HOTĂRÂRE nr. 1 din 22 ianuarie 2016pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2), art. 50 şi 51 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,luând în considerare punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 21 din 4 ianuarie 2016,constatând că, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, lista susţinătorilor constituie act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege,văzând că din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 47 alin. (1), ale art. 49 alin. (2) şi ale art. 50 din Legea nr. 115/2015 rezultă că, în cazul listelor de candidaţi, dar şi al candidaturilor individuale, prevederile art. 51 alin. (1) din aceeaşi lege trebuie circumstanţiate în sensul indicării denumirii formaţiunii politice care a propus candidatul sau lista de candidaţi, respectiv a calităţii de candidat independent, unde este cazul,ţinând cont de faptul că elementele privind numele şi prenumele candidatului prevăzute de art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 sunt aplicabile numai în cazul candidaturilor individuale, în cazul listei de candidaţi, indicarea formaţiunii politice care a propus-o fiind suficientă pentru îndeplinirea finalităţii urmărite de către legiuitor,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 şi al art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Dan Vlaicu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2016.Nr. 1.  +  AnexăModelul listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale*Font 8*    Denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale    sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori    menţiunea "Candidat independent" însoţită de prenumele şi numele acestuia*1)    ........................................                              LISTA SUSŢINĂTORILOR             pentru alegerea ...................................*2)         judeţul ..............., din data de .....................*3)┌────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ Adresa (str., nr., bl., │Act de identitate*4)││Nr. │Semnătura│ Nume │ Prenume │Cetăţenia│ Data │comuna/oraşul/municipiul,├────────┬─────┬─────┤│crt.│ │ │ │ │naşterii│ sectorul/judeţul) │Denumire│Serie│Număr│├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│ 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────┴────────┴─────┴─────┘                                                        Întocmit de .............................*5)    Subsemnatul, ................................*5), domiciliat în ........................., născutla data de .................... în comuna/oraşul/municipiul .................., judeţul ............,posesor al C.I.(B.I.) seria ....... nr. ......., CNP .................., declar pe propria răspunderecă toate datele de identificare şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .....poziţii, corespund realităţii.    Data ............... Semnătura ........................ Notă

  ──────────

  *1) În cazul listei susţinătorilor candidaturii pentru funcţia de primar propuse de un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se înscriu în mod obligatoriu şi numele, şi prenumele candidatului.

  *2) Se înscrie, după caz, sintagma "primarului", "consiliului local" sau "consiliului judeţean", însoţită de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie "consiliului local al sectorului ....", "Consiliului General al Municipiului Bucureşti", "primarului sectorului ..." sau "primarului general al municipiului Bucureşti", după caz; în cazul alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale, în loc de "alegerea" se va înscrie sintagma "alegerile parţiale pentru" urmată de denumirea autorităţii locale pentru care se organizează alegeri, rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale respective.

  *3) Se înscrie data alegerilor.

  *4) În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica "Denumirea, seria şi numărul actului de identitate" se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.

  *5) Se înscriu numele şi prenumele persoanei care a întocmit lista.

  ──────────
  NOTE:Lista susţinătorilor este act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.Declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pe fiecare filă a listei de susţinători.În afara elementelor obligatorii, lista de susţinători poate conţine orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianţei politice, ale alianţei electorale, ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului independent.Declaraţia se completează, se semnează şi se datează de către persoana care a întocmit lista susţinătorilor.
  --------