în prezenta convenție au semnificația prevăzută de Normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.  +  Capitolul II Conținutul mandatului  +  Articolul 2MFP, în calitate de reprezentant al statului, are ca obligații următoarele:a) propune Guvernului plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garanțiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro;b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finanțatori a plafonului de garantare aferent anului 2009;c) efectuează plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor, în baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, conform cap. IV al prezentei convenții;d) transmite FNGCIMM o copie certificată a documentului de plată către finanțator, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății;e) transmite Fondului și finanțatorilor eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit.  +  Articolul 3FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:a) să comunice MFP lista finanțatorilor eligibili în cadrul Programului;b) să transmită propuneri de alocare pro-rata pe finanțatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) și să evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului pe finanțatori;c) să încheie convenții de garantare cu finanțatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;d) să predea MFP o copie certificată a convențiilor de garantare încheiate cu finanțatorii;e) să emită și să monitorizeze garanțiile în condițiile prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii;f) să aprobe plata garanției numai în condițiile expres prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii;g) să comunice MFP situația plăților de efectuat, consolidată pe finanțatori, însoțită de deciziile de aprobare a cererilor de plată;h) să transmită organelor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garanțiilor acordate conform Programului, în condițiile prevăzute în cap. V al prezentei convenții;i) să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei convenții;j) să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanții în baza unora dintre convențiile de garantare ori să denunțe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au condus la această propunere;k) să țină o evidență a garanțiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în condițiile Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu;l) să predea Finanțatorului cererea de radiere a interdicției de vânzare, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către MFP, în condițiile expirării termenului de 5 ani de la data achiziției locuinței, după obținerea acordului MFP;m) să predea Finanțatorului cererea de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării și, după caz, de vânzare, la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată, după obținerea acordului MFP;n) să solicite acordul MFP în vederea radierii dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicțiilor prevăzute de lege, la respingerea plății în condițiile expres prevăzute în convenția de garantare încheiată cu Finanțatorul și să-l predea Finanțatorului după obținere;--------------Lit. n) a art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.o) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de MFP;p) să țină evidența beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului.--------------Art. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.390 din 28 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009.  +  Capitolul III Raportări  +  Articolul 4Pe parcursul derulării prezentei convenții, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către finanțatori (anexa nr. 1);b) situația garanțiilor acordate (anexa nr. 2);c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3);d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4).  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.  +  Articolul 6(1) ANAF raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită.(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.  +  Capitolul IV Plata garanției  +  Articolul 7Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condițiile prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii.  +  Articolul 8Plata valorii de executare a garanției se efectuează de către MFP în contul finanțatorului, în lei sau în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data plății. Plata se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a acestor cereri, fără a depăși 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.  +  Articolul 9(1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată, consolidate pe finanțatori, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la finanțator, vizate cu "bun de plată".(2) Decizia astfel cum a fost menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanțatori a valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) și (2) se adresează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP și se fac prin curier la sediul MFP.  +  Articolul 10(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății, MFP transmite FNGCIMM copia certificată a documentului de plată (ordinul de plată sau extrasul de cont care probează efectuarea plății).(2) FNGCIMM notifică beneficiarul în termen de 15 zile calendaristice de la data plății, conform art. 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.(3) Predarea de către FNGCIMM la Agenția Națională de Administrare Fiscală a documentației referitoare la plata garanției, în vederea începerii executării silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei convenții.  +  Capitolul V Obligațiile FNGCIMM în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală  +  Articolul 11(1) După ce MFP transmite copia documentului de plată a garanției, FNGCIMM notifică beneficiarul despre plată, solicitându-i restituirea debitului. Notificarea se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data plății.(2) Prin notificare se individualizează creanța bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia.(3) Notificarea se întocmește pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenție și se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului înscrisului și confirmarea primirii acestuia.  +  Articolul 12În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de transmitere a notificării prevăzute la art. 11, FNGCIMM înaintează organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate, în vederea efectuării procedurii de executare silită, următoarele documente:a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenție și dovada transmiterii către debitor, în original;b) contractul de garantare, în original;c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rang I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, și/sau extrasul de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, are rangul I și că au fost notate interdicțiile prevăzute de lege (exemplar original);d) copia poliței de asigurare a locuinței, chiar dacă valabilitatea poliței a expirat.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Capitolul VI Confidențialitate  +  Articolul 13(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia.(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului.  +  Articolul 14Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații la care se referă art. 13, de care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și a executării prezentei convenții, și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul părților semnatare ale prezentei convenții.  +  Articolul 15Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 13 și art. 14, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informații.  +  Capitolul VII Răspundere contractuală. Jurisdicție  +  Articolul 16Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Articolul 17FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de MFP.  +  Articolul 18Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul VIII Alte clauze  +  Articolul 19(1) Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele menționate în continuare:MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publicăBoni Cucu - director general adjunct - front officeTel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92e-mail: boni.cucu@mfinante.roMaria Elena Anghel - director general adjunct - back officeTel: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608e-mail: elena.anghel@mfinante.roFNGCIMM - Direcția sinteză, risc, strategie și relații instituționaleIrina Constantinescu - director executivTel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57e-mail: irina.constantinescu@fngcimm.roDan Mamara - consilierTel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57e-mail: dan.mamara@fngcimm.roANAF - Direcția generală de colectare a creanțelor bugetareDoru Dudaș - director generalTel: 00 40 21 312.24.29 int. 213;fax: 00 40 21 319.97.40e-mail: doru.dudas@mfinante.ro(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică în scris celeilalte părți, modificarea producând efecte de la comunicare.  +  Articolul 20Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenție.  +  Articolul 22Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.  +  Articolul 23Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.Prezenta convenție a fost semnată de părți la data de ..........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și toate constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP și unul pentru FNGCIMM.MFP FNGCIMM  +  Anexa nr. 1FNGCIMM - S.A. - IFN PRIMA CASĂUtilizarea plafoanelor de garantare la data de .......                                                                       - euro -┌────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────┬─────────────┬────────┬───────┐│Nr. │Denumirea │Nr. │Plafon│Valoarea │ Valoarea │Total │Plafon ││crt.│instituției│contracte │alocat│garanțiilor│promisiunilor│plafon │neuti- ││ │de credit │în derulare│ │acordate │de garantare │utilizat│lizat ││ │ │ │ │ │ acordate │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ Banca 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ ...... │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────┼────────┼───────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ ││ │GENERAL: │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────┴─────────────┴────────┴───────┘Mod de completare:Formularul se raportează lunar și se completează cu informații cumulate pentru sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție finanțatoare.Totalul pe bănci și totalul general se raportează în euro, ca valoare exactă.Echivalentul în euro al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanției.  +  Anexa nr. 2Situația garanțiilor acordate de cătreFNGCIMM - S.A. - IFN la data de .......┌────┬───────────┬──────────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────┐│Nr. │Denumirea │Valuta de │Valoarea garantată în valută│Echivalent │ ││crt.│instituției│contract a│de contract (valuta) │în lei al │ ││ │de credit │creditelor├──────────┬─────────────────┤garanțiilor │Obser- ││ │ │garantate │în luna de│ cumulat de la │emise în luna│vații ││ │ │ │raportare │începutul anului │de raportare │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ Banca 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ euro │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ lei │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │Total │ │ * │ * │ │ ││ │banca 1 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ Banca 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ euro │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ lei │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │Total │ │ * │ * │ │ ││ │banca 2 │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │Total │ euro │ │ │ * │ ││ │general │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────┼───────┤│ │ │ lei │ │ │ │ │└────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────┴───────┘Mod de completare:Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit și pe valuta de contract a creditelor garantate.Echivalentul în lei al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanției.Totalul pe instituție de credit și totalul general se calculează în coloanele 4 și 5 pe fiecare valută de contract și în coloana 6 în lei.  +  Anexa nr. 3Scadențarul estimativ al rambursărilor de ratede capital aferente împrumuturilor garantate de .....către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ......┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬────────────┬────────────┬───┐│Nr. │Denumirea │Valuta de │Rambursări │Rambursări │ │Rambursări │Rambursări │ ││crt.│instituției│contract │de rate de │de rate de │ │de rate de │de rate de │ ││ │de credit │a creditelor│capital în │capital în │ │capital în │capital în │To-││ │ │garantate │primul an al│al doilea │ │al 29-lea │al 30-lea │tal││ │ │ │contractului│an al con- │...│an al con- │an al con- │ ││ │ │ │de credit │tractului │ │tractului │tractului │ ││ │ │ │(în valuta │de credit │ │de credit │de credit │ ││ │ │ │de contract)│(în valuta │ │(în valuta │(în valuta │ ││ │ │ │ │de contract)│ │de contract)│de contract)│ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │...│ ... │ ... │...│├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ euro │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ euro │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │Total │ euro │ │ │ │ │ │ ││ │general │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───┼────────────┼────────────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───┴────────────┴────────────┴───┘Mod de completare:Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituții de credit.  +  Anexa nr. 4Rambursările de rate de capital efectuateîn contul împrumuturilor garantate de cătreFNGCIMM - S.A. - IFN la data de............┌────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────┐│Nr │Denumirea băncii│Valuta de contract│Rambursări de rate │ Total ││crt.│ │ a creditelor │de capital efectuate│rambursări de ││ │ │ garantate │în luna de raportare│rate de capital│├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ în valuta de │ în valuta de ││ │ │ │ contract │ contract │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │Banca 1 │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ │ euro │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ │ lei │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │Banca 2 │ │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ │ euro │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ ... │ lei │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │Total general: │ euro │ │ │├────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────┤│ │ │ lei │ │ │└────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────┘Mod de completare:Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la data garantării.Informațiile referitoare la plățile efectuate se raportează agregat pe instituții finanțatoare, în valute de contract, atât pentru plățile efectuate în luna de raportare, cât și pentru plățile cumulate de la data contractării creditelor garantate.  +  Anexa nr. 5FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELORPENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII - S.A. - IFNFiliala/Unitatea ...................................Str. ......... nr. ............ localitatea ........Persoana de contact .................. tel. ........Înscris nr. ..... din data de ................Către .....................................*)Spre știință .............................**)Întrucât la scadența din data de ............ domnul/doamna .......................***), cu domiciliul în localitatea ................, str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul .........., cod numeric personal .................., nu a achitat împrumutul acordat în cadrul programului "Prima casă" de ..............****) și aceasta a executat garanția acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ..........., s-a întocmit, în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ....... privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:┌──────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐│Natura │Scadența │Nr. contractului de garantare│ Cuantumul ││obligației│obligației │a creditului bancar pentru │sumei datorate││bugetare │bugetare*****)│cumpărarea unei locuințe în │ - lei - ││ │ │ cadrul programului │ ││ │ │ "Prima casă" │ │├──────────┼──────────────┼─────────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└──────────┴──────────────┴─────────────────────────────┴──────────────┘────────────*) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.**) Se vor completa numele și prenumele debitorului și adresa acestuia.***) Numele și prenumele debitorului.****) Se completează denumirea băncii care a acordat creditul pentru cumpărarea locuinței, în cadrul programului "Prima casă".*****) Se completează data plății garanției de către Fond.Sumele menționate mai sus se achită în contul .......................... .Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului bancar.În cazul neplății sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", constituie titlu executoriu.Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.    Data emiterii:                           Director,                    Nume și prenume..............                        Semnătura..............                            L.S.  +  Anexa nr. 2CONVENȚIEde garantare pentru anul 2009--------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.Încheiată între următoarele părți:Banca ..........., cu sediul social în ......., telefon/fax ....., cod unic de înregistrare ......., înmatriculată în registrul comerțului sub nr. ....... și la Registrul bancar sub nr. ......, reprezentată de ......., în calitate de ......., și de ........, în calitate de ........, denumită în continuare FinanțatorșiFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .........., în calitate de ........, și de ......., în calitate de ......., denumit în continuare Fond.În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casă", denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții în următoarele condiții:  +  Capitolul IDefiniții  +  Articolul 1Noțiunile utilizate în prezenta convenție au următoarele semnificații:a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor și finanțatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;c) garanție - angajament asumat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanția se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenții;d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finanțările acordate de către Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. III din prezenta convenție;e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile din normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele și contul statului, în cadrul Programului;f) Finanțator - bancă, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul Programului;g) finanțare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;h) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);i) convenție de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanțator și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile și obligațiile părților, acordarea, monitorizarea și executarea garanțiilor;j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitățile Finanțatorului (sucursală, agenție etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanției individuale și includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenție;k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanțator și beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a unei garanții. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenție;l) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanțării garantate (principalul), exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;m) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului;n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului - data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției sau data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție;o) promisiune unilaterală de creditare - documentul emis de Finanțator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă disponibilitatea de a acorda o finanțare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă intenția de a garanta finanțarea care va fi acordată beneficiarului de către Finanțator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;q) comision de gestiune - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției;r) comision unic de analiză - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare;s) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;t) cerere de plată - document prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenție.  +  Capitolul IIObiectul convenției  +  Articolul 2.1Obiectul prezentei convenții îl constituie garantarea de către Fond, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a finanțărilor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta convenție și condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, și se comunică Finanțatorului.  +  Articolul 2.2În limita plafonului de garantare alocat, Finanțatorul solicită Fondului acordarea de garanții/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanții/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.  +  Articolul 2.3Garanțiile acordate de Fond în baza acestei convenții sunt valabile pe întreaga durată a finanțării.  +  Articolul 2.4Beneficiarii pot achiziționa în cadrul Programului următoarele tipuri de locuințe:a) locuință finalizată;b) locuință care urmează să se construiască;c) locuință aflată în faza de construcție, denumită în continuare construcție la roșu.  +  Capitolul IIICriterii de eligibilitate la acordarea garanției  +  Articolul 3.1(1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate:a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită și nici nu au în derulare un credit ipotecar;b) achiziționează în cadrul Programului o singură locuință finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;c) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al locuinței, dacă prețul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanțării;f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii. Preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței în cadrul programului de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, prin novație, se face sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra imobilului și cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și locuința;--------------Lit. f) a alin. (1) a art. 3.1. a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.g) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor și desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare, pe toată durata finanțării.(2) Pentru garanția acordată în temeiul prezentei convenții, se instituie, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată și se notează în cartea funciară interdicția de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.  +  Articolul 3.2Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe care urmează să se construiască sau locuințe aflate în faza de construcție "construcții la roșu":a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nici nu au în derulare un credit ipotecar și nu au mai achiziționat o locuință prin Program;b) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;c) dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie să prezinte Finanțatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței.  +  Capitolul IVComisioane  +  Articolul 4.1Comisionul de gestiune  +  Articolul 4.1.1Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.  +  Articolul 4.1.2Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează astfel:(1) pentru intervalul cuprins între data acordării și data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):                   Procent Valoare Nr. de luni până  Comision de comision x garanție*) x la sfârșitul anului**)  gestiune = ______________________________________________________                                           12-----------*) Valoarea garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.(2) pentru anii următori (întregi):  Comision de = Procent comision x Sold garanție*) la data de  gestiune 31 decembrie a anului                                         precedent celui de plată**)-------*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanțarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanției din solicitarea de garantare.(3) pentru ultima fracțiune de an:                Procent x Sold garanție*) la data de x Nr. de luni până                comision 31 decembrie a anului la scadența Comision de precedent celui de plată finanțării**) gestiune = ______________________________________________________________                                          12-------*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.  +  Articolul 4.1.3(1) Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ............, deschis la .......... eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.(2) Comisionul de gestiune datorat pentru anul în care a fost aprobată repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare se calculează conform prevederilor art. 4.1.2. alin. (1), iar pentru anii următori (întregi) și pentru ultima fracțiune de an, prevederile art. 4.1.2 alin. (2), respectiv (3) se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (2) al art. 4.1.3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 4.1.4Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei astfel:a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.  +  Articolul 4.1.5(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune calculat potrivit prevederilor art. 4.1.2 alin. (2) și (3), Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.----------Alin. (1) al art. 4.1.5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.  +  Articolul 4.1.6Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.  +  Articolul 4.2Comisionul unic de analiză  +  Articolul 4.2.1(1) Pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare, Finanțatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisă de Finanțator.  Comision unic = Procent comision x Valoarea promisiunii  de analiză unilaterale de creditare(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.(3) Comisionul unic de analiză este suportat de beneficiar.  +  Capitolul VGaranția  +  Articolul 5.1(1) Garanția acoperă integral valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.(2) Garanția se acordă în euro sau în monedă națională și se plătește în monedă națională, la cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data plății.(3) Valoarea garanției se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.  +  Articolul 5.2Este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției.  +  Articolul 5.3Este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente.  +  Articolul 5.4Este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială.  +  Articolul 5.5Este plătibilă la prima cerere scrisă a Finanțatorului.  +  Articolul 5.6Are valoare determinată, inițial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței mai puțin avansul, fără a depăși 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator.  +  Articolul 5.7Răspunderea Fondului, în numele și în contul statului, începe la data semnării de către părți a contractului de garantare.  +  Articolul 5.8Contractul de garantare încetează în următoarele situații:a) la data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;b) la data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;c) la data comunicării respingerii cererii de plată a garanției, în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție.  +  Articolul 5.9Acordarea garanției se face astfel:5.9.1. - În situația în care Finanțatorul solicită acordarea unei garanții:a) După aprobarea finanțării de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale (sucursale, agenții etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, București.Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;(ii) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;(iii) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achiziționat din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării, în original;(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achiziționat din finanțare și titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;(v) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.b) Fondul analizează documentația transmisă, respectiv concordanța dintre datele înscrise în solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii, și adoptă hotărârea de aprobare/respingere.c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unității solicitante, prin fax, decizia adoptată. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului de gestiune datorat.d) Finanțatorul achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanției și transmite Fondului, prin fax, la nr. ............, copia documentului de plată.e) Finanțatorul încheie contractul de credit și îl transmite Fondului, prin fax, la numărul ........... .f) După îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la lit. d) și e) Fondul redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanțator și beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat și decizia de aprobare a solicitării de garantare.g) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanțatorul și beneficiarul semnează și remit Fondului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, contractul de garantare, în toate cele 5 (cinci) exemplare originale.h) În termen de 3 zile lucrătoare de la primire, Fondul semnează contractul de garantare și transmite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, 3 (trei) exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin poștă, contractul de garantare se comunică Finanțatorului prin fax.i) Finanțatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalitățile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra imobilului achiziționat din credit, de notare a interdicției de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanției și transmite Fondului graficul de rambursare a finanțării garantate.5.9.2. În situația în care Finanțatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare:a) După aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finanțare de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale (sucursale, agenții etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 6 la prezenta convenție, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, București.Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;(ii) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;(iii) antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată;(iv) promisiunea unilaterală de creditare.b) Fondul analizează documentația transmisă, respectiv concordanța dintre solicitarea de emitere a promisiunii de garantare, documentele remise, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii, și decide aprobarea/ respingerea solicitării.c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unității solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului unic de analiză.d) Finanțatorul achită comisionul unic de analiză datorat pentru emiterea promisiunii de garantare și transmite Fondului prin fax, la nr. ..........., copia documentului de plată.e) După achitarea comisionului unic de analiză, Fondul transmite, prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire, în original, factura cuprinzând comisionul datorat și promisiunea de garantare.  +  Articolul 5.10Orice modificări ale condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 la prezenta convenție și vor fi aprobate/respinse de Fond, în condițiile prezentei convenții. Pe baza acestei aprobări Fondul redactează, semnează și transmite Finanțatorului actul adițional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanțator și beneficiar. Ulterior semnării, Finanțatorul remite Fondului două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiționale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condițiile de eligibilitate ale Programului.  +  Articolul 5.11(1) Finanțatorul își exprimă acordul în numele și în contul statului pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare în cadrul programului de către:a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra imobilului și cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și locuința;b) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părți din dreptul de proprietate;c) unul dintre soți, ca efect al partajului, în condițiile legii;d) soțul/soția, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separației de bunuri prin convenția matrimonială;e) soțul/soția, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului. Soțul/Soția poate prelua locuința în regimul comunității matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuința achiziționată/construită în cadrul Programului.----------Alin. (1) al art. 5.11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) În vederea realizării operațiunii prevăzute la alin. (1), Finanțatorul își exprimă acordul, în numele și în contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicției de înstrăinare.(3) Preluarea creditului de către un alt beneficiar în cadrul Programului, înainte sau după expirarea perioadei de 5 ani de interdicție de înstrăinare a imobilului, se efectuează exclusiv la același Finanțator, va fi analizată potrivit condițiilor în vigoare la data preluării și se materializează într-un act adițional la contractul de garantare.----------Alin. (3) al art. 5.11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(4) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, beneficiarul Programului, care are în derulare un credit acordat în cadrul Programului, poate să solicite acordul Finanțatorului și al MFP, pentru înstrăinarea locuinței achiziționate ori construite în cadrul Programului.----------Alin. (4) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(5) În cazul în care cumpărătorul achită prețul locuinței prin credit ipotecar/garantat în cadrul Programului, la solicitarea beneficiarului, Finanțatorul și MFP își exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în condițiile Programului sau în favoarea Finanțatorului care acordă creditul destinat achiziționării locuinței, după caz.----------Alin. (5) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(6) Acordul de înstrăinare și, după caz, de ridicare temporară a interdicției de grevare se eliberează sub condiția achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, acordul se consideră desființat cu efect retroactiv.----------Alin. (6) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(7) În cazul în care în perioada de valabilitate a garanției survine decesul beneficiarului, Finanțatorul și moștenitorii beneficiarului vor conveni asupra continuării sau încetării contractului de garantare. În situația preluării finanțării garantate și a locuinței ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanțatorului, se încheie un act adițional la contractul de garantare privind preluarea creditului și a garanției acordate de către moștenitorul/moștenitorii beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate.----------Alin. (7) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.----------Art. 5.11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Capitolul VIDrepturile și obligațiile părților  +  Articolul 6.1Drepturile și obligațiile Finanțatorului:a) la acordarea finanțării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare;b) să solicite un avans de 5% din prețul de achiziție al imobilului, dacă prețul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;c) să solicite beneficiarului, în situația achiziționării locuințelor prevăzute la art. 2.4 lit. b) și c) din prezenta convenție, să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare;d) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea imobilului cu destinație de locuință;e) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanțării;f) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. IV din prezenta convenție;g) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;h) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate din finanțare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cele de notare/radiere a interdicțiilor de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia și de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării;i) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;j) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;k) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;l) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;m) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, notarea interdicției de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării;n) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de vânzare și grevare prevăzute la lit. m);o) în situația prevăzută la art. 7.2 alin. (3), concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achiziționat din finanțarea garantată și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finanțării, Finanțatorul are dreptul să își înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-și astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.  +  Articolul 6.2Pe parcursul derulării contractelor de garantare Finanțatorul are următoarele obligații de raportare:a) să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, menținerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finanțare încheiate în condițiile acestuia și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractele de garantare;b) să transmită lunar, prin sediul central al Finanțatorului, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro, informații referitoare la finanțările garantate de acesta, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta convenție. Aceste informații vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor prevăzute de reglementările BNR și a celor la care este obligat prin convenția cu Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 6.3Drepturile și obligațiile Fondului:a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;c) să urmărească periodic stadiul derulării finanțărilor garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;c^1) să aprobe, sub aspectul eligibilității beneficiarului, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței/cotelor-părți din locuință/locuinței viitoare în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice/soțul/soția, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, sub condiția menținerii sarcinilor instituite prin lege asupra imobilului;----------Lit. c^1) a art. 6.3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției pentru implementarea Programului, convenției de garantare și ale contractului de garantare;e) să comunice debitorului beneficiar al garanției, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia; comunicarea se face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora;f) să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către Finanțator a plafonului alocat și să efectueze realocări în funcție de gradul de utilizare a plafonului alocat, comunicate conform anexei nr. 9 la prezenta convenție;g) să comunice MFP și Finanțatorului decizia cu privire la soluționarea cererii de plată a garanției. În cazul respingerii cererii de plată a garanției, decizia privind respingerea cererii de plată va conține mențiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării din cartea funciară a imobilului achiziționat/construit din finanțarea garantată, corespunzător procentului de garantare acordate în numele și în contul statului. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei, MFP va remite FNGCIMM acordul privind radierea din cartea funciară a ipotecii și a interdicțiilor prevăzute de lege;----------Lit. g) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.h) să transmită la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului, documentația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;i) să solicite MFP emiterea acordului privind radierea sarcinilor și interdicțiilor din cartea funciară a imobilului achiziționat/construit din finanțarea garantată la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată/la data lichidării creditului acordat inițial în cadrul Programului, corespunzător procentului garanției acordate în numele și în contul statului și să transmită Finanțatorului decizia de radiere într-un exemplar original, împreună cu originalul acordului emis de MFP;----------Lit. i) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.j) să predea Finanțatorului decizia prevăzută la lit. g) privind respingerea cererii de plată a garanției și acordul MFP privind radierea din cartea funciară a ipotecii și a interdicțiilor prevăzute de lege;----------Lit. j) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.k) să emită în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și a exemplarului original al contractului de garantare o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare și să o comunice de îndată Finanțatorului și MFP.----------Lit. k) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Capitolul VIIPlata garanției  +  Articolul 7.1(1) Finanțatorul este îndreptățit la executarea garanției numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului. Cererea de plată va fi însoțită de următoarele documente justificative:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 7.1 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor și cel al soțului/soției, dacă este cazul, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului;b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în copie certificată, și extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a Finanțatorului, după caz, are rangul I și că au fost notate interdicțiile prevăzute de lege (exemplar original);d) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puțin ultimelor 6 luni de derulare a finanțării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului și trecerea la restanță a soldului finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 7.1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.e) notificarea băncii către toți beneficiarii sau garanții prevăzuți în contractul de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate și la data acesteia, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate;f) prima poliță de asigurare, precum și cea mai recentă poliță de asigurare a locuinței sau a lucrărilor de construcții-montaj pentru imobilul cu destinația de locuință aflat în construcție, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente polițe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.----------Lit. f) a alin. (1) al art. 7.1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.--------------Art. 7.1. a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 7.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.----------Alin. (1) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(1^1) FNGCIMM restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile de restanță la plată.--------------Alin. (1^1) al art. 7.2. a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(1^2) De la data înregistrării cererii de plată a garanției, FNGCIMM poate solicita Finanțatorului, letric, o singură dată, furnizarea de informații și documente necesare pentru completarea/clarificarea documentației transmise odată cu cererea de plată a garanției, în vederea soluționării acesteia.----------Alin. (1^2) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(1^3) Informațiile și documentele prevăzute la alin. (1^2) se transmit de către Finanțator cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.----------Alin. (1^3) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Fondul aprobă cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g)-n) și art. 7.1.(3) Fondul respinge cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g)-n) și art. 7.1.(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanțatorului și MFP cel mai târziu în a 85-a zi de la data înregistrării cererii de plată la FNGCIMM.----------Alin. (4) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(5) Plata garanției se face de către MFP într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, proporțional cu procentul de garantare, în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării cererii de plată la FNGCIMM.----------Alin. (5) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(6) Sumele garantate de Fond se plătesc Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a plății, și se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.(7) După înregistrarea cererii de plată a garanției și cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către MFP, Finanțatorul poate solicita FNGCIMM retragerea cererii de plată a garanției, cu menținerea condițiilor inițiale în care a fost acordată garanția.----------Alin. (7) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(8) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de către MFP către Finanțator, beneficiarii Programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor Programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția. În cazul garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor care aplică principiul împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între Finanțator și garant și plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanțatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanția acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.----------Alin. (8) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(9) În termen de 3 zile de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, Finanțatorul solicită ANAF ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.----------Alin. (9) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(10) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii, Finanțatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției și completează și transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 10, însoțită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.----------Alin. (10) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(11) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (10), MFP solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente Programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum și restituirea contractului de garantare în original către FNGCIMM.----------Alin. (11) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(12) Sumele restituite de Finanțator sunt considerate o reîntregire a plăților efectuate reprezentând valoarea de executare a garanției și vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanțatorul transmite la MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.----------Alin. (12) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(13) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP și Finanțatorului. Exemplarul transmis Finanțatorului va fi însoțit și de originalul declarației/declarațiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz.----------Alin. (13) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(14) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după aprobarea repunerii de către Finanțator și FNGCIMM, beneficiarul Programului datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către MFP pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.----------Alin. (14) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 7.3Plata sumei aferente garanției acordate pentru finanțări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data plății.  +  Articolul 7.4După primirea comunicării Ministerului Finanțelor Publice privind plata garanției, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plata efectuată și, în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.  +  Capitolul VIII Comunicări  +  Articolul 8.1(1) Toate comunicările privind prezenta convenție se vor face la adresele părților indicate în preambul, în atenția conducătorilor următoarelor structuri interne:Pentru Finanțator:....................................Pentru Fond:....................................(2) Părțile își vor comunica reglementările specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea prezentei convenții. Orice modificări ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrătoare de la aprobare.  +  Articolul 8.2Părțile declară prin prezenta convenție că respectă standardele de cunoaștere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere și legislația aplicabilă.  +  Articolul 8.3Părțile își vor comunica rapoartele anuale, în forma destinată publicității prin registrul comerțului, conform legii.  +  Articolul 8.4(1) Părțile vor aduce la cunoștința unităților lor teritoriale (sucursale, agenții etc.) prevederile prezentei convenții.(2) Părțile sunt de acord să promoveze facilitățile de finanțare-garantare convenite prin prezenta convenție prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare și alte materiale promoționale ale celor două instituții, organizarea în comun de evenimente etc.  +  Capitolul IX Alte dispoziții  +  Articolul 9.1Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor din legislația bancară referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 9.2Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.----------Art. 9.2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 9.3Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei convenții se soluționează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condițiile art. 720^1 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Fondului.  +  Articolul 9.4Fondul are dreptul să suspende unilateral acordarea de garanții în temeiul prezentei convenții în cazul în care Finanțatorul nu respectă obligațiile prevăzute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finanțator a comunicării privind suspendarea și încetează la data primirii de către Fond a dovezii referitoare la executarea de către Finanțator a obligațiilor care au constituit motiv al suspendării.  +  Capitolul XÎncetarea convenției  +  Articolul 10.1Prezenta convenție se încheie pe durata Programului și poate înceta prin denunțare unilaterală în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părțile rămân răspunzătoare pentru obligațiile asumate în baza convenției, a solicitărilor aprobate și a contractelor de garantare emise înainte de data încetării.  +  Capitolul XIDispoziții finale  +  Articolul 11.1Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției, actelor constitutive și normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 11.2Ori de câte ori în prezenta convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 11.3În cazul în care actele normative referitoare la programul "Prima casă" vor fi modificate/completate, clauzele corespunzătoare ale prezentei convenții se vor considera amendate în conformitate cu dispozițiile normative respective.  +  Articolul 11.4Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți și se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare.  +  Articolul 11.5Prezenta convenție include următoarele anexe:– anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;– anexa nr. 2 - Contract de garantare;– anexa nr. 3 - Promisiune unilaterală de creditare;– anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;– anexa nr. 5 - Cererea de plată;– anexa nr. 6 - Solicitare emitere promisiune de garantare;– anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare;– anexa nr. 8 - Situația finanțărilor garantate;– anexa nr. 9 - Comunicare plafon garanții - program "Prima casă";– anexa nr. 10 - Solicitare de repunere a beneficiarului ....... în drepturile și obligațiile Contractului de garantare nr. ..., emis în cadrul programului «Prima casă»----------Ultima liniuță a art. 11.5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.Prezenta convenție a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice, unul pentru Finanțator, s-a semnat de către Fond în data de ............. și de către Finanțator în data de ........... și intră în vigoare la data de ...........FOND, FINANȚATOR,............ ....................  +  Anexa nr. 1la convențieSOLICITARE DE GARANTAREEmisă în baza prevederilor Convenției nr. ...... din data de ........., denumită în continuare Convenție.1. Finanțatorul ............., prin Sucursala/Agenția ........, cu sediul în localitatea ........ str. .......... nr. ......, județ/sector .........., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .........., telefon ......., fax ......., e-mail ......., reprezentat de ........ în calitate de ......... și de ............, în calitate de .........., având cont bancar nr. .........., deschis la ............,solicită acordarea unei garanții în sumă de .......... lei/euro pentru2. Beneficiarul (numele și prenumele) .............., pseudonim ......., cetățean ........., data nașterii ......., locul nașterii ........., cu domiciliul/rezidența în localitatea ......... str. ....... nr. ......, bloc ........, sc. ......, et. ..., ap. ...., județ/sector ......., telefon ......., e-mail ........, legitimat cu ..... seria ....... nr. ........ eliberat de ......... la data de ......., CNP ............, de profesie ........, angajat la ........, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1 din convenția susmenționată.Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic ..........(DA/NU)Beneficiarul real al garanției ....................3. Soț/soție (nume și prenume) ..........., pseudonim ......, cetățean ........, data nașterii ......, locul nașterii .........., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........., str. ...... nr. ......, bloc........, sc. ....., et. ......, ap. ...., județ/sector ......, telefon ......, e-mail ......, legitimat cu ..... seria ...... nr. ........, eliberat de ....... la data de ........., CNP .........., de profesie .........., angajat la ......... .4. Tipul finanțării: finanțare garantată prin programul "Prima casă."5. Preț achiziție imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare: .......... lei/EUR, din care avans ......... lei/EUR, reprezentând .........% din prețul de achiziție.6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare: ......... lei/EUR.7. Valoarea finanțării aprobate: ........... lei/EUR, data aprobării ........ .8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ............ lei/EUR.9. Destinația finanțării: achiziție imobil cu destinația de locuință, constând în ........, situat în localitatea .........., str. ........ nr. ........, bloc ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, județ/sector ........., înscris în cartea funciară a localității ........... sub nr. ......., nr. cadastral/nr. topo. ........, aflat în proprietatea ............ conform titlului de proprietate ............ .10. Durata finanțării: ......... ani/luni. Perioada de grație ......... luni.11. Data scadenței finanțării: .................12. Angajamente existente în sold la data prezentei:a) la Finanțator ........ lei, din care credite restante .......... lei;b) la alte instituții de credit/asimilate: ........., din care finanțări restante ......... .13. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanțatorului): .......... %.14. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare, și declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare pentru programul "Prima casă" și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare.Anexăm următoarele documente:a) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;c) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achiziționat din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii prezentei solicitări, în original;d) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achiziționat din finanțare și titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;e) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.FINANȚATORPersoane autorizate:  +  Anexa nr. 2la convențieCONTRACT DE GARANTARENr. ....../.......Încheiat în baza prevederilor Convenției nr. .../... din data de ........., denumită în continuare Convenție, între:1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........ în calitate de ....... și de .......... în calitate de ........., denumit în continuare FNGCIMM sau Fond,2. Finanțatorul ............, cu sediul social în ............., telefon/fax ......., cod unic de înregistrare .........., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ........ și la Registrul bancar sub nr. .........., reprezentat de ........, în calitate de ........., și de ........, în calitate de ......, denumit în continuare Finanțator,și3. Beneficiarul*1) (numele și prenumele) ............, pseudonim ........., cetățean ........., data nașterii ......., locul nașterii ........., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........, str. ........ nr. ......, bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., județ/sector ......., telefon ......, e-mail ........, legitimat cu ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ......... la data de ........, CNP ............, de profesie ......., angajat la .........,în următoarele condiții:-----------*1) Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează și de către soțul acestuia.  +  Capitolul 1Definiții  +  Articolul 1.1Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:a) beneficiar - persoana fizică care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă";b) Finanțator - banca, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și acordă beneficiarului o finanțare;c) Program - programul "Prima casă" aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;d) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari și finanțatori, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;e) finanțarea garantată ( principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;f) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);g) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanțării garantate (principalului), exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;h) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;i) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului în temeiul prezentului contract de garantare - data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește Finanțatorului valoarea de executare a garanției sau data comunicării de către Fond a respingerii cererii de plată a garanției;j) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului;k) cerere de plată - documentul prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 60 de zile.  +  Capitolul 2Obiectul contractului  +  Articolul 2.1(1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat rambursarea finanțării acordate beneficiarului de către Finanțator, plătind acestuia valoarea de executare a garanției la apariția riscului de credit.(2) Finanțarea garantată constă în credit în valoare de ........ lei/EUR, acordat de Finanțator prin programul "Prima casă" beneficiarului, pentru achiziția imobilului cu destinația de locuință*2) ........., situat în localitatea ..........., str. ........ nr. ......., bloc ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, județ/ sector......., înscris în cartea funciară a localității ........ sub nr. ......... nr. cadastral/nr. topo ........ .(3) Imobilul se va achiziționa de la vânzătorul .............., conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. ......../......, la un preț de .......... .(4) Finanțarea se acordă prin Contractul de credit nr. ...... din data de ...... pe termen de ..... ani, cu o perioadă de grație de ..... luni.-------------*2) Descrierea imobilului.  +  Articolul 2.2Valoarea maximă a garanției este de .............. lei/EUR și se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanțatorul.  +  Articolul 2.3(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor plătite Finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, asupra imobilului identificat la art. 2.1, valabilă pe întreaga durată a finanțării.(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a imobilului identificat la art. 2.1 a interdicției de vânzare a imobilului pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe întreaga durată a finanțării.(3) Înscrierea și notările în cartea funciară, prevăzute la alin. (1) și (2), se fac în baza prezentului contract de garantare, de către Finanțator, în numele și pentru statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Capitolul 3Comisionul de gestiune  +  Articolul 3.1Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.  +  Articolul 3.2Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează potrivit cap. IV din Convenție.  +  Articolul 3.3Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. .........., deschis la ..........., eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.  +  Articolul 3.4Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei astfel:a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.  +  Articolul 3.5(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.  +  Articolul 3.6Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.  +  Capitolul 4Obligațiile părților  +  Articolul 4.1Beneficiarul se obligă:a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (4) și a eventualelor acte adiționale la acesta;b) să constituie și să mențină pe durata derulării finanțării garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finanțării garantate, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;c) să asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga durată a prezentului contract și să desemneze statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare pe toată durata finanțării;d) să suporte din surse proprii costurile aferente operațiunilor prevăzute la art. 2.3 lit. c), precum și cele de evaluare a imobilului achiziționat din finanțarea garantată;e) să restituie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract, în caz contrar acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuinței ipotecate și prin alte modalități prevăzute de lege;f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.  +  Articolul 4.2(1) Finanțatorul se obligă:a) la acordarea finanțării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare;b) să solicite un avans de 5% din prețul de achiziție al imobilului, dacă prețul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție a locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;c) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea imobilului cu destinație de locuință;d) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanțării;e) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. IV din Convenție;f) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate din finanțare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cele de notare/radiere a interdicțiilor de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia și de grevare cu sarcini pe toată durata finanțării;g) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;h) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;i) să prevadă în mod expres în contractul de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;j) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;k) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;l) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, notarea interdicției de vânzare a locuinței pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării;m) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de vânzare și grevare prevăzute la lit. k).(2) În situația respingerii plății garanției, prevăzută la art. 7.2 alin. (3) din Convenție, concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achiziționat din finanțarea garantată și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finanțării, Finanțatorul are dreptul să își înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-și astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.  +  Articolul 4.3Fondul se obligă:a) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;c) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției pentru implementarea Programului, convenției de garantare și ale prezentului contract de garantare;d) să aprobe cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract;e) să respingă cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract;f) să comunice Finanțatorului decizia de aprobare sau respingere a plății în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plății, va transmite și dovada comunicării deciziei către Ministerul Finanțelor Publice, în vederea efectuării plății de către acesta;g) să comunice beneficiarului, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia;h) să transmită la ANAF documentația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului;i) să predea Finanțatorului cererea de radiere a interdicției de vânzare a imobilului prevăzut la art. 2.1, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile expirării termenului de 5 ani de la data achiziției acestuia;j) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 2.1 a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicțiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată;k) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achiziționat din finanțarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, la respingerea cererii de plată a garanției.  +  Capitolul 5Răspunderea părților  +  Articolul 5.1Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract, convenției de garantare și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Capitolul 6Plata garanției  +  Articolul 6.1În cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finanțatorul poate transmite Fondului cererea de plată. Cererea de plată se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului, însoțită de documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenție.  +  Articolul 6.2(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul aprobă sau respinge plata.(2) Fondul aprobă cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract.(3) Fondul respinge cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract.(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării.(5) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului.(6) Suma garantată de Fond se plătește Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, și se recuperează de la beneficiar prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.  +  Articolul 6.3Plata sumei aferente garanției acordate pentru finanțări în valută se face în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data plății.  +  Articolul 6.4După plata garanției, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.  +  Capitolul 7Litigii  +  Articolul 7.1Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condițiile art. 720^1 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Fondului.  +  Capitolul 8Dispoziții finale  +  Articolul 8.1Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil pe toată durata finanțării garantate.  +  Articolul 8.2Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale.  +  Articolul 8.3În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 prezentul contract constituie titlu executoriu.Încheiat astăzi, data semnării de către Fond, ......., în 5 (cinci) exemplare originale, două pentru Finanțator unul pentru beneficiar și două pentru FNGCIMM.FNGCIMM, FINANȚATOR, BENEFICIAR,............. ................. ................  +  Anexa nr. 3la convențiePROMISIUNE UNILATERALĂ DE CREDITARE*)Nr. ...../......Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ........ din data de ......, denumită în continuare Convenție.1. Finanțatorul .............., cu sediul social în .........., telefon/fax ......., cod unic de înregistrare ........, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ........ și la Registrul bancar sub nr. ........, reprezentat de dl ......., în calitate de director general, și de dl ........., în calitate de ........., denumit în continuare Finanțator, la cererea2. Beneficiarului (numele și prenumele) ............., pseudonim ..........., cetățean ..........., data nașterii ........., locul nașterii ........, cu domiciliul/rezidența în localitatea ..........., str. ........ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., județ/sector ........., telefon ........, e-mail ........, legitimat cu ....... seria ..... nr. ......., eliberat de .......... la data de .........., CNP ........, de profesie .........., angajat la ........., care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.2 din convenția sus-menționată, își exprimă disponibilitatea de a acorda o3. Finanțare în sumă de ........... lei/EUR, pe o durată de ............, pentru o locuință care urmează să se construiască/aflată în faza de construcție, constând în .............., situată în localitatea .........., județ/sector ........., conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. ......./........4. Finanțatorul va acorda finanțarea, cu condiția ca beneficiarul să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute de programul "Prima casă".Această promisiune unilaterală de creditare este valabilă până la data de ......... (maximum 18 luni de la data aprobării) sub condiția obținerii unei promisiuni de garantare.Emisă azi .......... în ....... exemplare originale.FINANȚATORPersoane autorizate:------------*) Formular-cadru.  +  Anexa nr. 4la convențiePROMISIUNE DE GARANTARENr. ..../......Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ...... din data de ........, denumită în continuare Convenție.1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083,își exprimă disponibilitatea de a garanta finanțarea în sumă de ........., ce urmează a fi acordată de2. Finanțatorul ............., prin Sucursala/ Agenția ............, cu sediul în localitatea .........., str. ............ nr. ......, județ/sector ............, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ......., telefon ........, fax ......, e-mail ....., reprezentat de .........., în calitate de ........., și de .........., în calitate de .........., având cont bancar nr. ........., deschis la .........,3. Beneficiarului (numele și prenumele) ................, pseudonim ........., cetățean ......., data nașterii ........., locul nașterii ........., cu domiciliul/rezidența în localitatea ........., str. ......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ..., ap. ...., județ/sector ......, telefon ......, e-mail ........, legitimat cu ...... seria .... nr. ......, eliberat de ......... la data de ......., CNP .........., de profesie ......, angajat la .......,în baza Promisiunii de creditare nr. ........ din data de ..........La solicitarea Finanțatorului, primită în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garanția în condițiile Convenției.Această promisiune de garantare este valabilă până la .......................... (maximum 18 luni de la data emiterii).Emisă azi ........., în 2 (două) exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanțatorului conform Convenției.FONDPersoane autorizate:  +  Anexa nr. 5la convențieCERERE DE PLATĂEmisă în baza prevederilor Convenției de garantare nr. ........... din data de ..............., privind Contractul de garantare nr. ......... din data de ................1. Finanțatorul ......................., prin Sucursala/Agenția .................., cu sediul în localitatea ..................., str. .................. nr. ......, județul/sectorul ................., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. .........., cod unic de înregistrare ................, telefon ............., fax ............, e-mail ................., reprezentat de ..................., în calitate de ..............., și de ..............., în calitate de ............, având cont bancar nr. .............., deschis la .............., vă comunicăm că la data de ...............,2. beneficiarul ........(numele și prenumele)......, pseudonim ................., cetățean ............., data nașterii ..........., locul nașterii ..........., cu domiciliul/rezidența în localitatea ................., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............, telefon ............, e-mail ................., legitimat cu ......, seria ...... nr. ......., eliberat de ................ la data de .............., CNP .............., starea civilă ............., de profesie ................, angajat la ...................., a rambursat din finanțarea garantată suma de ........... lei/euro.3. Finanțare restantă .................. lei/............... euro.4. Valoarea garanției solicitate la plată proporțional cu procentul de garantare ............ lei/.............. euro.5. Plata se va efectua în contul unic al Finanțatorului, deschis la ..................., cod IBAN .................... .6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor și cel al soțului/soției, dacă este cazul, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului;b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), pentru garanțiile din portofoliu pentru care finanțatorul a exercitat opțiunea privind împărțirea riscurilor și pierderilor în mod egal între stat, în calitate de garant și finanțator, sau în favoarea statului român, prin MFP și a Finanțatorului, pentru garanțiile acordate în limita plafonului reutilizat/alocat/valorii de reîntregire a plafonului, după caz, în copie certificată, și extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP/în favoarea statului român, prin MFP și a Finanțatorului, după caz, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de înstrăinare și grevare prevăzute de lege (exemplar original);d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) sau, după caz, la art. 1 alin. (10^4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; documentul nu va fi prezentat în cazul garanțiilor acordate din plafonul aferent anului 2009;e) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puțin ultimelor 6 luni de derulare a finanțării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului și trecerea la restanță a soldului finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;f) notificarea Finanțatorului către beneficiar/beneficiari/garant/garanți semnatar/semnatari ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate și la data acesteia, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate;g) raportul de evaluare a locuinței, întocmit conform legii de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator, semnat și parafat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;h) prima poliță de asigurare, precum și cea mai recentă poliță de asigurare a locuinței sau a lucrărilor de construcții-montaj pentru imobilul cu destinația de locuință aflat în construcție, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente polițe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;i) dovada înscrierii avizului de garanție reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare/ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanțator pe numele beneficiarului, valabil până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare. Prevederea este aplicabilă în cazul garanțiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011;j) în cazul cererilor de plată a garanțiilor acordate pentru achiziționarea/construirea unei noi locuințe în cadrul programului "Prima casă" (Program) se vor prezenta:(i) contractul de vânzare-cumpărare sau extrasul de carte funciară din care să rezulte faptul că locuința achiziționată sau construită inițial în cadrul Programului a fost înstrăinată prin vânzare-cumpărare cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe;(ii) extrasul de cont sau un document echivalent, emise de finanțatorul care a acordat creditul inițial din care să rezulte faptul că respectivul credit acordat inițial în cadrul Programului a fost lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuințe în cadrul Programului;Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare, și și-a asumat îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. a) și i) din Contractul de garantare.FinanțatorPersoane autorizate: ..........................----------Anexa 5 la anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 15 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 6la convențieNr. ...... din data ........SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTAREEmisă în baza prevederilor Convenției nr. ....... din data de ......., denumită în continuare Convenție.1. Finanțatorul ............, prin Sucursala/Agenția .........., cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ...., județ/sector ......, înmatriculat la registrul comerțului sub nr. ........., cod unic de înregistrare ........, telefon ........, fax ......., e-mail ......., reprezentat de .........., în calitate de .........., și de ........., în calitate de ..........., având cont bancar nr. ........., deschis la ........, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de ......... lei/euro pentru2. Beneficiarul (numele și prenumele) ..........., pseudonim ......., cetățean .........., data nașterii ......., locul nașterii ......., cu domiciliul/rezidența în localitatea ............, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. .........., et. ......., ap. ........, județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail ........, legitimat cu ...... seria ..... nr. ......, eliberat de ........... la data de ........., CNP .........., de profesie .........., angajat la ........, în condițiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........ din data de ..........3. Comisionul unic de analiză este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanțator. Comisionul se va plăti într-o singură tranșă.Menționăm că am efectuat analiza documentației conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare.Anexăm prezentei următoarele documente:a) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii la Finanțator;c) antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței, în copie certificată;d) promisiunea unilaterală de creditare.FINANȚATORPersoane autorizate:  +  Anexa nr. 7la convențieSOLICITAREA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE GARANTARENr. ......../..........Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ...... din data de ........., denumită în continuare Convenție.1. Finanțatorul ................., prin Sucursala/Agenția ............, cu sediul în localitatea ..........., str. ............ nr. ......, județ/sector ........, înmatriculat la registrul comerțului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........., telefon ......., fax ........, e-mail ........, reprezentat de ......, în calitate de ........., și de ........., în calitate de .........., având cont bancar nr. ..........., deschis la ............., solicită modificarea Contractului de garantare nr. ........ din data ......... încheiat cu beneficiarul ........ .2. Modificările solicitate:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Data aprobării modificării de către Finanțator: ....................4. Documentele care stau la baza solicitării: .........................FINANȚATORPersoane autorizate:  +  Anexa nr. 8la convențieFNGCIMM - S.A. - IFNProgram "Prima casă"Situația finanțărilor garantate existente în portofoliu la data de .......┌──┬────┬─────┬─────┬─┬─────┬─────┬───┬─────┬───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│N │Ban-│Uni- │Bene-│C│Nu- │Data │Va-│Ga- │Rambursările de│Sold │Nu- │Suma │Nr. │Sca- ││r.│ca │ta- │fi- │N│măr │emi- │lu-│ran- │rate de capital│ga- │măr │res- │poli-│den- ││C │ │tea │ciar │P│con- │terii│ta │ția │[în valuta con-│ran- │de │tantă│ței │ța ││r │ │teri-│ga- │ │tract│con- │ │acor-│tractului] │ție*)│zile │afe- │de │poli-││t.│ │tori-│ran- │ │de │trac-│ │dată ├──────┬────────┤ │de │rentă│asi- │ței ││ │ │ală │ție │ │ga- │tului│ │ │în lu-│total │ │întâr│în- │gu- │de a-││ │ │a │ │ │ran- │ de │ │ │na de │rambur- │ │ziere│târ- │rare │sigu-││ │ │băn- │ │ │tare │ga- │ │ │rapor-│sări de │ │la │zie- │ │rare ││ │ │cii │ │ │ │ran- │ │ │tare │rate de │ │plata│rii │ │ ││ │ │ │ │ │ │tare │ │ │ │capital │ │rate-│la │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lor │plată│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │prin-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cipal│ │ │ │├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │5│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────┼─────┼─────┼─┼─────┼─────┼───┼─────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴────┴─────┴─────┴─┴─────┴─────┴───┴─────┴──────┴────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│TOTAL LEI: │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│TOTAL EURO: │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘------------*) Sold garanție - garanția acordată, diminuată cu ratele rambursate din principal.  +  Anexa nr. 9la convențieNr. ........./........De la: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFNCătre: ......................Referitor: Comunicare plafon garanții - Program "Prima casă"În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare, vă comunicăm că, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat instituției dumneavoastră este de ........... EUR.Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către instituția dumneavoastră a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.Menționăm că figurați în evidențele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ........, cu un plafon alocat de .......... EUR, din care utilizat ......... EUR.FINANȚATORPersoane autorizate:  +  Anexa nr. 10la convențieSOLICITAREde repunere a beneficiarului ............. în drepturile și obligațiileContractului de garantare nr............., emis în cadrul programului "Prima casă"Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ..................... din data de ................, denumită în continuare Convenție,Finanțatorul .................................., prin Sucursala/Agenția ................, cu sediul în localitatea ..................., str. ........... nr. ......, județul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax .................., e-mail ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., și de ....................., în calitate de ......................., având contul bancar nr. ........................., deschis la ..........................................,solicită repunerea beneficiarului/beneficiarilor în drepturile și obligațiile Contractului de garantare nr. ....../...... .Beneficiarul/Beneficiarii .........(numele și prenumele)...............,pseudonim .........................., cetățean/cetățeni ....................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ......................., str. ...................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat/legitimați cu ......, seria ........... nr. ................, eliberat(ă) de ................................. la data de ...................................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie ......................., angajat/angajați la ......................., care îndeplinește/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1 sau art. 3.2 din Convenție, după caz.Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ............................ (DA/NU).Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției ...................................................................................Soț/Soție ..........(numele și prenumele).............,pseudonim .........................., cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ......................., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............, telefon ................., e-mail ......................, legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. ............, eliberat(ă) de ........................ la data de ................, CNP ..............., de profesie ..............., angajat/angajată la ...............................Soldul finanțării la data repunerii: ........................ lei/EURSoldul garanției solicitat a fi repus: ............... lei/EURDepozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..................... lei/EUR.Garanție reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanțator, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare în favoarea Finanțatorului și a statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantareComisionul de gestiune cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul garanției.Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de repunere în drepturile și obligațiile aferente Contractului de credit nr. ......../......................., conform normelor proprii, cu respectarea condițiilor programului "Prima casă" și a regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare.Persoane autorizate:.................................----------Anexa 10 la convenție a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016 și are conținutul anexei 1 din același act normativ.-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa la ORDINUL nr. 2.390 din 28 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 30 iulie 2009, conform pct. 4 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3CONVENȚIEde implementare a programului «Prima casă»----------Titlul anexei 3 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, și al normelor de implementare a acesteia, între:Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ...................., în calitate de ...................., denumit în continuare MFP,șiFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41110030, reprezentat de ............., în calitate de ................., și de ..................., în calitate de ................., denumit în continuare FNGCIMM.  +  Capitolul IObiectul convenției  +  Articolul 1(1) Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor și promisiunilor de garantare rezultate din aplicarea programului «Prima casă», denumit în continuare Programul, pentru finanțările și, respectiv, garanțiile și promisiunile de garantare acordate din plafonul alocat/reutilizat/valoarea de reîntregire a plafonului, care intră/nu intră sub incidența împărțirii în mod egal a riscurilor și a pierderilor între stat și Finanțator conform opțiunii exprimate de Finanțator în condițiile art. 1 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a), b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare.(2^1) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru construcția unei locuințe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. d) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.--------------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.814 din 10 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 18 iunie 2010.(2^2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru achiziția sau construcția unei noi locuințe care se încadrează în oricare dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.----------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(3) Sursa de plată a garanțiilor emise de FNGCIMM în numele și în contul statului este bugetul de stat.(4) Garanțiile prevăzute la alin. (2), (2^1) și (2^2) pot fi acordate de FNGCIMM în limita plafoanelor anuale, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, diferenței rămase nealocate și/sau neutilizate din plafonul aferent anului precedent, precum și în limita valorii de reîntregire a plafonului anual.----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(4^1) Abrogat.----------Alin. (4^1) al art. 1 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(5) Termenii utilizați în prezenta convenție au semnificația prevăzută de Normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IIConținutul mandatului  +  Articolul 2MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:a) propune Guvernului plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise conform Programului;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finanțatori sau realocarea, după caz, a plafoanelor anuale de garantare, precum și acordul privind stabilirea valorii de reîntregire a plafoanelor anuale;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.c) efectuează plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor, în baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, conform cap. IV;d) transmite FNGCIMM o copie certificată a documentului de plată către finanțator, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății;d^1) aprobă preluarea finanțării garantate și a locuinței de către soț/soție ca urmare a căsătoriei/o persoană fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate în cadrul Programului. Preluarea se poate aproba în cazuri temeinic justificate, în scopul prevenirii executării garanțiilor de stat, pe baza cererii Finanțatorului;----------Lit. d^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.e) transmite FNGCIMM și finanțatorilor eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;f) negociază semestrial nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM, conform art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare, și emite ordinul ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune datorat FNGCIMM.g) solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente Programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum și restituirea contractului de garantare către FNGCIMM, în vederea repunerii beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția.----------Lit. g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 3FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:a) să comunice MFP lista finanțatorilor eligibili în cadrul Programului;a^1) să aprobe preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate/construite în cadrul Programului de către soț/soție ca urmare a căsătoriei/orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate la data preluării, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra imobilului;----------Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.b) în situația prevăzută la art. 2 lit. b), să transmită MFP propuneri de alocare pro rata, pe finanțatori, a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a), să evalueze cel puțin o dată la 3 luni gradul de utilizare a acestor plafoane, efectuând eventuale realocări ale plafonului pe finanțatori, și să comunice MFP până la data de 1 februarie a fiecărui an valoarea de reîntregire a plafoanelor pentru prima perioadă de referință cuprinsă între data implementării programului și 31 decembrie 2015, respectiv valoarea de reîntregire a plafonului anual, pentru intervalul cuprins între data de 1 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an;----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.c) să încheie convenții de garantare sau protocoale cu finanțatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;--------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.d) să predea MFP o copie certificată a convențiilor de garantare sau a protocoalelor încheiate cu finanțatorii;--------------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.e) să emită și să monitorizeze garanțiile pe categorii de garanții și promisiuni de garantare în condițiile prevăzute în convențiile de garantare sau în protocoalele și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii;--------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.f) să aprobe plata garanției numai în condițiile expres prevăzute în convențiile de garantare sau în protocoalele încheiate cu finanțatorii și în contractele de garantare;--------------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.g) să comunice MFP situația plăților de efectuat, consolidată pe finanțatori, însoțită de deciziile de aprobare a cererilor de plată;g^1) să emită decizia privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare după primirea din partea organelor fiscale competente ale ANAF a contractului de garantare și a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM;----------Lit. g^1) a art. 3 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.h) să transmită organelor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, în a 31-a zi de la data efectuării plății valorii de executare a garanției, documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garanțiilor acordate conform Programului, în condițiile prevăzute în cap. V;i) să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III, la termenele stabilite la art. 5;j) să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să suspende unilateral acordarea de garanții în baza unora dintre convențiile de garantare sau protocoale ori să denunțe unele dintre acestea, cu prezentarea argumentelor care au condus la această propunere;--------------Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.k) să țină o evidență a garanțiilor acordate în condițiile Programului, pe categorii de garanții, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu;l) abrogată;--------------Lit. l) a art. 3 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.m) să solicite acordul MFP în vederea radierii dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării și, după caz, de înstrăinare, la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată, și să îl predea finanțatorului după obținere;--------------Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.n) să solicite, după emiterea deciziei, acordul MFP în vederea radierii dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, la respingerea plății în condițiile expres prevăzute în convenția de garantare încheiată cu finanțatorul, și să îl predea finanțatorului după obținere;--------------Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.o) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de MFP;p) să țină evidența beneficiarilor în cadrul Programului, pe categorii de garanții, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului, cu excepția beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 1 alin. (10^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, care achiziționează/construiesc o nouă locuință în cadrul Programului.----------Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Capitolul IIIRaportări  +  Articolul 4Pe parcursul derulării prezentei convenții, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către finanțatori (anexa nr. 1);b) situația garanțiilor acordate (anexa nr. 2);c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3);d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4);e) situația utilizării plafoanelor de garantare de către finanțatori, pe categorii de garanții (anexa nr. 5);f) situația garanțiilor acordate pe categorii de garanții (anexa nr. 6).g) situația privind portofoliul de garanții cedate/preluate unui/de către un finanțator eligibil din cadrul/din afara Programului;--------------Lit. g) a art. 4 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-6 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.  +  Articolul 6(1) ANAF raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită.(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.  +  Capitolul IVPlata garanției  +  Articolul 7Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condițiile prevăzute în protocolul/convențiile și în contractele de garantare încheiate cu finanțatorii, precum și în termenii și condițiile prevăzute în prezenta convenție.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 8Plata valorii de executare a garanției se efectuează de către MFP în contul Finanțatorului, în lei sau în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data plății. Plata se face în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM a acestor cereri.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 9(1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată, în termen de maximum 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la Finanțator, vizate cu «bun de plată».----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Decizia astfel cum a fost menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanțatori a valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) și (2) se adresează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP și se fac prin curier la sediul MFP.  +  Articolul 9^1(1) După transmiterea cererii de plată și/sau după aprobarea cererii de plată, cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către MFP, Finanțatorul poate transmite FNGCIMM solicitarea de retragere a cererii de plată a garanției, cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția.(2) După efectuarea plății valorii de executare a garanției, la solicitarea Finanțatorului, FNGCIMM poate aproba o singură dată repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor Programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția, cu respectarea prevederilor art. 18^1 alin. (2)-(8) din Normele de implementare a programului «Prima casă» pentru achiziția sau construcția de locuințe aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 10(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății, MFP transmite FNGCIMM copia certificată a documentului de plată (ordinul de plată sau extrasul de cont care probează efectuarea plății).(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data plății, FNGCIMM transmite beneficiarului înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, conform art. 17 din normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(3) Predarea de către FNGCIMM la ANAF a documentației referitoare la plata garanției, în a 31-a zi de la data efectuării plății valorii de executare a garanției în vederea începerii executării silite a debitului, se face conform cap. V.  +  Capitolul VObligațiile FNGCIMM în relația cu ANAF  +  Articolul 11(1) După ce MFP transmite copia documentului de plată a garanției, FNGCIMM notifică beneficiarului despre plată, solicitându-i restituirea debitului. Notificarea se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data plății.(2) Prin notificare se individualizează creanța bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plății valorii de executare a garanției.(3) Notificarea se întocmește pe formularul prevăzut în anexa nr. 7 și se transmite beneficiarului prin orice mijloace care asigură dovada transmiterii.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 12În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de transmitere a notificării prevăzute la art. 11, FNGCIMM înaintează organelor competente ale ANAF în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate, în vederea efectuării procedurii de executare silită, următoarele documente:a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevăzut în anexa nr. 7, și dovada transmiterii către debitor, în original;b) contractul de garantare, în original;c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rang I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, și/sau extrasul de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, are rangul I și că au fost notate toate interdicțiile prevăzute de lege (exemplar original);----------Lit. c) a art. 12 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.d) copia poliței de asigurare a locuinței, chiar dacă valabilitatea poliței a expirat.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Capitolul VIConfidențialitate  +  Articolul 13(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, oricărei date sau informații, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau la serviciile prestate pentru aceștia.(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe ori indirecte ale părților în contextul derulării Programului.  +  Articolul 14Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații la care se referă art. 13, de care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și al executării prezentei convenții, și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul părților semnatare ale prezentei convenții.  +  Articolul 15Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 13 și 14, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informații.  +  Capitolul VIIRăspundere contractuală. Jurisdicție  +  Articolul 16Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Articolul 17FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de MFP.  +  Articolul 18Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul VIIIAlte clauze  +  Articolul 19(1) Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele care ocupă funcțiile menționate în continuare:MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică - director generaldirector general adjunct - back officeFNGCIMM - Departamentul risc și strategii - director coordonatorANAF - Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare - director general.----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică în scris celeilalte părți, modificarea producând efecte de la comunicare.  +  Articolul 20Orice modificare sau revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta convenție.  +  Articolul 22Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.  +  Articolul 23Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.Prezenta convenție a fost semnată de părți la data de ..........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și toate constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP și unul pentru FNGCIMM.  +  Anexa nr. 1la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂUTILIZAREAplafoanelor de garantare la data de ......                                                                                                                              - euro -┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Denumirea │ Nr. de │Plafon│Valoarea│Valoarea │ Total │ Plafon │Valoarea│Valoarea│Valoarea │ Total │Valoarea││crt.│ instituției │contracte│alocat│ garan- │promisi- │ plafon │ neuti- │de rein-│ garan- │promisi- │valoare │ de ││ │ de credit │ în │ │ țiilor │unilor de│utilizat│ lizat │tregire │ țiilor │unilor de│ de │ rein- ││ │ │derulare │ │acordate│garantare│ (din │ (din │ a pla- │acordate│garantare│ rein- │tregire ││ │ │ │ │ din │acordate │plafonul│plafonul│fonului │ (din │acordate │tregire │ neuti- ││ │ │ │ │plafonul│ din │alocat) │alocat) │ │valoarea│ (din │utilizat│ lizată ││ │ │ │ │ alocat │plafonul │ │ │ │de rein-│valoarea │ │ ││ │ │ │ │ │ alocat │ │ │ │tregire)│de rein- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tregire) │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 1 │ Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │garanție stat*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ 2 │ Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │garanție stat - finanțator**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │garanție stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┤│ │garanție stat - finanțator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴─────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┘Mod de completare:Formularul se raportează lunar și se completează cu informații cumulate pentru sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție finanțatoare.Totalul pe bănci și totalul general se raportează în euro, ca valoare exactă.Echivalentul în euro al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil la data acordării garanției. Notă
  *) Garanție stat reprezintă garanția care s-a acordat în valoare de 100% din creditul acordat de instituția finanțatoare.
  **) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ----------Anexa 1 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂSITUAȚIAgaranțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ......┌───┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┬────────────┬────────┐│Nr │ │ Valuta │Valoarea garantată în valuta│Echivalentul│Valoare garantată în valuta│Echivalentul│ ││crt│ Denumirea instituției │ de │ de contract (valuta) din │ în lei al │de contract (valuta) din │ în lei al │ Obser- ││ │ de credit │ contract │ plafonul alocat │garanțiilor │ valoarea de reîntregire │garanțiilor │ vații ││ │ │ a │ │ emise │ a plafonului │ emise │ ││ │ │creditelor├──────────────┬─────────────┼────────────┼─────────────┬─────────────┼────────────┤ ││ │ │garantate │ în luna de │cumulat de la│ în luna de │ în luna de │cumulat de la│ în luna de │ ││ │ │ │ raportare │ începutul │ raportare │ raportare │ începutul │ raportare │ ││ │ │ │ │ anului │ │ │ anului │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │garanție stat - finanțator*) │ RON │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ 2 │ Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │garanție stat - finanțator*) │ RON │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────┤│ │TOTAL GENERAL │ RON │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────┘Mod de completare:Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit și pe valuta de contract a creditelor garantate.Echivalentul în lei al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil la data acordării garanției.Totalul pe instituție de credit și totalul general se calculează în coloanele 4 și 5 pe fiecare valută de contract și în coloana 6 în lei. Notă
  ──────────
  *) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ──────────----------Anexa 2 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂSCADENȚARUL ESTIMATIVal rambursărilor de rate de capital aferenteîmprumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ......┌────┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────┐│Nr. │ │Valuta de │Rambursări │ Rambursări │ │ │ │ │Rambursări │Rambursări │ Total ││crt.│ Denumirea instituției │contract a│de rate de │ de rate de │ ... │ ... │ ... │ ... │de rate de │de rate de │rambursări││ │ de credit │creditelor│capital în │ capital în │ │ │ │ │capital în │capital în │ ││ │ │garantate │primul an │ al 2-lea │ │ │ │ │ al 30-lea │al 31-lea │ ││ │ │ │al contrac-│ an al con- │ │ │ │ │ an al │ an al │ ││ │ │ │ tului de │ tractului │ │ │ │ │ contrac- │ contrac- │ ││ │ │ │credit (în │ de credit │ │ │ │ │ tului de │tului de │ ││ │ │ │ valuta de │ (în valuta │ │ │ │ │credit (în │credit (în │ ││ │ │ │ contract) │de contract)│ │ │ │ │valuta de │valuta de │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ contract) │ contract) │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │ Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │garanție stat - finanțator*) │ RON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │ Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │garanție stat - finanțator*) │ RON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────┤│ │TOTAL GENERAL │ RON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────┘Mod de completare:Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituții de credit. Notă
  *) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ----------Anexa 3 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂRAMBURSĂRILE DE RATE DE CAPITALefectuate în contul împrumuturilor garantatede către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ......┌────┬─────────────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Valuta de │ Rambursări │ Total ││crt.│ Denumirea băncii │ contract a │ de rate de │ rambursări ││ │ │ creditelor │ capital │ de rate ││ │ │ garantate │ efectuate în │ de capital ││ │ │ │ luna de │ ││ │ │ │ raportare │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 1 │ Banca 1 │ RON │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 2 │ Banca 2 │ RON │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat - finanțator**)│ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 3 │ Banca 3 │ EUR │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 4 │ Banca 4 │ EUR │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat - finanțator**)│ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ ..... │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │Total general │ EURO │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat - finanțator │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ LEI │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤│ │garanție stat - finanțator │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘Mod de completare:Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la data garantării.Informațiile referitoare la plățile efectuate se raportează agregat pe instituții finanțatoare, în valute de contract, atât pentru plățile efectuate în luna de raportare, cât și pentru plățile cumulate de la data contractării creditelor garantate. Notă
  *) Garanție stat reprezintă garanția care s-a acordat în valoare de 100% din creditul acordat de instituția finanțatoare.
  **) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ----------Anexa 4 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂSITUAȚIAutilizării plafoanelor de garantare pe categorii de garanțiila data de ......                                                                                                                  - euro -┌────┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Nr. de │ Plafonul │ Valoarea │ Plafonul │ Valoarea de │ Valoarea │ Valoarea de││crt.│ Denumirea instituției │contracte│ alocat │ garanțiilor │neutilizat│ reîntregire │ garanțiilor │ reîntregire││ │ de credit │ în │ │ și a │ din │a plafonului │ și a │ neutilizată││ │ │derulare │ │promisiunilor│ plafonul │ │promisiunilor│ ││ │ │ │ │de garantare │ alocat │ │ acordate │ ││ │ │ │ │acordate din │ │ │(din valoarea│ ││ │ │ │ │ plafonul │ │ │ de │ ││ │ │ │ │ alocat │ │ │ reîntregire)│ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ 1 │ Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- garanție stat - finanțator**)│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ 2 │ Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- garanție stat*) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- garanție stat*) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- garanție stat - finanțator**)│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘Mod de completare:Formularul se raportează lunar și se completează cu informații cumulate pentru sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție finanțatoare.Totalul pe bănci și totalul general se raportează în euro ca valoare exactă.Echivalentul în euro al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil la data acordării garanției. Notă
  *) Garanție stat reprezintă garanția care s-a acordat în valoare de 100% din creditul acordat de instituția finanțatoare.
  **) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ----------Anexa 5 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 6 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la convențieFNGCIMM - S.A. - IFN - PRIMA CASĂSITUAȚIAgaranțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ......┌────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────┐│Nr. │ │ Valuta │ Valoarea garantată în │Echivalentul│ ││crt.│ Denumirea instituției │ de │ valuta de contract │ în lei al │ Obser- ││ │ de credit │ contract │ (valuta) │garanțiilor │ vații ││ │ │ a │ │ emise │ ││ │ │creditelor├────────────┬────────────┼────────────┤ ││ │ │garantate │ în luna de │ cumulat de │ în luna de │ ││ │ │ │ raportare │la începutul│ raportare │ ││ │ │ │ │ anului │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ Banca 1 │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- garanție stat - finanțator*)│ RON │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ 2 │ Banca 2 │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- garanție stat - finanțator*)│ RON │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ ..... │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │TOTAL GENERAL │ RON │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- garanție stat - finanțator*)│ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru construcții │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤│ │- pentru achiziții │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘Mod de completare:Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit și pe valuta de contract a creditelor garantate.Totalul pe instituție de credit și totalul general se calculează în coloanele 4 și 5 pe fiecare valută de contract și în coloana 6 în lei. Notă
  *) Garanție stat - finanțator reprezintă garanția care se acordă în valoare de 50% din creditul acordat de instituția finanțatoare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2011.
  ----------Anexa 6 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 7 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la convențieFONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII - S.A. - IFN (FNGCIMM)Filiala/Unitatea ..........Str. ........... nr. ..., localitatea .........Persoana de contact ..........., telefon ........Înscris nr. .... din data de ...........Către ......................*)Spre știință ...............**) Notă
  *) Se vor completa numele și prenumele debitorului și adresa acestuia.
  **) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Întrucât la scadența din data de ...... domnul/doamna .........***), cu domiciliul în localitatea ..........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul .............., cod numeric personal ..........., nu a achitat împrumutul acordat în cadrul programului "Prima casă" de ..........****) și aceasta a executat garanția acordată prin Contractul de garantare nr. ........ din data de .........., s-a întocmit, în temeiul art. ... din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată: Notă
  ***) Numele și prenumele debitorului.
  ****) Se completează denumirea băncii care a acordat creditul pentru cumpărarea locuinței, în cadrul programului "Prima casă".
  ┌──────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬───────────────┐│ Natura │Scadența obligației│ Nr. contractului de │Cuantumul sumei││obligației│ bugetare*****) │ garantare a creditului │ - lei - ││ bugetare │ datorate │ bancar pentru │ ││ │ │achiziționarea/cumpărarea│ ││ │ │ unei locuințe în cadrul │ ││ │ │programului "Prima casă" │ │├──────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │└──────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┘ Notă
  *****) Se completează data plății garanției de către FNGCIMM. În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după repunerea în drepturi și obligații a beneficiarului programului "Prima casă", se va completa inclusiv data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către Ministerul Finanțelor Publice pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.
  Sumele menționate mai sus se achită în contul ........... .Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului bancar.În cazul neplății sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu.Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru ori la numărul de telefon menționat.    Data emiterii:                                                Director,                                    Numele și prenumele .............                                        Semnătura ...........                                                 L.S.----------Anexa 7 la anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 8 din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015, conform modificării aduse de pct. 32 al art. I din același act normativ.----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 734 din 4 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 5 martie 2010, având conținutul anexei 1 din acest act normativ.
   +  Anexa nr. 4CONVENȚIEde garantare pentru achiziția de locuințepentru anul 2010------------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.Încheiată între următoarele părți:Banca ...................., cu sediul social în ............., telefon/fax ...................., cod unic de înregistrare ............................, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. .............. și la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentată de ......................, în calitate de ................., și de ......................, în calitate de ................., denumită în continuare Finanțator,șiFondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., în calitate de ........................, și de ....................., în calitate de ............................., denumit în continuare FNGCIMM.În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casa", denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții în următoarele condiții:  +  Capitolul IDefiniții  +  Articolul 1Noțiunile utilizate în prezenta convenție au următoarele semnificații:a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor și finanțatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;c) garanție - angajament asumat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanția se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenții;d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia FNGCIMM garantează finanțările acordate de către Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. III;e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile din normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele și în contul statului, în cadrul Programului;f) Finanțator - banca, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul acestuia;g) finanțare garantată (principalul):– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. a);– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. b);"– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 70.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. c);------------Lit. g) a art. 1 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.h) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);i) convenție de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanțator și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile și obligațiile părților, acordarea, monitorizarea și executarea garanțiilor;j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitățile Finanțatorului (sucursală, agenție etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanției individuale și includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conținutul documentului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenție;k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanțator și beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a unei garanții. Conținutul documentului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenție;l) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel este egal cu soldul finanțării garantate (principalul), definită la lit. g);m) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului;n) data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului:– data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;– data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;– data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție;o) comision de gestiune - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției;p) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;q) cerere de plată - document prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conținutul documentului este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenție;r) locuință - orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente acesteia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;s) locuințe noi, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) - locuințe construite în baza autorizațiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", respectiv 22 februarie 2010, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L. în baza autorizațiilor de construire eliberate până la această dată;ș) terenul aferent locuinței - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcții, identificate printr-un număr cadastral și un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentațiile de urbanism aprobate, construcții având destinația principală de locuit, căile de acces, precum și anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente locuințelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz.  +  Capitolul IIObiectul convenției  +  Articolul 2.1Obiectul prezentei convenții îl constituie garantarea de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a finanțărilor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 și condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către FNGCIMM, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare, și se comunică Finanțatorului.  +  Articolul 2.2Beneficiarii pot achiziționa în cadrul Programului următoarele tipuri de locuințe:a) locuințe finalizate, destinate achiziționării, inclusiv cele construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;b) locuințe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcție, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;c) locuințe noi, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.  +  Articolul 2.3În limita plafonului de garantare alocat, Finanțatorul solicită FNGCIMM acordarea de garanții. Valoarea maximă a garanțiilor se determină după cum urmează:a) pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. a) și b), maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, sau maximum 57.000 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator;------------Lit. a) a art. 2.3 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.b) pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. c), maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, respectiv maximum 66.500 euro ori echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 70.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator.------------Lit. b) a art. 2.3 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 2.4Garanțiile acordate de FNGCIMM în baza prezentei convenții sunt valabile pe întreaga durată a finanțării.  +  Capitolul IIICriterii de eligibilitate  +  Articolul 3.1(1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează tipurile de locuințe prevăzute la art. 2.2 sunt următoarele:a) fac dovada cu declarația autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiția prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) achiziționează în cadrul Programului o singură locuință finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;c) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a locuinței și/sau care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație și finanțarea garantată;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 3.1 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.d) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanțării;e^1) se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea Finanțatorului, o garanție reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare;------------Lit. e^1) a alin. (1) al art. 3.1 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile și în condițiile prevăzute la art. 5.11, poate fi aprobată preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței;------------Lit. f) a alin. (1) al art. 3.1 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.g) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor și desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare, pe toată durata finanțării;h) locuința care se achiziționează în cadrul Programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică, condiție aplicabilă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare.(2) Pentru garanția acordată în temeiul prezentei convenții, se instituie, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ipoteca legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată și se notează în cartea funciară interdicția de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu alte sarcini, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de Finanțator. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.  +  Capitolul IVComisioane  +  Articolul 4.1Comisionul de gestiune  +  Articolul 4.1.1(1) Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează FNGCIMM un comision de gestiune al cărui procent este calculat la soldul finanțării; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanțelor Publice și FNGCIMM, se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice și se aplică numai pentru contractele de garantare noi, semnate după fiecare modificare de nivel al comisionului de gestiune.(2) Comisionul de gestiune este datorat de către Finanțator, care îl recuperează de la beneficiar.------------Alin. (2) al art. 4.1.1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 4.1.2Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează astfel:(1) Pentru intervalul cuprins între data acordării și data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):                          Procent comision x Valoare garanție*) x Nr. de luni                                     până la sfârșitul anului**)  Comision de gestiune = ─────────────────────────────────────────────────────                                               12__________*) Valoarea garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.(2) Pentru anii următori (întregi):Comision de gestiune = Procent comision x Sold garanție*) la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată**)___________*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent.**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanțarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanției din solicitarea de garantare.(3) Pentru ultima fracțiune de an:                Procent x Sold garanție*) la data x Nr. de luni până la                comision de 31 decembrie a anului scadența finanțării**)                            precedent celui de plată  Comision = ──────────────────────────────────────────────────────────────  de gestiune 12___________*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent.**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.  +  Articolul 4.1.3(1) Plata comisionului de gestiune se face în contul FNGClMM nr. ......................, deschis la ..................., eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea contractului de garantare și a facturii. Banca datorează comisionul de gestiune pentru primul an, menționat în factura și în situația în care FNGCIMM a transmis băncii contractul de garantare și ulterior aceasta a renunțat la garanția solicitată;b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.(2) Comisionul de gestiune datorat pentru anul în care a fost aprobată repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare se calculează conform prevederilor art. 4.1.2. alin. (1), iar pentru anii următori (întregi) și pentru ultima fracțiune de an, prevederile art. 4.1.2 alin. (2), respectiv (3) se aplică în mod corespunzător.----------Alin. (2) al art. 4.1.3 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 4.1.4Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei, astfel:a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;b) la cursul de schimb al BNR din data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.  +  Articolul 4.1.5(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune calculat potrivit prevederilor art. 4.1.2 alin. (2) și (3), Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.----------Alin. (1) al art. 4.1.5 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat, FNGCIMM este în drept să opereze compensarea din oficiu, până la concurența sumelor datorate potrivit art. 4.1.3, și/sau să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.------------Alin. (2) al art. 4.1.5 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 4.1.6Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată.  +  Capitolul VGaranția  +  Articolul 5.1(1) Garanția acoperă valoarea finanțării garantate, după cum urmează:– pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. a), maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro;– pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. b), maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro;– pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. c), maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 70.000 euro.------------Alin. (1) al art. 5.1 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(2) Garanția se acordă în moneda în care s-a acordat creditul (euro sau lei) și se plătește în moneda națională, la cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data plății.(3) Valoarea garanției se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.  +  Articolul 5.2Garanția este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției.  +  Articolul 5.3Garanția este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției nu deține controlul, clauza care să poată scuti garantul de obligația de a plăți în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente.  +  Articolul 5.4Garanția este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială.  +  Articolul 5.5Garanția este plătibilă la prima cerere scrisă a Finanțatorului.  +  Articolul 5.6Garanția are valoare determinată, egală cu soldul finanțării garantate.  +  Articolul 5.7Răspunderea FNGCIMM, în numele și în contul statului, începe la data semnării de către părți a contractului de garantare.  +  Articolul 5.8Contractul de garantare încetează în următoarele situații:a) la data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;b) la data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;c) la data comunicării respingerii cererii de plată a garanției, în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție.  +  Articolul 5.9În situația în care Finanțatorul solicită acordarea unei garanții, acordarea garanției se face astfel:a) După aprobarea finanțării de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale (sucursale, agenții etc.), transmite FNGCIMM, în format electronic, solicitarea de garantare prin intermediul unei aplicații web puse la dispoziție de către FNGCIMM și atașează în aplicație următoarele documente scanate în format A4, .pdf, rezoluție 300 dpi:(i) solicitarea de garantare semnată și ștampilată;(ii) documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum și al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;(iii) declarația pe propria răspundere a beneficiarului;(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare semnături sau documentele specifice procesului de licitație în forma prevăzută de legislația aplicabilă, în copie certificată;------------Subpct. iv) al lit. a) a art. 5.9 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(v) extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare, în original, actualizat în ceea ce privește datele de identificare ale imobilului;(vi) certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C de eficiență energetică, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.Se va avea în vedere ca extrasele de carte funciară să cuprindă informațiile descrise în definițiile locuinței și terenului prevăzute la art. 1 lit. r)-ș).Instrucțiunile de utilizare a aplicației web vor fi puse la dispoziție finanțatorilor de către FNGCIMM.b) FNGCIMM verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism publicate conform legii, concordanța dintre datele înscrise în solicitarea de garantare și documentele remise și adoptă decizia de aprobare/respingere.c) În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării de garantare, FNGCIMM redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanțator și beneficiar. Concomitent se transmite, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat.d) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanțatorul și beneficiarul semnează și remit FNGCIMM, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.e) Finanțatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalitățile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra imobilului achiziționat din credit, de notare a interdicției de înstrăinare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanției.  +  Articolul 5.10Orice modificări ale condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate FNGCIMM prin intermediul aplicației web și vor fi aprobate/respinse de FNGCIMM, în condițiile prezentei convenții. Pe baza acestei aprobări, FNGCIMM redactează, semnează și transmite Finanțatorului actul adițional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanțator și beneficiar. Ulterior semnării, Finanțatorul remite FNGCIMM două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiționale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condițiile de eligibilitate ale Programului.  +  Articolul 5.11(1) Finanțatorul își exprimă acordul în numele și în contul statului pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare în cadrul Programului de către:a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra imobilului și cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și locuința;b) oricare dintre coproprietari, în vederea întregirii dreptului de proprietate ori măririi cotei-părți din dreptul de proprietate;c) unul dintre soți, ca efect al partajului, în condițiile legii;d) soțul/soția, ca urmare a adoptării regimului matrimonial al separației de bunuri prin convenția matrimonială;e) soțul/soția, ca urmare a căsătoriei, dacă îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului. Soțul/soția poate prelua locuința în regimul comunității matrimoniale de bunuri sau o cotă-parte din locuința achiziționată/construită în cadrul Programului.----------Alin. (1) al art. 5.11 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) În vederea realizării operațiunii prevăzute la alin. (1), Finanțatorul își exprimă acordul, în numele și în contul statului, pentru ridicarea temporară a interdicției de înstrăinare.(3) Preluarea creditului de către un alt beneficiar în cadrul Programului, înainte sau după expirarea perioadei de 5 ani de interdicție de înstrăinare a imobilului, se efectuează exclusiv la același finanțator, va fi analizată potrivit condițiilor în vigoare la data preluării și se materializează într-un act adițional la contractul de garantare.----------Alin. (3) al art. 5.11 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(4) După expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, beneficiarul Programului, care are în derulare un credit acordat în cadrul Programului, poate să solicite acordul Finanțatorului și al MFP, pentru înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului.----------Alin. (4) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(5) În cazul în care cumpărătorul achită prețul locuinței prin credit ipotecar/garantat în cadrul Programului, la solicitarea beneficiarului, Finanțatorul și MFP își exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în condițiile Programului sau în favoarea Finanțatorului care acordă creditul destinat achiziționării locuinței, după caz.----------Alin. (5) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(6) Acordul de înstrăinare și, după caz, de ridicare temporară a interdicției de grevare se eliberează sub condiția achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiții, acordul se consideră desființat cu efect retroactiv.----------Alin. (6) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(7) În cazul în care în perioada de valabilitate a garanției survine decesul beneficiarului, finanțatorul și moștenitorii beneficiarului vor conveni asupra continuării sau încetării contractului de garantare. În situația preluării finanțării garantate și a locuinței ca efect al acceptării succesiunii de către moștenitorii beneficiarului, la solicitarea Finanțatorului, se încheie un act adițional la contractul de garantare privind preluarea creditului și a garanției acordate de către moștenitorul/moștenitorii beneficiarului, indiferent de îndeplinirea sau neîndeplinirea de către acesta/aceștia din urmă a criteriilor de eligibilitate.----------Alin. (7) al art. 5.11 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.----------Art. 5.11 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 5.12Beneficiarul va constitui, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, în favoarea Finanțatorului, o garanție reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare.------------Art. 5.12 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Capitolul VIDrepturile și obligațiile părților  +  Articolul 6.1Drepturile și obligațiile Finanțatorului sunt următoarele:a) să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la cap. III și să procedeze la verificarea titlurilor de proprietate privind locuințele care vor fi achiziționate în condițiile normelor proprii;b) să obțină declarația pe propria răspundere a beneficiarului, autentificată, din care să rezulte îndeplinirea criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 3.1 alin. (1) lit. a);c) să solicite beneficiarului să achite un avans de 5% din prețul de achiziție a locuinței, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau documentele specifice procesului de licitație și finanțarea garantată;------------Lit. c) a art. 6.1 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.d) să solicite beneficiarului să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă/legalizare de semnături ori documentele specifice procesului de licitație în forma prevăzută de legislația aplicabilă;------------Lit. d) a art. 6.1 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.e) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea locuinței ce se va achiziționa din finanțarea garantată. În baza acestui raport, banca se asigură că valoarea finanțării este cel mult egală cu valoarea de evaluare a locuinței achiziționate;f) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanțării;f^1) să solicite beneficiarului să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, în favoarea Finanțatorului, o garanție reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare. Dispoziția se aplică în cazul garanțiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011;------------Lit. f^1) a art. 6.1 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.g) să plătească comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. IV;h) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;i) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului, instituite în baza legii, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, valabilă pe toată durata finanțării, precum și cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicțiilor de înstrăinare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia și de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale și a interdicțiilor se face în baza deciziei FNGCIMM;j) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;k) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;l) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;m) să notifice beneficiarului cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;n) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 7.1;o) în situația prevăzută la art. 7.2 alin. (3), concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achiziționat/construit, după caz, din finanțarea garantată și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finanțării, Finanțatorul are dreptul să își înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-și astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.  +  Articolul 6.2Pe parcursul derulării contractelor de garantare Finanțatorul are următoarele obligații de raportare:a) să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, menținerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finanțare încheiate în condițiile acestuia și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractele de garantare;b) să transmită lunar, prin sediul central al Finanțatorului, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro, informații referitoare la finanțările garantate de acesta, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5. Aceste informații vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor prevăzute de reglementările BNR și a celor la care este obligat prin convenția cu Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 6.3Drepturile și obligațiile FNGCIMM:a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;c) să urmărească periodic stadiul derulării finanțărilor garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;c^1) să aprobe, sub aspectul eligibilității beneficiarului, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra locuinței/cotelor-părți din locuință/locuinței viitoare în cadrul Programului de către orice alte persoane fizice/soțul/soția, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate valabile la data preluării, sub condiția menținerii sarcinilor instituite prin lege asupra imobilului;----------Lit. c^1) a art. 6.3 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției, implementarea convenției de garantare și a contractului de garantare;e) să comunice debitorului beneficiar al garanției, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia; comunicarea se face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora;f) să evalueze, cel puțin trimestrial, modul de utilizare de către Finanțator a plafonului alocat și să efectueze realocări în funcție de gradul de utilizare a plafonului alocat, comunicate conform anexei nr. 6;g) să comunice MFP și Finanțatorului decizia cu privire la soluționarea cererii de plată a garanției. În cazul respingerii cererii de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 7.2 alin. (3) decizia privind respingerea cererii de plată va conține mențiuni privind radierea dreptului de ipotecă legală de rangul I, a interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a celei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării din cartea funciară a imobilului achiziționat/construit din finanțarea garantată, corespunzător procentului de garantare acordate în numele și în contul statului. În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei, MFP va remite FNGCIMM acordul privind radierea din cartea funciară a ipotecii și a interdicțiilor prevăzute de lege;----------Lit. g) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.g^1) să solicite MFP emiterea acordului privind radierea sarcinilor și interdicțiilor din cartea funciară a imobilului achiziționat/construit din finanțarea garantată la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată/la data lichidării creditului acordat inițial în cadrul Programului, corespunzător procentului de garantare acordate în numele și în contul statului și să transmită Finanțatorului decizia de radiere într-un exemplar original, împreună cu originalul acordului emis de MFP;----------Lit. g^1) a art. 6.3 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.h) să transmită la ANAF, în vederea executării silite a beneficiarului, următoarele documente:– notificarea beneficiarului și dovada transmiterii către debitor, în original;– contractul de garantare, în original;– încheierea de intabulare a ipotecii legale de rang I în favoarea statului român, prin MFP, în copie certificată, și/sau extrasul de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de MFP, are rangul I și că au fost notate toate interdicțiile prevăzute de lege (exemplar original);----------Lit. h) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.i) abrogată;------------Lit. i) a art. 6.3 a fost abrogată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.j) să predea Finanțatorului decizia prevăzută la lit. g) privind respingerea cererii de plată a garanției și acordul MFP privind radierea din cartea funciară a ipotecii și a interdicțiilor prevăzute de lege;----------Lit. j) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.k) să emită în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și a exemplarului original al contractului de garantare, o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare și să o comunice de îndată Finanțatorului și MFP;----------Lit. k) a art. 6.3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.l) Fondul garantează pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la programul "Prima casă", prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru orice disfuncționalitate tehnică sau de orice natură care poate apărea în decursul utilizării acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața beneficiarului sau a Fondului dacă întârzierea transmiterii documentelor către Fond sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web.  +  Capitolul VIIPlata garanției  +  Articolul 7.1(1) Finanțatorul este îndreptățit la executarea garanției numai dacă a transmis la FNGCIMM cererea de plată în cadrul perioadei de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului. Cererea de plată va fi însoțită de următoarele documente justificative:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 7.1 a fost modificată de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.a) documentul/documentele de identitate al/ale beneficiarului/beneficiarilor și cel al soțului/soției, dacă este cazul, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului;b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;c) încheierea de intabulare a ipotecii legale de rangul I în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în copie certificată, și extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de înstrăinare și grevare prevăzute în prezenta convenție (exemplar original);d) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 6.1 lit. b), în original;e) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, aferente cel puțin ultimelor 6 luni de derulare a finanțării garantate, din care să reiasă fără echivoc serviciul datoriei înregistrat la plata principalului și trecerea la restanță a soldului finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7.1 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.f) notificarea băncii către toți beneficiarii sau garanții prevăzuți în contractul de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate și la data acesteia, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate;------------Lit. f) a art. 7.1 a fost modificată de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.g) raportul de evaluare a locuinței, întocmit conform legii, de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator, semnat și parafat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;------------Lit. g) a art. 7.1 a fost modificată de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.h) dovada înscrierii avizului de garanție reală mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare privind constituirea gajului fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea tuturor creanțelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit și de garantare. Dispoziția se aplică în cazul garanțiilor acordate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 40/2011, respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2011.------------Lit. h) a art. 7.1 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.i) prima poliță de asigurare, precum și cea mai recentă poliță de asigurare a locuinței sau a lucrărilor de construcții-montaj pentru imobilul cu destinația de locuință aflat în construcție, după caz, prezentate de beneficiar, chiar dacă valabilitatea celei mai recente polițe a expirat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.----------Lit. i) a art. 7.1 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM într-un singur exemplar, legat, îndosariat, paginat și opisat.------------Alin. (2) al art. 7.1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 7.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM aprobă sau respinge cererea de plată.----------Alin. (1) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(1^1) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, Finanțatorul nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 5.9 lit. d), obligația FNGCIMM de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze și în privința termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (5).------------Alin. (1^1) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(1^2) FNGCIMM restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile de restanță la plată.------------Alin. (1^2) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(1^3) De la data înregistrării cererii de plată a garanției, FNGCIMM poate solicita Finanțatorului, letric, o singură dată, furnizarea de informații și documente necesare pentru completarea/clarificarea documentației transmise odată cu cererea de plată a garanției, în vederea soluționării acesteia.----------Alin. (1^3) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(1^4) Informațiile și documentele prevăzute la alin. (1^3) se transmit de către Finanțator cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), se vor atașa de FNGCIMM la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.----------Alin. (1^4) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(2) FNGCIMM aprobă cererea de plată a garanției în condițiile asumării de către Finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. a), a respectării de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. b), h), i), j), k), l) și m) și în condițiile prevăzute de art. 7.1.(3) FNGCIMM respinge cererea de plată a garanției în condițiile neasumării de către Finanțator a îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. a) ori a neîndeplinirii integrale sau parțiale de către acesta a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. b), h), i), j), k), l) și m) și a celor prevăzute la art. 7.1.(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanțatorului și MFP cel mai târziu în a 85-a zi de la data înregistrării cererii de plată la FNGCIMM.----------Alin. (4) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(5) Plata garanției se face de către MFP într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, proporțional cu procentul de garantare, în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării cererii de plată la FNGCIMM.----------Alin. (5) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(6) Sumele garantate de FNGCIMM se plătesc Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, și se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.(7) Deciziile emise de FNGCIMM pot fi contestate la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.------------Alin. (7) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.(8) După înregistrarea cererii de plată a garanției și cel mai târziu până în penultima zi de efectuare a plății valorii de executare a garanției de către MFP, Finanțatorul poate solicita FNGCIMM retragerea cererii de plată a garanției, cu menținerea condițiilor inițiale în care a fost acordată garanția.----------Alin. (8) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(9) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de către MFP către Finanțator, beneficiarii Programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, cu respectarea condițiilor Programului și cu menținerea condițiilor în care a fost acordată garanția. În cazul garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor care aplică principiul împărțirii în mod egal a riscurilor și pierderilor între Finanțator și garant și plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare, iar în cazul finanțatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanția acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.----------Alin. (9) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(10) În termen de 3 zile de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare, Finanțatorul solicită ANAF ca, în termen de 5 zile, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanției, precum și eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat și dobânzile aferente și în termen de 60 de zile de la primirea solicitării beneficiarului emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiționată de prezentarea de către beneficiar instituției de credit a dovezii plății cheltuielilor de executare silită.----------Alin. (10) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(11) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii, Finanțatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanției și completează și transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 8, însoțită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.----------Alin. (11) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(12) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (11), MFP solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanției repuse, anularea obligațiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanției aferente Programului, după caz, scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM, precum și restituirea contractului de garantare în original către FNGCIMM.----------Alin. (12) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.(13) Sumele restituite de Finanțator sunt considerate o reîntregire a plăților efectuate reprezentând valoarea de executare a garanției și vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanțatorul transmite la MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.----------Alin. (13) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(14) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidență a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM și a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile și obligațiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP și Finanțatorului. Exemplarul transmis Finanțatorului va fi însoțit și de originalul declarației/declarațiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz.----------Alin. (14) al art. 7.2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.(15) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit și de garantare, după aprobarea repunerii de către Finanțator și FNGCIMM, beneficiarul Programului datorează obligații fiscale accesorii de la data plății inițiale a valorii de executare a garanției de către MFP pentru suma rămasă neachitată din contractul de credit și de garantare.----------Alin. (15) al art. 7.2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 7.3Plata sumei aferente garanției acordate pentru finanțări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR valabil la data plății.  +  Capitolul VIIIComunicări  +  Articolul 8.1(1) Ori de câte ori în prezenta convenție nu există prevederi exprese, comunicările privind derularea acesteia se vor face la adresele părților indicate în preambul, în atenția conducătorilor următoarelor structuri interne:Pentru Finanțator:..................................................................................Pentru FNGCIMM:..................................................................................(2) Părțile își vor comunica reglementările specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea prezentei convenții. Orice modificări ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrătoare de la aprobare.  +  Articolul 8.2Părțile declară prin prezenta convenție că respectă standardele de cunoaștere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere și legislația aplicabilă.  +  Articolul 8.3Părțile își vor comunica rapoartele anuale, în forma destinată publicității prin registrul comerțului, conform legii.  +  Articolul 8.4(1) Părțile vor aduce la cunoștința unităților lor teritoriale (sucursale, agenții etc.) prevederile prezentei convenții.(2) Părțile sunt de acord să promoveze facilitățile de finanțare-garantare convenite prin prezenta convenție prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare și alte materiale promoționale ale celor două instituții, organizarea în comun de evenimente etc.  +  Capitolul IXAlte dispoziții  +  Articolul 9.1Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 9.2Forța majoră înlătură răspunderea părții care o invocă. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.----------Art. 9.2 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 14 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 28 septembrie 2015.  +  Articolul 9.3Abrogat.------------Art. 9.3 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 9.4FNGCIMM are dreptul să suspende unilateral acordarea de garanții în temeiul prezentei convenții în cazul în care Finanțatorul nu respectă obligațiile de raportare prevăzute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finanțator a comunicării privind suspendarea și încetează la data primirii de către FNGCIMM a dovezii referitoare la executarea de către Finanțator a obligațiilor care au constituit motiv al suspendării.  +  Capitolul XÎncetarea convenției  +  Articolul 10.1Prezenta convenție se încheie pe durata Programului și poate înceta prin denunțare unilaterală în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părțile rămân răspunzătoare pentru obligațiile asumate în baza convenției, a solicitărilor aprobate și a contractelor de garantare emise înainte de data încetării.  +  Capitolul XIDispoziții finale  +  Articolul 11.1Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției, actelor constitutive și normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 11.2Ori de câte ori în prezenta convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "Conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 11.3Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți și se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare.  +  Articolul 11.4Prezenta convenție se aplică pentru finanțările și, respectiv, garanțiile acordate din plafonul aferent anului 2010 și anului 2011, având ca sursă diferența neutilizată din plafoanele alocate pentru anii 2009 și 2010, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 119/2010 și ale Hotărârii Guvernului nr. 40/2011, precum și ale modificărilor și completărilor de natură legislativă ulterioare acestora.------------Art. 11.4 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 2.024 din 23 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 26 mai 2011.  +  Articolul 11.5Solicitărilor de acordare a unei finanțări garantate în cadrul Programului, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei convenții, li se aplică prevederile contractuale în vigoare la data depunerii lor, respectiv cele aferente Convenției nr. ....../............ .  +  Articolul 11.6La data intrării în vigoare a prezentei convenții se abrogă prevederile Convenției nr. ....../............, iar obligațiile contractuale asumate de părți în baza acestei convenții rămân valabile până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza convenției și a contractelor de garantare încheiate în perioada de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 11.7Prezenta convenție include următoarele anexe:– anexa nr. 1 "Solicitare de garantare";– anexa nr. 2 "Contract de garantare";– anexa nr. 3 "Cerere de plată";– anexa nr. 4 "Solicitare de modificare a contractului de garantare";– anexa nr. 5 "Situația finanțărilor garantate existente în portofoliu";– anexa nr. 6 "Comunicare plafon garanții - program "Prima casă"";– anexa nr. 7 "Declarație" (declarație pe propria răspundere a beneficiarului).– anexa nr. 8 - Solicitare de repunere a beneficiarului ...... în drepturile și obligațiile Contractului de garantare nr. ..., emis în cadrul programului «Prima casă»----------Ultima liniuță a art. 11.7 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 111 din 26 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016.Prezenta convenție a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FNGCIMM, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice, și unul pentru Finanțator, s-a semnat de către FNGCIMM în data de ................... și de către Finanțator în data de ................... și intră în vigoare la data de ...................... .Finanțator,...........FNGCIMM,..........  +  Anexa nr. 1la convențieSOLICITARE DE GARANTAREEmisă în baza prevederilor Convenției nr. ........................ din data de .................., denumită în continuare convenție.1. Finanțatorul .................................., prin Sucursala/Agenția .................................., cu sediul în localitatea .........................., str. ............................. nr. ......, județul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ..................., telefon ................, fax ................., e-mail ..................., reprezentat de ............................, în calitate de .........................., și de ........................, în calitate de ......................., având contul bancar nr. ............................., deschis la ................................,solicită acordarea unei garanții în sumă de ............................... lei/euro pentru2. Beneficiarul/Beneficiarii ............................., pseudonim ................., cetățean/(numele și prenumele)cetățeni ....................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ......................., str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......, județul/sectorul .................., telefon ................, e-mail .................., legitimat/legitimați cu ...... seria ........ nr. ..............., eliberat de ......................... la data de ...................., CNP ........................., de profesie ............................, angajat/angajați la ........................, care îndeplinește/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1 din convenția sus-menționată.Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ........................ (DA/NU).Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanției .........................................3. Soț/Soție ............................, pseudonim ................, cetățean .................., data nașterii ..........,(numele și prenumele)locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ......................, str. ........................... nr. ......, bl. ........, sc. ........., et. ......, ap. ........, județul/sectorul ................., telefon .................., e-mail ..........................., legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. .................., eliberat de ............................. la data de ....................., CNP ........................, de profesie .................., angajat/angajată la ............................4. Tipul finanțării: finanțare garantată prin programul "Prima casă"5. Prețul de achiziție a imobilului rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare: ................... lei/euro, din care avans ..................... lei/euro, reprezentând .............% din prețul de achiziție6. Valoarea finanțării aprobate: ............... lei/euro, data aprobării ............................7. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ....................... lei/euro8. Destinația finanțării: achiziție imobil cu destinația de locuință, constând în ............................*1), situat în localitatea ............................, str. .................. nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul .............., înscris în cartea funciară a localității ........................ sub nr. ....................., nr. cadastral/nr. topo ...................., aflat în proprietatea ................................. conform titlului de proprietate ................................9. Durata finanțării: ............................. ani/luni. Perioada de grație: ......... luni10. Data scadenței finanțării: ..........................................11. Angajamente existente în sold la data prezentei:a) la Finanțator: ......................... lei, din care credite restante ...................... lei;b) la alte instituții de credit/asimilate: .............., din care finanțări restante .......... .12. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanțatorului): ...................................%.13. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul finanțării.Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare, și declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplinește criteriile prevăzute la art. 3.1 din convenție și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările și completările ulterioare, și a transmis documentele corespunzătoare în condițiile prevăzute la art. 5.9 lit. a) din convenție.FinanțatorPersoane autorizate,.....................__________*1) Descrierea completă a obiectului achiziției, în concordanță cu prevederile antecontractului de vânzare-cumpărare și extrasele de carte funciară corespunzătoare.  +  Anexa nr. 2la convențieCONTRACT DE GARANTARENr. ......./..............Încheiat în baza prevederilor Convenției nr. ....../....... din data de .............., denumită în continuare convenție, între:1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM), împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .................., în calitate de ................., și de ..............., în calitate de ...................., denumit în continuare FNGCIMM sau Fond;2. Finanțatorul ......................................, cu sediul social în ....................., telefon/fax ................, cod unic de înregistrare ........................, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ................ și la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de .................., în calitate de ............., și de ..................., în calitate de .............., denumit în continuare Finanțator,și3. Beneficiarul*1) ...................................., pseudonim ............, cetățean ...............,(numele și prenumele)data nașterii ....................., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ...................., str. .................... nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., județul/sectorul ................, telefon ..............., e-mail .................., legitimat cu ...... seria ....... nr. ................, eliberat de ............................ la data de ....................., CNP ........................., de profesie ........................., angajat la ...........................,în următoarele condiții:___________*1) Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează și de către soțul acestuia.  +  Capitolul 1Definiții  +  Articolul 1.1Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate a beneficiarilor și finanțatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;c) garanție - angajament asumat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanția se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenții;d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia FNGCIMM garantează finanțările acordate de către Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. III;e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile din normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele și în contul statului, în cadrul Programului;f) Finanțator - banca, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinește criteriile de eligibilitate ale Programului și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul acestuia;g) finanțare garantată (principalul):– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. a) din convenție;– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 60.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. b) din convenție;– credit acordat persoanelor fizice în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, de maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mic sau egal cu 70.000 euro, sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței, dacă prețul de achiziție a locuinței este mai mare de 70.000 euro, pentru locuințele prevăzute la art. 2.2 lit. c) din convenție;h) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);i) convenție de garantare - documentul contractual-cadru, încheiat între Finanțator și FNGCIMM, care cuprinde în principal clauze privind drepturile și obligațiile părților, acordarea, monitorizarea și executarea garanțiilor;j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitățile Finanțatorului (sucursală, agenție etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanției individuale și includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conținutul documentului este prevăzut în anexa nr. 1 la convenție;k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanțator și beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a unei garanții; conținutul documentului este prevăzut în prezenta anexă;l) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel este egal cu soldul finanțării garantate (principalul), definită la lit. g);m) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului;n) data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului:– data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;– data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;– data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție;o) comision de gestiune - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției;p) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;q) cerere de plată - document prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conținutul documentului este prevăzut în anexa nr. 3 la convenție;r) locuință - orice imobil cu destinația de locuință, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodărești, facilitățile, dependințele, dotările și utilitățile aferente acesteia, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;s) locuințe noi, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.) - locuințe construite în baza autorizațiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", respectiv 22 februarie 2010, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L. în baza autorizațiilor de construire eliberate până la această dată;t) terenul aferent locuinței - terenul compus din un