ORDONANŢĂ nr. 8 din 27 ianuarie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1^1, după litera ad) se introduce o nouă literă, litera ae), cu următorul cuprins:"ae) manager de transport în regim de taxi şi închiriere - persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia."2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1 - (1) În vederea exercitării funcţiei de manager de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere în cadrul transportatorului autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină un certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere valabil, eliberat de către Autoritatea Rutieră Română - ARR în baza normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) să respecte condiţiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1; c) să fie absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat; d) să aibă reşedinţa curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014. (2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere are o valabilitate de 10 ani şi se obţine în urma participării la un curs şi promovării unui examen conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Deţinătorii certificatelor de competenţă profesională care nu şi-au exercitat funcţia pentru o perioadă mai lungă de 5 ani sunt obligaţi să urmeze un nou curs de pregătire, în vederea reluării activităţii. (4) Un manager de transport în regim de taxi şi închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat. (5) Transportatorul autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială are obligaţia de a numi un nou manager de transport în regim de taxi şi închiriere în termen de 30 de zile, în situaţia în care managerul anterior nu mai îndeplineşte în totalitate condiţiile necesare exercitării funcţiei sau este în imposibilitatea de a-şi mai exercita funcţia."3. La articolul 9 alineatul (1), punctul 1 al literei c) şi punctele 1 şi 2 ale literei d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;......................................................................1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru: (...).2. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;".4. La articolul 26 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1."5. La articolul 27 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:"c) certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise menţiuni privitoare la faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;"  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "persoană desemnată" se înlocuieşte cu sintagma "manager de transport în regim de taxi şi închiriere", iar sintagma "atestat profesional" se înlocuieşte cu sintagma "certificat de atestare a pregătirii profesionale".  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor elaborează şi supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.  +  Articolul IVLegea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Dan Marian Costescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2016.Nr. 8.--------