ORDIN nr. 82 din 18 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 41 "Corelaţii între formularele de situaţii financiare" se modifică şi se completează conform anexei nr. 3.2. Anexa nr. 1 "Bilanţ" se modifică şi se completează conform anexei nr. 4.  +  Articolul 4Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 28 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 10 la normele metodologice (anexa 34 "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii") se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.2. Anexa nr. 11 la normele metodologice (anexa 35a "Situaţia activelor fixe amortizabile") se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.3. Anexa nr. 12 la normele metodologice (anexa 35b "Situaţia activelor fixe neamortizabile") se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile art. 2 se aplică în situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare începând cu anul 2016.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 18 ianuarie 2016.Nr. 82.  +  Anexa 1NORMA 18/01/2016  +  Anexa 2MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla Normele metodologice privind organizarea şi conducereacontabilităţii instituţiilor publice, Planul deconturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare aacestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005I. CAPITOLUL VI: "Planul de conturi general pentru instituţiile publice" se modifică şi se completează astfel: (1) Clasa 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE" se modifică şi se completează astfel:- la grupa 21 "ACTIVE FIXE CORPORALE" se elimină contul sintetic de gradul II 21200 "Construcţii" şi contul sintetic de gradul III "212000 «Construcţii»" şi se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:"21201 «Construcţii - infrastructură drumuri»;2120101 «Construcţii - drumuri publice»;2120102 «Construcţii - drumuri industriale şi agricole»;21202 «Construcţii - infrastructură pentru transport feroviar»;2120201 «Construcţii - infrastructură pentru transport feroviar»;21203 «Construcţii - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte»;2120301 «Construcţii - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte»;21204 «Construcţii - tunele»;2120401 «Construcţii - tunele»;21205 «Construcţii - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare»;2120501 «Construcţii - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare»;21206 «Construcţii - canale pentru navigaţie»;2120601 «Construcţii - canale pentru navigaţie»;21209 «Construcţii - alte active fixe încadrate în grupa construcţii»;2120901 «Construcţii - alte active fixe încadrate în grupa construcţii»." (2) Clasa 4 "CONTURI DE TERŢI" se modifică şi se completează astfel:- la grupa 45 "DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", după contul sintetic de gradul III 4550404 "Sume de restituit bugetului - top-up" se introduce contul sintetic de gradul III 4550409 "Alte sume de restituit bugetului (dobânzi acumulate etc.)".- la grupa 48 "DECONTĂRI" se elimină conturile sintetice de gradul II şi III: 48900 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" şi 4890000 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" şi se înlocuiesc cu următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 48901 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri""4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri»48902 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»48903 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului»4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului»" (3) Clasa 5 "CONTURI LA TREZORERII ŞI INSTITUŢII DE CREDIT" se modifică şi se completează astfel:- la grupa 56 "DISPONIBIL AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII", la contul sintetic de gradul II: 56101 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" se elimină contul sintetic de gradul III 5610100 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii" şi se introduc următoarele conturi sintetice de gradul III:"5610101 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Disponibil curent la trezorerie»;5610102 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Disponibil curent la instituţii de credit»;5610103 «Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Disponibil curent la instituţii de credit»."II. CAPITOLUL VII: "Instrucţiunile de utilizare a conturilor" se modifică şi se completează astfel:La grupa 77 "Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială şi fonduri cu destinaţie specială", la contul 779 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit", primul paragraf, se completează cu sintagma: "bunurile din domeniul privat al statului/unităţilor administrativ-teritoriale asupra cărora instituţia deţine un drept real altul decât cel de proprietate, precum şi bunurile aflate în proprietatea privată a instituţiei primite cu titlu gratuit".III. CAPITOLUL X: "Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetului de stat" se modifică şi se completează astfel: (1) Contul 489 "Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent" se modifică şi se înlocuieşte cu următorul text:"Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent»Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent» este un cont bifuncţional.Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent» se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:48901 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri»4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri»48902 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli»48903 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului»4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului»Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri»Cu ajutorul acestui cont, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor fiscale teritoriale se înregistrează închiderea, la finele anului bugetar, a conturilor de venituri bugetare încasate. Soldul contului la finele exerciţiului este debitor.Contul 4890101 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» se debitează prin creditul contului:5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent»- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile fiscale teritoriale, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent.Contul 489 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - venituri» se creditează prin debitul contului:1170000 «Rezultatul reportat»- la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile fiscale teritoriale, închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportatContul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetul de stat din anul curent - cheltuieli»Cu ajutorul acestui cont, la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la alte instituţii publice din administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la bugetul de stat se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat.Soldul contului la finele exerciţiului este creditor.Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent-cheltuieli» se creditează prin debitul contului:5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent»- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, la alte instituţii publice din administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la bugetul de stat, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu soldul plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acţiuni generale, în anul curent.Contul 4890201 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli» se debitează prin creditul contului:1170000 «Rezultatul reportat»- la instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi Trezoreria centrală, la alte instituţii publice din administraţia locală şi din asigurări sociale, care primesc finanţare de la bugetul de stat, închiderea contului se efectuează la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului»Cu ajutorul acestui cont la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuţiei bugetului de stat de la unităţile Trezoreriei Statului.Contul este bifuncţional. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat, preluate de la unităţile Trezoreriei Statului.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» se debitează prin creditul conturilor:5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent»- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul trezoreriei centrale.1170000 «Rezultatul reportat»- la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.Contul 4890301 «Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unităţile trezoreriei statului» se creditează prin debitul conturilor:5200200 «Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent»- la Trezoreria centrală, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unităţile descentralizate ale Trezoreriei Statului din contul Trezoreriei centrale.1170000 «Rezultatul reportat»- la Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exerciţiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat." (2) La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice" se elimină NOTA:"*NOTĂ:La întocmirea bilanţului centralizat al instituţiilor publice, Ministerul Finanţelor Publice va avea în vedere plăţile şi cheltuielile efectuate de ordonatorii de credite ai bugetului de stat pentru raportarea corectă a rezultatului patrimonial - buget de stat."IV. CAPITOLUL XIX: "Contabilitatea unor operaţiuni specifice unităţilor teritoriale ale trezoreriei statului" se modifică şi se completează astfel:La punctul 2 "Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂŢILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ŞI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE":- la Bugetul Trezoreriei Statului - Venituri, poziţia 3 "Capitol/Subcapitol de venituri bugetare", 36.50 "Alte venituri", se înlocuieşte cu următorul conţinut: ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐ │ 3. │Capitol/Subcapitol de venituri bugetare 36.50│ │ │ │ │"Alte venituri": │ │ │ ├────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ │- la nivelul activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică din cadrul│ │direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului │ │Bucureşti │ ├────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┤ │ │- înregistrarea comisioanelor percepute de │ 46609 │ 75104 │ │ │Trezoreria Statului pentru serviciile │ │ │ │ │prestate clienţilor şi a prejudiciilor create│ │ │ │ │ca urmare a afectării integrităţii │ │ │ │ │disponibilităţilor băneşti păstrate la │ │ │ │ │Trezoreria Statului, după caz │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ │ │- încasarea comisioanelor/recuperarea │ 52401 │ % │ │ │prejudiciilor suportate din bugetul │ │ 46609 │ │ │Trezoreriei Statului │ │ 75104 │ ├────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┤ │- la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului │ ├────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┤ │ │- înregistrarea comisioanelor/majorărilor de │ 46609 │ 44801 │ │ │întârziere percepute de Trezoreria Statului │ │ │ │ │pentru serviciile prestate clienţilor │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤ │ │- virarea sumelor încasate la bugetul │ 44801 │ 46609 │ │ │Trezoreriei Statului │ │ │ └────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘- la Bugetul Trezoreriei Statului - Cheltuieli se elimină poziţiile I.1. a)-e), I.2.-I.5., III şi IV.V. Anexa nr. 2 "Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice" la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, se modifică şi se completează astfel:- contul 1680702 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse şi plătite din bugetul instituţiei.- contul 1680709 "Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate - altele" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse şi plătite din bugetul instituţiei.- contul 2670602 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 2670603 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung din venituri din privatizare" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 2670609 "Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 4500300 "Sume declarate şi solicitate Comisiei Europene/altor donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. la autorităţile de certificare);- contul 4580501 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. sumele încasate în contul de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor);- contul 4580502 "Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile publice care nu au sumele încasate cuprinse în buget (ex. sumele încasate în contul de disponibil al liderului de proiect datorate partenerilor);- contul 4620103 "Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile care încasează avansuri sub formă de prefinanţare, iar sumele încasate se includ în buget (ex. partenerii în cadrul unui proiect derulat în parteneriat. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la liderul de proiect, derulat în parteneriat, pentru sumele cuprinse în cererea de rambursare declarate de parteneri.).- contul 4690105 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 4690106 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt din venituri din privatizare" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 5180605 "Dobânzi de plătit - aferente împrumuturilor primite din contul curent general al trezoreriei statului" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile cuprinse şi plătite din bugetul instituţiei.- contul 5180701 "Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţia în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete.- contul 5180702 "Dobânzi de încasat - conturi la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor la instituţiile care încasează dobânda în bugetul de venituri proprii.Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţia în care dobânda se cuvine bugetului de stat sau altor bugete.- contul 5580202 "Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor.- contul 5580303 "Disponibil în valută din contribuţia naţională reprezentând alte cheltuieli decât cele eligibile de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor.- contul 5590202 "Disponibil în valută de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor.- contul 5600103 "Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituţii de credit" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în bugetul instituţiei, care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la licitaţie).- contul 5610102 «Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Disponibil curent la instituţii de credit» se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru veniturile în lei încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în lei cuprinse în bugetul instituţiei, care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la licitaţie).- contul 5610103 «Disponibil în valută al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Disponibil curent la instituţii de credit» se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit cuprinse în bugetul instituţiei. Se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru cheltuielile în valută cuprinse în bugetul instituţiei, care se plătesc prin instituţiile de credit. Nu se dezvoltă pe clasificaţia bugetară, pentru sumele încasate în cont cuvenite altor creditori (ex. garanţii de participare la licitaţie).- contul 6580109 "Alte cheltuieli operaţionale - alte operaţiuni" se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru plăţile efectuate din bugetul instituţiei.Nu se dezvoltă pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţiile în care nu implică o plată din bugetul instituţiei.- contul 7630000 "Venituri din creanţe imobilizate" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.- contul 7790109 "Venituri, bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit - alte operaţiuni" se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor pentru sumele încasate în bugetul instituţiei. Nu se dezvoltă pe clasificaţia veniturilor în situaţiile în care nu implică o încasare în bugetul instituţiei.Următoarele conturi sintetice se dezvoltă în analitic pe codul bugetar 980000 "Excedent", care se completează în structura analitică a contului în câmpul "clasificaţie venituri/clasificaţie funcţională cheltuieli":- contul 5150500 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5210300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5240300 "Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenţi";- contul 5250301 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale";- contul 5250302 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi - al bugetului asigurărilor sociale de stat";- contul 5600300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5610300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5620300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5710300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi";- contul 5740301 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale";- contul 5740302 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi al bugetului asigurărilor pentru şomaj";- contul 5750300 "Rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi".VI. În întreg cuprinsul Normelor metodologice se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi gradul III, potrivit prevederilor pct. I.  +  Anexa 3MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIla anexa 41 la Normele metodologice privind întocmireaşi depunerea situaţiilor financiare trimestrialeale instituţiilor publice, precum şi a unor raportărifinanciare lunare în anul 2009, aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ..." (cod 03):Nota aferentă primei corelaţii se completează cu punctul 2) cu următorul cuprins:"2) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: "unităţi de învăţământ preuniversitar") în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora."Corelaţia:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."se modifică după cum urmează:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."NOTĂ:Textul următor:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: «unităţi de învăţământ preuniversitar»); 2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04)."se modifică după cum urmează:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 41 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (rd. 15 col. 01) - (rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04). 2) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: «unităţi de învăţământ preuniversitar») în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în bilanţ şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora."După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Ministerul Finanţelor Publice centralizat unde se respectă următoarele corelaţii:Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03).Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (3 + 7 + 11) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03). 2) La Trezoreria Centrală a Statului nu se respectă corelaţia:Rd. 21.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. (2 + 6 + 10) col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."După textul "Corelaţiile între formularul anexa 29 «Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) şi anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)", după ultima corelaţie, se introduce textul cu următorul cuprins:"Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25):Rd. 84 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 15 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 84 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 15 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 85 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 86 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 87 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 88 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).Rd. 90 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25).NOTĂ:În cazul în care soldul contului 117 «Rezultatul reportat», la sfârşitul anului, din col. 4 a formularului anexei 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25), este de semn contrar soldului iniţial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.În mod similar se va proceda şi în cazul contului 121 «Rezultatul patrimonial».Indicatorul «Total capitaluri proprii» de la rd. 21 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) se determină numai pentru col. 1 «Sold la începutul anului» şi col. 4 «Sold la sfârşitul anului».Corelaţii între formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»:Rd. 03 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 03 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 04 col. 17 anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. 03 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 26) - rd. 19 col. 18 din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 17 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 18 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28) + rd. 19 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 04 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 18 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) + rd. 19 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 06 col. 01 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 28).Rd. 06 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 20 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27):Rd. 02 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 02 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 03 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 03 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 04 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 04 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 05 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 05 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 07 col. (17-21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 07 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 08 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 08 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 17 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 17 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 18 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 18 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 19 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 19 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)Rd. 20 col. (17 - 21) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27) = Rd. 20 col. (22 + 23 + 24) din formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27)"Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (cod 03) şi anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..." (cod 17):Nota aferentă primei corelaţii se completează cu punctul 2) cu următorul cuprins:"2) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: «unităţi de învăţământ preuniversitar») în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora."Corelaţia:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)." se modifică după cum urmează:"(Rd. 15 col. 01 - rd. 15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)."NOTĂ:Următorul text:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» - bugetul de stat, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat şi din bugetul local (de exemplu: «unităţi de învăţământ preuniversitar»); 2) În cazul Trezoreriei Centrale a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)." se modifică după cum urmează:"NOTĂ:Corelaţia de mai sus nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La Trezoreria Centrală a Statului, unde se va respecta următoarea corelaţie: (rd. 15 col. 01 - rd.15 col. 03) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17) 2) La Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cazul instituţiilor publice de subordonare locală cu finanţare şi din bugetul de stat, şi din bugetul local (de exemplu: «unităţi de învăţământ preuniversitar») în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17) şi care sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora."După textul de mai sus se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17)."După textul "Corelaţii între formularul anexa 4 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data ...» (cod 04) şi anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ... (cod 17)», după ultima corelaţie se introduce textul cu următorul cuprins:"Corelaţii între formularul anexa 31 «Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ...» şi formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17).Totalul general col. 03 anexa 31 «Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţile comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine la data de ...» (cu excepţia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a «Situaţia activelor şi datoriilor instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...» (cod 17).NOTĂ:Corelaţia nu se va respecta cu valoarea participaţiilor la FMI deţinute de către Ministerul Finanţelor Publice.Corelaţii între formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17+ rd. 18 + rd. 20) col. 19 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 03.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 01 la rd. 05.1 col. 04 din formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) = rd. 22 (col. 18 la 24) din formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).NOTĂ:Corelaţiile dintre formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa nr. 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.Corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29):Rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18+ rd. 20) col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18) col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 18 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 19 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 20 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 21 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 22 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 23 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = rd. 21 col. 24 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 21 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29).Rd. 22 col. 17 din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29) = (rd. 04 + rd. 21). col. 4 la col. 17 pentru fiecare coloană distinct, din formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)".Corelaţii între formularele de situaţii financiare la subsectorul Administraţia locală (S1313)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03):Corelaţia:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." se modifică după cum urmează:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03)."Nota aferentă corelaţiei se completează la punctul 2) cu următorul cuprins:"La unităţile de învăţământ preuniversitar se va respecta următoarea corelaţie:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 4) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."După textul de mai sus, se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 60.1 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."Corelaţii între formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18):Corelaţia:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)." se modifică după cum urmează:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)".După textul:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarele situaţii: 1) La unităţile administrativ-teritoriale, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora; 2) La unităţile de învăţământ preuniversitar care au finanţare şi din buget de stat, şi din buget local, în situaţia existenţei unor conturi de sume de mandat care provin din finanţarea de la bugetul de stat, ale căror solduri sunt raportate în anexa 40b şi nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora." se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...» (cod 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18).Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 2 din formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)".După textul "Corelaţii între formularul anexa 29 "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) şi anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ..." (cod 18), după ultima corelaţie, se introduce textul cu următorul cuprins:"Anexa 31b «Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici» cu formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18)Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b «Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici» = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 2 din formularul 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...» (cod 18).NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la subsectorul Administraţia locală (S1313):1. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»;3. corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)."Corelaţii între formularele de situaţii financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)Corelaţii între formularul "Bilanţ" (cod 01) şi anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03):După textul:"Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)." se introduce textul cu următorul cuprins:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie: 1) La Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, unde se respectă următoarea corelaţie:Rd. 33 col. 02 din formularul «Bilanţ» (cod 01) = (Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 5) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03)."La textul "Corelaţii între formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) şi anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19),după textul:"Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)" se introduce textul cu următorul cuprins:"NOTĂ:Corelaţia nu se respectă în următoarea situaţie: 1) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, unde se respectă următoarea corelaţie:(Rd. 15 col. 01 - Rd. 15 col. 5) din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)".După textul de mai sus, se introduce textul cu următorul cuprins:"Rd. 14 col. 2 din formularul anexa 3 «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ....» (cod 03) = rd. 4 col. 1 din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)Rd. 15 col. 2 din formularul anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de ...." (cod 03) = rd. 04 col. 2 din formularul anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)".După textul "Corelaţii între formularul anexa 29 «Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei» (cod 31) şi anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ...» (cod 19)", după ultima corelaţie se introduce textul cu următorul cuprins:"NOTĂ:Următoarele corelaţii de la subsectorul Administraţia centrală (S1311) se respectă şi la domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) (S1314):1. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25);2. formularul «Bilanţ» (cod 01) şi formularul anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» şi anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile»;3. corelaţii în cadrul formularului anexa 35a «Situaţia activelor fixe amortizabile» (cod 27);4. formularul anexa 34 «Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii» (cod 25) şi formularul anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29);5. corelaţii în cadrul formularului anexa 35b «Situaţia activelor fixe neamortizabile» (cod 29)".  +  Anexa 4(Anexa 1 la situaţiile financiare)BILANŢla data de .............*Font 9* Cod 01 - lei -┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ DENUMIREA INDICATORILOR │Cod │Sold la │Sold la ││crt.│ │rând│începutul│sfârşitul││ │ │ │anului │perioadei│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ A │ B │ C │ 1 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 1.│ACTIVE │ 01 │ X │ X │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 2.│ACTIVE NECURENTE │ 02 │ X │ X │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Active fixe necorporale │ │ │ ││ │(ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + │ 03 │ │ ││ │2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500│ │ │ ││ │- 2900800 - 2930100*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, │ 04 │ │ ││ │plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active │ │ │ ││ │corporale │ │ │ ││ │(ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + │ │ │ ││ │2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - │ │ │ ││ │2930200*) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 5.│Terenuri şi clădiri │ 05 │ │ ││ │(ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - │ │ │ ││ │2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Alte active nefinanciare │ 06 │ │ ││ │(ct. 2150000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) │ 07 │ │ ││ │peste un an │ │ │ ││ │(ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + │ │ │ ││ │2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - │ │ │ ││ │2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Titluri de participare │ 08 │ │ ││ │(ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - │ │ │ ││ │2960103) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Creanţe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o │ │ │ ││ │perioadă mai mare de un an │ 09 │ │ ││ │(ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + │ │ │ ││ │4610209 - 4910200 - 4960200), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 10.│Creanţe comerciale necurente - sume ce urmează a fi │ │ │ ││ │încasate după o perioadă mai mare de un an │ 10 │ │ ││ │(ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - │ │ │ ││ │4960200) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 11.│TOTAL ACTIVE NECURENTE │ 15 │ │ ││ │(ct. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 12.│ACTIVE CURENTE │ 18 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 13.│Stocuri │ 19 │ │ ││ │(ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + │ │ │ ││ │3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + │ │ │ ││ │3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200│ │ │ ││ │+ 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + │ │ │ ││ │3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200│ │ │ ││ │+ 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + │ │ │ ││ │3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- │ │ │ ││ │3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - │ │ │ ││ │3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200│ │ │ ││ │- 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - │ │ │ ││ │3960000 - 3970000 - 3980000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 14.│Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o │ 20 │ x │ x ││ │perioadă mai mică de un an - │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 15.│Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte │ │ │ ││ │decontări │ 21 │ │ ││ │(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + │ │ │ ││ │4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101│ │ │ ││ │+ 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + │ │ │ ││ │+ 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + │ │ │ ││ │4890000 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 16.│Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat │21.1│ x │ ││ │din anul curent │ │ │ ││ │(ct. 4890000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 17.│Creanţe comerciale şi avansuri │ 22 │ │ ││ │(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + │ │ │ ││ │4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - │ │ │ ││ │4960100), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 18.│Avansuri acordate │22.1│ │ ││ │(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 19.│Creanţe bugetare │ 23 │ │ ││ │(ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + │ │ │ ││ │4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300**│ │ │ ││ │+ 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** + 4480200 +│ │ │ ││ │4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401│ │ │ ││ │+ 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + │ │ │ ││ │4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 20.│Creanţele bugetului general consolidat │ 24 │ │ ││ │(ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + │ │ │ ││ │4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 21.│Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile │ 25 │ │ ││ │şi fonduri de la buget │ │ │ ││ │(ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + │ │ │ ││ │4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500│ │ │ ││ │+ 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + │ │ │ ││ │4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302│ │ │ ││ │+ 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560100 + 4560303 + │ │ │ ││ │4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205│ │ │ ││ │+ 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + │ │ │ ││ │4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + │ │ │ ││ │4740000 + 4760000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 22.│Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori │ 26 │ │ ││ │(ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + │ │ │ ││ │4500504 + 4500505 + 4500700) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 23.│Împrumuturi pe termen scurt acordate │ 27 │ │ ││ │(ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + │ │ │ ││ │2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605│ │ │ ││ │+ 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + │ │ │ ││ │4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103│ │ │ ││ │+ 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 24.│Total creanţe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) │ 30 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 25.│Investiţii pe termen scurt │ 31 │ │ ││ │(ct. 5050000 - 5950000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 26.│Conturi la trezorerii şi instituţii de credit: │ 32 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 27.│Conturi la trezorerie, casa în lei │ 33 │ │ ││ │(ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + │ │ │ ││ │5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103│ │ │ ││ │+ 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + │ │ │ ││ │5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + │ │ │ ││ │5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301│ │ │ ││ │+ 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + │ │ │ ││ │5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101│ │ │ ││ │+ 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + │ │ │ ││ │5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401│ │ │ ││ │+ 5610100 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + │ │ │ ││ │5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + │ │ │ ││ │5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400│ │ │ ││ │- 7700000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 28.│Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie │33.1│ │ ││ │(ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + │ │ │ ││ │5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 29.│Depozite │ 34 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 30.│Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută │ 35 │ │ ││ │(ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + │ │ │ ││ │5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202│ │ │ ││ │+ 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + │ │ │ ││ │5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102│ │ │ ││ │+ 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + │ │ │ ││ │5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202│ │ │ ││ │+ 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5620102 + 5620103 + │ │ │ ││ │5620402) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 31.│Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie │35.1│ │ ││ │(ct. 5180702 + 5420200) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 32.│Depozite │ 36 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 33.│Total disponibilităţi şi alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 │ 40 │ │ ││ │+ 35.1) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 34.│Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei centrale şi │ 41 │ │ ││ │ale trezoreriilor teritoriale │ │ │ ││ │(ct. 5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + │ │ │ ││ │5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103│ │ │ ││ │- 7700000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 35.│Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie │41.1│ │ ││ │(ct. 5180701 + 5180702 + 5320400) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 36.│Cheltuieli în avans │ 42 │ │ ││ │(ct. 4710000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 37.│TOTAL ACTIVE CURENTE │ 45 │ │ ││ │(rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 38.│TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) │ 46 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 39.│DATORII │ 50 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 40.│DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o │ 51 │ x │ x ││ │perioadă mai mare de un an │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 41.│Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o │ 52 │ │ ││ │perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + │ │ │ ││ │4280201 + 4620201 + 4620209 +5090000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 42.│Datorii comerciale │ 53 │ │ ││ │(ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 43.│Împrumuturi pe termen lung │ 54 │ │ ││ │(ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + │ │ │ ││ │1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202│ │ │ ││ │+ 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 44.│Provizioane │ 55 │ │ ││ │(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 45.│TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) │ 58 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 46.│DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o │ 59 │ x │ x ││ │perioadă de până la un an │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 47.│Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări │ 60 │ │ ││ │(ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + │ │ │ ││ │4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101│ │ │ ││ │+ 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + │ │ │ ││ │4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din │ │ │ ││ │care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 48.│Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat │60.1│ x │ ││ │din anul curent │ │ │ ││ │(ct. 4890000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 49.│Datorii comerciale şi avansuri │ 61 │ │ ││ │(ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 40800000 + │ │ │ ││ │4190000 + 4620101), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 50.│Avansuri primite (ct. 4190000) │61.1│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 51.│Datorii către bugete │ 62 │ │ ││ │(ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + │ │ │ ││ │4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000│ │ │ ││ │+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + │ │ │ ││ │4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200│ │ │ ││ │+ 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + │ │ │ ││ │4810900 + 4820000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 52.│Datoriile instituţiilor publice către bugete │ 63 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 53.│Contribuţii sociale │63.1│ │ ││ │(ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + │ │ │ ││ │4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 54.│Sume datorate bugetului din Fonduri externe │ 64 │ │ ││ │nerambursabile │ │ │ ││ │(ct. 4550501 + 4550502 + 4550503) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 55.│Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile │ 65 │ │ ││ │şi fonduri de la buget, alte datorii către organisme │ │ │ ││ │internaţionale │ │ │ ││ │(ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + │ │ │ ││ │4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605│ │ │ ││ │+ 4510606 + 4510609 +4520100 + 4520200 + 4530200 + │ │ │ ││ │4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603│ │ │ ││ │+ 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + │ │ │ ││ │4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 480502 + 4590000 │ │ │ ││ │+ 4620103 + 4730103 + 4760000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 56.│Sume datorate Comisiei Europene/alţi donatori │ 66 │ │ ││ │(ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 57.│Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi │ 70 │ │ ││ │plătite într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + │ │ │ ││ │5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103│ │ │ ││ │+ 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + │ │ │ ││ │5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 58.│Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite│ 71 │ │ ││ │în cursul exerciţiului curent) │ │ │ ││ │(ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + │ │ │ ││ │1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102│ │ │ ││ │+ 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + │ │ │ ││ │1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703│ │ │ ││ │+ 1680708 + 1680709 - 1690100) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 59.│Salariile angajaţilor │ 72 │ │ ││ │(ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + │ │ │ ││ │4280101) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 60.│Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane │ 73 │ │ ││ │(pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) │ │ │ ││ │(ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + │ │ │ ││ │4270300 + 4290000 + 4380000), din care: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 61.│Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse │73.1│ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 62.│Venituri în avans │ 74 │ │ ││ │(ct. 4720000) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 63.│Provizioane │ 75 │ │ ││ │(ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 64.│TOTAL DATORII CURENTE │ 78 │ │ ││ │(rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 65.│TOTAL DATORII (rd. 58 + 78) │ 79 │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 66.│ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = │ 80 │ │ ││ │CAPITALURI PROPRII │ │ │ ││ │(rd. 80 = rd. 46 - rd. 79 = rd. 90) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 67.│CAPITALURI PROPRII │ 83 │ x │ x │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 68.│Rezerve, fonduri │ 84 │ │ ││ │(ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + │ │ │ ││ │1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400│ │ │ ││ │+ 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 69.│Rezultatul reportat │ 85 │ │ ││ │(ct. 1170000 - sold creditor) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 70.│Rezultatul reportat │ 86 │ │ ││ │(ct. 1170000 - sold debitor) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 71.│Rezultatul patrimonial al exerciţiului │ 87 │ │ ││ │(ct. 1210000 - sold creditor) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 72.│Rezultatul patrimonial al exerciţiului │ 88 │ │ ││ │(ct. 1210000 - sold debitor) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤│ 73.│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 90 │ │ ││ │(rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88) │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.    Conducătorul instituţiei Conducătorul compartimentului financiar-contabil  +  Anexa 5(Anexa 34 la situaţiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ......................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ................Instituţia ........................................SITUAŢIA MODIFICĂRILORîn structura activelor nete/capitalurilor propriiCod 25 - lei -┌─────────────────────────────────┬────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐│Denumirea elementului de capital │Cod │Sold la │Creşteri│Reduceri│Sold la ││ │rând│începutul│ │ │sfârşitul││ │ │ anului │ │ │anului │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul activelor fixe necorporale│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1000000 │ 01 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││domeniul public al statului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1010000 │ 02 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││domeniul privat al statului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1020101 │ 03 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││proprietatea privată a │ │ │ │ │ ││instituţiei publice │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1020102 │03.1│ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││domeniul public al unităţilor │ │ │ │ │ ││administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1030000 │ 04 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││domeniul privat al unităţilor │ │ │ │ │ ││administrativ-teritoriale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1040101 │ 05 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul bunurilor care alcătuiesc │ │ │ │ │ ││proprietatea privată a │ │ │ │ │ ││instituţiei publice din │ │ │ │ │ ││administraţia locală │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││(ct. 1040102) │05.1│ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1050100, 1050200, 1050300, │ 06 │ │ │ │ ││1050400, 1050500 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Diferenţe din reevaluare şi │ │ │ │ │ ││diferenţe de curs aferente │ │ │ │ │ ││dobânzilor încasate (SAPARD) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1060000 │ 07 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de rulment │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 131 │ 08 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de rezervă al bugetului │ │ │ │ │ ││asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1320000 │ 09 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de rezervă constituit │ │ │ │ │ ││conform Legii nr. 95/2006 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1330000 │ 10 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de amortizare aferent │ │ │ │ │ ││activelor fixe deţinute de │ │ │ │ │ ││serviciile publice de interes │ │ │ │ │ ││local │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 134 │ 11 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de risc │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 135 │ 12 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul depozitelor speciale │ │ │ │ │ ││constituite pentru construcţii de│ │ │ │ │ ││locuinţe │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 136 │ 13 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Taxe speciale │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 137 │ 14 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Fondul de dezvoltare a spitalului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1390100 │ 15 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Alte fonduri │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1392 + Ct. 1393 + Ct. 1394 + │ │ │ │ │ ││Ct. 1396 + Ct. 1399 │ 16 │ X │ X │ X │ X │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Rezultatul reportat │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1170000 - sold creditor │ 17 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Rezultatul reportat │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1170000 - sold debitor │ 18 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Rezultatul patrimonial al │ │ │ │ │ ││exerciţiului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1210000 - sold creditor │ 19 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Rezultatul patrimonial al │ │ │ │ │ ││exerciţiului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││Ct. 1210000 - sold debitor │ 20 │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤│Total capitaluri proprii (rd. 01 │ │ │ │ │ ││la 17 - rd. 18 + rd. 19 - rd. 20)│ 21 │ │ x │ x │ │└─────────────────────────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘ Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  +  Anexa 6(Anexa 35a la situaţiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ........................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................Instituţia ....................SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILEla ....................Cod 26*Font 7*                                                                                                                                - lei -┌────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea activelor fixe │Nr. │Existent la:│ Sold la │ Creşteri │├────────────────────────────────────────────┤rând│ 31.12.2015 │începutul├─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────┤│ │ │ │ anului │ Total, │ diferenţe │achiziţii│transferuri/ │ donaţii, │alte││ │ │ │ │din care:│ din │ │primite cu │sponsorizări│căi ││ │ │ │ │ │reevaluare*)│ │titlu gratuit│ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┬─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │4=5+6+7+ │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 ││ │ │ │ │ │8+9 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ACTIVE FIXE NECORPORALE │ 01 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) │ 02 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ 03 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││comerciale, drepturi şi active similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2050000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Alte active fixe necorporale │ 04 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2080100, 2080200) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL (rd. 02 + 03 + 04) │ 05 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ACTIVE FIXE CORPORALE │ 06 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Amenajări la terenuri (ct. 2110200) │ 07 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Construcţii (ct. 2120000) │ 08 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16), din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, │ 09 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││pasarele şi viaducte şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- drumuri industriale agricole │ 10 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- infrastructură pentru transport feroviar, │ 11 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaducte şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte │ 12 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││pentru transporturi feroviare şi rutiere; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaducte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- tunele │ 13 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- piste pentru aeroporturi şi platforme de │ 14 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││staţionare pentru avioane şi autovehicule; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii aeroportuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- canale pentru navigaţie │ 15 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- alte active fixe încadrate în grupa │ 16 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Instalaţii tehnice, mijloace de transport, │ 17 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││animale şi plantaţii (ct. 2130100, 2130200, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2130300, 2130400) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Mobilier, aparatură birotică, echipamente de│ 18 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie a valorilor umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte active fixe corporale (ct. 2140000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL (rd.07+08+17+18) │ 19 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05 + 19) │ 20 │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────┘Cod 27*Font 7*                                                                                                                                              - lei -┌────────────────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Ajustări de valoare │Valoarea contabilă netă, din ││ │ │ │ │ (amortizări şi ajustări │ care: ││ Denumirea │Nr. │ Reduceri │ Sold la │ pentru depreciere) │ ││ activelor │rând├──────┬─────────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬────┤sfârşitul├──────┬─────┬─────┬──────┼────────┬────────┬───────────┤│ fixe │ │Total │diferenţe│eliminare│dezmem-│transfe-│vânzări│alte│ anului │Sold │Creş-│Redu-│Sold │Domeniul│Domeniul│Proprieta- ││ │ │ din │din ree- │amortiza-│brări │ruri/cu │ │căi │ │la │teri │ceri │la │privat │privat │tea privată││ │ │care │valuare │re ***) │şi │titlu │ │ │ │înce- │ │ │sfâr- │al │al UAT │ a ││ │ │ │ **) │ │casări │gratuit │ │ │ │putul │ │ │şitul │statului│ │instituţiei││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anului│ │ │anului│ │ │publice │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│ A │ B │10 = │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │17=3+4-10│ 18 │ 19 │ 20 │21=18+│22=17- │23=17- │ 24=17-21- ││ │ │11+12+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19-20 │21-23-24│21-22-24│ 22-23 ││ │ │13+14+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │15+16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│ACTIVE FIXE │ 01 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Cheltuieli de │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2030000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Concesiuni, brevete,│ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││licenţe, mărci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comerciale, drepturi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi active similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2050000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Alte active fixe │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2080100, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2080200) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│TOTAL (rd.02+03+04) │ 05 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│ACTIVE FIXE │ 06 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││CORPORALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Amenajări la │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2110200) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Construcţii │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2120000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 08 = de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rd. 09 la rd. 16), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- drumuri publice, │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exclusiv poduri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││podeţe, pasarele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaducte şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- drumuri │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││industriale agricole│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- infrastructură │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││feroviar, exclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││poduri, podeţe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pasarele şi viaducte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- poduri, podeţe, │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pasarele şi viaducte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru transporturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││feroviare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rutiere; viaducte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- tunele │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- piste pentru │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aeroporturi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││platforme de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││staţionare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││avioane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││aeroportuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- canale pentru │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││navigaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│- alte active fixe │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││încadrate în grupa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Instalaţii tehnice, │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport, animale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2130100, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2130200, 2130300, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2130400) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│Mobilier, aparatură │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││birotică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materiale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2140000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│TOTAL │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd.07+08+17+18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────┼────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────┼─────────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────┼───────────┤│TOTAL ACTIVE FIXE │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(rd. 05 + 19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────┴────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────┴─────────┴──────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────────┴───────────┘                   Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar, Notă

  ──────────

  *) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" şi 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

  **) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" şi 6813 "Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

  ***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

  ──────────
   +  Anexa 7(Anexa 35b la situaţiile financiare)MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ........................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................Instituţia ..........................................SITUAŢIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILEla ....................*Font 7*      Cod 28 - lei -┌────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea activelor fixe │Nr. │Existent la:│ Sold la │ Creşteri ││ │rând│ 31.12.2015 │începutul├─────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────┤│ │ ├───┬────┬───┤ anului │ Total, │ diferenţe│achiziţii│transferuri/ │ donaţii, │alte││ │ │UM │ UM │UM │ │din care:│ din │ │primite cu │sponsorizări│căi ││ │ │ │ │ │ │ │reevaluare│ │titlu gratuit│ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=6+7+8+ │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ │ │ │ │ │ │9+10 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ACTIVE FIXE NECORPORALE │ 01 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Înregistrări ale evenimentelor cultural- │ 02 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││sportive(ct. 2060000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Active fixe necorporale în curs de execuţie │ 03 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2330000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL (rd. 02 + 03) │ 04 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│ACTIVE FIXE CORPORALE │ 05 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Amenajări la terenuri (ct. 2110200) │ 06 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Terenuri (ct. 2110100) │ 07 │ │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Construcţii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la │ 08 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││rd. 09 la rd. 16), din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, │ 09 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││pasarele şi viaducte şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- drumuri industriale şi agricole │ 10 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- infrastructură pentru transport feroviar │ 11 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││exclusiv, poduri, podeţe, pasarele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaducte şi tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte │ 12 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││pentru transporturi feroviare şi rutiere; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaducte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- tunele │ 13 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- piste pentru aeroporturi şi platforme de │ 14 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││staţionare pentru avioane şi autovehicule; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii aeroportuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- canale pentru navigaţie │ 15 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│- alte active fixe încadrate în grupa │ 16 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Instalaţii tehnice, mijloace de transport, │ 17 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││animale şi plantaţii (ct. 2130100, 2130200, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2130300, 2130400) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Mobilier, aparatură birotică, echipamente de│ 18 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││protecţie a valorilor umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alte active fixe corporale (ct. 2140000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Active fixe corporale în curs de execuţie │ 19 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ ││(ct. 2310000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│Alte active ale statului (ct. 2150000) │ 20 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)│ 21 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────┤│TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 21) │ 22 │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────┴───┴────┴───┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────┘    Cod 29 - lei - ┌────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Denumirea activelor fixe│Nr. │ Reduceri │Sold la │ Valoarea activelor fixe neamortizabile │ │ │rând├─────┬─────┬─────┬──────┬────┬────┤sfârşitul├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │Total│ree- │dez- │trans-│vân-│alte│anului │Fondul │Dome- │Dome- │Propri-│Dome- │Dome- │Pro- │ │ │ ├─────┤valu-│mem- │feruri│zări│căi │ │acti- │niul │niul │etatea │niul │niul │prie- │ │ │ │din │are │brări│ │ │ │ │velor │public │privat │privată│public │privat │tatea │ │ │ │care:│ │ │ │ │ │ │fixe │al │al │a ins- │al UAT │al UAT │privată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │necor- │statu- │statu- │tituţi-│ct. │ct. │a ins- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │porale │lui │lui │ei │1030000│1040101│titu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ct. │ct. │ct. │publice│ │ │ţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1000000│1010000│1020101│ct. │ │ │publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1020102│ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │admi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nistra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ct. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1040102│ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ A │ B │11=12│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │17=4+5-11│ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ │ │ │+13+ │ │ │ │ │ │17=18+19+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14+15│ │ │ │ │ │20+21+22+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+16 │ │ │ │ │ │23+24 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ACTIVE FIXE NECORPORALE │ 01 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Înregistrări ale │ 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │evenimentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cultural-sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2060000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Active fixe necorporale │ 03 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │în curs de execuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2330000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │TOTAL (rd. 02 + 03) │ 04 │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ACTIVE FIXE CORPORALE │ 05 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Amenajări la terenuri │ 06 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2110200) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Terenuri (ct. 2110100) │ 07 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Construcţii │ 08 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2120000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.08 = de la rd. 09 la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rd. 16) din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- drumuri publice, │ 09 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │exclusiv poduri, podeţe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pasarele şi viaducte şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- drumuri industriale şi│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- infrastructură pentru │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │transport feroviar, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exclusiv poduri, podeţe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pasarele şi viaducte şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tunele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- poduri, podeţe, │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │pasarele şi viaducte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru transporturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │feroviare şi rutiere; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │viaducte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- tunele │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- piste pentru │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │aeroporturi şi platforme│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de staţionare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │avioane şi autovehicule;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii aeroportuare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- canale pentru │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │navigaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │- alte active fixe │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │încadrate în grupa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Instalaţii tehnice, │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │mijloace de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale şi plantaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2130100, 2130200, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2130300, 2130400) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Mobilier, aparatură │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │birotică, echipamente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie a valorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale (ct. 2140000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Active fixe corporale în│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │curs de execuţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ct. 2310000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Alte active ale statului│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ x │ x │ x │ x │ x │ │(ct. 2150000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │TOTAL │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 06 + 07 + 08 + 17 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 + 19 + 20) col. 4 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────┼────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │TOTAL ACTIVE FIXE │ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 04 + 21) col. 4 la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴────┴────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘                 Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,-----