ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Administrația Națională «Apele Române» este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca scop cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(2) Administrația Națională «Apele Române» este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(3) Administrația Națională «Apele Române» își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(4) Administrația Națională «Apele Române» are în subordine unitățile prevăzute în anexa nr. 1.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(4^1) Administrațiile bazinale de apă au în subordine sisteme de gospodărire a apelor și sisteme hidrotehnice, cu statut de sediu secundar, unități fără personalitate juridică.-------------Alin. (4^1) al art. 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".(5) Sediul Administrației Naționale "Apele Române" este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Administrației Naționale «Apele Române», înființată ca instituție publică, se preia de la Administrația Națională «Apele Române» care a funcționat ca regie autonomă.(2) Administrația Națională «Apele Române» administrează bunurile din domeniul public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată, bunurile proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2, precum și patrimoniul propriu stabilit pe baza situațiilor financiare existente la sfârșitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituție publică la organul fiscal competent.(3) Predarea-preluarea patrimoniului dintre Administrația Națională «Apele Române», înființată ca instituție publică, și Administrația Națională «Apele Române», care a funcționat ca regie autonomă, se va face prin protocol, pe baza situațiilor financiare existente la sfârșitul lunii anterioare datei înregistrării ca instituție publică la organul fiscal competent.(4) Funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» ca regie autonomă încetează de drept la data încheierii protocolului de predare-primire.(5) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 3(1) Administrația Națională «Apele Române» are următoarele atribuții principale:a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene;b) administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;c) gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele lor naturale, și a fondului național de date din domeniu;d) gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse;e) administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa;f) administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu;g) administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică;h) administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității resurselor de apă;i) realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și hidrogeologiei;j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari;k) apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor, aferente acestora;l) întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrare;m) avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor;n) instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;o) realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor și de mediu, instrucțiuni și monografii, studii de impact, bilanțuri de mediu;p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor;r) elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice;s) efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice.(2) Administrația Națională «Apele Române» răspunde de următoarele activități de interes național și social:a) repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», cu rol de apărare împotriva inundațiilor, și activitățile operative de apărare împotriva inundațiilor;b) refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se află în administrarea Administrației Naționale «Apele Române», afectate de calamități naturale sau de alte evenimente deosebite;c) cunoașterea resurselor de apă, precum și activitățile de hidrologie operativă și prognoză hidrologică;d) realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor și implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale.(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.(4) Administrația Națională «Apele Române» propune autorității publice centrale din domeniul apelor, în condițiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 3^1(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de elaborare a schemelor directoare de amenajare și management ale apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice și de aplicare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi apelor, Administrația Națională «Apele Române» colaborează cu autoritățile publice centrale, consiliile județene, consiliile locale, utilizatorii de apă și cu organizații neguvernamentale.(2) Persoanele juridice și fizice prevăzute la alin. (1) au obligația de a pune la dispoziție Administrației Naționale «Apele Române» toate informațiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare și a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerințelor de apă, de valorificare a potențialului apelor și de apărare împotriva inundațiilor pe ansamblul teritoriului național, pe etape de dezvoltare, la termenele solicitate și răspund în totalitate de corectitudinea tuturor datelor furnizate și de respectarea termenelor de realizare a programelor de măsuri.-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru funcționarea Administrației Naționale «Apele Române» se vor asigura din venituri proprii, purtătoare de dobândă, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor. Veniturile proprii neconsumate în cursul exercițiului financiar se reportează în exercițiul financiar următor.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă, prevăzut în anexa nr. 3, include sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități.(3) Administrația Națională «Apele Române» aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexele nr. 4-7, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor.(4) Penalitățile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depășirea cantităților de apă utilizate, cât și pentru concentrațiile de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă.(5) Cuantumul contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și penalităților este prevăzut în anexele nr. 5, 6 și 7 și se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor.(6) De la bugetul de stat, bugetele locale și din surse proprii ale persoanelor fizice și juridice se vor asigura cheltuielile pentru:a) acțiunile operative de interes public de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare;b) întreținerea și repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamități naturale sau alte evenimente deosebite.(7) Finanțarea acțiunilor de interes național și social prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) se asigură de la bugetul de stat, iar a celor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), din surse proprii ale Administrației Naționale «Apele Române» și în completare din bugetul de stat, pe baza programelor aprobate în bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor. Finanțarea activităților prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-s) se susțin din sursele proprii ale Administrației Naționale «Apele Române».(8) Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale «Apele Române» se aprobă prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de art. XIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 26 din 6 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012.(9) Administrația Națională «Apele Române» gestionează veniturile proprii din aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi apelor și organizează conducerea contabilității acestora, conform prevederilor legale în vigoare.(10) Administrația Națională «Apele Române» poate beneficia de credite cu dobândă preferențială și facilități în domeniul impozitelor și taxelor în condițiile legii.(11) Administrația Națională «Apele Române» ca instituție publică preia toate drepturile și este ținută să răspundă de toate obligațiile Administrației Naționale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, cu excepția celor prevăzute în mod expres de Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 5(1) Conducerea Administrației Naționale «Apele Române» este asigurată de un consiliu de conducere compus din 11 membri.(2) Președintele consiliului de conducere este directorul general al Administrației Naționale «Apele Române», numit prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, acesta îndeplinind și calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile de la bugetul de stat. Conducătorii unităților cu personalitate juridică subordonate sunt ordonatori terțiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.(3) Membrii consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.(4) Atribuțiile și competențele consiliului de conducere sunt prevăzute în statutul privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale «Apele Române».(5) Salarizarea personalului preluat de Administrația Națională «Apele Române» se face în conformitate cu reglementările legale aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.(6) Salariul și celelalte drepturi salariale ale directorului general se propun, în condițiile legii, de consiliul de conducere și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale în domeniul apelor.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 6Structura de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administrație.  +  Articolul 7(1) Activitățile nespecifice gospodăririi apelor, ca urmare a reorganizării Administrației Naționale «Apele Române», pot fi lichidate sau externalizate, în baza hotărârii consiliului de administrație, în condițiile legii.(2) Externalizarea activităților prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin următoarele metode:a) concesionare de activități și active din patrimoniul propriu;b) vânzare de active din patrimoniul propriu;c) înființarea de societăți comerciale cu acționariat unic;d) transfer de activități și active către alte persoane juridice;e) asociere cu alte persoane juridice sau fizice, sub diferite forme legale;f) alte metode prevăzute de lege.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 8Personalul Administrației Naționale «Apele Române», cu statut de regie autonomă, este preluat de noua structură conform prevederilor legale în vigoare.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 9În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii specifici utilizați sunt cei definiți prin Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 13 iulie 2005.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Hotărârea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Romulus Moucha,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 5 septembrie 2002.Nr. 107.  +  Anexa nr. 1Abrogată.------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Anexa nr. 1DENUMIREA ȘI SEDIILEunităților aflate în subordinea Administrației Naționale "Apele Române"A. Unități cu personalitate juridică:1. Administrația bazinală de apă Someș-Tisa, organizată la nivelul districtului de bazin Someș-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, județul Cluj;-------------Pct. 1 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".2. Administrația bazinală de apă Crișuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crișuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, județul Bihor;-------------Pct. 2 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".3. Administrația bazinală de apă Mureș, organizată la nivelul districtului de bazin Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, județul Mureș;-------------Pct. 3 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".4. Administrația bazinală de apă Banat, organizată la nivelul districtului de bazin Banat, cu sediul în municipiul Timișoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, județul Timiș;-------------Pct. 4 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".5. Administrația bazinală de apă Jiu, organizată la nivelul districtului de bazin Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, județul Dolj;-------------Pct. 5 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".6. Administrația bazinală de apă Olt, organizată la nivelul districtului de bazin Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, județul Vâlcea;-------------Pct. 6 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".7. Administrația bazinală de apă Argeș-Vedea, organizată la nivelul districtului de bazin Argeș-Vedea, cu sediul în municipiul Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, județul Argeș;-------------Pct. 7 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".8. Administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița, organizată la nivelul districtului de bazin Buzău-Ialomița, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, județul Buzău;-------------Pct. 8 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".9. Administrația bazinală de apă Siret, organizată la nivelul districtului de bazin Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău;-------------Pct. 9 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".10. Administrația bazinală de apă Prut, organizată la nivelul districtului de bazin Prut-Bârlad, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10, județul Iași;-------------Pct. 10 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".11. Administrația bazinală de apă Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul districtului de bazin Dobrogea-Litoral, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mircea cel Bătrân nr. 127, județul Constanța;-------------Pct. 11 de la lit. A din anexa 1 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".12. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul București, șos. București-Ploiești nr. 97;13. Exploatarea Complexă Stânca-Costești, organizată la nivelul Acumulării Stânca-Costești, cu sediul în municipiul Iași, str. Toma Cosma nr. 13, județul Iași.B. Unități fără personalitate juridică:1. Centrul de Formare și Pregătire a Personalului în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul București, Spl. Independenței nr. 294, sectorul 6;2. Revista "Hidrotehnica", cu sediul în municipiul București, str. Egdar Quinet nr. 6, sectorul 1.C. Unități fără personalitate juridică, în subordinea administrațiilor bazinale de apă:-------------Partea introductivă a lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".1. Administrația bazinală de apă de Someș-Tisa:-------------Partea introductivă a pct. 1 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2, județul Maramureș;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, județul Satu Mare;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Avram Iancu nr. 9, județul Bistrița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91, județul Sălaj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a, județul Cluj.2. Administrația bazinală de apă Crișuri:-------------Partea introductivă a pct. 2 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6, județul Bihor;– Sistemul Hidrotehnic Independent Criș Alb, cu sediul în orașul Chișineu-Criș, Str. Înfrățirii nr. 38, județul Arad.3. Administrația bazinală de apă Mureș:-------------Partea introductivă a pct. 3 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16, județul Arad;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9, județul Hunedoara;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7, județul Alba;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, aleea Carpați nr. 61, județul Mureș.4. Administrația bazinală de apă Banat:-------------Partea introductivă a pct. 4 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Căminelor nr. 9, județul Caraș-Severin;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Gheorghe Adam nr. 15, județul Timiș.5. Administrația bazinală de apă Jiu:-------------Partea introductivă a pct. 5 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A, județul Dolj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 99, județul Gorj;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 1A, județul Mehedinți;– Sistemul Hidrotehnic Independent Petroșani, cu sediul în orașul Aninoasa, str. Danutoni nr. 2, județul Hunedoara.6. Administrația bazinală de apă Olt:-------------Partea introductivă a pct. 6 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, județul Covasna;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16, județul Harghita;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Maior Cranta nr. 32, județul Brașov;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Someșului nr. 49, județul Sibiu;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, județul Vâlcea;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreți nr. 156, județul Olt;– Sistemul Hidrotehnic Independent Priza Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Buridava nr. 60, județul Vâlcea.7. Administrația bazinală de apă Argeș-Vedea:-------------Partea introductivă a pct. 7 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeș, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Ștefănești, județul Argeș;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, cu sediul în municipiul București, Spl. Independenței nr. 294, sectorul 6;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, cu sediul în orașul Mihăilești, județul Giurgiu;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, Str. 1 Mai nr. 124, județul Teleorman;– Sistemul Hidrotehnic Independent Văcărești, cu sediul în comuna Văcărești, județul Dâmbovița;– Sistemul Hidrotehnic Independent Olt, cu sediul în satul Jitaru, orașul Scornicești, județul Olt.8. Administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița:-------------Partea introductivă a pct. 8 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 4, județul Brăila;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Chiciu nr. 2, județul Călărași;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1, județul Ialomița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgoviște, Str. Canalului nr. 1, județul Dâmbovița;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304-308, județul Prahova;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, județul Buzău;– Exploatare Sistem Zonal Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304, județul Prahova.9. Administrația bazinală de apă Siret:-------------Partea introductivă a pct. 9 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 48, județul Suceava;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, județul Neamț;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Str. Brăilei nr. 121-123, județul Vrancea;– Sistemul Hidrotehnic Independent Siret, cu sediul în orașul Siret, str. Alexandru cel Bun nr. 61, județul Suceava;– Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Abator nr. 35, județul Iași.10. Administrația bazinală de apă Prut:-------------Partea introductivă a pct. 10 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 37, județul Botoșani;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 6, județul Iași;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuță nr. 4, județul Vaslui;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Traian nr. 431, județul Galați.11. Administrația bazinală de apă Dobrogea-Litoral:-------------Partea introductivă a pct. 11 de la lit. C din anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".– Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, județul Tulcea;– Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, județul Constanța.--------------Anexa nr. 1 (vechea anexă nr. 2) a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, conform pct. 5 al art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute laart. 136 alin. (3) din Constituția României, republicată,și de Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrarea exclusivă a Administrației Naționale "Apele Române"1. Apele cu potențialul lor valorificabil, cu excepția resurselor acvatice vii și cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, cu bogățiile lor naturale, plajele și marea teritorială, precum și alte bunuri aparținând patrimoniului public de interes național, nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu completările ulterioare, anexa nr. 13, p. 136-396.2. Fondul național de date de gospodărirea apelor.--------------Anexa nr. 2 (vechea anexă nr. 3) a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, conform pct. 5 al art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 3MECANISMUL ECONOMIC SPECIFICdomeniului gospodăririi durabile a resurselor de apă  +  Articolul 1(1) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități ca parte a modului de finanțare a dezvoltării domeniului și de asigurare a funcționării Administrației Naționale "Apele Române".(2) Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conservarea, refolosirea și economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici, inclusiv pentru cei care manifestă o preocupare constantă în protejarea cantității și calității apei, precum și prin aplicarea de penalități celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Utilizatorii resurselor de apă plătesc utilizarea acesteia Administrației Naționale "Apele Române", în calitate de operator unic al resurselor de apă.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Administrația Națională "Apele Române" aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități pentru activitățile specifice și serviciile comune de gospodărire a resurselor de apă, începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2005.(2) Sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoașterea și gestionarea resurselor de apă "utilizatorul plătește" și "poluatorul plătește".(3) Administrația Națională "Apele Române" este singura în drept să aplice sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția celor pentru care există reglementări specifice în vigoare.(4) Contribuțiile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4, sunt diferențiate, în vederea stimulării economice a utilizării durabile a resurselor de apă, pe categorii de surse și grupe de utilizatori și pe substanțe poluante din apele uzate evacuate în resursele de apă.(5) Contribuțiile prevăzute la alin. (4) se percep lunar tuturor utilizatorilor de apă.  +  Articolul 3(1) Dreptul de a utiliza resursele gestionate de Administrația Națională "Apele Române", ca instituție publică, se obține în baza abonamentului de utilizare/exploatare încheiat cu operatorul unic.(2) Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Administrația Națională "Apele Române" va încheia abonament de utilizare/exploatare cu utilizatorii de apă, conform solicitării acestora, în limitele prevederilor din actele de reglementare a folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor.(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor în vigoare.  +  Articolul 4(1) Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prestate de Administrația Națională "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 4 pct. II, tarifele se stabilesc prin negociere directă între unitățile din subordinea Administrației Naționale "Apele Române" și utilizatori.(2) Prestarea serviciilor comune de gospodărire a apelor se face pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii.  +  Articolul 5Divergențele apărute la încheierea contractelor sau a abonamentelor de utilizare/exploatare între administrațiile bazinale de apă sau alte unități din subordinea Administrației Naționale "Apele Române" și utilizatori se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale "Apele Române", în prezența reprezentanților autorităților competente.--------------Art. 5 din anexa 3 (vechea anexă 4) a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".  +  Articolul 6(1) Administrația Națională "Apele Române", în relațiile cu utilizatorii, acordă bonificații și aplică penalități, după caz.(2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea rațională și pentru protecția calității apelor, evacuând odată cu apele uzate epurate substanțe impurificatoare în concentrații mai mici decât cele înscrise în autorizația de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificații. Bonificațiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a contribuțiilor decontate, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.(3) Administrația Națională "Apele Române" este singura în drept să constate și să propună cazurile în care se acordă bonificații. Bonificațiile se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.(4) Penalitățile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depășirea cantităților de apă utilizate, cât și a concentrațiilor de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă. Cuantumul acestora este prevăzut în anexa nr. 6.(5) Penalitățile se modifică periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale în domeniul apelor.(6) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face de personalul cu drept de control împuternicit în acest scop, prevăzut de lege, și se consemnează în procesele-verbale încheiate între părți.(7) Decizia și procesul-verbal de constatare se comunică unității penalizate prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare și de stabilire a penalităților unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităților, neatacat în justiție în termenul stabilit, constituie titlu executoriu.  +  Articolul 7(1) Unitățile de gospodărie comunală care au în administrare rețelele de alimentare cu apă și de canalizare a localităților pot aplica penalitățile prevăzute în "Sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități", care face parte din mecanismul economic specific domeniului apelor.(2) Penalitățile încasate de unitățile de gospodărie comunală se fac venit al acestora și se folosesc pentru modernizarea instalațiilor și retehnologizarea stațiilor de epurare a apelor uzate, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 8(1) Pentru obligațiile debitorului declarat insolvabil, dobânzile se calculează până la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilității.(2) Pentru obligațiile neplătite la termen atât înainte, cât și după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, se datorează dobânzi și penalități de întârziere până la data deschiderii procedurii de faliment, dacă aceasta a fost declanșată înainte de începerea procedurii de executare silită.  +  Articolul 9Nivelul dobânzii se stabilește prin abonamentul de utilizare/exploatare și/sau contract, dar nu poate fi mai mic decât cel perceput pentru creanțele bugetare, și se modifică concomitent cu acesta.  +  Articolul 10(1) Utilizatorii de apă au obligația încheierii, lunar sau trimestrial, cu operatorul unic, a unui proces-verbal de reglare și confirmare certă a debitelor restante, care constituie și înștiințare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia.(2) Acest proces-verbal încheiat între semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare și/sau contractului constituie titlu executoriu în condițiile legii.(3) Dispozițiile privind conținutul și nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător.(4) Executarea silită în temeiul titlului executoriu prevăzut la alin. (2) se efectuează de Administrația Națională "Apele Române" similar reglementărilor legale în vigoare în materie de colectare a creanțelor fiscale.  +  Articolul 11Suspendarea dreptului de utilizare/exploatare a resurselor de apă se aplică în cazul neplății contribuției timp de 6 luni, luându-se totodată măsuri de sistare a prestării serviciului.  +  Articolul 12Creanțele restante nerecuperate prin efort propriu se pot stinge și prin aplicarea procedurii instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările ulterioare.--------------Anexa nr. 3 (vechea anexă nr. 4) a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, conform pct. 5 al art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 4Sistemul de contribuții specifice de gospodărirea apelor și serviciile comune de gospodărire a apelorI. Sistemul de contribuții specifice de gospodărire a apelorA. Contribuția pentru utilizarea resurselor de apă, pe categorii de surse și utilizatori:A.1. de suprafață, Marea Neagră, Dunărea, râuri interioare, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător, în scopul utilizării de către:1.1. operatori economici, inclusiv servicii de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial și alții;1.2. operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, prin centrale nucleare;1.3. operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare;1.4. irigații și acvacultură;A.2. din subteran, în scopul utilizării de către:2.1. operatori economici industriali;2.2. operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil;2.3. irigații și acvacultură;2.4. operatori economici agrozootehnici.B. Contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*):B.1. contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă de suprafață:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni;d) la poluarea termică;e) la substanțe consumatoare de oxigen;B.2. contribuția pentru primirea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni;d) la substanțe consumatoare de oxigen;B.3. contribuția pentru primirea apelor uzate industriale, de mină sau de zăcământ, injectate în straturi de foarte mare adâncime:a) la materii în suspensie;b) la substanțe în soluție;c) la germeni patogeni.NOTĂ:*) Indicatorii folosiți pentru contribuțiile specifice menționate sunt:a) indicatori chimici generali:– materii totale în suspensie (MTS);– cloruri (Cl), sulfați [SO(4)^2-];– sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+);– azotați [NO(3)^-];– clor rezidual liber [Cl(2)];– amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiți [NO(2)^-];– amoniac [NH(3)];– consum biochimic de oxigen [CBO(5)];– consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu);– consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu);– fosfați [PO(4)^3-];– fosfor total (P);– mangan total (Mn^2+);– aluminiu total (Al^3+), fier ionic total (Fe^2+, Fe^3+);– substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere;– detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili;– reziduu filtrabil uscat la 105°C;b) indicatori chimici specifici:– sulfiți [SO(3)^2], fluoruri (F), fenoli (index fenolic) [C(6)H(5)OH];– crom trivalent total (Cr^+);– bariu total (Ba^2+), zinc total (Zn^2+), cobalt total (Co^2+);– sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S];c) indicatori chimici toxici și foarte toxici:– arsen (As);– cianuri (Cn^-);– detergenți anionactivi;– argint (Ag^+), zinc total (Zn^2+), molibden (Mo^2+);– cupru total (Cu^2+), crom (Cr^2+), molibden (Mo^2+);– plumb și compuși;– mercur (Hg^2+) și compuși;– nichel (Ni) și compuși;d) indicatori bacteriologici:– bacterii coliforme totale;– bacterii coliforme fecale;– streptococi fecali;e) indicatori fizici:– temperatura.C. Contribuția pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române":C.1. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW;C.2. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW;C.3. cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.D. Contribuția pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulareII. Servicii comune de gospodărire a apelor în scopul prelucrării și utilizării acestoraDenumirea serviciului:1. captarea, tratarea și pomparea apei;2. aducțiunea apei pentru distribuție în rețeaua publică;3. distribuția apei pe platforme industriale;4. aducțiunea apei pentru distribuție în rețeaua de irigații;5. distribuția apei prin rețeaua altor unități;6. transportul apei prin conducte și canale;7. asigurarea folosirii potențialului de turism și agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării, plajei și mării teritoriale;8. practicarea pescuitului recreativ sportiv în cursuri de apă, lacuri și bălți naturale;9. analize de calitate a apei pentru terți;10. apărarea împotriva inundațiilor prin lucrări de gospodărire a apelor;11. suplimentarea debitelor;12. asigurarea căderii în scop hidroenergetic de către alți operatori economici, prin barajele și prizele proprii;13. pomparea apelor în vederea protecției lacurilor terapeutice, precum și din incinte îndiguite;14. activități conexe legate de valorificarea potențialelor apelor și a patrimoniului;15. alte servicii privind prelucrarea și utilizarea apei, cu potențialele ei;16. servicii de întreținere - reparații construcții în domeniul gospodăririi apelor.--------------Anexa nr. 4 (vechea anexă nr. 5) a fost înlocuită cu anexa din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 106 din 2 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 9 decembrie 2010, conform art. unic din același act normativ.  +  Anexa nr. 5
  CUANTUMUL
  contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
  Denumirea contribuției   U.M.  Nivelul contribuției (lei/U.M.)
  0 1 2
  A. Contribuții pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse și utilizatori     
  A.1. Resurse de apă de suprafață (Marea Neagră, Dunăre, râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deținător)       
  1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituții publice, unități de cult, operatori economici agrozootehnici de tip industrial și alții mii mc     50,00   
  1.2. Operatori economici producători de energie electrică și termică prin termocentrale, prin centrale nucleare mii mc    24,00  
  1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc    1,10   
  1.4. Irigații și acvacultură   Irigații mii mc 3,00
  Acvacultură mii mc 0,50
  1.5. operatori economici de tip CHEAP (centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj)
  A.2. Resurse de apă din subteran   
  2.1. Operatori economici industriali mii mc 57,52
  2.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituții publice, unități de cult și alții care folosesc apa în scop potabil mii mc    57,52   
  2.3. Irigații și acvacultură   Irigații mii mc 57,52
  Acvacultură mii mc 11,00
  2.4. Operatori economici agrozootehnici mii mc 57,52
  B. Contribuții pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)     
  a) Indicatori chimici generali   
  - Materii totale în suspensie (MTS) mii kg 11,38
  - Cloruri (Cl-), sulfați [SO(4)^-2] mii kg 46,65
  - Sodiu, potasiu, calciu, magneziu mii kg 46,65
  - Azotați mii kg 46,65
  - Clor rezidual liber [Cl(2)] mii kg 46,65
  - Amoniu, azot, azotiți mii kg 186,10
  - Consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 46,53
  - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg   46,53  
  - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) mii kg   46,53  
  - Fosfați [PO(4)^3-] mii kg 9,20
  - Fosfor (P) mii kg 186,10
  - Mangan (Mn^2+) mii kg 465,39
  - Aluminiu, fier total ionic mii kg 558,44
  - Substanțe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere mii kg   348,94  
  - Detergenți sintetici anionactivi, biodegradabili mii kg 186,10
  - Reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 42,43
  b) Indicatori chimici specifici   
  - Sulfiți, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă mii kg   186,10  
  - Nichel, crom mii kg 11.637,40
  - Amoniac mii kg 11.637,40
  - Bariu, zinc, cobalt mii kg 558,44
  - Sulfuri, hidrogen sulfurat mii kg 581,83
  c) Indicatori chimici toxici și foarte toxici   
  - Arsen mii kg 36.196,13
  - Cianuri mii kg 36.196,13
  - Mercur, cadmiu mii kg 46.549,74
  - Plumb, argint, crom, cupru, molibden mii kg 11.637,40
  d) Indicatori bacteriologici   
  - Bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/100 cmc 3,84
  - Bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/100 cmc 67,35
  - Streptococi fecali  5 x 10^6 streptococi/ /100 cmc 173,31  
  e) Indicatori fizici   
  - Temperatură**) mii mc x °C 0,52
  Pentru evacuările în soluri permeabile și în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuțiile menționate se triplează.       
  C. Contribuții pentru potențialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"         
  C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 230,07  
  C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW și 8 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 293,99  
  C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW (metri cădere/lună) x ore funcționare 370.67  
  D. Contribuții pentru exploatarea agregatelor mineraledin albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulare mc    4,47   
   Contribuțiile nu conțin TVA.-------    *) Contribuția pentru substanțele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul    propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.    **) Contribuția pentru temperatură se aplică prin diferența dintre temperatura de la evacuarea apei    uzate evacuate și temperatura apei prelevate din sursă.    În perioada de iarnă, între 15 noiembrie și 15 martie, temperatura apei receptorului    natural - sursei se consideră egală cu 4°C.--------------Anexa nr. 5 (vechea anexă nr. 6) a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.202 din 2 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, conform art. unic din același act normativ.Subpct. 1.5 de la pct. A.1., lit. A din anexa nr. 5 a fost introdus de alin. (1) al art. 9, Cap. II din ORDONANȚA nr. 28 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014.
   +  Anexa nr. 6A. CUANTUMUL PENALITĂȚILORpentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanțilordin apele uzate evacuate
  Nr. crt.    Indicatorii monitorizați    U.M.  Nivelul penalitățilo- lei/U.M. -
  1 2 3 4
  A.      Indicatori fizici   
  - temperatura mii mc x°C2,56
  - pH (concentrația ionilor de hidrogen)  mii mc x unități pH  1,28
  B.                                      Indicatori chimici generali   
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 25,56
  - cloruri (Cl^-), sulfați [SO(4)^2-] mii kg 89,47
  - sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)   mii kg   89,47
  - azotați [NO(3)] mii kg 102,25
  - clor rezidual liber [Cl(2)] kg 1,28
  - amoniu (NH(4)^+), azot [N(total)], azotiți [NO(2)^-]   kg   7,66
  - amoniac [NH(3)] kg 38,35
  - consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 204,51
  - consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)   mii kg   460,14
  - consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)   kg   1,28
  - fosfați (PO(4)^3-) kg 2,04
  - fosfor total (P) kg 7,66
  - mangan total*) (Mn^2+) kg 2,30
  - aluminiu total*) (Al^3+), fier ionic total*) (Fe^2+, Fe^3+)   kg   2,30
  - substanțe extractibile, produse petroliere kg 2,56
  - reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 89,47
  C.          Indicatori chimici specifici   
  - sulfiți [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli (indexfenolic) [C(6)H(5)OH]   kg   7,66
  - crom trivalent total*) (Cr^3+) kg 38,35
  - bariu total*) (Ba^2+), cobalt total*) (Co^2+) kg 2,30
  - sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S] kg 20,45
  D.                                                                                                 Indicatori chimici toxici și foarte toxici   
  1. Nesintetici   
  - arsen (As) kg 255,64
  - cianuri (Cn^-) mg**) 255,64
  - detergenți anionactivi kg 3,84
  - argint (Ag^+), zinc total*) (Zn^2+), molibden (Mo^2+) crom hexavalent total*) (Cr^6+), cupru total*) (Cu^2+)    kg    38,35
  - plumb și compuși mg 1,54
  - mercur (Hg^2+) și compuși mg 1,02
  - nichel (Ni^2+) și compuși mg 1,02
  2. Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoși)**)     
  - alaclor mg 1,02
  - antracen mg 1,54
  - atrazin mg 1,54
  - benzen [C(6)H(6)] mg 1,03
  - difenileteribromurați mg 1,54
  - cadmiu (Cd^2+) și compuși mg 1,02
  - cloralcani C(10)-C(13) mg 1,02
  - clorfenvinfos mg 1,02
  - clorpirifos mg 1,54
  - 1,2-dicloretan mg 1,02
  - diclormetan mg 1,02
  - 2-etilhexil-diftalat mg 1,54
  - diuron mg 1,02
  - endosulfan (alfa) mg 1,54
  - heclorbenzen mg 1,02
  - hexaclorbutadiena mg 1,02
  - heclorcicloxehan (gama) mg 1,02
  - isoproturon mg 1,02
  - naftalina mg 1,54
  - nonil-fenoli mg 1,02
  - octil-fenoli mg 1,02
  - pentaclorbenzen mg 1,02
  - pentaclorfenol mg 1,54
  - hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) mg 1,54
  - benz-a-piren mg 1,54
  - benz-b-fluarantren mg 1,54
  - benz-g, h, i-perilen mg 1,54
  - fluorantren mg 1,54
  - indeno-1,2,3-cd-piren mg 1,54
  - simazin mg 1,02
  - compuși tributilstanici mg 1,02
  - triclorbenzen mg 1,54
  - triclormetan mg 1,02
  - trifluralin mg 1,54
  - pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)   mg   1,02
  - drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) mg 1,02
  - DDT (p, p') mg 1,02
  E.              Indicatori bacteriologici   
  - bacterii coliforme totale   10^9 bacterii/ 100 cmc    5,11
  - bacterii coliforme fecale   10^7 bacterii/ 100 cmc    92,67
  - streptococi fecali    5 x 10^6 strepto- coci/100 cmc     210,90
  NOTĂ:Penalitățile se aplică pentru depășirea valorilor concentrațiilor peste limitele autorizate.Pentru concentrațiile de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depășesc limitele admise, penalitățile se vor aplica diferențiat, în perioada de tranziție stabilită pentru conformare, în funcție de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.-----------*) Total - se referă la concentrația totală; nu vizează numai fracțiunea dizolvată.**) Unitatea de măsură se calculează în mg, ținând cont că în actele de reglementare concentrația este normată în g.--------------Lit. A din Anexa nr. 6 (vechea anexă nr. 7) a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 328 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 29 aprilie 2010, conform art. 2 din același act normativ.B. Penalități pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resursei
  Nr. crt. Natura abaterii   Mărimea abaterii   UM Nivelul penalităților (lei/UM)
  1.        Depășirea debitelor sau volumelor prelevate prevăzute înactele de reglementare în vigoare sau în abonament     peste 10% până la 20% de două ori contribuția
  peste 20% până la 50% de trei ori contribuția
  peste 50%  de patru ori contribuția
  2.           Depășirea în perioada de restricții a debitelor sau volumelor prelevate prevăzute în planurile de restricții aprobate potrivit legii       peste 10% până la 20% de două ori contribuția
  peste 20% până la 50% de trei ori contribuția
  peste 50% până la 70% de patru ori contribuția
  peste 75%  de șase ori contribuția
  3.  Utilizare/exploatarea resursei fără abonament de utilizare/ exploatare Volum   de zece ori contribuția  
  4.  Folosirea apei în alt scop decâtcel prevăzut în actele de reglementare în vigoare Volum   de trei ori contribuția  
  --------------Anexa nr. 6 (vechea anexă nr. 7) a fost înlocuită cu anexa nr. 6 din LEGEA nr. 400 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2006, conform pct. 5 al art. unic din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7CUANTUMULtarifului pentru serviciile de emitere de către Administrația Națională«Apele Române» a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor detraversare, avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor,avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare însiguranță a barajelor--------------Titlul anexei nr. 7 (vechea anexă nr. 8) a fost modificat de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.
  Nr. crt.      Serviciul de avizare/autorizare     Nivelul tarifului în funcție de complexitatea folosinței (lei)
  mică medie mare
  1 2 3 4 5
  1. Notificare pentru începerea execuției  
  1.1.- cu deplasare pe teren 600,74
  1.2.- fără deplasare pe teren 281,20
  2. Notificare pentru punerea în funcțiune  
  2.1.- cu deplasare pe teren 600,74
  3.   Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența Sistemuluide gospodărire a apelor    626,30
  4.   Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența administrațiilor bazinale de apă    1.214,26
  5.           Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la lucrări aflate în competența Administrației Naționale "Apele Române"    
  - zona I 1.815,01
  - zona II 1.942,83
  - zona III 2.019,52
  - zona IV 2.045,08
  6.  Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine sistemului de gospodărire a apelor       
  6.1.- pentru cazul în care se face deplasare pe teren 1.022,541.124,80-
  6.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior   718,33  820,58  -
  7.  Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine Administrației bazinale de apă       
  7.1.- pentru cazul în care se face deplasarea pe teren 1.623,281.725,53-
  7.2. - pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior   835,92  940,74  -
  8.   Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"          
  8.1         - pentru cazul în care se face deplasarea pe teren:    
  - zona I - - 2.773,64
  - zona II - - 2.914,24
  - zona III -  2.990,92
  - zona IV   3.029,27
  8.2. - pentru cazul în care nu se face deplasarea pe terensau s-a efectuat anterior   -   -   1.457,11
  9.   Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior, a cărui valabilitate expiră datorită neînceperii lucrărilor în perioada de 2 ani    728,56   728,56   728,56
  10.    Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenta revine Sistemului de gospodărire a apelor             
  10.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizațieila obiective existente   664,65  715,78  -
  10.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare   984,19  1.035,33  -
  10.3.- emitere autorizație modificatoare 664,65715,78-
  11.    Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competența revine Administrației bazinale de apă             
  11.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizațieila obiective existente   1.150,36  1.201,48  
  11.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare   1.469,90  1.521,02  -
  11.3.- emitere autorizație modificatoare 1.150,361.201,48 
  12.    Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"             
  12.1.         - obiective noi și existente, reînnoirea autorizațieila obiective existente:       
  - zona I - - 1.623,28
  - zona II - - 2.083,43
  - zona III - - 2.172,90
  - zona IV - - 2.198,46
  12.2.         - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare:       
  - zona I - - 2.262,37
  - zona II - - 2.390,18
  - zona III - - 2.492,44
  - zona IV - - 2.518,00
  12.3.        - emitere autorizație modificatoare:    
  - zona I - - 1.623,28
  - zona II - - 2.083,43
  - zona III   2.172,90
  - zona IV   2.198,46
  13.    Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"             
  13.1.         - obiective noi și existente, reînnoirea autorizațieila obiective existente:       
  - zona I - - 2.096,20
  - zona II - - 2.224,02
  - zona III - - 2.326,28
  - zona IV - - 2.351,83
  13.2.         - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare:       
  - zona I - - 2.364,62
  - zona II - - 2.492,44
  - zona III - - 2.594,70
  - zona IV - - 2.620,26
  13.3.        - emitere autorizație modificatoare:    
  - zona I   2.096,20
  - zona II   2.224,02
  - zona III   2.326,28
  - zona IV   2.351,83
  14.    Emiterea autorizației de gospodărire a apelor, folosințelor de apă amplasate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, când competența revine Administrației Naționale "Apele Române"             
  14.1. - obiective noi și existente, reînnoirea autorizațieila obiective existente   -   -   1.150,36
  14.2. - obiective existente la care este necesară întocmirea și aprobarea programului de etapizare   -   -   1.418,78
  14.3.- emitere autorizație modificatoare - - 1.150,36
  15.  Consultanță tehnică acordată de specialiști din cadrul Administrației bazinale de apă       
  15.1.- cu deplasare pe teren - 907,51-
  15.2.- fără deplasare pe teren - 268,42 
  16.  Consultanță tehnică acordată de specialiști din cadrul Administrației Naționale "Apele Române"       
  16.1.        - cu deplasare pe teren:    
  - zona I - - 920,29
  - zona II - - 1.048,10
  - zona III - - 1.150,36
  - zona IV - - 1.175,92
  16.2.- fără deplasare pe teren - - 268,42
  17.  Transferul avizului sau a autorizației de gospodărirea apelor la un alt beneficiar   728,56  728,56  728,56
  18.   Emiterea avizului de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoriile de importanță C și D       1.469,90   
  19.   Emiterea acordului/autorizației de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoriade importanță C       1.022,54   
  20.   Emiterea acordului/autorizației de funcționare în siguranță a barajelor care se încadrează în categoriade importanță D       511,27   
  NOTE:1. Zona I privește administrațiile bazinale de apă Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița.Zona II privește administrațiile bazinale de apă Jiu, Olt și Dobrogea-Litoral.Zona III privește administrațiile bazinale de apă Prut, Siret și Mureș.Zona IV privește administrațiile bazinale de apă Banat, Someș-Tisa și Crișuri.2. Tariful nu conține TVA.--------------Pct. 2 al Notei din anexa nr. 7 (vechea anexă nr. 8) a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 20 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.--------------Anexa nr. 7 (vechea anexă nr. 8) a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 328 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 29 aprilie 2010, conform art. 3 din același act normativ.----------Anexa nr. 7 (vechea anexă nr. 8) a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă".
  --------